Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Счетоводство ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ


Дипломна работа, 48 стандартни страници, съдържа таблилици, липсва апарат, не е довършена
Цена: 2.40лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

УВОД

Съставянето на годишния финансов отчет на предприятията с общо значение все повече се откъсва от познатите ни подходи и схеми. С доближаването ни до идеята за финансов отчет по международните стандарти се променят мисленето и погледът на съставителите му как трябва да изглежда той.

Основополагащо е правилото, че годишният финансов отчет е отчет на конкретното предприятие, поради което неговото унифициране престава да бъде крайна цел. Като се спазват принципните изисквания на съответните стандарти, при съставянето на отчета трябва да се осигури на потребителите действително необходимата им информация. Това особено се отнася за приложението към годишния финансов отчет, което трябва да се разгърне достатъчно, за да се поднесе на “читателя” си онези данни, без които той не би могъл да направи своите заключения и да вземе адекватни решения.

С приемането на новите нормативни актове в областта на счетоводството - нов Закон за счетоводството от началото на 2002г.; Национални счетоводни стандарти, приети с Постановление 37 на Министерския съвет от 13 февруари 2002г.; приетия на 13 юли 2002г. Примерен Национален Сметкоплан с препоръчителен характер, се породиха промени в организацията, методологията и методиката на счетоводството в предприятията, съставящи финансови отчети с общо предназначение.

С избора на темата, за настоящата дипломна работа, главната цел, която си поставям е да дам обща представа за съдържанието, съставянето и публичността на финансовите отчети на предприятията. Тази цел предопредели и нейната структура.

В първа глава е дефинирана същността на финансовите отчети; етапите на съставянето им; същността на националните и международните счетоводни стандарти; разглеждат се елементите на годишния счетоводен отчет – счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал, приложение на годишния счетоводен отчет, срокове за съставянето му.

Втората глава е посветена на практическото разглеждане на финансовите отчети. Представят се конкретни данни от предприятие и попълнени счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал и приложения и анализ на финансовото състояние на предприятието.

Литературата, която е използвана е от български автори.

Годишният финансов отчет е носител на разнообразна и достоверна резултатна счетоводна информация за целокупната дейност на предприятието – производствена, търговска и финансово – икономическа, и за качеството на работата на неговото ръководство. Обобщаването и логическото преобразуване на тази счетоводна информация всъщност представлява процесът на годишно счетоводно приключване.

В настоящата дипломна работа ще бъде направен опит за анализ на същността и разработката на годишните счетоводни отчети.


ГЛАВА 1

1. Същност на годишното счетоводно приключване.

Една от най-характерните особености на счетоводството е непрекъснатото обхващане и отразяване на стопанските факти, явления и процеси. Непрекъснатостта се обуславя от непрекъснатото осъществяване на стопанската дейност. За да се установи имущественото състояние и финансовият резултат на предприятието е необходимо данните от счетоводството да се представят в статично състояние. Това се постига посредством извършването на годишно счетоводно приключване. Следователно счетоводното приключване се състои във временно прекратяване на записванията по счетоводните сметки (към определен момент) с цел да бъдат изведени синтезирани отчетни показатели, характеризиращи имущественото състояние и реализирания финансов резултат към определен момент или за определен период от време. От икономическа гледна точка продължителността на отделните отчетни периоди може да се определи в зависимост на осъществяваната стопанска дейност. Поради юридически и най-вече фискални причини, отчетният период съвпада с календарната година – 01.01.-31.12.

Според периодите, за които се извършва счетоводното приключване бива периодично и годишно. В съответствие с действащото законодателство годишното счетоводно приключване се извършва към края на отчетния период, във връзка с изготвянето на годишния счетоводен отчет. За целите на вътрешнофирменото управление, оперативният контрол и анализ на осъществяваната дейност може да се извърши периодично приключване и на по-кратки периоди от време – месечно, тримесечно, шестмесечно или деветмесечно.

