Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Счетоводство Отчитане на кредитирането на предприятията в търговските банки


Дипломна работа, 72 стандартни страници, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Съдържание

Въведение

I Част : Определение и характеристика на финансовата категория – кредит като обект на счетоводството.

1. Определение на понятието кредит и основни предпоставки за възникването му

2. Функции и роля на кредитирането

3. Рамка на кредитната политика на търговските банки

4. Видове кредити.

5. Процедури и документиране при предоставяне на кредити

6. Кредитирането като обект на счетоводно отчитане

7. Управление на кредитния риск в търговските банки

II Част: Счетоводна характеристика на кредитирането на предприятията в търговските банки

1. Характеристика на сметките за отчитане на кредитите

2. Счетоводно отчитане на договарянето, предоставянето na кредити на предприятията и погасяване на задълженията по кредита

3. Счетоводно отчитане на начисляването и удържането на лихви по кредита

4. Счетоводно отчитане на обезпечението на кредитите

5. Счетоводно отчитане на просрочие на погасителна вноска

6. Счетоводно отчитане на провизирането

7. Възможности за усъвършенстването на отчетния процес на кредитирането на предприятията в търговските банки

Заключение

Използвана литература


Въведение

Икономиката е система, която функционира на базата на взаимна зависимост между фактори и единици, всеки от които оказва своето влияние. Изменението на на един фактор рефлектира върху всички останали. Банковата дейност и в частност кредитирането, което тя извършва, е част от тази система. В тази връзка, кредитната сделка оказва влияние не само върху кредитора и кредитополучатела, а също върху цялостната активност и развитие на икономическите процеси в страната.

Кредитните отношения в съвременния свят на практика се проявяват чрез функциите на банковите организации. Банките се явяват основни кредитори и тази им функция показва мобилизирането на свободния паричен капитал, а също преразпределение на този капитал.

В условията на пазарна икономика очакванията на икономическите субекти за задоволяване на нуждите им от капитали за дейността и инвестиции са насочени изцяло към банковата система. По тази причина банките трябва адекватно да реагират на новите икономически условия, те трябва да изграждят подходяща организация на кредитирането на стопанските субекти като се стремят да бъдат възможно най-ефективни. Това е възможно единствено чрез своевременно осигуряване на необходимите парични капитали на предприятията и пускането на пари в обръщение. Банките трябва да изградят съобразена с изискванията на икономическата действителност опростена и ефективана система на кредитиране, а това е постижимо при условие на предоставяне на различни видове кредити, в това число утвърдени форми и нови такива.

За успешното функциониране на банкова дейност се изисква високо организирано управление. Тази задача е неизпълнима без детайлно и задълбочено познаване на технологията на банковото кредитиране, отчитане на влиянието на различните фактори, въздействащи върху банкирането, за да се избегнат загуби и да се постигне рентабилност. Банките са застрашени от постоянно възникващи проблеми от най-различен характер, поради което е необходимо събирането на огромен обем информация, която да бъде актуално разчитана и използвана. Главна роля за определянето на степента на риска, размера и срока на предоставянето на кредита, изиграва счетоводството. Негови основни задачи в тази насока са свързани със създаването на определена количествена и качествена информация за обема и структурата на привлечените средства, на активите; за състоянието и резултатите на кредитните взаимоотношения; за състоянието на банката във всеки един момент.

Настоящата разработка не претендира за изчерпателно и пълно представяне на проблематиката, но засяга основните моменти, свързани с изясняване същността и счетоводното отчитане на кредита, както и неговата роля и място в икономиката. Първата част на магистърската теза е насочена към изясняване на характеристиките и класификацията на кредите, като фактор, който влияе върху системата на счетоводството и нейните качества.

Втората част на настоящата работа е отделена за същността и особеностите при счетоводното отчитане на кредитирането на предприятията като е отделено внимание на необходимата информация за управление на кредитната дейност на банките, способите за създаването и използването й.


I Част : Определение и характеристика на финансовата категория - кредит като обект на счетоводството.

1. Определение на понятието кредит и основни предпоставки за възникването му

Кредитът възниква с натуралната размяна още в дълбока древност. Коренът на понятието произлиза от латинското наименование “credere”, което означава вяра, доверие и се основава на презумцията, че “кредиторът” изразява доверието си към друго лице, наречено “длъжник”, при предоставянето на парични средства за временно ползване.

