Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Счетоводство СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО


Дипломна работа, 152 стандартни страници, съдържа таблици, формули, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

УВОД

Дипломната работа "СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО " има за цел да обхване счетоводното отчитане и документиране на типичните разчетни взаимоотношения, които възникват в предприятието. Разчетните отношения съставляват основна част от отчетността на всяко предприятие. Счетоводната литература предоставя висока степен на теоретична осигуреност на темата, както и поводи за дискусия по нея, а практиката предоставя богат практически материал. Проектът е разработен по практически примери на счетоводно отчитане във "ТЕЦ Марица изток 2”, номер по данъчен регистър: 1243920376 БУЛСАТ: 123531939 , МОЛ: инж. Атанас Димитров

ТЕЦ “Марица изток 2” е базова кондензационна топлоелектрическа централа, изградена върху 150 ha в Източномаришкия енергиен комплекс. Тя се намира близо до село Радецки , на 60 км югоизточно от гр.Стара Загора. На изток граничи с язовир “Овчарица”, чиято площ е 627 ha. Проектирането й започва през 1960 год. Строителството на централата се извършва на три етапа: През първия етап, който обхваща 1963–1969 г., са изградени четири блока по 150 МW и сушилен завод за въглища. През периода 1980 – 1984 г. е извършена реконструкция на котлите, които преминават на директно изгаряне на неподсушени въглища.Следват две разширения на централата: Първото разширение включва два блока с номинална мощност по 210 МW. влезли в експлоатация през 1985 год.

Второто разширение е с два блока – 7 и 8 по 215 МW. Блок 7 работи от 1990 год., а блок 8 влиза в експлоатация през месец декември 1995 год.

След пускането му в действие ТЕЦ “Марица изток 2” има 1450 МW инсталирана мощност и е най-голямата в България. Предмет на дейност –производство на електрическа енерегия.

В момента в ТЕЦ “Марица изток 2” работят 2098 персонал.

Счетоводният отдел на предприятието се състои от двадесет служители, от които един главен счетоводител, касиер и оперативни счетоводители.

Счетоводството в предприятието е организирано съобразно нормативната база - Закона за счетоводството и действащите счетоводни стандарти.

В предприятието не се използва предложения от Националния съвет по счетоводство примерен сметкоплан, а се прилага стария национален сметкоплан. Формата на счетоводството в ТЕЦ “Марица изток 2” е автоматизирана, което осигурява терминологично и идентифициращо единство на показателите и реквизитите, използвани при счетоводното отчитане на отделните обекти, с възможности за отпечатване на всички необходими справки. Програмният продукт, който се използва е "Ажур 5L".

Счетоводният отдел разполага с необходимата съвременна електронно - изчислителна техника за обхващане, преобразуване, актуализиране и съхраняване на счетоводната информация.

В счетоводството на базата на първични и вторични счетоводни документи се извършва осчетоводяване по сметките в счетоводната програма. За хронологичното отчитане се съставят регистри. Така се постига пълнота и всеобхватност на счетоводния процес и синхрон между хронологичното и систематичното счетоводно отчитане.

В дипломната работа акцента е поставен на основните и типични разчетни взаимоотношения - група 40 Доставчици и свързани с тях сметки, група 41 Клиенти и свързани с тях сметки, група 42 Персонал и съдружници, група 43 Вътрешни разчети, група 44 Вземания по липси, начети и съдебни спорове, група 45 Разчети с бюджета и ведомства, група 46 Разчети с осигурители, група 49 Разни дебитори и кредитори. Дипломната работа следва последователността на подреждане на групите в сметкоплана. В заключителната част е отделено място на някои по-важни въпроси от инвентаризацията и ефективното управление на разчетите с оглед тяхното значение за счетоводно-информационното осигуряване на последните.


Глава първа

Обща характеристика на разчетните отношения

1. Отчетно - икономическа същност на разчетните отношения - вземанията и задълженията като обект на счетоводството

Обект на счетоводството са стопанските средства, движението на тези средства в осъществяването на техния кръгооборот, източник на тези средства и възникващите в предприятието стопански отношения. Разчетите на предприятието представляват паричен израз на стопанско - правните му отношения с трети лица. Разчетните взаимоотношения възникват от взаимоотношенията на предприятието с други предприятия (физически и юридически отношения), при които циркулират парични потоци в посока увеличение или намаление.