Определението на професор д-р Иван Душанов в книгата “Курс по счетоводство на предприятието“ за годишното счетоводно приключване е: “ Годишното счетоводно приключване може да се разглежда като специфичен процес на обобщаване и логическо преобразуване на счетоводната информация от текущото счетоводно отчитане в насока на създаване на обобщена счетоводна информация за целокупната дейност и за резултатите от тази дейност на предприятието за годината.”

Създадената по този начин резултатна счетоводна информация се филтрира според информационните потребности на потребителите и, обобщава се и се синтезира в информационни масиви, създадени по икономическа еднородност и управленско предназначение. Такъв носител с комплексен характер е годишният финансов отчет.

Следователно съгласно проф. Душанов¹ “ годишният счетоводен отчет на предприятието може да се разглежда и научно да се третира като система от взаимносвързани и взаимнообусловени носители на резултатна финансово- счетоводна информация за състоянието и промените на активите и пасивите на предприятието и за неговото финансово състояние към края на отчетната година. От гледна точка на единния счетоводен процес той може да се разглежда и като продукт на заключителния етап на счетоводното отчитане – годишното счетоводно приключване “.

 

------------------------------------------------------

 

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Елементите на приложението към финансовия отчет са представени в приложение No 9 и са следните:

1. Справка за оповестяване на счетоводната политика - елемент No 9.1.

2. Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи - елемент No 9.2.

3. Справка за вземанията, задълженията и провизиите - елемент No 9.3.

4. Справка за ценните книжа - елемент No 9.4.

5. Справка за участията в капиталите на други предприятия - елемент No 9.5.

6. Справка за приходите и разходите от лихви - елемент No 9.6.

7. Справка за извънредните приходи и разходи - елемент No 9.7.

8. Справка за финансовите резултати - елемент No 9.8.

9. Справка за данъците от печалбата върху временни разлики - елемент No 9.9.

Съдържанието и формата на счетоводния баланс, на отчета за приходите и разходите, на отчета за паричните потоци и на отчета за собствения капитал на предприятията, осъществяващи специализирани дейности (банки, застрахователи, инвестиционни и осигурителни предприятия), на бюджетните предприятия, на предприятията с нестопанска цел и на предприятията в ликвидация се определят в счетоводни стандарти.

За предприятията, които са контролирани от държавата или общините или са подпомагани от тях чрез субсидии, преференциални заеми, държавни гаранции и други форми на държавна помощ, министърът на финансите може да изисква от тях представянето на допълнителни отчети и информация в определени от него форма, съдържание, срокове и ред на изготвяне и представяне. Финансовият отчет на предприятията, чийто годишен оборот (сума на продажбите) не надхвърля 50 хил. лв., се състои само от отчет за приходите и разходите. Тези предприятията по ал. 3 могат да прилагат едностранно или двустранно счетоводно записване.

Предприятията, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит, съставят и отчет за управлението, който включва:

1. достоверно изложение за развитието на дейността и за състоянието на предприятието;

2. важните събития, настъпили след годишното счетоводно приключване;

3. предвижданото развитие на предприятието;

4. дейността в областта на научните изследвания и проучвания;

5. движението на акциите в съответствие с изискванията на действащото законодателство;

6. друга информация по преценка на предприятието.

Предприятията, които съставят консолидирани финансови отчети, съставят и консолидиран отчет за управлението със съдържание, определено в приложим счетоводен стандарт. Отчетните данни за активите, пасивите, приходите, разходите и операциите на всички бюджетни предприятия се консолидират в Министерството на финансите въз основа на представени оборотни ведомости и друга информация от бюджетните предприятия при условия и по ред, определени от министъра на финансите.

Годишният финансов отчет се съставя от физическо лице, което е във:

1. трудовоправно или служебно отношение с предприятието като главен счетоводител или на друга икономическа длъжност;

2. облигационно отношение с предприятието.

Годишният финансов отчет може да се съставя и от специализирано счетоводно предприятие или специализирано одиторско предприятие, което е регистрирано по реда на Търговския закон и Закона за независимия финансов одит.

