Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Човешки ресурси, Икономика на труда Определения и структура на работната заплата


Малка дипломна работа, 36 стандартни страници, има апарат
Цена: 2.40лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Съдържание

Определения и структура на работната заплата...........................................................стр.3

Определения и класификация на видовете доходите.................................................стр.5

Краткосрочнидоходи на наетите лица..........................................................................стр.5

Доходи след напускане на работа..................................................................................стр.8

Други дългосрочни доходи............................................................................................стр.20

Доходи при прекратяване ..............................................................................................стр.21

Използвана литература...................................................................................................стр.22


Определения и структура на работната заплата

Структурата на работната заплата включва: брутна заплата, основна работна заплата и допълнителни трудови възнаграждения.

Брутната работна заплата, съгласно чл. 3, се състои от основна работна заплата, допълнителни трудови възнаграждения и други трудови възнаграждения, определени в нормативен акт или в индивидуалния трудов договор.

Основната работна заплата е възнаграждение за изпълнението на определените трудови задачи, задължения и отговорности, присъщи за съответното работно място или длъжност в съответствие с приетите стандарти за количество и качество на труда и времетраенето на извършваната работа. Тя се определя чрез оценка и степенуване на работните места и длъжностите.

При оценката на работното място се отчитат сложността, отговорността и тежестта на труда и съобразно параметрите на работната среда. Размерите и/или механизмите за формиране на основната работна заплата се договарят в колективен трудов договор (КТД) и/или от страните по индивидуалното трудово правоотношение и се включват във вътрешните правила на организация на работната заплата на съответното предприятие. В бюджетните организации и дейности размерът на заплатите се определя с нормативен акт. С императивната разпоредба на алинея 2 от чл. 4 на наредбата изрично се забранява замяната на основната заплата или част от нея с допълнителни или други възнаграждения и плащания.

Допълнителните трудови възнаграждения се определят с нормативен акт или се договарят с индивидуален и/или с колективен трудов договор. Определените с нормативен акт възнаграждения се изплащат задължително. А договорените с индивидуален и / или с КТД възнаграждения се изплащат според договорените условия. В наредбата изрично е предвидено, че допълнителните трудови възнаграждения се предоставят в пари или в натура. Задължително изискване на наредбата е когато допълнителните възнаграждения са предоставени в натура да не са спиртни напитки, увреждащи здравето, наркотични вещества и тютюневи изделия.

За положения извънреден труд заплащането е с увеличение в минималните размери в съответствие с чл. 262 от Кодекса на труда (КТ)както следва:

ü Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от:

1). 50 на сто - за работа през работните дни;

2). 75 на сто - за работа през почивните дни;

3). 100 на сто - за работа през дните на официалните празници;

4). 50 на сто - за работа при сумирано изчисляване на работното време.

(2) Когато не е уговорено друго, увеличението по предходната алинея се изчислява върху трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор.

ü За нощен труд - минималният размер на заплащането е не по-малко от 0.25 лв. Това допълнително възнаграждение се заплаща за всеки отработен нощен час или за част от него между 22:00 ч. и 6:00 ч. В наредбата е посочен начинът за изчисляване на положения нощен труд при подневно отчитане на работното време, при работа на смени и при сумирано изчисляване на работното време;

ü За времето през което работникът или служителят е на разположение на работодателя и се намира извън територията на предприятието. Допълнителното възнаграждение за всеки час или за част от него е не по-малко от 0.10 лв.;

ü За образователна и научна степен "доктор" и за научна степен "доктор на науките", свързана с изпълняваната работа минималното допълнително месечно възнаграждение е 15 лв. за "доктор" и 50 лв. за "доктор на науките". При наличие на повече от едно от тези основания лицето има право на допълнителното възнаграждение с по-благоприятен размер;

ü За придобит трудов стаж и професионален опит - това допълнително месечно възнаграждение се определя в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Допълнителните трудови възнаграждения по т. 4 и т. 5 са с постоянен характер. За повечето допълнителни трудови възнаграждения посочени в наредбата е фиксиран минимален размер. Минималният размер на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се определя от Министерският съвет след провеждане на консултации с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите на национално ниво.

Други допълнителни трудови възнаграждения са за:

1. постигнати резултати от труда - текущо, за година или за друг период от време;

2. промени в условията на труд с временен характер, които водят до допълнително нервно психическо натоварване, и в други условия увреждащи здравето на работника;

3. участие в печалбата;

4. други.

Условията за получаване и размерите на тези допълнителни възнаграждения се определят с договорите, с които възнагражденията се определят (КТД и индивидуален трудов договор) и с вътрешните правила за работната заплата.

В наредбата не е определен минимален размер за това допълнително възнаграждение, а е предвиден редът за неговото определяне. Този ред е:

1. С акт на Министерския съвет след консултации с национално представените синдикални и работодателски организации се определя минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение на национално ниво.

