Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Счетоводство Отчитане на дълготрайните материални активи в публичния сектор


Дипломна работа, 40 страници по-големи от стандартните, съдържа 1 таблица, формули, има литература
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Обект на настоящата разработка са теоретическите и практическите аспекти във връзка с отчитането на дълготрайни активи в предприятията от публичния сектор. Тази материя все още е свързана с много проблеми и неясни моменти. За целта е направена една най - обща характеристика на бюджетната система, бюджетните предприятия, особеностите в тяхната дейност и счетоводна отчетност.

Глава 1

Обща характеристика на бюджетната система

  1. Същност на бюджетната система

Бюджетът като финансова категория възниква на по-късен етап от общественото развитие и е резултат на утвърждаването на стоково-паричните отношения, изграждането на централистичната държава и трайно установяване на парламентарно-демократичната форма на управление на държавата.

Независимо, че понятието бюджет е сравнително нова финансова категория ( за първи път това понятие се използва от министъра на финансите на Англия при внасянето на проектобюджета в парламента преди няколко века) трябва да се посочи,че още със създаването на държавата е било наложително да се акумулират средства,необходими за издържане на нейните органи и за изпълнение на функциите й.

Необходимост от такова акумулиране и разпределение на средства,но вече под формата на бюджет,съществува и в днешните условия. Това се налага от обстоятелството,че централните и местни държавни органи и в условията на пазарната икономика изпълняват строго регламентирани от нормативните актове функции и задачи. Те се изразяват в управлението, охраната, отбраната, сигурността, здравеопазването, образованието,културата и редица други дейности. За да изпълняват успешно възложените по нормативен път функции и задачи, държавните органи трябва да разполагат и да изразходват значителни финансови средства. Тези средства се осигуряват чрез системата на бюджета,който се утвърждава ежегодно от Народното събрание. За целта се приема специален закон.

Бюджетната система се състои от две основни части – държавни и местни бюджети. ( приложение 1 ) С най–голямо определящо значение е Централният републикански бюджет. В него се съсредоточават значителна част от средствата на бюджета за финансиране на непроизводствената сфера, т.е. на публичните разходи. Така за 2006 г. Субсидиите от вноските за централния бюджет са 4675 млн. лева от приходите на републиканския бюджет. Тези средства се използват предимно за финансиране на дейности и обекти от национално значение.

Бюджетите на съдебната власт и на сметната палата се формират отделно от тези на държавните органи, министерствата и ведомствата. Те се внасят в НС от правителството,без да се обсъждат и коригират. Тези бюджети се разглеждат и утвърждават само от НС, което е в съответствие с Конституцията на страната.

Областите (областните администрации), като териториални държавни органи, не набират приходи от собствени източници, а бюджетът им включва само субсидиите от държавния бюджет и утвърдените им разходи.

В съответствие със Закона за устройството на държавния бюджет (ДВ бр. 67/1996 г. С последни изменения и допълнения ДВ бр. 108/2005г. ), след като Народното събрание утвърди бюджета, неговото изпълнение се възлага на съответните органи. Това става, като законът се публикува в Държавен вестник и правителството приема постановление за неговото изпълнение.

Утвърдените бюджети се изпълняват както следва :

1. централизираният републикански бюджет – от Министерството на финансите (МФ) чрез министъра на финансите;

2. бюджетите на министерствата и ведомствата – от техните ръководители;

3. бюджетите на съдебната власт и сметната палата – от съответните управленски органи;

4. бюджетите на БНТ и БНР – от техните генерални директори;

5. бюджетите на местните органи на самоуправление – от общинските съвети и кметовете;

  1. бюджетът на областните администрации – от областния управител.

1.2 Бюджетни предприятия – същност и видове.

Бюджетните предприятия са сложен конгломерат от звена и от съществено значение е определението на понятието бюджетно предприятие и бюджетната система.

В елементите на бюджетната система на страната са включени значителен брой бюджетни единици. Например, срещу бюджета на общините са разписани всички общини в страната, включени в съставите на областните териториални структури. За 2006 г. Общините са 289.

Значително по-голямо количество бюджетни единици се включват в общия бюджет на Министерството на образованието и науката : висши училища,средни училища, БАН и други. Изводът който се налага, е че счетоводната отчетност, организирана по Закона за счетоводството в рамките на предприятието за бюджетната сфера обхваща огромен брой бюджетни единици. Всички те, когато отговарят на изискванията на счетоводния закон, са длъжни да организират и водят счетоводство.

След промените от 1989 г. в нормативната счетоводна уредба се въведе в употреба обобщаващо понятие предприятие . По действащия Закон за счетоводството към предприятията се включват : търговците по Търговския закон; юридическите лица, които не са търговци; бюджетните предприятия; неперсонифицираните дружества и чуждестранните лица със стопанска дейност в страната. Така, че има нормативно основание всички отделни бюджетни единици, които водят самостоятелна отчетност да се третират като бюджетно предприятие.

Една по-обобщаваща и по – пълна дефиниция на същността на бюджетното предприятие според проф. Д-р ик.н. Димитър Косев би изглеждала по следния начин : бюджетното предприятие е към непроизводствената сфера като получава част или цялата си издръжка от бюджета. В състава на бюджетните предприятия се включват всички държавни и общински органи и техните структури, независимо от източника и приетата форма на финансиране по Закона на устройство на държавния бюджет и Закона за общинските бюджети.

Според възприетия признак бюджетните предприятия могат да бъдат класифицирани по различен начин, но при условие, че това ще се отрази върху счетоводната отчетност на тези предприятия.

От тази позиция се извършва класификация по три признака: а) сфера на дейност; б) източници на финансиране и в) мащаб и териториално разположение.

