Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Счетоводство ПРОБЛЕМИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА КРЕДИТИТЕ НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ


Дипломна работа, 65 страници по-големи от стандартните, съдържа бележки под линия, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Съдържание

УВОД ...........................................................................................................................2

ПЪРВА ГЛАВА: ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА БАНКОВИТЕ КРЕДИТИ ....................................................................................................................4

1.1. Обща характеристика на банковата дейност ...............................................4

1.2. Същност на кредитните взаимоотношения ..................................................6

1.3. Видове банкови кредити ................................................................................9

1.4. Кредити предоставяни на едноличните търговци ......................................12

1.5. Кредитна политика на банката по отношение на кредитите за еднолични търговци .........................................................................................................15

ВТОРА ГЛАВА: СЧЕТОВОДНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КРЕДИТИТЕ НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ .......................................................................................25

2.1. Кредитите на еднолични търговци като обект на счетоводно отчитане .........................................................................................................................25

2.2. Организация и технология на счетоводното отчитане на кредитите на еднолични търговци.Документи и документооборот .................................29

2.3. Счетоводно отчитане на предоставянето на кредитите на еднолични търговци ........................................................... .............................................34

2.4. Счетоводно отчитане на лихвите по кредити на еднолични търговци .....38

2.5. Счетоводно отчитане на погасяването на кредитите на еднолични търговци ........................................................... .............................................40

2.6. Счетоводно отчитане на провизирането на кредитите на еднолични търговци ........................................................... .............................................41

ТРЕТА ГЛАВА: СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ОТЧЕТНИЯ ПРОЦЕС ЗА КРЕДИТИТЕ НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ...........................................................44

3.1. Общи параметри на счетоводната политика в ТБ “Юнионбанк” АД ........... 44

3.2. Счетоводна политика на ТБ “Юнионбанк” АД по отношение на кредитите на еднолични търговци ...................................................................................46

3.3. Възможности за позитивни изменения в отчетния процес за кредитите на еднолични търговци ...................................................................................58

3.4. Счетоводен анализ на кредитите на еднолични търговци в ТБ “Юнионбанк” АД .........................................................................................59

3.5. Контрол върху кредитните операции на банката .........................................61

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .........................................................................................................63 ЛИТЕРАТУРА ........................................................................................................64

ПРИЛОЖЕНИЯ .......................................................................................................65


УВОД

Реформата във финансовия сектор започна с възстановяването на системата на търговските банки и до този момент те продължават да бъдат най-важните финансови институции. Съществуват и други финансови институции, които играят все по-значителна роля в българската икономика. Обикновено финансовите институции се делят на две групи: финансови посредници и други финансови институции. Финансовите посредници са институции, които привличат средства от спестители и извършват кредитиране. В България финансовите посредници включват търговските банки, Държавна спестовна каса, Държавния застрахователен институт и частните застрахователни компании. По закон търговските банки могат да имат пълен или ограничен лиценз, който им дава възможност да работят съответно в чужбина или само на територията на страната. Другите финансови институции включват финансово-брокерските къщи и обменните бюра. Финансовите къщи подпомагат брокерската търговия, но официално нямат право да се занимават с влогонабиране или кредитиране. На обменните бюра се разрешава единствено да се занимават с търговия на валута.

Търговските банки изпълняват две основни функции в българската икономика. Първо, техните депозити представляват част от паричната маса. Второ, банките са финансови посредници, които прехвърлят парични средства от спестителите към инвеститорите. До появата и развитието на други финансови институции те ще продължат да оказват огромно въздействие върху бъдещите инвестиции в страната и развитието на българската икономика От началото на прехода към пазарно стопанство банковата система се усъвършенства в много насоки, но все още съществуват сериозни проблеми, които чакат своето разрешение. Важно е обаче да се подчертае, че разумните инвестициите са ключът към бъдещите икономически успехи. При лоши инвестиционни решения бъдещото развитие на българската икономика ще бъде подложена на сериозни изпитания.

Дипломната работа си има за цел разглеждане на възникващите проблеми при счетоводното отчитане на кредитите на еднолични търговци в търговските банки.

В първата глава се дава обща характеристика на банковата дейност, същността на кредитните взаимоотношения, видовете банкови кредити, кредитите които се предоставят на едноличните търговци и кредитната политика на банките по отношение на тези кредити

Във втората глава ще направя счетоводна характеристика на кредитите на едноличните търговци,организацията и технологията на това отчитане, нуйните документи, лихвите които се начисляват по кредитите,тяхното погасяване и провизиране.

В глава три разглеждам съвременните аспекти на отчетния процес за кредитите на Едноличните търговци като представям счетоводната политика на ТБ “Юнионбанк” АД и счетоводната политика по отношение на едноличните търговци на същата банка, какви са възможностите за позитивни изменения в отчетния процес за кредитиране на еднолични търговци.Направен е счетоводен анализ на кредитите на еднолични търговци в ТБ “Юнионбанк” АД и как се осъщесвява контрол върху кредитните операции на банката.


