Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Маркетинг Маркетинг на финансовите институции


Дипломна работа, 71 страници по-големи от стандартните, съдържа 10 глави, няма апарат, нуждае се от доработка
Цена: 1.20лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Глава първа. Същност и класификация на финансовите институции Задачите, които си поставяме в тази глава могат да се формулират по следния начин: - Да се разбере същността и особеностите на финансовите предприятия, формиращи един от петте институционални сектора в икономиката - Да се представят с основните групи, в които могат да бъдат класифицирани различните финансови институции - Да се получи представа за предмета на дейност на банките и за състоянието на банковата система в България - Да се получи представа за предмета на дейност на инвестиционните дружества и фондове - Да се получи представа за предмета на дейност на инвестиционните посредници - Да се получи представа за предмета на дейност на застрахователните организации и учреждения и за състоянието на застрахователния сектор от икономиката Създаването и реализирането на продукти е един от най-важните етапи в дейността на всяка организация, работеща при пазарни условия. Дейността на финансовите институции като специфична предприемаческа дейност не прави изключение. Целта на тяхната политика и активност е свързана с привличането на клиенти, с разширяване сферата на предлагане на услугите, със завоюване на нови пазари и разширяване присъствието на старите пазари, което в крайна сметка рефлектира в увеличаване на получаваната печалба. Главно средство за постигане на тази цел е използването на инструментариума на финансовия маркетинг. Преди да пристъпим обаче към разглеждане на спецификата на маркетинга във финансовата сфера трябва да изясним същността и класификацията на финансовите институции. Финансовите предприятия включват всички единици, заети с финансово посредничество или предоставящи допълнителни финансови услуги, тясно свързани с финансовото посредничество. Под финансова институция ще разбираме всяка институция, която привлича средства от други лица чрез приемане на парични депозити или посредством продажба или пласиране на облигации, сертификати, полици или други ценни книжа и използва тези средства изцяло или частично за отпускане на заеми, или за инвестиции за своя сметка и на собствен риск. Според Националната класификация на отраслите финансовият отрасъл включва: - Финансово-кредитни организации и учреждения (БНБ, търговските банки и другите финансово-кредитни организации и учреждения); - Застрахователни организации и учреждения; - Управленска дейност на Главно управление “Социално осигуряване” и “Съвет за взаимно осигуряване на кооператорите”; - Лотария и тото. Действащото законодателство у нас не разграничава финансовите институции една от друга и не въвежда някакви съществени диференциращи признаци, които да ни помогнат при ориентиране в тази материя. Независимо от това, на основата на някои нормативни индикации, финансовите институции могат да се класифицират по следния начин: Банки Банките са най-универсалната финансова институция, осъществяваща широк кръг от дейности. Според чл. 1 (1) от Закона за банките банката е “акционерно дружество, което извършва публично привличане на влогове и използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск”. Небанкови финансови институции В групата на небанковите финансови институции се включват инвестиционните дружества и фондове, инвестиционните посредници, лизингови дружества, лицата, които предоставят парични заеми срещу залог на вещи (заложни къщи), взаимоспомагателните каси към кооперациите, обменните бюра. Инвестиционни дружества и фондове. Съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа: “инвестиционното дружество е акционерно дружество, чийто предмет на дейност е инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции, и което действа на принципа на разпределение на риска”. Инвестиционни посредници. Според Закона за публично предлагане на ценни книжа инвестиционните посредници са както лица, получили разрешение за извършване на определени дейности, така и банки, получили разрешение за извършване на такива сделки при условията и реда на Закона за банките. -------------------------------------

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 565 посетителя и 3 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.