Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Счетоводство Финансово-счетоводен анализ на предприятието


Малка дипломна работа, 37 стандартни машинописни страници, липсва апарат
Цена: 2.40лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Първа Глава – Увод

Финансово стопанския анализ е сравнително нова наука. В България води началото си след Първата световна война, когато възниква необходимостта от по- резултатно, ефективно ръководство и управление на стопанската дейност, основано на научни подходи.

Вливайки нашата икономика в световното пазарно стопанство настъпват сериозни изменения в нейната организационна и управленска структура, отговарящи на изискванията на пазара, където с пълна сила действат заканите на стойността, пазарната конкуренция, търсенето и предлагането. Поради тази причина всяка една упражнявана дейност /производствена,търговска или друг вид/ е нужно да се разглежда през призмата на неговата ефективност и конкурентноспособност.

Освен това е необходимо непрекъснато да се наблюдава и анализира състоянието на стоковия пазар, свързан с реализацията на готовата продукция. В условията на "отворен" пазар и силна конкуренция, всяко едно фирмено решение следва да се основава на голяма по обем техническа,технологична и икономическа информация. Като не трябва да се подценява необходимостта използваната информация да е пълна , точна, своевременна и достоверна, за да може взетото решение да е най-адекватно за съответната ситоация.

Безпорно финансово стопанския анализ е рожба на пазарната икономика, която го създаде като неделим елемент на стопанското управление, като подход за обоснованост на стратегията и икономическата политика на фирмата, средсво за вътрешно фирмен и външен контрол.

Анализът се явява като междинно звено между събирнето на информация и вземането на управленски решения, базирани на нея.

Икономическия анализ и в частност финансово стопанския анализ на дейността на фирмата е съществен елемент на на стопанското управление, важно условие за изработване и провеждане на научно обосновани управленски решения и за своевременно отстраняване на недостатъците и слабостите, както и метод за разкриване на резервите за повишаване на икономическата стабилност на предприятието.

Анализът освен като основа за вземане на конкретно управленско решение в дадена ситуация е и в оснавата на цялостната стопанска стратегия, следвана от фирмата в дългосрочен и краткосрочен план.

Като следсвие от изложеното до момента можем да обобщим че една част от резултатите на анализа служат за текущо регулеране, контрол и ръководство на стопанската дейност, а друга за разработване на управленски решения, свързани с развитието на производството, с оглед повишаване на обема на продабите и запълване на свободни пазарни ниши, както и начините и методите за постигане на тази цел.


Втора Глава-

Същност на финансово стопанския анализ - обекти насоки и задачи

Обикновено се приема,че предмет на анализа е стопанската дейност на предприятията и организациите. Следователно предмет на анализа е влиянието на комплекса от факторивърху постигнатите резултати от стопанската дейност и използването на ресурсите отразени в системата от конкурентни показатели , установявано с цел да се даде обективна оценка на постигнатото и да се разкриятрезервите за повишаване на ефективността на ангажирания и използван капитал.

Основната задача на анализа произлиза от неговото място и роля в стопанското управление, а именно да дава вярна, точна и комплексна оценка за състоянието на анализирания обект като разкрива и показва силата и отражението на детерминантните фактори, който го обославят. Конкретните задачи произтичат от видана анализа и конкретните цели на аналитичната работа в конкретната ситуация.

Съществува твърде широка гама от класификация на икономическия анализ по различни признаци.

Според обхвата и обекта анализът се дели на микроикономически и макроикономически. Като микроикономическия бива вътрешно фирмен, и външен между фирмен сравнителен анализ.

Според предназначението и времето, за което се извършва бива оперативен, ретроспективен и прогнозен.

Същесвуват и ред други класификации в зависимост от продължителността на анализирания период, организацията на аналитичнана работа , техническите средства, с който се извършва анлизаи ред други класификационни признаци.

Важно е да се знаят конкретните задачи, които изпълняват различните разновидности на фирмения стопански анализ. Така текущо оперативния вътрешно фирмен анализ има конкретна задача текущо при протичане на стопанските процеси да предоставяна на съответните управленски органи информация за отклоненията от набелязаните цели и постигнатите резултати.

Отчетния, ретроспективен анализ, извършван след протичането на различни по продължителност перриоди, има за задача да разкрие детайлното състояние на анализирания обект. Неговата цел е диагностична, т.е. чрез него може да се изучава както изпълнението на задачите на фирменото планиране, така и развитието на анализирания обект.

Обекти на отчетния анализ могат да бъдатпоказатели за ресурсната осигуреност и използването на ресурсите работна заплата ,суровини и материали,основни средства, обобщаващи показатели за обема на производството, издръжката на производството, създадения и реализирандоход, финансовите резултати и финансовото състояние на фирмата.

Переспективния,прогнозен анализ е ориентиран към очаквани резултати от дейността на фирмаите.

Конкретните задачи, които решава между фирмения сравнителен анализ, са свързани преди всичко с изучаване на средата, за преодоляване на конкурентите и позициониране на пазара.

Външният анализ се извършва от външни органи и обслужва органите на финансово-данъчния, финансово-ревизионния контрол, банките, кредитри, доставчици, клиенти, инвеститори и други. Конкретните задачи се определят от съответния потрребител на резултатите от анализа и целите, който преследва.

