Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Счетоводство Ттрудовите взаимоотношения и социалното осигуряване


Малка дипломна работа, 41 страници малко по-големи от стандартните, липсва апарат
Цена: 2.40лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Ι. Значение и роля на трудовите взаимоотношения и социалното осигуряване

В съвременната демократична и правова държава, човекът с неговите права и законни интереси стои в основата на гражданското общество. Когато едни от индивидите се намират в неравностойно положение спрямо останалата общност, по обективни и независещи от тях причини, държавата и обществото полагат дължимата грижа да компенсират това, за да се осигури на всеки човек възможност за достойно съществуване. Мерило за хуманизма са реалните грижи на държавата и обществото за някои социални групи като децата, майките, старите хора, лицата с физически и психически увреждания, безработните, социално слабите и т.н.

Човек осигурява средства за своето съществуване главно чрез полагане на труд. Ето защо той трябва да има възможност да извършва трудова дейност и да реализира доходи. Отношенията между хората по предоставянето на работна сила се наричат трудови правоотношения. Работната сила е съвкупността от умствени и физически сили и способности на човека. Тя се съдържа в личността и е неделима част от нея. Тя е неговата способност и възможности за труд. Предоставянето на работна сила означава отдаването ú на разположение и на разпореждане на друго лице, за да бъде използвана от него. Трудът е обичайната и нормална форма за изява и обективиране на работната сила.

Правото на труд е конституционно закрепено право на гражданите като държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право. Всеки гражданин може свободно да избира своята професия и място на работа. Нокой не може да бъде заставян да извършва принудителен труд. Работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд, на минимално трудово възнаграждение и на заплащане, съответстващо на извършената работа, както и на почивка и отпуск при условия и по ред , определени със закон. Работниците и служителите имат право да се сдружават в синдикални организации и съюзи за защита на своите интереси в областта на труда и социалното осигуряване. Работодателите имат право да се съюзяват за защите на своите стопански интереси.

Възможно е обаче по обективни и независещи от индивида причини, той да не може да упражнява трудова дейност и да получава доходи. Тогава се оказва лишен от средства за издръжка. Ролята на осигурителната система е да компенсира тази липса, като предостави на лицата заместващи трудовите доходи престации.

Разпоредбата на чл. 51, ал. 1 от Конституцията на Република България провъзгласява като основно право на гражданите правото на обществено осигуряване и социално подпомагане. За реализиране на това, по своята същност, социално право, трябва да се погрижи държавата. Тя трябва да предприеме и извърши необходимите действия за създаване на нормативна система за обществено осигуряване. Конституционният съд определя общественото осигуряване като система за взаимопомощ и солидарност, чрез която се защитава общия интерес, като от набираните вноски на всички осигурени се обезпечава материалната защита на изпадналите в нужда членове на общността поради настъпване на определени осигурени рискове.

Когато в обективната действителност настъпи някой от осигурените социални рискове (общо заболяване, трудова злополука, професионална болест, майчинство, безработица, старост, смърт) възникват различни негативни последици – временна неработоспособност, трайна неработоспособност, възпрепядстване да се използва работоспособността, и др. и като краен резултат – загуба на обичайните трудови доходи. Чрез общественото осигуряване, рискът от настъпването на посочените събития и техните неблагоприятни последици се прехвърля върху осигурителната система, с цената на минимални разходи във вид на осигурителни вноски.

Държавата регулира трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище след консултации и диалог с работниците, служителите, работодателите и техните организации в дух на сътрудничество, взаимни отстъпки и зачитане на интересите на всяка от страните.

ΙΙ. Възникване на трудово взаимоотношение

1. Същност на трудовия договор

Трудовият договор е едно от основанията за възникване на трудово правоотношение. Той е двустранен и възмезден и при него едната страна – наречена работник или служител, предоставя на другата страна – наречена работодател, работна сила, срещу което работодателят дължи на работника заплащане на трудово възнаграждение. Трудовият договор се сключва между работника (служителя) и работодателя преди постъпването на работа в писмена форма. При сключването му работникът следва да предостави на работодателя следните документи:

1. документ за самоличност;

2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научна степен или звание;

3. документ за стаж по специалността;

4. документ за медицински преглед;

5. свидетелство за съдимост;

6. разрешение от инспекция по труда, ако лицето не е навършило 16 год. или е на възраст между 16 и 18год.;

7. трудова книжка – когато работникът постъпва за първи път на работа, работодателят е длъжен в срок от 5 дни да го снабди с трудова книжка;

8. здравна книжка – когато това се изисква с нормативен акт.

