Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Маркетинг МАРКЕТИНГ НА ФИРМА “АКСОН БЪЛГАРИЯ” ООД


Дипломна работа, 100 стандартни страници, съдържа таблици, схеми, графики, формули, липсва апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

У В О Д

В условията на преход към пазарна икономика от голямо значение за просперитета на търговските фирми, било то български или интернационални, и техните продукти е не само определянето на пазара и неговото проучване, но и отлично организираната и реализирана пласментна, комуникационна, ценова и продуктова политика.

Целта на настоящата разработка е да дефинира проблемите, стоящи пред “Аксон България” ООД, да анализира силните и слаби страни в маркетинговата политика на компанията и да очертае изводи и препоръки относно възможностите за реализация на пазара.

Приоритетно съм избрала онези маркетингови дейности, които имат най-голямо влияние върху цялостната дейност на фирмата.

Разгледала съм видовете канали за дистрибуция на стоките, участниците в дистрибуционния канал, критериите за избор на канал за реализация. Също така съм обърнала внимание на елементите на комуникационния микс и ползуваните маркетингови стратегии.

За постигане на така формулираните цели в настоящата си дипломна работа съм обърнала най-голямо внимание на следните основни моменти.

Да се направи анализ на средата, в която оперира фирмата – SWOT анализ, модел на М. Портър за петте конкурентни сили, анализ на ресурсите на фирмата и оценка на икономическото и финансово състояние на фирмата.

Да се разгледат стоковата, ценовата, дистрибуционната и комуникационна политика на фирмата, като акцента е върху продуктите, продажбите, асортимента, пласмента и средствата за реклама. Освен това съм посочила на методите и средствата, които компанията би могла да прилага за подобряване на дейността си.

В заключението е налегнато върху тенденциите за развитие на фирма “Аксон България” ООД, промените и адаптацията на целите, стратегиите и маркетинговата дейност.


Глава първа:

Теоретична постановка на въпроса

1.Маркетингова среда

1.1.Микромаркетингова среда

Микросредата се формира от частта на елементите на маркетинговата среда, които имат непосредствено отношение към възможностите на предприятието да обслужва своите клиенти.

Тези елементи са следните :

- клиентите на предприятието

Клиентите са основен елемент на микросредата. Към тях се причисляват отделните личности или цели организации, които се разглеждат като купувачи на продуктите на фирмата. Важно е да се отбележи , че продуктите на различните предприятия, съобразно спецификата на тяхната дейност са ориентирани към различни клиенти.

Най-общо поведението на купувача се обуславя от влиянието на няколко групи фактори:

Фиг.1 Подробен модел на факторите ,влияещи върху поведението на купувача

- доставчиците са следващия елемент на микросредата. Те осигуряват предприятията с необходимите материални ресурси и услуги за нормалното протичане на производствения им процес. Всяка фирма се стреми да подбере такива доставчици, които да имат големи възможности, да предлагат суровините, материалите и услугите на изгодна цена и при високо качество, като в същото време се предявяват големи изисквания по отношение на ритмичността и непрекъснатостта на доставките и равнището на техническо обслужване

Необходимо е да споменем и маркетинговите посредници, които по своята същност са фирми, помагащи на компаниите при предвижването ,продажбите и разпространението на стоките й сред клиентите. Водещо място сред маркетинговите посредници заемат агентите и брокерите, на които ще отделя по –голямо внимание в частта за дистрибуционната политика на фирмата.

- Конкуренти

Конкуренцията може да се разглежда опростено като противопоставяне основно на цели , интереси и средства за тяхното реализиране.

Целта на маркетинговия анализ на конкуренцията е да се очертае профила на конкурентите, да се изяснят природата и вероятния успех на стратегическите им позиции, да се подскажат възможните отговори на всеки от тях при стратегическите ходове на други фирми или при промени в условията на околната среда.

Фирмите трябва да знаят пет неща за конкурентите си:

· Кои са техните конкуренти?

· Какви са техните стратегии?

· Какви са техните цели?

· Кои са техните силни и слаби места?

· Какви са моделите им на реакции?

Постигнатото познание по тези основни направления ни дава възможност за обосновано прогнозиране на реакциите на конкурентите ни на пазара и за очертаване на цялостният им облик от стратегическа гледна точка.