Като обект на счетоводството разчетите са свързани с отчитане на операции с трети лица - доставчици, клиенти, персонал, бюджет, социално осигуряване и др., пораждащи определени сметни отношения. В кръга на стопанско правните отношения се включват т.нар. и други вътрешни разчети, изразяващи парични взаимоотношения между предприятието и неговите структурни подразделения, както и такива между самите подразделения.

Разчетните отношения най-напред се явяват между предприятието и съдружниците или акционерите във връзка със снабдяването с капитал - записване, внасяне на апортни вноски, увеличаване и намаляване на капитала.

По - нататък разчетни взаимоотношения възникват при снабдяването на предприятието с дълготрайни и краткотрайни активи, при което паричните активи се трансформират в конкретен вид имуществени активи. Разчетните отношения се изразяват в задължения към доставчици, банкови институции, застрахователни дружества и др.

Начисляването и изплащането на трудовото възнаграждение поражда разчетни отношения между предприятието и персонала, предприятието и бюджета за начислени данъци, предприятието и социално осигуряване за начислени социални осигуровки, предприятието и банковите институции по движението на паричния поток и др. Разчетни отношения възникват с клиенти по продажба на изделия и услуги, по рекламации, липси и начети, съдебни спорове, разчети с общини, бюджета и физически лица по начисляване на данъци, между предприятието и застрахователни организации за направени застраховки, по ползване на кредити с банкови институции, и с разни други физически и юридически лица. Разчетни отношения има и между предприятия и съдружници и акционери при разпределение на печалбата и начисляване на дивиденти.

Разчетни отношения възникват и при покупката и продажбата на акции и облигации, предоставянето на заеми, изкупуването на собствени акции, откриването на акредитиви и депозити и други. Разчетни отношения се пораждат при финансирания за дълготрайни активи и за текуща дейност. По своята икономическа същност разчетните отношения характеризират вземанията и задълженията на предприятието във връзка с осъществяваната от него дейност.

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

Финансово-счетоводен анализ на разчетните отношения.

Ефективно управление на разчетните отношения на фирмите

Правилно организираната, навременна и аналитична счетоводна информация на възникването, протичането и прекратяването на разчетните отношения на предприятието е от съществено значение за резултативното използване на ресурсите му, за ускорената обращаемост на средствата и за ефективността на използването им в процеса на кръгооборота. Състоянието и движението по разчетните сметки позволява на ръководството да извършва анализи, на чиято база да се планират доставките и плащанията, да се подобри събираемостта на вземанията и в резултат да се използват оптимално оборотните средства. Показатели от тези анализи са:

Средна наличност на вземанията от Период на събиране клиенти х 360 – по отчетна стойност

на вземанията от = Нетен размер на приходите от

клиенти продажби

Период на погасяване на = Задължения към доставчици х 360
задълженията към доставчици Сума на доставките

Тези показатели са количествена характеристика на продължителността на уреждане на разчетите на предприятието.

Краткотрайни активи

Коефициент на = ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Обща ликвидност Краткосрочни задължения + краткосрочни вземания

Когато дадено предприятие обвързва дейността си с друго или други предприятия, е необходимо да извършва предварително проучване относно тяхното финансово състояние и да се насочва към онези, отчитащи трайни положителни финансови резултати. Отговорността, която се поема при сключването на търговски сделки, трябва да бъде в границите на т. нар. разумен риск. Избягваното на неблагоприятните ситуации трябва да се основава на задълбочено познаване на научно - аналитичните методи, позволяващи да се правят обосновани избоди и предложения за по-нататъшно развитие на стопанската дейност.

Възникването на т. нар. кредиторска и на дебиторска задлъжнялост на предприятията е тяхно обичайно финансово състояние и то е обусловено от протичането на сложните и многообразни финансово-икономически взаимоотношения, в които те влизат при осъществяването на своя бизнес.

Кредиторската и дебиторската задлъжнялост на предприятията има пряко отношение към начините и формите, чрез които се осигурява тяхното финансиране. За характеризирането на структурата на източниците, които предприятията ползват за формирането на своя капитал, важно място заемат показателите, отчитащи тяхната кредиторска и дебиторска задлъжнялост.