Работодателят може да изисква и други документи извън посочените, ако това е предвидено или произтича от закон или друг нормативен акт.

В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите.

Ø Разлика между осигуряването при граждански и трудов договор

Трудови са тези договори, които се сключват съобразно Кодекса на труда. Те се подписват в писмена форма и садържат задължителни реквизити определени в Кодекса на труда. Граждански договори, като понятие в българската нормативна уредба не съществува, но в практиката е широко използвано и обединява в себе си няколко типа договори от законодателството. Тава са договор за изработка, договор за поръчка и комисионен договор от Закона за задълженията и договорите, договор с търговски управител, договор с търговски пълномощник и договор с търговски помощник от Търговския закон. Важна разлика е, че според Кодекса на труда работника има точно определено работно време и работно място, а за гражданските договори се определя сомо срок за изпълнение на възложената работа. Разликата в осигуряването е, че гражданските договори се разделят на два типа такива които са за управление и контрол и такива които са за извършавене на услуги с личен труд.

При първия тип размерът на осигуровките е както при трудовите договори. При договорите за управление и контрол осигуровките се дължат върху не по-малко от съответния осигурителен праг по икономическа дейност. При договор с личен труд не се внасят осигуровки за фондове Безработица и Общо заболяване и майчинство, но пък за това и не могат да се ползват правата предлагани от тези фондове. Също така трябва да се знае, че при договор с личен труд чиято сума, върху която се изчисляват осигуровките, е по-малка от минималната месечна работна заплата за годината и лицето не е осигурявано на друго основание, осигуровки за социално осигуряване не се дължат. Осигурителен стаж не се признава в описания случай по-горе. Разлики има и когато лицето се самоосигурява, тогава при изплащане на сумата не се удържат осигуровки. Здравни осигуровки също се дължат върху сумата, върху която се изчисляват осигуровките. Осигуровките и в двата случая се изчисляват върху изплатената сума, намалена с нормативно признатите разходи определени в Закона за облагане доходите на физическите лица, която не може да бъде по-голяма от максималния облагаем месечен доход за годината.

2. Съдържание на трудовия договор

2.1. мястото на работа;

2.2. наименованието на длъжността и характера на работата;

2.3. датата на сключването му и началото на неговото изпълнение;

2.4. времетраенето на трудовия договор;

2.5. размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски;

2.6. еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор;

2.7. основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане;

2.8. продължителността на работния ден или седмица.

С трудовия договор могат да се уговарят и други условия, свързани с предоставянето на работната сила, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона

3. Времетраене на трудовия договор

3.1. За неопределено време

Трудовият договор се смята сключен за неопределено време, ако изрично не е уговорено друго. Такъв тип договор не може да се превръща в договор за определен срок, освен при изричното желание на работника или служителя, изразено писмено.

3.2. Срочен трудов договор

Ø за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго;

Ø до завършване на определена работа;

Ø за заместване на работник или служител, който отсъствува от работа;

Ø за работа на длъжност, която се заема с конкурс - за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс;

Ø за определен мандат, когато такъв е установен за съответния орган.

Трудовото правоотношение възниква от обявяване на кандидата за избран. Избраното лице е длъжно да постъпи на работа в 2-седмичен срок от получаването на съобщението за резултата от избора. При уважителни причини този срок е до 3 месеца.

 

------------------------------------------------------------------

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

XΙΙ. Счетоводно отчитане на разчетите с персонала

Разчетите с персонала и съдружниците възникват по повод на определени стопански операции. Те се отчитат чрез сметки от група 42 Персонал и съдружници : 421 Персонал, 422 Подотчетни лица, 423 Задължения по неизползвани отпуски, 424 Вземания от съучастия, 425 Задължения за съучастия, 426 Вземания по записани дялови вноски. Може да се приеме, че първите 3 сметки характеризират основната част от взаимоотношенията с персонала.

