Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Счетоводство Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие (върху основата на опита на “Симора” – ЕООД - гр Симитли)


Дипломна работа, 95 старници по-големи от стандартните, съдържа таблици и приложения, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД ...…………………………………………………………….2

Гл. І. Характеристика на годишното счетоводно приключване

1. Същност …………………………………………………….….4

2. Подготовка ……………………………………………………..6

3. Етапи ……………………………………………………………8

Гл. ІІ. Технология на годишното счетоводно приключване……..12

1. Инвентаризация на активите и пасивите ……………..….14

2. Осчетоводяване на всички първични и вторични счетоводни документи………………………………………..20

3. Преоценка на активите и пасивите………………………..21

4. Анализиране на разходите за придобиване на ДМА и анализ на провизиите…………………………………….…27

5. Изчисляване на себестойността на продукцията………..29

6. Разпределяне на разходите за организация и управление и разходите по продажби…………………………………….30

7. Съставяне на предварителна оборотна ведомост…….31

8. Установяване на разликата между началните и крайните салда по сметки 303, 305, 611, 612 и 613………………..32

9. Съставяне на отчета за приходите и разходите и проверка на финансовия резултат………………………34

10. Приключване на сметките от групи 62, 66, 70, 72 и 79…35

11. Изчисляване на постоянните и временни данъчни разлики и съставяне на данъчна декларация……………36

12. Съставяне на окончателна оборотна ведомост…….37

13. Съставяне елементите на годишния счетоводен отчет 38

14. Отчет за нуждите на управлението на предприятието 39

15. Проверка, заверка, представяне и публикуване на годишния счетоводен отчет ………………………………...40

16. Обсъждане на годишния счетоводен отчет в предприятието ...42

Гл. ІІІ. Характеристика на годишния счетоводен отчет

1. Същност………………………………………………………..43

2. Качествени характеристики………………………………..44

3. Счетоводен баланс………………………………………….46

4. Отчет за приходите и разходите…………………………...56

5. Отчет за паричния поток……………………………………...61

6. Отчет за собствения капитал………………………………63

7. Приложения……………………………………………………65

8. Предназначение на информацията в годишния счетоводен отчет………………………………………………69

Гл. ІV. Финансово-счетоводен анализ на предприятието ……...72

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………...81

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА……………………………………….83

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………...84


УВОД

Счетоводството е специфичен вид дейност, която отразява всички факти, явления и събития, настъпили и протекли в предприятието. Счетоводството ги систематизира, обработва, съпоставя и ги свежда до определени показатели, характеризиращи състоянието и тенденциите за развитие на предприятието.

Основната форма, под която се поднася счетоводната информация за ползване е годишния счетоводен отчет. Той представя в обобщен вид имущественото и финансово състояние на предприятието и финансовия резултат от неговата дейност за отчетния период. Той е продукт на целогодишна дейност, по време на която се обработва счетоводната информация. Съставянето му е заключителен етап от счетоводното отчитане на стопанската дейност на предприятието. Евентуалните грешки и пропуски в текущото отчитане не могат да не се отразят на годишното приключване и преди всичко на качествените характеристики на годишните счетоводни отчети и особено на такива качества като: същественост, точност, сравнимост.

В настоящата разработка са разгледани основните проблеми на изготвянето на отчета, което преминава през логическо свързани етапи, подготовката и организацията, методиката на съставяне и неговата същност. Посочени са правилата и законовите постановки, спазването, на които е задължително при тази дейност, отбелязани са и най- новите промени.

Разглежданата тематика е много обширна и разнообразна, поради което не може да се отдели еднакво внимание на всички проблеми, но най-същественото е изяснено и илюстрирано с примери. Целта тук е да се изследва годишния счетоводен отчет като продукт от годишното счетоводно приключване на основата на опита на фирма “Симора” ЕООД – гр. Симитли. Данните, които са ползвани са от 1998 г. (не са деноминирани) поради обстоятелството, че годишното счетоводно приключване за 1999 г. не е завършило и отчетите не са изготвени.

АДМИНИСТРАТИВНА СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО

“СИМОРА” ЕООД е общинска фирма със седалище град Симитли. Та се ръководи от управител, избран и назначен от Общинския съвет. Фирмата е с предмет на дейност производство и търговия с метални изделия: корнизи, бояджийски помпи, метални врати, декоративни предпазни решетки; всякакъв вид електро-заваръчни и струго-фрезистки услуги.

На 29.04.1999г. във връзка с чл. 119, ал. 2 от Търговския закон фирмата е вписана в Регистъра на търговските дружества с капитал 5 млн. неденоминирани лева, т.е. извършено е увеличение на капитала.

От 14.03.1994г. фирмата е данъчно регистрирана по Закона за данък добавена стойност.

В близко бъдеще предстои общинска фирма “Симора” ЕООД да се приватизира.


Глава първа

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

1. СЪЩНОСТ НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

От гледна точка на счетоводството стопанската дейност на предприятието може да се характеризира, като множество на брой и разнообразни по вид и съдържание стопански операции. Всяка една стопанска операция предизвиква промяна в източниците на средства, промяна изразяваща се в развитие или прекратяване на определени стопанско - правни отношения на предприятието с други предприятия. Именно за това счетоводството има за цел с помощта на използваните от него средства и методи да измерва и регистрира тези непрекъснати промени. Това се извършва непрекъснато и всеобхватно чрез цялостно организирана система за текущо счетоводно отчитане дейността на предприятието.