Изпълнението на общите и специфични задачи на финансово стопанския анализ е възможно, ако той отговаря на определени условия:

· анализът трябва да има системен характер, т.е. дейността на фирмата и нейните звена трябва да се изследва редовно, по предварително разработен план;

· анализът трябва да има комплексен характер, по точно при изучаването на процесите и явленията всички фактори трябва да се изследват в тяхното еденство и взаимна връзка;

· анализът трябва да бъде и обективен, т.е. трябва да се подбира входящата информация, необходима при аналитичните процедури, методологическия подход при нейната обработка и реалността на оценките;

· анализът трябва да има оперативен характер, който се изразява в навременното му извършване и своевременното използване на резултатите от негов управлението на стопанската дейност на фирмата;

Икономическия анализ изследва от една страна резултатите от стопанската дейност, а от друга техническите, технологичните и организационни условия, при които са постигнати.

Системния подход комплексното изследване на многообразните фактори, обуславящи изпълнението на на поставените цели и на стопанското развитие е съществена черта на икономическия анализ. От същесвуващите клонове на икономическата наука, единствено анализът осигурява комплексна оценка на финансово- икономическите, техническите, технологичните, организационните и социални фактори върху резултатите от стопанската дейност, изразени посредсвом различни показатели за икономическа ефективност.

Финансово стопанският анализ се реализира посредством конкретни способи на изследване. Един от тези способи е балансовия, чрез него се анализира финансовато състояние на фирмата, където основна задача на проучванията е осигуреността и с капитали и ефективното им използване. Балансовия метод се използва и при анализа и за осигуряване на информация по показатели, които не са обект на стопанска отчетност, но са в балансово равенство с други показатели, които са обект на отчитане.

Финансовото състояние е в двопосочна връзка с основната дейност на предприятието или фирмата. То е резултата от изпълнението на производствените задачи и продажбите като слабостите в производствената дейност внасят сериозни смущения във финансовото състояние - намаляват се паричните потоци, нараства задлъжнялостта към доставчиците, бюджета ,работници и служители; по отношение на банките се изпада в просрочие;забавя се обращаемостта на капитала в резултат на образуваните запаси от некачествена и не търсена продукция или демодирали стоки; намалява се собствения оборотен капитал; влошава се рентабилността. А от друга страна добрите финансови резултати позволяват на фирмата да разшири обхвата на своята дейност да направи вертикална или хоризонтална деверсификация, позволяваща и да минимизира разходите си и да максимизира резултата от дейността си.

Връзката между финансовото състояние и дейността на предприятието показва, че основна задача на анализа е да се даде оценка, доколко развитието на дейността е довело до подобряване или влошаване на финансовото състояние и как финансовото състояние е съдействало за разширяване на производството и продажбите, като се разкрият нови възможности за още по рационално използване на финансовия потенциал за повишаване на ефективността от осъщеквяваната дейност.

 

 

-------------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Глава 6 – Заключение

Инерпретацията на данните от ГСО и анализа на счетоводната политика на фирмата, включва изчисляването на относителни и абсолютни счетоводни измерители чрез сравнителни и структурни методи.

Финансовите показатели за оценка на дейността сае обобщават в пет групи: стопанска ефективност, степен на използване на ресурсите, пазарна ефективност на фирмата, платежоспособност.

Резултатите от финансово- счетоводния анализ на предприятието са предназначени за ръководните органи на предприятието. Като за удовлетворяване на удовлетворяване на потребностите на опереативното управление на фирмата е необходимо тези анализи да се детайлизират по видове дейности(производствена, търговска, услуги, инвестиционна спомагателна,финансова), по структорни звена(клонове, агенции, цехове, магазини, и др) по видове разходи приходи и т.н.

Най-голямо внимание всяка фирма би следвало да отделя на анализа на съотношението между приходите от извършваната дейност и разходите за нея. Трудно се изгражда радновесие между тези два потока приходи и разходи. Това налага и осъществяването на постоянния контрол и наблюдение вурху тях, базиран на финансово счетоводния анализ на фирмата.

Осъществявайки своята дейност за всяка фирма са налице различни рискови ситуации. Целеполагането и бъдещото развитие на фирмата са до известна степен несигурни, като тази несигурност е продиктувана от несигурността на външната среда и детерминантите от нея, на които фирмата не може да влияе, а трябва да умее да ги предвижда поне до известна степен и да реализира своето поведение спрямо тях. Предвиждането на ези фактори става също чрез различни методи на анализа, които на база на изтекли периоди ексраполират поведението на външните фактори в един бъдещ момент. Като те естествено не са на 100% точни понеже има висока степен на неопределеност на повечето фактори от средата както по отделна така и на комплексното им влияние върху фирмата. Ето защо Анализът наповедението на фирмата(вътрешните фактори) и неговото управление и анализа на външната среда и съобразяването с условията и са двата момента без, които оперирането на всяка една фирма е обречено на провал.

Темата на моя курсов проект е не напразно “Анализ на финансовото състояние, стабилитета и рентабилността на предприятието”. Според мен разглеждането на тази тема е мнго трудоемко, защото темата е твърде широка и винаги би имало да се каже още нещо, тя е направо неизчерпаема и в същото време обект на голям интерес именно поради важността си за бизнеса. Надявам се в своята разработка да съм очертала поне основните моменти при анализа. Но знам, че има още много да се каже и напише. Но въпреки това за мен това е най- значимата за всяко предприятие тема, понеже смисъла на неговото съществуване е именно положителния финансов резултат и рентабилност.Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 442 посетителя и 7 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.