С/ка 421 Персонал – използва се за отчитане на взаимоотношенията с персонала по повод на възникнали и уредени задължения. Към тази сметка могат да се открият сметки с четирицифрени шифри за „Работници и служители” , „Студенти”, „Депонирани възнаграждения” и др. С/ка 421 се кредитира при начисляване на възнаграждения на персонала, компенсируеми отпуски, и др.

Дт 604 Разходи за заплати (за изплащане на възнаграждение)

Дт 609 Други разходи (за некомпенсируеми отпуски)

Кт 421 Персонал

С/ка 421 се дебитира главно с удръжките върху заплатите, който биват задължителни и доброволни. Задължителните са установени с нормативни актове – данък върху общия доход, социални и здравни осигуровки, запори по съдебни изпълнителни листове и др. Доброволните удръжки се правят въз основа на волеизявленията на перонала. Това са: влогове, погасяване на заеми, лични застраховки и др.

Дт 421 персонал

Кт 454 Разчети за данъци върху доходи на физически лица

Кт 461 Разчети с Националния осигурителен институт

Кт 463 Разчети за здравно осигуряване

Кт 422 Подотчетни лица (за начети)

Кт 494 Разчети по застраховане (за лични застраховки)

Кт 499 Други кредитори (за погасяване на лични заеми)

Кт гр. 50 Парични средства (за изплащане на възнагражденията)

След изтичане на установени давностни срокове неполучените възнаграждения се отнасят към 4215 Депонирани възнаграждения, след което се отписват, като се посочват по кредита на с/ка 709 Други приходи.

Дт 4211 Работници и служители

Кт 4215 Депонирани възнаграждения;

Дт 4215 Депонирани възнаграждения

Кт 709 Други проходи

При отчитане на социалните и здравните вноски за сметка на работодателя се използват сметките: 605 Разходи за осигуровки, 461 Разчети с Националния осигурителен институт, 463 Разчети за здравно осигуряване.

Дт 605 Разходи за осигуровки

Кт 461 Разчети с Националния осигурителен институт

Кт 463 Разчети за здравно осигуряване

XΙΙΙ. Необходимост и значимост на трудовите взаимоотношения и социалното осигуряване

Още в дълбока древност, откакто съществува човечеството на Земята се е зародил трудът. В началото хората са били принудени сами да се прехранват и обличат, но с развитието на човешкия род са се появили и други жизненоважни потребности, доказващи състоянието и положението на индивида. Появила се търговията, занаятчийството, хората започнали да се специализират в определени обласи и отрасли. Всички тези глобални промени, както и разслояването на обществото на определени слоеве и етажи, характеризиращи се с различно финансово и имуществено състояние, довели до създаването на наемен труд. Тези, които можели да си го позволят или не били специализирани в дадена област заплащали за услугите и извършения труд на други, нуждаещи се от средства за задоволяване на своите нужди. Така възникнал наемния труд.

В последствие държавата като институция поела ангажимента да озакони наемния труд, да създаде норми и правила, които да се спазват и от двете страни, и условия на които да отговаря този труд.

Цялото човечеството стигнало до извода, че попадайки един индивид в състояние, в което той не може сам да се грижи за себе си, е необходимо цялото общество да се погрижи за него, с презумцията, че никой не е пожизнено застрахован от попадането в това състояние. Отново с намесата на държавата, регулирайки тези взаимоотношения се създава единна за всички система за подсигуряване. Тя се състои в това сега да се събират минимални средства от възнагражденията, които да се използват за подпомагане на индивидите, изпаднали в определени състояния, не им позволяващи сами да си печелят тези средства. Но по този начин всеки да си подсигурява бъдещата невъзможност за заработване на тези средства.

Тъй като трудовите взаимоотношения и социалното осигуряване засягат абсолютно всеки индивид в държавата, тези две взаимносвързани теми са от изключително значение за всеки един от тях. Без ясно поставени, разгледани и озаконени условия е невъзможно правилното и ефективно съществуване на държавата.

 Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1179 посетителя и 58 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.