- Контактни аудитории

Контактните аудитории са групи, които проявяват реален или потенциален интерес към предприятието и оказват влияние върху способността му за постигане на поставените цели. Контактните аудитории могат да се класифицират на следните основни групи:

· Финансови кръгове

· Контактни аудитории на средствата за масова информация

· Контактни аудитории на държавни учреждения

· Граждански групи за действие

· Местни контактни аудитории

· Широка публика

· Вътрешни контактни аудитории

1.2.Макромаркетингова среда

Тя се състои от силите в по-широк социален план, които оказват влияние върху микросредата.

Нейните елементи са:

Демографска среда на фирмата , която представлява голям интерес за маркетинга доколкото пазара се състои от хора. Към нея се отнасят : числеността и полът на населението, възрастовата сруктура на потребителите, броят на домакинствата, членовете на отделното домакинство и жизненият период на семейството. Основните демографски тенденции са:

- световен демографски взрив- населението расте с “взривни” темпове. Нарастването на населението неминуемо е свързано с нарастване на нуждите, удовлетворявани от бизнеса, съответно разширяване на пазарите при наличие на достатъчна покупателна способност.

- снижаване на раждаемостта и остаряване на населението -за съкращаване размерите на семействата, допринасят главно желанието за повишаване на собственото равнище на живот, растящия стремеж на жените за реализация извън дома и по-ефективното използване на методите за регулиране на раждаемостта

-промени в семейството-те са следствие от редица фактори

-миграция на населението- тази тенденция предполага намаляване на интереса към един вид продукти и увеличаване на интереса към друг вид. Централизираната миграция също обуславя промени в търсенето на продукта.

-повишаване образователното равнище и растеж на броя на служителите- създават тенденция, водеща до повишаване търсенето на висококачествени стоки и услуги.

В рамките на краткосрочните и средносрочните перспективи, отбелязаните демографски тенденции са изключително надеждни фактори за развитие. Фирмата може да вземе списък от основните демографски тенденции и точно да определи какво значение има за нея всяка от тях.

Икономическата среда е свързана с: общото развитие на икономиката, нейната структура, отрасловата и териториалната организация, икономическия растеж и потенциал.

За пазара е важна работната сила и покупателната способност на населението. Общото равнище на покупателната способност зависи от равнището на текущите доходи, цени, спестявания и достъп до кредити. Върху нея оказват влияние икономическите спадове, развитието на научно-техническия прогрес, равнището на безработица и цените на кредитиране. Ответната реакция на населението към сегашната икономическа обстановка се изразява в по-внимателен подбор на пазаруваните стоки за икономия на средства. Наблюдава се преразпределение на доходите.

Природната среда се явява важен фактор, които включва: ресурси, географско положение, климат, релеф и др. Обществеността все повече се безпокои за отражението на промишлената дейност върху околната среда и взима мерки за запазване на екологичното равновесие, които оказват влияние върху произвежданите стоки и тяхното предлагане на пазара. Природната среда влияе върху локализацията на производството чрез различни фактори: работна сила, концентрация на суровини и материали, географско разположение, концентрация на потребителите, структура на регионалната икономика, инфраструктура.

Научно-техническата среда е свързана с научно-техническите постижения, иновациите и инвестициите с дълготрайни последствия. Водещи тенденции в научно-техническия комплекс, които влияят на фирмите са: ускоряване научно-техническия прогрес, проява на безграничните възможности (суровини, работна сила и др.), растежа на асигнациите на НИРД, повишеното внимание на внедряване на усъвършенствания на вече съществуващи стоки, засилване на държавния контрол за доброкачествеността и безопасността на стоките.

Културната среда е свързана с хората в конкретната жизнена среда, която формира основните им възгледи, ценности, норми на поведение. Без да го съзнават, те възприемат мироглед, определят отношението им към самите тях и околните. Върху маркетинговите решения влияят следните особености на културната конюнктура: твърда привързаност към основните традиционни културни ценности, субкултури в рамките на една култура, временни изменения на вторичните културни ценности. Основните ценности на обществото намират израз най-вече в отношението на хората по степента на стремежа за задоволяване на различните им потребности, взаимоотношенията по между им, отношението им към обществените институции и отношението им към природата и вселената.

 

-----------------------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

3. Стратегии в областта на дистрибуцията

Дистрибуцията като съвкупност от дейности, упражнявани от независими организации, има за цел придвижването на продуктите от производителя до потребителя. Всички тези дейност са свързани помежду си и с останалите елементи на маркетинг микса. Те действат като единна система, която обхваща две подсистеми – Управление, Комуникации, Информация и Физическа дистрибуция.