По повод дефинирането на понятието, се срещат различаващи се определения при различните автори. Едни казват, че кредитът е частно стопанско отношение т.е. осъществява се “даване”и “получаване” на стопански блага на основа на доверието на една от страните за по-късното удовлетворяване от другата[1]. За други кредитът е доброволно дадено право за разпореждане с чужди блага срещу обещанието да се възстанови по-късно тяхната равностойност, заедно с дължимата лихва. Трети забелязват обстоятелството, че кредитът е форма за придобиване на допълнителна покупателна сила, на допълнителни средства чрез временно ползване на чужди средства.

Във Финансовата и кредитната енциклопедия пък четем, че кредитът е икономическо отношение, което се създава при предаване на стойности от лица, стопански организации или държавата за временно ползване с условие за връщане и обикновено при плащане на лихва.

Лесно се забелязва, че всички тези дефиниции се градят върху две основи:

· първо - доверие на кредитора за бъдещото връщане на предоставените от него средства, включително с полагащата лихва;

· второ - документирано и гарантирано получаването на ценности, блага или пари в аванс.

По този начин кредитът представлява всяко вземане или поемане на задължение към едно лице или икономически свързани лица, което е резултат от предоставяне на доверени и документирано обосновани ценности, блага или пари.


Първата, известна ни и днес форма на кредита, е търговският кредит. Предоставя се като реален стоков капитал за кредитополучателя. Най-типичната му особеност е, че той по същество осъществява отлагане на плащането във времето при продажбата на стоки, тъй като клиентът-кредитополучател се задължава да изплати дължимата сума след определен период от време с начислена лихва.

На един по-късен етап в историята на кредитирането възниква банковия кредит, но неговото използване и развитие в съвременния живот е значително.

 

------------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кредитите са най-малко ликвидния актив на банките, защото не могат да се превръщат в пари преди настъпване на падежа им. В рамките на предоставените кредити, краткосрочните са по-ликвидни, а дългосрочните по-рискови. Всяка банка се стреми да диверсифицира кредитния си портфейл, като предоставя разнообразни кредити с различна степен на риск. Чрез диверсификация на кредитния портфейл не само трябва да се понижава рискът, но и да се осигурява ритмично формиране на доходите на банките. По този начин банката подобрява ликвидността и създава предпоставки за покачване на рентабилността си.

В миналото, във всички страни по света, регулирането от държавата на заемните операции е било подчинено на първо място на задачата да се осигури безопасност и стабилност на банковата система и по-конкретно, въвеждани са законови ограничения за предоставяне на определени заеми към определени лица или срещу определени гаранции. През последните десетилетия, в развитите страни се създават редица нови закони, които регулират практиката за предоставяне на заеми, но с тях се цели да се защитават вече и интересите на банковите клиенти. В този аспект, те са насочени към:

· Осигуряване на по-високо равнище на информираност на кредитоискателите, с цел да им се предостави възможност за по-обоснован икономически избор при ползването на кредити;

· Защита на гражданските права на банковите клиенти (настоящи и потенциални), чрез въвеждане на редица забрани – закони, забраняващи дискриминация по възраст, пол, расови признаци, вероизповедание, национална принадлежност и др. – при предоставянето на кредити;

· Обявяване на отделни видове злоупотреби при предоставянето на кредити за противозаконни.

С цел защита интересите на банковите клиенти в централните банки на развитите страни са създадени специализирани звена за работа с жалбите и претенциите на клиентите. Централните банки по този начин контролират дейността на банките по отношение коректното обслужване на клиентите. Освен това, банките се задължават писмено да обясняват, по искане на клиента, причините за отказ за предоставяне на кредит. Ако отказът е неоснователен и произволен, съгласно законодателствата на отделните страни на кредитора се налагат значителни по размери санкции.

На базата на всички посочени до тук обстоятелства се формира извода, че банковата система заема съществено място в процеса на развитие, укрепване и модернизиране на всяко пазарно стопанство. Нещо повече, изгражда се представата за банките като институти на общественото доверие. Именно тези факти създават необходимостта от формализиране на кредитните отношения, т.е. те да се градят на основата на особени правила, изисквания и ангажименти, които да възстановяват, подпомагат и укрепват доверието към банките като публични институции. Аз, като пълноправен член на обществото, логично проявявам интерес към гореспоменатите отношения и правила, защото единствено тяхното познаване може да бъде основа на доверието ми към банките. В противен случай е повече от ясно, че това доверие ще бъде сляпо и необосновано.