Задлъжнялостта на предприятията може да бъде както към отделни кредитни институции (банки), така и към доставчици, към бюджета и към работниците и служителите на самите предприятия. Докато на проблемите, свързани с ползването на различните видове и форми на кредита, са посветени много проучвания, то на проблемите, отнасящи се до задлъжнялостта на предприятията към доставчиците, бюджета и персонала, не винаги се обръща подобаващо внимание, считайки се, че в много случаи се получава едно изравняване между сумата на кредиторската задлъжнялост и тази на дебиторските вземания.

Показателите, чрез които предприятия могат да изчисляват своята задлъжнялост, имат различна структура. Най - общият показател е този, при който се измерва съотношението:

Обща сума на дълга към определена дата Общ размер на активите

Чрез този показател се измерва делът на дълга на предприятието по отношение на общата сума на отчетените активи. Така става възможно да се види с чии средства са доставени активите на предприятието.

Стопанско - финансовите взаимоотношения между фирмите протичат при динамично променящи се условия и обстоятелства. В даден момент или период от време фирмите могат да се окажат в положение на длъжници във връзка с доставените им, но непратени материални фактори и на производството, а в друг момент да бъдат в качеството на кредитори, на доставчици на стоково - материални ценности. В първия случай фирмите ще отчитат т.нар. кредиторска задлъжнялост, а във втория ще посочват от техните клиенти, т.е. това ще е т.нар дебиторска задлъжнялост.

Показателите с помощта на които може да се измери степента и равнището на вземанията на фирмата, могат да се изразят чрез следните съотношения:

Дни на събираемост

Сума на продажбите на кредит

на вземанията

Обща сума на извършените от фирмата продажби на кредит

Ликвидност на

Дебитори (вземания по сметки)

дебиторите

Нетен размер на продажбите на кредит

Чрез тези показатели фирменото ръководство може да оценява каква е продължителността в дни, през което време са се възвърнали вложените капитали в производството на стоки, които са продадени с отсрочено плащане, както и да определя относителния дял на вземанията по отношение на нетния размер на продажбите на кредит. За практическо изясняване на този въпрос прилагам Отчет за приходите и разходите на ТЕЦ „Марица изток 2 за 2005 г. /Вж. приложение № 22/, но характера на изложението не изисква подробен анализ на последният.

Опитът от аналитичните проучвания показва, че между дебиторската задлъжнялост и доходността на фирмата съществува тясна взаимовръзка, но тя е положителна само до онзи момент, когато бъде установено, че отклонените оборотни средства за продължително време изпреварват и по темп, и по размер привлечените във фирмения кръгооборот чужди средства (средства на доставчиците).62

При динамичното протичане на стопанските процеси и явления от изключително значение са коректните взаимоотношения между стопанските партньори. Направеният анализ дотук показва, че нормално и възходящо развитие на дадено предприятие изисква да се подържа оптимално съответствие между постигната от него доходност и степен на ликвидност.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. АВЕРКОВИЧ, Екатерина. Организация и технология на счетоводството в търговските дружества/Свищов: изд. "Ценов", 2004 г.

2. БОЖКОВ, Васил и др. Счетоводство на фирмата /Васил Божков, Георги Илиев, Славка Петрова, София: изд. "Горекспрес", 2000 г.

3. БОЖКОВ, Васил и ИЛИЕВ, Георги. Счетоводство/ Варна: ИК "Галактика", 1996 г.

4.БОЖКОВ, Васил и др. Счетоводство/Васил Божков, Георги Илиев, Любен Петров, Свищов: изд. "Ценов", 2004 г.

5. БОЖКОВ, Васил, и др. Практическо ръководство по счетоводство на фирмата/ В. Божков, Г. Илиев, Пенева, Гюрова., изд. "Форком", 2001 г.

6. Български законник, бр. 11/2004 г. и бр. 12/2004 г.

7. Български счетоводител - бр.6/2004 г., бр.1/2005 г., бр.4/2005 г., бр.7/2005 г.

8. ДАМЯНОВ, Дамян. /Финансово счетоводство/ Свищов: изд. "Ценов", 1999г.

9. Данъци 2004 г., София: изд. "СибИ", 2004 г.

10. Данъчна практика – бр.7/2003 г.

11. Делова седмица - бр.34/2006г., бр.2/2005 г.

12. ДЖОРДЖЕВА, Богдана. Обща теория на счетоводната отчетност., София: изд. "Тилиа", 1995 г.

