Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Счетоводство ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ


Дипломна работа, 82 стандартни сътраници, съдържа таблици, бележки под линия, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод....................................................................................................................................2

Първа глава: Обща характеристика на материалните запаси

в бюджетните предприятия.........................................................................................5

1.1. Обща характеристика на бюджетната система............................................5

1.2. Структура на бюджетната система................................................................6

1.3. Харакгеристика на материалните запаси в бюджетните предприятия...10

1.4. Особености в организацията в счетоводното отчитане на материалните запаси в бюджетните предприятия................................................................13

Втора глава: Счетоводно отчитане на материалните запаси в бюджетните предприятия....................................................................................................................22

2.1. Материалните запаси като обект на отчитане.............................................22

2.2. Обща характеристика на синтетичното и аналитичното отчитане на

материалните запаси........................................................................................26

2.3. Документи и документооборот......................................................................30

2.4. Счетоводно отчитане на материалните запаси............................................42

Трета глава: Съвременни аспекти на отчетния процес в бюджетните предприятия.....................................................................................................................51

3.1. Общи параметри на счетоводната политика на Община Ловеч...............51

3.2. Счетоводна политика на Община Ловеч по отношение на материалните

запаси.................................................................................................................75

3.3. Счетоводен анализ на материалните запаси в Община Ловеч.................77

Заключение......................................................................................................................80

Списък на използваната литература........................................................................81


УВОД

Публичният сектор е важна част от българската икономика. Бюджетът е най-важното изявление на икономическа и финансова тема, което министърът на финансите ежегодно изнася пред Народното събрание и нацията. Докладът по Закона за държавния бюджет представя актуална информация за състоянието на икономиката и публичните финанси, оповестява икономическите и фискалните цели, отчита постигнатия напредък и очертава следващите стъпки за изпълнение на целите на правителството.

Бюджетният процес дава възможност на правителството да:

- разпределя наличните ресурси съобразно стратегическите си цели и приоритети;

- поддържа ефективен фискален контрол и планира в средносрочен аспект;

- изпълни законовите срокове и изисквания относно планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета;

- извършва разходи и да събира приходи с одобрението на Народното събрание.

В бюджетния процес участват всички държавни институции. Всяка от тях има специфична роля не само на етапите на планиране и съставяне, но и в процесите на изпълнение и отчитане на бюджета. Функциите и отговорностите на различните участници в бюджетния процес са сходни с тези в другите страни.

Министерство на финансите ежегодно публикува инструкции за подготовка на тригодишните бюджетни рамки на министерствата и ведомствата, както и различни макроикономически анализи и прогнози за състоянието и развитието на българската икономика.

С оглед на ефективното изпълнение на бюджета, както и във връзка с необходимостта от привеждане на счетоводните процедури в съответствие с изискванията на ЕС, Министерство на финансите модернизира бюджетната и усъвършенства счетоводната система. На страницата министерството ежегодно публикува доклада по отчета за изпълнение на държавния бюджет. Отчетът се изготвя на база на единната бюджетна класификация, която задължително се прилага от бюджетните разпоредители. Сроковете и начина на отчитане на изпълнението на бюджета се съдържат в методическите указания по прилагане сметкоплана на бюджетните предприятия и единната бюджетна класификация.

Обект на настоящата разработка са практическите аспекти по отчитането на материалните запаси в предприятията от бюджетната сфера. За да осъществяват дейността си повечето предприятия е необходимо те да разполагат със стоково - материални запаси. Те са една от най-важните и съществени части от придобитите и контролирани от предприятието ресурси. Обемът, съставът и структурата им са основни показатели , играещи роля при протичането на производствения процес. Всяка стопанска единица има специфична дейност, която определя и вида на стоково-материалните запаси, които са включени в стопанския оборот. Същността и видовете стоково-материални запаси ще бъдат разгледани в глава първа от настоящия проект.

Голямото разнообразие на стоково-материалните запаси поражда проблема за тяхната оценка. Различията в оценките на един и същ материален запас, придобит в различно време налага използването на различни подходи и методи при тяхното придобиване и потребление. Те ще бъдат разгледани в глава втора на проекта.

Съблюдавайки характерните особености на отделните видове стоково-материалните запаси счетоводството следва да осигурява точна и своевременна информация както за придобиването, съхраняването и намалението им така и за ефективността от използването на този важен материален ресурс. Всяка промяна в организацията на работа и отчитането им рефлектира в крайния финансов резултат от дейността на предприятието. Глава втора от настоящата дипломна работа е посветена на отчитането на стоково — материални запаси. В дипломната работа ще бъдат разгледани материалните запаси на община Ловеч.

