Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Счетоводство Отчитане на разходите за основна дейност


Дипломна работа, 56 стандартни страници, съдържа бележки под линия, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

ГЛАВА ПЪРВА

СЪЩНОСТ, КЛАСИФИКАЦИЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ

1. Същност на разходите

2. Класификация на разходите и нейното значение

3.Значение на отчитането на разходите

ГЛАВА ВТОРА

ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ

1. Характеристика на сметките за отчитане на разходите

2. Отчитане на разходите за обичайна дейност

2.1 Отчитане на разходите по икономически елементи

2.2 Отчитане на разходите по предназначение

3.Отчитане на разходите в „Акт лоджистик” АД

4.Възможности за подобряване отчитането на разходите за обичайна дейност

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


УВОД

В общите положения за изготвяне и представяне на финансовите отчети са посочени основните потребители на финансовите отчети, а именно: инвеститори, персонал, заемодатели, доставчици и други търговски кредитори, клиенти, правителството и правителствени служби, общественост. Всеки един от посочените потребители желае да намери във финансовите отчети информация за активите, пасивите, собствения капитал, доходите, разходите и паричните потоци, която да е в пълен унисон с Международните счетоводни стандарти. От тази гледна точка се изисква предприятието, което прилага МСС да разполага с добре подготвени професионалисти и с финансови ресурси, за да може да удовлетвори изискванията на външните потребители на финансовата информация.

Една от ключовите категории, обект на счетоводно отчитане са разходите и в частност разходите за дейността. Разходите влияят пряко върху финансовия резултат на стопанските субекти и като такъв изискват правилно отчитане,оценка, управление и контрол. Това е немислимо без познаване на основните норми на счетоводната отчетност, въведени с хармонизирането на българското счетоводно законодателство с международното.

Новите счетоводни практики следва да се анализират в контекста на осъществяваната в страната счетоводна реформа, имаща за цел хармонизиране на националната ни счетоводна база с постиженията на световната счетоводна практика. Актуализираният вариант на НСС (Националните счетоводни стандарти) представлява български аналог на Международните счетоводни стандарти (МСС), целящ осъществяване на по-плавен преход към директното прилагане на последните. Голяма част от философията и нормите на действащите НСС е заимствана от световния "счетоводен еталон" - МСС, което обуславя значителни промени спрямо предходните им варианти. С въвеждането на МСФО хармонизацията навлезе в нов етап.

Международните стандарти за финансово отчитане целят уеднаквяване на начина на представяне на информацията във финансовите отчети на предприятията с общо предназначение, т.е. за широк кръг потребители.

МСС не конкретизират организацията на счетоводството или конкретните записвания. Това е предоставено на предприятията. В темата се разглеждат следните основни въпроси:

- Същност и класификация на разходите

- Организация на синтетичното и аналитичното им отчитане на разходите

- Отчитане по икономически елементи

- Отчитане по видове дейности

Целта на настоящото изследване е да се акцентира на някои особености, свързани със счетоводното отчитане на разходите, обхванати в националното и международното законодателство.

Обект на изследване са разходите за дейността.

Основните задачи на изследването са свързани с проблемите, които съществуват в практиката по отношение отчитането на разходите за дейността.

Основната застъпена теза е, че правилното отчитане и управление на разходите е от първостепенно значение за постигане на желания финансов резултат и съответно рентабилност.


ГЛАВА ПЪРВА

СЪЩНОСТ, КЛАСИФИКАЦИЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ

1.Същност на разходите

Влагането на ресурси за една или друга икономически обоснована и обществено необходима цел се нарича извършване на разходи или накратко разходи. Това е едно общо икономическо или общотеоретично тълкуване или изясняване на разходите като изразно средство с общоикономическа, общотеоретична, макроикономическа значимост. По подходящ начин същността на разходите се свързва с усвояването, използването, трансформирането, преобразуването на ресурси в стопанския живот на обществото в пределите на едни или други структури. А тези ресурси не са нищо по-различно от елементите на трудовия процес – средствата на труда, предметите на труда и живия труд на работещите. Когато елементите на производствения процес се разглеждат обезличено и като относителни самостоятелности в определени технологични, организационни и други взаимовръзки и зависимости, а не конкретно и като абсолютни дадености, те се наричат разходи. Същността на разходите се проявява по различни начини и формите на тези проявления са в зависимост от различни условия, прдпоставки, предположения, фактори, принципи и изисквания.именно от такава гледна точка се налага конкретизиране на общотеоретичното или общоикономическото разбиране за разходите съобразно функционално икономическите особености на отчетността. Тук значение имат законово регламентираните постановки за разходите в Закона за счетоводството, в Националните счетоводни стандарти, в Международните счетоводни стандарти и в други подзаконови нормативни актове и разпоредби. Като проявление на същността на разходите се определят и различните техни разновидности, изразени чрез прилагателни. В предговор към изложението на МСС, чл.78,79,80 четем: „Дефиницията за разход включва загубите и онези разходи, които възникват в хода на нормалната дейност на предприятието...обикновено разходите са под формата на намаляване на активи – пари и парични еквиваленти,инвентар,имущество, производствени средства и оборудване...79.Загубите са други статии, които отговарят на дефиницията за разходи и могат или не могат да възникнат в хода на нормалната дейност на предприятието...“ В общите положения на НСС се въвежда следното определение: „Разход – намаляване на икономическата изгода през отчетния период под формата на изваждане извън предприятието или намаляване на активите, или увеличаване на пасивите, което води до намаляване на собствения капитал, отделно от това, което подлежи на разпределение между собствениците на капитала и преоценката, отразена в собствения капитал.