За нуждите на управлението на предприятието и за удовлетворяване на информационните потребности на неговите контрагенти се налага периодично счетоводството да предоставя обобщена информация: за състоянието и промените в активите и пасивите на предприятието, за финансовото и имущественото състояние, за паричния поток, за резултатите от цялостната дейност през отчетния период. Обобщаването на резултатната информация се извършва чрез прилагането на известния в счетоводството способ на сводката на отчетните данни. Той може да се разглежда като логическо продължение на способа на текущото счетоводно отчитане . В този смисъл годишното счетоводно приключване се характеризира като процес на обобщаване и логическо преобразуване на счетоводната информация от текущото счетоводно отчитане в насока на създаване на обобщена счетоводна информация за дейността на предприятието за годината. За отчетен период Законът за счетоводството (ЗС) приема календарната година. Той започва от 1 януари и приключва на 31 декември на отчетната година.

Създадената резултатна счетоводна информация се филтрира съобразно информационните потребности на потребителите й. Тя се обобщава и синтезира в информационните масиви.Те приемат цифрово отражение и системно изложение в съответните носители на информацията. Такъв носител с комплексен характер е годишният счетоводен отчет на предприятието.

Годишният счетоводен отчет може да се разглежда като система от взаимосвързани и взаимнообусловени носители на резултатна информация, за състоянието и промените на активите и пасивите на предприятието и за неговото финансово състояние към края на отчетната година.

Освен това годишният счетоводен отчет може да се третира и като продукт на заключителния етап на счетоводното отчитане – годишното счетоводно приключване.

 

--------------------------------------------------------------------

 

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Годишното счетоводно приключване е много съществен елемент на цялостната счетоводна работа. Като заключение могат да се направят следните изводи и препоръки:

Допускането на грешки и неточности при годишното приключване и при съставянето на годишните счетоводни отчети може да доведе до неблагоприятни последствия. Текущото отчитане трябва да се организира така, че да създава оптимални условия за годишното приключване и съставянето на годишните счетоводни отчети от високо качество.

Подготовката за годишното счетоводно приключване и самата дейност по него ще бъдат извършени успешно и в срок, ако се състави примерен график съобразен със специфичните условия на предприятието, и се осигури контрол по прилагането му. Съставянето на годишния счетоводен отчет е задължение на предприятията. Те имат голяма практика по съставянето му, но всяка отчетна година има своите особености. При подготовката и осъществяването на годишното приключване и при съставянето и представянето на годишните счетоводни отчети счетоводителите трябва да познават добре и да приложат на практика както общите изисквания на тази дейност, които се повтарят ежегодно, така и спецификата за съответната година.

В целия период на подготовката и съставянето на отчета, следва да се изучават нормативните разпоредби, законовите норми на счетоводното и данъчното законодателство, да се инструктира персонала, при необходимост да се дават писмени указания и нареждания. Целесъобразно е, на балансово обособените поделения да се дадат подробни писмени указания със справки и разшифровки. По този начин се постига методическо единство, което е особено важно както за съставянето на годишния счетоводен отчет, така и за оформяне на аналитичната информация за нуждите на данъчното облагане. Единният методически подход за системата на предприятието улеснява проверката и сводирането на счетоводната информация.

Счетоводните принципи, оповестени в Закона за счетоводството трябва да се спазват при всяка ситуация, а не само в края на годината. Чрез тяхното прилагане се дава вярна и честна картина относно имущественото и финансово състояние на предприятието за отчетния период.

Годишният счетоводен отчет трябва да удовлетворява в максимална степен информационните потребности на потребителите на информацията, която се съдържа в отчета. Въз основа на нея се изготвя отчетът за управлението на предприятието и се разработва и счетоводната политика, която ръководството му трябва да утвърди и използва за следващия отчетен период.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1. проф. Душанов Ив., проф. Димитров М. “Курс по счетоводство на предприятието”, изд. “Счетоводна къща” ЕООД, София, 1999г.

2. проф. Душанов Ив., д-р Колева Хр. “ Годишно счетоводно приключване в стопанското предприятие”, изд. “Счетоводна къща” ЕООД, София, 1999г.

3. проф. Душанов Ив. “Обща теория на счетоводството”, изд. “Счетоводна къща” ЕООД, София, 1999г.

4. “Текущо данъчно и счетоводно отчитане и годишно приключване за 1998г.”, ИК “Коман”, 1999г.

5. доц. д-р Славков Б. и колектив “Данъчно облагане и счетоводно приключване за 1999г.”, ИК “Труд и право”, София, 1999г.

6. доц. д-р Чуков Кр. “Анализ на финансовите резултати и финансовото състояние на предприятието”, ИК “Люрен”, София, 1997г.

7. “ Национални счетоводни стандарти, Национален сметкоплан”, ИК “Труд и право”, София, 1999г.

8. “Закон за счетоводстовото”, изд. “Форком”, София, 1998г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Това приложение включва следните документи на фирма “Симора” – ЕООД – гр. Симитли:

1. Протокол за преоценка на дълготрайни материални активи

2. Оборотна ведомост към 31.12.1998г.

3. Отчет за приходите и разходите

4. Данъчна декларация

5. Счетоводен баланс

6. Отчет за паричния поток

7. Отчет за собствения капитал

8. Справка за дълготрайните активи – Елемент № 1

9. Справка за вземанията, задълженията и обезпечените заеми - Елемент № 2

10. Справка за притежаваните ценни книжа - Елемент № 3

11. Справка за разходите и приходите от лихви - Елемент № 5

12. Справка за извънредните приходи и разходи - Елемент № 6

13. Справка за финансовите резултати - Елемент № 7

15. Справка за данъчните временни разлики - Елемент № 8


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 559 посетителя и 1 потребител в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.