Целта на настоящия магистърски проект е да се разкрие същността на понятието стоково-материални запаси, да се разгледат техните особености, счетоводното отчитане на доставката, потреблението инвентаризацията, оценката, бракуването и документирането им. Обект на разглеждане ще бъдат материали, продукция, стоки, незавършено производство и други материални запаси.


ПЪРВА ГЛАВА

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1. Обща характеристика на бюджетната система

В условията на пазарно стопанство държавата и местните органи за управление изпълняват определени функции, свързани с управлението, отбраната, поддържане на реда, здравеопазването, образованието, културата и т.н. Успешното изпълнение на тези функции е свързано с изразходването на огромни количества финансови средства. Тези средства се осигуряват чрез системата на бюджета.

Чрез финансовата (бюджетната) система се осъществява съсредоточаване на част от националния доход в ръцете на държавата и местните органи за управление с цел тяхното финансово осигуряване за изпълнение на възложените им задачи. Акумулирането на необходимите финансови средства се осигурява чрез различни данъчни плащания, такси, емитиране на държавни ценни книжа, получени заеми, лихви и други постъпления в полза на бюджета.

В България ежегодно в „Държавен вестник“ се обнародва приетият от Народното събрание "Закон за Държавния бюджет на Република България за ....... година".

Българският държавен бюджет е сложна структура от съставни бюджети със специфични имена, определени от Закона за устройството на държавния бюджет. Двата големи клона са Републиканският бюджет и Бюджетът на съдебната власт. Първият включва Централния бюджет (на МС и др.) и бюджетите на органите, а вторият Бюджетът на ВСС и бюджетите на съдилищата, следствията и прокуратурите. Второстепенните (по принцип), третостепенните и следващите разпоредители с бюджетни кредити (винаги) разполагат само с бюджетни сметки.

Според Закона за общинските бюджети последните са самостоятелни и отделни от държавния бюджет като израз на фискалната децентрализация, но в Републиканския бюджет обикновено се предвиждат общи субсидии, целеви субсидии и субвенции за общините.

България, като член на Европейския съюз от 2007 г. е задължена да прави и вноски в бюджета на ЕС, което перо се записва в разходната част на държавния бюджет.

 

-----------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

Материалните запаси са част от краткотрайните активи на предприятието от бюджетната сфера, предназначени за обслужване на тяхната дейност, за производствени нужди, за провеждането на опити и изследвания и за продажба. Те са веществени носители на полезност, ценност, която текущо, изцяло и еднократно се влага за осъществяване на дейността на организацията, с оглед реализацията на обществени цели, осъществяването на обществени услуги и задоволяването на обществени потребности.

Проблемите, свързани със счетоводното отчитане и оценката на материалните запаси в конкретното бюджетно предприятие зависят от неговата дейност, от разнообразието и движението на материалните запаси, от обема и организацията на отчетната работа. Материалните запаси са едни от най-съществените компоненти на актива на предприятието, необходим ресурс за осъществяване на дейността му. Целта на настоящата дипломна работа е да се разкрие същността на понятието материални запаси, да се разгледат особеностите при отчитането им в бюджетните предприятия, документирането, счетоводното отчитане на доставката, потреблението, инвентаризацията, оценката, бракуването и безвъзмездното предаване.

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНАТА ЛИТЕРАТУРА

1. Закон за счетоводството, Обн. ДВ. бр.98 от 16.11.2001 г., посл. изм. ДВ бр. 95 от 01.12. 2009 г.;

2. Сметкоплан на бюджетните предприятия, утвърден от МФ, Заповед № 60, ДВ бр. 12 от 04.02.2005 г.;

3. Закон за държавните резерви и военновременните запаси, Обн. ДВ, бр. 9 от 31.01.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 16 от 26.02.2010 г.;

4. Дурин, Ст. и Д. Желязков, Справочник по счетоводство, С., ФорКом, с. 5-6;

5. ДДС № 20/14.12.2004 г.;

6. Дочев, М., Основи на счетоводството, Свищов;

7. Радонов, Д., Бюджетно счетоводство, Нова звезда, София, 2004 г.;

8. Фесчиян, Д., Бюджетно счетоводство, УНСС, София, 2002 г.;

9. Баташки, Г., Счетоводни стандарти в публичния сектор, Ценов, Свищов, 2005;

10. Златков, И., Счетоводство на бюджетното предприятие, АПИС, София, 2003 г.;

11. Косев, Д., Курс по счетоводство на бюджетното предприятие, Ромина, София, 2004 г.


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1211 посетителя и 62 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.