 

---------------------------------------------------------------------

 

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От отчетно гледище дейностите в предприятието се разграничават на: основна, спомагателна, странична и социално-битова. По правило всяко предприятие се създава за извършването на някаква дейност. Тази дейност се нарича основна. Предприятието може да извършва едновременно няколко основни дейности. В зависимост от направлението на дейностите, предприятията могат да се наричат производствени, селскостопански, търговски, строителни и т.н. Към основните дейности предприятията могат да развиват и спомагателни, странични и социално-битови дейности.

По принцип те се извършват за да подпомагат основната дейност и в известна степен са зависими от нея. В условията на развиваща се пазарна икономика у нас все по-голямо значение придобиват проблемите, свързани с оцеляването и просперитета на предприятията. От тази гледна точка всяка търговска фирма трябва да държи сметка за своята ефективност и конкурентноспособност, чрез цялостно анализиране на своята дейност. Анализът на разходите заема централно място в системата на комплексния анализ на стопанската дейност на търговските обекти. Това се обяснява с обстоятелството, че разходите представляват основополагащ фактор, определящ цената на търговската услуга, степента на използване на вътрешния потенциал на фирмата и от друга страна те оказват непосредствено влияние върху крайния резултат от търговската дейност. Разходите имат различна природа на поява, функциониране и съществуване. От тук произтича и необходимостта от подробно изучаване на съдържанието, размера, равнището, динамиката и структурата на разходите. Разходите представляват стойността на консумираните блага за определена организация. Те са основни елементи при изготвяне на калкулациите, а оттам и за определянето на цените на стоките, услугите, продажбите и др. Всяка търговска фирма се стреми към осъществяването на минимум разходи и реализирането на максимум печалба. Това до голяма степен предопределя ролята и значението на анализа и оптимизирането на разходите. Групирането на разходите и тяхната класификация по различни признаци има значение за създаването на организация за тяхното отчитане, която е от значение за предприятията с оглед задоволяването на потребностите им от информация. Ако финансовото състояние на една фирма непрекъснато се влошава, то неминуемо трябва да се постави въпроса доколко целесъобразно и ефективно тя разходва средствата си. Ако на базата на икономическия анализ и коректното отчитане на разходите успее да ги контролира и управлява правилно, то постигнатите резултати ще бъдат по-висока рентабилност ,подобряване на финансовото състояние и стабилизиране позициите на фирмата на пазара.


Използвана литература

1. Аверкович,Ек.,Илиев,Г.,Александров,Ст.,Симеонова,Р.,Иванова,Г.,Крумова,Д. Управленско счетоводство.2003 Академично издателство „Ценов” Свищов

2. Божков,В.,Симеонова,Р.,Цветков,Цв. Финансово счетоводство.2004 Академично издателство „Ценов” Свищов

3. Дамянов,Д. Финансово счетоводство.1999.Академично издателство „Ценов” Свищов

4. Дочев,М. Счетоводство.2004.Издателство „Абагар” Велико Търново

5. Дурин,Ст.,Дурина,Д. Счетоводство на предприятието, ФорКом 2002.София

6. Душанов,И.,Димитров,М. Курс по счетоводство на предприятието издателство „Ромина” София

7. Закон за счетоводството

8. Национален сметкоплан.2002. ИК „Труд и право” София

9. Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност

10. Примерен национален сметкоплан.2002.Академично издателство „Ценов” Свищов

11. Списание „Български законник” бр.7/20007г.

12. Счетоводен стандарт 2 – Стоково-материални запаси.В:Международни стандарти за финансово отчитане.2005. „Сиела” София


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1173 посетителя и 52 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.