Годишният финансов отчет се подписва:

1. от ръководителя на предприятието, и

2. от физическото лице по ал. 1, което го съставя или отговаря за неговото съставяне, или от физическото лице, което управлява или представлява специализираното счетоводно или одиторско предприятие по ал. 2, съставило отчета.

Върху годишния финансов отчет се поставя печатът на предприятието.

Съставител на годишен финансов отчет може да бъде лице, което отговаря на посочените изисквания за задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него професионален стаж, както следва:

1. с висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния финансов одит, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:

а) при магистърска степен-2 г.;

б) при бакалавърска степен-3 г.;

в) при степен "специалист"-4 г.;

2. с друго висше икономическо образование и 5 г. стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния финансов одит, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;

3. със средно икономическо образование и 8 г. стаж като счетоводител.

Съставител на годишен финансов отчет може да бъде лице, което не е осъждано за престъпление от общ характер по глава пета и по раздел I на глава шеста от Особената част на Наказателния кодекс. Министърът на финансите може да определя и допълнителни изисквания към лицата, които съставят годишните финансови отчети на бюджетните предприятия. Съставителите на годишните финансови отчети отговарят за организацията на счетоводната дейност в предприятието.

Предприятията изготвят годишен финансов отчет до 1 март на следващата година. Предприятията, които имат повече от половината от акциите, от дяловите вноски, от гласовете или от членовете на органите на управление в други предприятия, съставят консолидиран финансов отчет до 30 юни на следващата година. Органите на управление на предприятието отговарят за своевременното изготвяне и за съдържанието на годишния финансов отчет.

На независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на предприятията, при които се превишават минимум два от следните критерии за предходната година:

1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 29.10.2004 г.) сума на актива на баланса - 1 млн. лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 29.10.2004 г.) сума на нетния размер на приходите от дейността - 2 млн. лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 29.10.2004 г.) средна численост на персонала - 50 души.

На независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на:

1. предприятия, които изготвят консолидирани финансови отчети, с изключение на тези, които не превишават критериите по ал. 1;

2. предприятия, осъществяващи дейността си въз основа на отделни закони (банки, застрахователни, инвестиционни и осигурителни предприятия и други), за които това изискване е регламентирано в нормативен акт;

3. предприятията-акционерни дружества и командитни дружества с акции;

4. предприятията, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

Годишните финансови отчети на бюджетните предприятия не подлежат на независим финансов одит.

Финансовите отчети, за които одиторската заверка е задължителна трябва да бъдат публикувани в ежедневник, икономическо издание, собствено издание или Интернет, или съгласно изискванията на отделен закон в срок до три месеца след приемането му.

Отчетите се публикуват във вида, в които са заверени, включително и с краткия доклад на одитора.По отношение изискванията за публикуване в Интернет Министерството на финансите даде указания с писмо № 91-00-312 от 02.04.2003г., в смисъл че срокът в които отчетът трябва да “присъства”, е най-малко 5години.

Нормативната уредба дава задължения на предприятието за представяне на годишния финансов отчет както следва:

ü на статистиката – до 31 март на следващата година, а за консолидираните отчети до – 15 юни, като се представя пълен комплект с приложението и другите статистически форми;

ü на съответната данъчна служба, с годишната данъчна декларация. В чл.51, ал.2 от ЗКПО изрично е посочено, че отчетът се представя с приложението. Представя се и краткият доклад на одитора, а ако до 31 март такъв не е съставен, същият трябва да се представи в едномесечен срок от съставянето му;

ü финансовите отчети, които подлежат на независим финансов одит, се представят на представителните организации на работадателите до 30 юни – тези организации са определени в чл.36 от Кодекса на труда;

ü акционерните дружества и дружествата с ограничена отговорност представят, съгласно чл. 146 и 251 от Търговския закон, годишния си отчет в Търговския регистър на фирменото отделение на съда, когато отчетът подлежи на задължителен одит. За представения отчет се прави публикация в “Държавен вестник”.

Формата, съдържанието и периодичността на финансовите отчети за нуждите на управлението на предприятието се определят от неговия изпълнителен орган.Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 574 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.