13. ДУРИН, Стоян. Счетоводство на предприятието/София: изд. "Форком", 1993 г.

14. ДУШАНОВ, Иван И ДИМИТРОВ, Марин. Курс по счетоводство на предприятието /изд. "Ромина", 2003 г.

15. ДУШАНОВ, Иван. Обща теория на счетоводството/ София, 1998 г.

16. ДУШАНОВ, Иван. Финансово счетоводство/учебно помагало/, София: изд. "Ромина", 2004 г.

17. ЕВЛОГИЕВ, Емил. Отчитане на договорите и разчетите. Счетоводна и данъчна практика/ Пловдив: изд. "Плутон - 1", юни 2004 г.

18, ЖЕЛЯЗКОВ, Димитър и др. Счетоводна политика на предприятието/ Димитър Желязков, Надя Костова., изд. "Форком", 1995 г.

19. Закон за Данъка върху добавената стойност, обн. Държавен вестник бр. 153 от 23.12.1998 г., изм. доп. Държавен вестник, бр. 117 от 17.12.2002 г., Държавен вестник, бр. 109 от 16.12.2003 г.изм. бр.100,103,105/12.2005 г. изм. бр.30/11.04.06 в сила от 12.07.06 г

20. Закон за изменение и допълнение на закона за счетоводството обн. Държавен вестник, бр. 96 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.изм. 102,105/2005 г., изм. бр.33/04.2006 г.

21. ЗЛАТКОВ, Иван. Методика за отчитане на разчетните взаимоотношения/ София: изд. "Дикта Интелект", 1991 г.

22. ЗЛАТКОВ, Иван. Нормативна уредба на счетоводството в България. Практически примери и коментари.

23. Инвентаризация, Свищов, изд. "Ценов", 2004 г.

24. Кодекс за социално осигуряване, обн. Държавен вестник, бр. 110 от 17.12.1999 г., доп. Държавен вестник бр.95 от 28.10.2003 г.

25. КОСЕВ, Димитър. Двустранно фирмено счетоводство. Отчитане на обекти./ София: изд. "Срфтрейд", 2003 г.

26. МЕРАЗЧИЕВ, Васил и БАТАШКИ, Георги. Отчитане на външнотърговските сделки. , Свищов: изд. "Ценов", 2003 г.

27. ПЕТРОВ, Любен. Основи на счетоводството., София: изд. "Мартилен", 1996,1996, 2000, 2002 г.

28. ПЕТРОВ, Любен. Счетоводство, 1993 г.

29. Примерен национален сметкоплан/Свищов: изд. "Ценов", 2002 г.

30. Справочник на счетоводителя - кн. 7/2004 г.

31.Счетоводството в началото на XXI - то столетие - сборник от статии

32. ТОТЕВ, Т. и др. Обща теория на счетоводството/ Т. Тотев, Д. Спасов, Г. Генов, Р. Радев, Л. Петров, К. Русинчовска/ Варна: ИК "Галактика, 1991 г.

33. ЯНКОВ, Васил. Счетоводство на предприятието/ София: ИК "Люрен", 1995 г. 35. Апис Ромил Колев/НСС

34. Държавен вестник бр.102/2005 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

Увод..................................................................................................................................................... стр.1

Глава първа

Обща характеристика на разчетните отношения

1.Отчетно икономическа същност на разчетните отношения – вземанията и задълженията като обект на счетоводството стр.З

2.Условия за възникване (предпоставки) на разчетните отношения. Особености в синтетичното и аналитичното им отчитане.............................................................................................................................................................................. стр.4

З. Разчетни отношения и мястото им в счетоводния баланс.................................................... стр.6

4.Класификация на разчетните отношения като обект на счетоводството.... стр.8

5.Основни изисквания при документиране на разчетните отношения............... стр.17

Глава втора

Особености при отчитане на разчетните отношения с контрагентите-доставчици и клиенти

I. Счетоводно отчитане на разчетните отношения с доставчици. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане. Документиране. Счетоводни записвания ...........................................................................стр.23

1. Характеристика на разчетните отношения с доставчици при обикновени доставки………………………………………………………….........................стр.25

2. Характеристика на разчетните отношения с доставчици по аванси ......................................................................................................................................стр.34


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 435 посетителя и 2 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.