Кредитирането позволява нормалното и непрекъснато протичане на възпроизводствения процес чрез предоставяне на допълнителни финансови средства на нуждаещите се субекти в стопанската сфера. Кредитът освен това е източник за формиране на доходи за самата банкова институция. За ефективното и доходоносно действие на банковата система основно значение има цялостната кредитна политика. За да е възможно това се изисква детайлно познаване на особеностите на кредитните операции, пазарните условия, конюнктурата и правната уредба. Необходима е правилна оценка на кредитния риск и неговото диференциране по видове кредити и кредитополучатели. За целта банката трябва да набира достоверна информация и оценява рисковите фактори - конюнктурата, отрасъла, персоналните качества и финансовото състояние на клиента, както и много вътрешни показатели и величини. И такава именно е задача на счетоводството, което осигурява и анализира необходимата информация, опирайки се на методи и способи доказали своите качества и ефективност, както в практиката, така и в теорията на счетоводната история. Счетоводството играе съществена и основна роля поради факта, че информацията, която създава е базата за осъществяване на банковата дейност и управленския процес.

Всяка една банка отделя голямо внимание на счетоводната отчетност, тъй като от това зависи нейната дейност и развитие на пазара. Въз основа на коректно счетоводно отчитане се взимат точни управленски решения, които да осигурят максимална печалба на банката и по-голям пазарен дял. Поддържането на точна, постоянна и текуща информация за състоянието на ресурсите в банката е един от водещите фактори за мениджмънта и за постигането на тази цел. За тази цел е необходимо и се изисква прецизен вътрешен синхрон между отделните дейности и налага съблюдаването на многобройни съотношения и зависимости.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1) Заутер, В., Основи на банковото дело, т.1, “Делфинпрес” Бургас 1994

2) Йотова, Й., Банково счетоводство, Свищов 1993

3) Меразчиев, В., Баташки, Г., Банково счетоводство, Свищов 2000

4) Пергелов, К., Счетоводна отчетност във финансово-кредитнатта система, “Наука и изкуство”, София 1985

5) Пергелов, К., Стоянов, Ст., Счетоводство на банките, ИК “Люрен”, София 1994

6) Пъчев, П., Кредитиране на фирмите - банкови аспекти, БЦ “Информа интелект”, София 2001

7) Радков, Р., Банково дело, Свищов

8) Радков, Р., Адамов, В. Пари и банки, В.Търново, 1998

9) Радко, Р., Пари и банково дело, Мартилен, София 1995

10) Стефанова, П., Банки и кредитно посредничество, София 2001

11) Стоянов, В. Основи на парично-финансовата политика. София, 1992г.

12) Стоянов, В. Пари, банки, борси. София, 1996г.

13) Стоичкова, О., Теория на парите и кредита, Благоевград 2001

14) Кирилова, Д., “Счетоводството като източник на информация за управление на кредитната дейност на банките”, Дисертация за придобиване на докторска степен, София 2000

15) Меразчиев, В., “Теоретико-методологични аспекти на банковото счетоводство в Република България”, Български счетоводител, 11/2001г.

16) Панева, Лиляна, “Контокорентния кредит като източник на оборотни средства”, сп. “Банки, инвестиции, пазари”, кюн. 2/2000г.

17) Пергелов, К., “Счетоводството на банките - сложна, добре изградена и функционираща информационна и контролна система”, Счетоводство ХХІ, август 2001г.

18) Пергелов, К., “Счетоводството - могъщо средство за ефективно управление на банките” , Български счетоводител 22/2001

19) Фесчиян, Д., “Ролята на счетоводната отчетност за ефективното управление на краткосрочната кредитна дейност на банките” , Български счетоводител 19/2001

20) “Условия за финансиране на малките и средни предприятия в България” - изследване на Центъра за икономическо развитие и Агенция Витоша Рисърч - 05.2001г.

21) Банков сметкоплан

22) Закон за БНБ

23) Закон за счетоводството

24) Закон за търговските банки

25) Наредби на БНБ

26) www.bnb.bg

27) www.postbank.bg

28) www.bnb.bg

29) www.credit.bgКоментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 536 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.