Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Счетоводство Проблеми в счетоводното отчитане на намаленията на дълготрайните материални активи


Дипломна работа, 36 страници по-големи от стандартните, съдържа бележки под линия, има апарат
Цена: 2.40лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод

Глава първа: Икономическа същност и класификация на ДМА

1.1 Икономическа природа на ДМА

1.2 Признаци, по които се класифицират ДМА

1.3 Оценка на ДМА

1.4 Документирането на сделките и операциите по придобиването на ДМА

Глава втора: Счетоводно отчитане на процесите и операциите за намаляване на ДМА

2.1 Счетоводно отчитане на изваждането чрез бракуване на дълготрайните материални активи

2.2 Счетоводно отчитане на продажбата на дълготрайни материални активи

2.3 Счетоводно отчитане апортирането в съучастие на ДМА

2.4 Счетоводно отчитане на други стопански операции за намаление на ДМА

2.5 Инвентаризация на дълготрайни материални активи и счетоводно отчитане на резултатите от нейното извършване

Заключение


Увод

В повечето предприятия основната част от активите представляват дълготрайните материални активи. Поради тази причина трябва да се обръща особено внимание на отчитането на тези активи. Въпросите по признаването и оценяването на дълготрайните материални активи се разглеждат най-вече в СС 16 Дълготрайни материални активи, но съществуват редица други счетоводни стандарти, в които също има текстове, отнасящи се до отчитането на тези обекти. Примери за такива стандарти са СС4 Отчитане на амортизации, СС17 Лизинг и СС 36 Обезценка на активи.


Глава първа

Икономическа същност и класификация на ДМА

1.1 Икономическа природа на ДМА

Материалните и нематериалните дълготрайни активи са най-голямата по размер и най-съществената по икономическо значение част от дълготрайните активи на предприятието. Понятието дълготрайни активи се установява нормативно със Закона за счетоводството и с него се обозначават обектите, в които предприятието е направило дългосрочни инвестиции за реализиране на всестранната си дейност[1].

Дълготрайни материални активи в предприятията са всички установими нефинансови ресурси, които се държат за производството или доставката на стоки или услуги, за отдаване под наем на други лица или за административни цели и се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период. Те трябва да бъдат притежавани от предприятието, т.е. то да има правото да получава икономически изгоди от собствеността върху тях.

1.1.1 Критерии за признаване на имоти, машини и съоръжения, съгласно МСС 16

МСС 16 изисква всеки отделен имот, машина или оборудване да се признава за актив, когато отговаря на дефиницията и критериите за признаване на актив, изложени в Общите положения за изготвянето и представянето на финансовите отчети, а именно:

- да е възможно предприятието да получи икономически ползи, свързани с актива;

- стойността на актива да е надеждно измерима.

Тези два критерия се поставят по отношение на всички разходи, формиращи себестойността на актива към момента на тяхното възникване. Те се отнасят също и за последващите разходи, които се капитализират.

От гледна точка на практичност е възможно активи, които отговарят на посочените, условия, да не се третират като нетекущи активи, а да се изписват на разход към момента на тяхното предаване за използване. Стойностния праг за отделните предприятия следва да е различен и да отразява мащаба и спецификата на дейността.

Имоти, машини, съоръжения и оборудване могат да се придобиват по причини за сигурност или за опазване на околната среда, без пряка икономическа изгода от тях. При подобна придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване трябва да се признава актив, доколкото то създава възможност за бъдещи икономически ползи от съответните активи, които предприятието ще извлече над това, което би могло да извлече, ако тези активи не бяха придобити. Балансовата сума на този актив и свързаните с него активи не трябва да надвишава общата им възстановима стойност съгласно МСС 36 Обезценка на активи.

Освен критериите за квалифициране на ресурсите като ДМА, значение за отчитането им имат и критериите за признаването им като такива. В приложимите счетоводни стандарти (НСС 16 Дълготрайни материални активи[2] и МСС 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване) са регламентирани следните условия за признаване на един актив като ДМА:

- отговаря на определението за дълготраен материален актив;

- стойността на актива може надлежно да се изчисли;

- предприятието има възможност да придобие икономическа изгода, свързана с актива.

Бъдещите икономически изгоди от използването на дълготрайните материални активи може да бъдат получавани по различни начини:

- когато активите самостоятелно или в комбинация с други активи участват в производството на стоки или услуги;

- когато активите се разменят за други активи;

- когато активите се използват за уреждане на задължения.

Важно условие за признаването на дълготрайните материални активи въобще като активи е предприятието да може да контролира ползите от тях. Този контрол при някои активи се постига чрез юридическа собственост върху тях, например чрез притежаването на нотариален акт за собственост върху земи и сгради.

Възможно е да се признаят активи и в случаи, когато не се установява получаване на икономическа полза, но придобиването на актива е свързано с осигуряване на условия за опазване на околната среда, което ще доведе до бъдеща икономическа изгода на предприятието като цяло. Например създаване на съоръжения в химически заводи за съхраняване на химикали. Без тях предприятието не може да произвежда и продава химикали. За това създаването на такива машини и съоръжения или свързани с тях подобрения се признават за активи.

Не се признават като елемент на цената на придобиване на имот, машина и съоръжение разходите за ежедневно обслужване, като разходи за труд и консумативи.

В определени случаи отделни части на имоти, машини и съоръжения могат да се нуждаят от подмяна през определени интервали от време. В тези случаи разходите се признават в балансовата стойност на актива, ако отговарят на критериите за признаване.