Според първия признак сфера на дейност – бюджетните предприятия се класифицират в следните основни групи :

1) бюджетни предприятия от държавното и местно управление. Тук се включват : държавни органи, министерства, областни администрации, общини и кметства. В тази група една не малка част от предприятията получават значителна част от средствата от бюджета – републикански и местен;

2)бюджетни предприятия от отбраната и сигурността. Тук се включват структурите на Министерството на отбраната и МВР, както Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана. За тези предприятия е характерно, че получават средствата си почти изцяло от републиканския бюджет, има засилен контрол над количественото отчитане на материалните активи и счетоводната отчетност е строго регламентирана;

3)бюджетни предприятия от съдебната власт. Съгласно закона за държавния бюджет на РБ за 2006 г. към тази група се отнасят : Висш съдебен съвет; Върховен касационен съд; Върховен административен съд; Прокуратура на РБ; Национална следствена служба; Съдилища на РБ; Окръжни следствени служби и Национален институт по правосъдие. Характерното е,че част от средствата на тези предприятия са от собствени приходи, като по бюджета за 2006 г. тази част е 19,6 на сто от предвидените разходи за съдебната система. Освен това за структурите в тази система е типично строгата формализация на използваните счетоводни документи, което оказва непосредствено влияние върху организацията на счетоводната отчетност;

4) бюджетни предприятия от образованието и науката. В тази група се отнасят: висшите държавни училища; държавните колежи; средни гимназии и професионални училища, детските градини, БАН с нейните институти и др. Характерно за тази група е, че предприятията получават средства от различни източници. С въвеждането на платеното обучение, на законовото спонсориране тези предприятия получават значителни средства от извънбюджетни източници. За някои от висшите училища с разширена форма на платено обучение, особенно при магистърските степени, близо 50 на сто от общия им бюджет се фпрмира от извънбюджетни средства;

5) бюджетни предприятия от сферата на културата. Тук се отнасят БНТ,БНР,театрите музеите,читалищата и други, които имат смесена форма на осигуряване на средствата. За някои от структурите висок дял заемат извънбюджетните източници. Това се отнася предимно за БНТ и БНР, които формират висок дял на приходите си от рекламна дейност;

6) бюджетни предприятия от здравеопазването. Тук се отнасят болници, здравни научни институти ( висши медицински училища ) Медицинска академия, Институт Пироговболница Лозенеци други ) детски ясли, социални звена за подпомагане и други. Характерно за здравната система е, че има смесен тип на финансиране : от бюджета, от здравната каса и заплащане на част от стойността на здравната услуга от гражданите. Поради острият недостиг на средства счетоводната отчетност в тази сфера подложена на сериозни изпитания и външни влияния, особено корупционни.

Според втория признак – източник на финансиране – бюджетните предприятия се делят на две групи :

1. бюджетни предприятия, които получават изцяло необходимите средства от бюджета. Тук се включват висшите органи на държавната власт и управление и президентството, както и структурите на отбраната и сигурността. Характерно за тези предприятия е, че като изключение,могат да ползват извънбюджетни средства ( МВР и МО – за техника, въоражение, апаратура и то предимно чрез спонсориране от други държави ). В случай, че при тях останат неизразходвани бюджетни средства, което в последните години е рядкост, то те или се възстановяват на финансиращия бюджет, или остават за следващата бюджетна година, ако това е предвидено в нормативен акт;

2. бюджетни предприятия на смесена издръжка. В тази група се включват основната част от бюджетните предприятия от сферата на здравеопазването, образованието, науката и културата. С утвърждаването на пазарните принципи ще нараства делът на предприятията, които ще осигуряват значителна част от необходимите средства ( платено обучение, заплащане на част от здравните услуги, спонсориране, дарителство, средства получени по международни фондове и източници ).

Според третия признак – мащаб и териториално разположение предприятията се делят на две групи : бюджетни предприятия с национално значение и такива с териториално значение. Първата група получава средствата си от републиканския бюджет, а втората група предимно от местните бюджети, като тук изключението са областните администрации, които се финансират от републиканския бюджет.

 

---------------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

Дълготрайните материални активи имат съществено значение за развитието всички предприятия. Те заемат значително място в общия размер на активите на предприятието и дълго време определят неговата дейност.

Особеностите на дълготрайните активи ги прави обект на третиране в редица нормативни актове, свързани със счетоводното отчитане, контрола върху тях.

Списък на използваната литература

1. „ Счетоводни стандарти в публичния сектор” Бташки,Г. Свищов, 2005,А.И.

2. "Бюджетно счетоводство" Меразчиев,В. 2006, АИ "Ценов"

3. '” Курс по счетоводство на бюджетното предприятие”. Косев, Д. ”Ромина”2006

4. „Счетоводен анализ” Йотова, Й.; Кънева, Т. Свищов 2007, А.И.

5. „Счетоводна политика на банките”Меразчиев, В. Свищов 2006

6. „Международни счетоводни стандарти-коментари и счетоводни решения„ Дурин, Ст. 2003 г.

7. „Закон за счетоводството-коментар” Проданов. Г.; Раданов,Д.;София 2007

8. „ Отчитане на дълготрайните активи, София, 1996 Бонев,Ж. и др.

9. „Актуални финансово счетоводни проблеми-Дълготрайни активи” Бонев,Ж.Добрева.

10. „Закон за счетоводството”

11. „ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2006 Г.
В сила от 01.01.2006 г. Обн. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г.

12. „ДДС №20 от 14.12.2004 г. на МФ за прилагане на НСС в бюджетните предприятия.

13. „Методика за разработване на дипломна работа по счетоводство в публичния сектор” Свищов, 2007, Г. Баташки и др.

14. „Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство ” Свищов,2004, Д. Дамянов, Г.Баташки и др.Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 559 посетителя и 1 потребител в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.