2. Минималният размер за съответния бранш се определя в браншов колективен трудов договор. Този размер служи за основа при последващо колективно трудово договаряне в предприятията от бранша.

3. Процентът на допълнителното възнаграждение в предприятията се определя с колективния трудов договор и/или с вътрешните правила за организация на работната заплата.

4. Размерът на допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на отделния работник или служител се определя в неговия индивидуален трудов договор.

Трудовият стаж на определено лице, който ще се зачита при определяне на това доплащане включва времето, през което то е работило:

- и продължава да работи в предприятието независимо от промените на работното място или длъжността, както и при извършена промяна на работодателя

- при определяне продължителността на трудовия стаж работодателят отчита и трудовия стаж, придобит в друго предприятие по смисъла на з 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на КТ на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. С КТД на браншово равнище се определят условията, при които се зачита сходния характер на работата, длъжността или професията с оглед определяне продължителността на трудовия стаж в този случай.

МСС 19 се прилага от работодателите при счетоводното отчитане на всички доходи на наетите лица, с изключение на онези, за които е приложим МСФО 2 Плащане на базата на акции.

Доходи на наети лицавсички форми на възнаграждение, предоставени от предприятието в замяна на положения от наетите лица труд.

Групират се в 4 категории:

1) Краткосрочни доходи на наети лица - доходите (различни от доходите при прекратяване), които стават напълно изискуеми в рамките на дванадесет месеца след края на периода, в който наетите лица са положили труда за тях.

-----------------------------------------------------------------------

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

4 Категория :ДОХОДИ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ

Тези доходите се третират отделно от другите, понеже събитието, което поражда задължение, е по-скоро прекратяването, отколкото полагането на труд и стажа на наетите лица.

Доходите при прекратяване се признават като задължение и разход само , когато предприятието явно се е ангажирало или да:

а) прекрати трудовото правоотношение на едно или група наети лица преди нормалния срок за пенсиониране; или

б) да осигури доходи при прекратяване като резултат от направено предложение с цел поощряване на доброволното напускане.

Предприятието се ангажира явно само тогава, когато същото разполага с подробен формален план за това прекратяване и не съществува реална възможност за оттегляне.

Този подробен план включва като минимум:

а) местоположението, функциите и приблизителния брой на наетите лица, чието трудово правоотношение ще бъде прекратено;

б) доходите при прекратяване за всяка длъжностна характеристика или функция;

в) момента, в който планът ще бъде приложен. Прилагането започва възможно най-бързо и периодът от време за извършването му е такъв, че да не са вероятни съществени изменения в плана.

Доходите при прекратяване обикновено представляват изплащане на една обща сума, но понякога включват и:

· увеличение на пенсиите или на други доходи след напускане или индиректно посредством плана за доходи на наети лица, или директно; и

· заплата до края на определен период на предизвестие, ако наетото лице не полага по-нататъшен труд, който да осигурява икономически изгоди за предприятието.

Някои доходи на наети лица са платими независимо от причината за напускането на наетите лица и изплащането им е сигурно , но моментът на тяхното изплащането не е известен.

Въпреки че такива доходи се описват в някои страни като обезщетения при прекратяване или като парични помощи при прекратяване, те представляват по-скоро доходи след напускане, отколкото доходи при прекратяване и съответното предприятие ги отчита като доходи след напускане.

Някои предприятия осигуряват по-ниско ниво на доходи при доброволно прекратяване по молба на наетото лице (по своята същност — доход след напускане), отколкото при принудително прекратяване по молба на предприятието.

Доходите при прекратяване не осигуряват на предприятието бъдещи икономически изгоди и се признават като разход незабавно.

Когато се признават доходи при прекратяване, предприятието може да вземе предвид съкращаване на пенсионни доходи или на други доходи на наети лица

Оценяване: Когато доходите при прекратяване стават изискуеми повече от 12 месеца след датата на баланса, те се дисконтират с помощта на дисконтовия процент.

В случаите на предложение, направено с цел поощряване на доброволното напускане, оценяването на доходите при прекратяване трябва е въз основа на броя наети лица, за които се очаква да приемат това предложение.

Оповестяване: Когато съществува несигурност относно броя на наетите лица, които ще приемат предложението за доходи при прекратяване, съществува условно задължение и предприятието оповестява информацията относно условното задължение освен ако вероятността за изтичане на изгоди при уреждане е много малка.

Предприятието оповестява естеството и размера на разходите, ако те са съществени. Доходите при прекратяване могат да доведат до разход, който е необходимо да се оповести с оглед спазването на това изискване.

Предприятието оповестява информация относно доходите при прекратяване за ключовия ръководен персонал.

Използвана литература:

МСС 19 - Доходи на наети лица - 2000г.

Кодекс на труда – 1. 06. 2009г.

Наредбата за структурата и организацията на работната заплата 1. 06.2007 г.


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 510 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.