Активите освен това са ресурси, които предприятието контролира в резултат на минали събития или минали сделки, т.е. дълготрайните материални активи обикновено са придобити в резултат на покупка, замяна, самостоятелно изграждане и други подобни минали сделки. За всяко предприятие е от особена важност да организира отчитането на своите дълготрайни материални активи така, че представянето им във финансовите отчети да съответства на изискванията на приложимите счетоводни стандарти и освен това да задоволява нуждите на всички потребители на тези отчети от надеждна информация относно тези активи.

1.2 Признаци, по които се класифицират ДМА

ДМА участват многократно в дейността на предприятието, пренасяйки на части своята стойност в разходите, като запазват натурално-веществената си форма. Според натурално-веществената им форма ДМА се класифицират в следните групи:

- Земи (терени);

- Подобрения върху земите;

- Сгради и конструкции;

- Машини и оборудване;

- Съоръжения;

- Транспортни средства;

- Компютърно оборудване;

- Обзавеждане и трайни активи;

- Библиотечни книги;

- Други дълготрайни материални активи.

Тази класификация на дълготрайните материални активи има значение за организиране на подходящо счетоводно отчитане.

Конкретния състав, структура, предназначение и функции на дълготрайните материални активи в дадено предприятие се обуславят от специфичния характер на неговата дейност.

Организацията на счетоводното отчитане на дълготрайните материални активи трябва да бъде съобразена с изискванията на действащото счетоводно законодателство и конкретните потребности на предприятието от счетоводна информация на тези активи. За счетоводното отразяване на дълготрайните на дълготрайните материални активи и извършваните с тях стопански операции е необходимо предприятието да използва система от синтетични и аналитични сметки в съответствие с разработения от него индивидуален сметкоплан.

За всеки отделен актив трябва да бъде създадена аналитична отчетност в рамките на някоя от горните категории, към които активът принадлежи. Аналитичната отчетност трябва да предоставя информация относно цената на придобиване на актива, полезния му живот, остатъчната му стойност, метод на амортизация, амортизационна норма, балансова стойност, възстановима стойност, отчитани загуби от обезценка и евентуалното им компенсиране, разходван резерв от преоценки за активите.

 

----------------------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

Пазарната икономика се характеризира с динамични и бързи промени на стопанското законодателство, бързо променяща се и с висока степен на неопределеност среда за функциониране на фирмите, усложняват се връзките между тях и се засилва конкуренцията. В условията на пазарна икономика управлението на дълготрайните активи на една фирма и повишаването на ефективността от тяхното използване са първостепенни задачи за нейния мениджърски екип. Ето защо установяването на причините за намаляване на дълготрайните материални активи и тяхното ограничаване е от съществено значение за дейността на фирмите.

Ефективното използване на ДМА е гаранция за високи стопански резултати, води до производството на повече продукция от единица средства на труда, икономия на капитални вложения на единица продукция, по-малки загуби от физическо и морално изхабяване, по-висока производителност на труда и по-ниска себестойност на продукцията или услугата. Това като цяло повишава печалбата на предприятието. Разходите, които водят до подобряване на бъдещите икономически изгоди, са:

ü изменение на отделен актив, за да се удължи полезният срок на годност на актива или да се увеличи производителността му;

ü осъвременяване на машинни части, за да се постигне значително подобряване на качеството на продукцията и/или услугите;

ü разширяване на възможностите за нови продукти и/или нови услуги;

ü въвеждане на нови производствени процеси, които дават възможност за съкращаване на производствените разходи;

ü икономически по-изгодна промяна във функционалното предназначение на актива.

Използвана литература

1. БОЖКОВ, В., СИМЕОНОВА, Р. и ЦВЕТКОВ, Ц. Финансово счетоводство – Свищов, 2004

2. ДУРИНА, Д., Отчитане на дълготрайните материални активи – Форком 2008 г.

3. ДУШАНОВ, Ив. М. Димитров. Курс по счетоводство на предприятието. София, Ромина, 2003

4. ХРИСТОВ, В., ПРОДАНОВ, Г., РАДОНОВ, Д., ХАДЖИЕВА, М., ПЕТРОВА, Х., СТАНКУЛОВ, Ц., Активи и амортизации, 2008 г.

Нормативни актове

1. ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, В сила от 01.01.1999 г., изм. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2006г., отм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г.

2. ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ, обн.,ДВ,бр.275 от 22 октомври 1950 г., посл. изм. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г.

3. ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ

4. ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, чл.7, В сила от 01.01.2002 г., изм. ДВ. бр.106 от 12 Декември 2008г.

5. МЕЖДУНАРОДЕН счетоводен стандарт 16 Имоти, машини и съоръжения

6. НАРЕДБА № 4 от 16.02.1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти

7. СС № 16 - ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, В сила от 01.01.2005 г., Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октмври 2007г.

8. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН, чл. 72, В сила от 01.07.1991 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г.

Интернет сайтове

1. http://www.odit.info

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Акт за завършени на дълготрайни активи;

2. Приемо-предавателен протокол (Акт за приемане и предаване на дълготрайни активи);

3. Протокол за бракуване на дълготрайни активи;

4. Протокол за преместване на дълготрайни активи;

5. Протокол за преоценка на дълготрайни етапи от строителни договори (обекти);

6. Инвентаризационен опис материални активи;

7. Протокол за резултатите от ликвидацията на материални дълготрайни активи;

8. Протокол за установени липси за сметка на вземанията от неизвестни лица;

9. Протокол за установени липси за сметка на виновно лице;
Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 2394 посетителя и 63 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.