Физическата дистрибуция е свързана с редица разходи по транспортиране, опаковка, складиране и други манипулации. Целта на дистрибуционната стратегия на фирмата е минимизиране не на отделните разходи, а на общите разходи по изброените по-горе дейности, разглеждайки ги като взаимосвързани елементи на една система. За да се реализира това трябва да се има предвид възможността за заменяемост между отделните елементи на общите разходи, а също и обкръжаващата среда, в която предприятието осъществява дейността си.

4. Комуникационни стратегии

Планът за комуникациите се разработва, за да се гарантира успехът на маркетинговия план и да добие той цялостен и завършен вид. От друга страна маркетинговият план оказва сериозно влияние върху всички комуникационни програми на предприятието. Той определя ролята на комуникационната политика в маркетинговия микс и дава насоки при създаване на връзки с обществеността, рекламата, насърчаването на продажбите и личните продажби.

При разработването на плана за комуникациите се преминава последователно през няколко етапа:

Винаги се изхожда от маркетинговия план, като се уточнява насоката в развитието на фирмата, начина за постигане на целите и ролята на промоционните средства в маркетинговия микс;

Изясняват се и се формулират целите на комуникационната политика;

Определя се комуникационната стратегия и по-конкретно нейните елементи – целева аудитория, продуктова концепция, комуникационен канал и рекламно съобщение;

Казанато до тук определя целите и стратигиите на комуникационната политика на “Аксон България” ООД:

• да осведоми потенциалните клиенти от целевите пазари за съществуването на предлаганите марки продукти;

• да запознае целевата аудитория с номенклатурата от предлаганите продукти;

• да формира чрез подходящи промоционни средства, благоприятно отношение към своите продукти, като акцентира на доброто качество;

• да формира потребителското предпочитание, чрез промоция на функционалните характеристики на продуктите и тяхната стойност. Усилията следва да се насочат към възможностите за модификация и адаптация на продуктите в зависимост от изискванията на клиентите;

• да убеди целевата аудитория, че използването на продуктите на “Аксон България” ООД осигурява грижа, удобство и високо качество;

• да накара потенциалните клиенти да купят неговите продукти. Това може да се осъществи: чрез гаранции за навременна доставка; ценови отстъпки; допълнителни услуги като следпродажбен сервиз, бонуси и др.;

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

На базата на направения анализ за сегашното състояние и на условията за перспективното развитие на продуктовата структура и пазарната ориентация на фирма “Аксон България”ООД личното ми становище е , че досега провежданата политика от ръководството на фирмата е един от основните фактори за нейното съществуване в България и по – нататъшното й развитие. В продължение на една година смятам, че няма да се променят съществено икономическите условия, за да е необходимо да се отиде към по – тясна специализация на фирмата или към закриване на някои от нейните отдели. Обстановката в националната ни икономика е прекалено неясна, така че едни прибързани решения за стесняване територията на дейност може да доведе не до подобряване на организацията, а до последващи големи затруднения. Обратно, поемането на премерени рискови ангажименти и разширяване на контактите, може да донесе много голяма възвръщаемост на вложените средства.

Основните цели на фирмата, за осъществяване на ефективна дейност трябва да са насочени главно към:

1. Разширяване на пазарния дял;

2. Фирмата да заеме водеща роля в търговията и дистрибуцията на козметика и санитарни продукти, батерии и консумативи в страната;

3. Намаляване на общите дистрибуционни разходи;

4. Пълноценно използване на търговското време на фирмата;

5. Бързо реагиране на динамичните икономичеки условия в страната и в международен план;

За постигане на тези цели, усилията на ръководството на фирмата трябва да се фокусират върху:

1. Изграждане на гъвкава система за добро маркетингово проучване чрез укрепване на Маркетинговия отдел с необходимата техника и специалисти;

2. Засилване ролята на Търговския отдел в разширяване на пласментната мрежа на фирмата;

3. Усъвършенстване на координацията и лоялността между отделните звена по веригата доставка – продажба;

4. Осигуряване на прецизен сервиз;

5. Силна рекламна кампания, организирана постоянно, но с динамична промяна на информацията, като се използва натрупания вече опит с Българска Телевизия;


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 532 посетителя и 1 потребител в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.