ГЛАВА 1

Икономическа характеристика на банковите кредити

1.1. Обща характеристика на банковата дейност

Определението за банка може да разглежда под различни акспекти. От функционална гледна точка съвременните банки представляват специфични стопански предприятия , които произвеждат и предлагат на пазара специфична продукция , която се търси и купува. Банките търгуват с пари и парични капитали, доходът си формират чрез разлика в цените на покупката и продажбата им , а продукцията, която предлагат може да се характеризира като специфични парично-кредитни и финансови услуги. От друга страна същността на банките може да се изрази и чрез следните дейностти , които те извършват : привличат разнообразни свободни капитали от икономиката и ги насочват към клиенти, които имат потребност от допълнителни капитали ; посредничат при разплащанията между субектите ; извършват редица посреднически , доверителни и управленски дейностти ; тяхната главна цел е реализирането на приходи и печалба ; те са най-непосредствено свързани с цялостната структура на стопанския живот ; дават облика на банковата система ; в тях се концентрира значителна част от спестяванията на населението и натрупванията на фирмите т.е. концентрира се и доверие. От правна гледна точка пък : банка е всяко юредическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск , както и тя е обект на засилен контрол и може да изпълнява строго дефинирани дейности , включени в нейния лиценз.

Банките представляват предприятия , които в своята дейност се ръководят единствено и само от интересите си. При осъществяване на своите операции те изхождат главно от стоящите пред тях две основни цели: 1) повишаване на нормата на печалбата и 2) осигиряване на ликвидността си. Дори когато поемат по-голям риск, банките пак изхождат от интересите си. Ако дадена банка се страхува прекалено много от риска и отказва предоставянето на едни или други услуги, в това число на кредити, за да не фалира, клиентите ще преустановят да я търсят. На нейното място или до нея естествено ще се появи друга банка. Затова всяка банка е принудена да обслужва и по-рискови дейности.1

Разнообразието от банкови сделки, осъществявани от съвременните банкови предприятия може да се обобщи и систематизира в следните три групи:

- пасивни банкови операции;

- активни банкови операции;

- посреднически банкови операции;

Пасивни банкови операции са всички операции на банките по капиталовото им снабдяване. Те са основни банкови операции и биха могли да се разглеждат като първични, поради това че на тяхна основа възникват активните операции. Капиталовите операции на банките са два вида: операции със собствен капитал и операции с привле4ен капитал. Дейноста на банковите предприятия е свързана в по-голяма степен с втората група капиталови операции.

Активни банкови операции са операциите по влагането на банковия капитал. Тези операции са основен източник на приходи за банките.В същото време,те са свързани с определена степен на риск, свързан с това, че в някои случаи вложените от банките средства, не само че не носят приходи, но и самите те немогат да се върнат.Съвременните банки извършват разнообразни активни операции, които могат да се класифицират в следните две групи: вложения в активи с цел създаване на условия за осъществяване на всички банкови сделки и вложения в активи, които са източник на приходи за банките.

Посредническите банкови операции са всички операции по уреждане на възникнали разчетни отношения между клиентите на банката без използване на налични парични средства. По своята същност тези операции имат характер на услуга, която следва да бъде заплащана от получателите.

Банковата система на Република България днес е устроена и функционира в две степени:

- емисионна банка (БНБ) и

- търговски банки.

Съгласно Закона за Българска народна банка тази банкова институция има изклучителното право да емитира банкноти и монети в страната. Тя регулира и контролира дейността на търговските банки в страната с оглед поддържане стабилността на банковата система за да защити интересите на вложителите.

Търговските банки са акционерни дружества, които извършват публично привличане на влогове и използват привлечените парични средства за предоставяне на кредити и на инвестиции за своя сметка и на собствен риск.

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Като заключение на темата на настоящата разработка биха могли да се посочат някои водещи тенденции и проблеми в развитието на пазарa на потребителските кредити у нас.

Ясно е, че през последните години на българския пазар се наблюдава т.нар. „бум” на предлагане на потребителски кредити. Банките и другите финансово-кредитни институции се стремят да заемат все по-голям пазарен дял чрез офериране на гъвкави предложения за заемане на парични ресурси на своите клиенти. Стремежът за обхващане на по-голям брой от потребители налага и подходът към тях да включва разнообразие във формите и видовете на кредитите.

Чрез предоставянето на кредити от банките на икономическите субекти се решават няколко задачи. Удовлетворяват се нуждите на стопанската сфера от допълнитерни финансови средства за нормалното и непрекъснато протичане на възпроизводствениая процес, като по този начин се повишава и неговата ефективност. От друга страна кредитът е източник за формиране на доходи за самата банкова институция. За да повишава ефективността от дейността си банката трябва да поддържа кредитния си портфейл, в такова състояние, което и позволявя да повишава доходността си и да ограничава риска. Основно значение за това има водената цялостна и в частност кредитна политика, която се базира на целите на банката и банковата стратегия, приети от собствениците й. Това изисква отлично познаване особеностите на кредитните операции, пазарните условия, конюнктурата и правната уредба. Правилната оценка на кредитния риск и неговото диференциране по видове кредити и кредитополучатели е важна предпоставка за ефективното осъществяване на банковата дейност. Банката трябва да набира достоверна информация и оценява рисковите фактори - конюнктурата, отрасъла, персоналните качества и финансовото състояние на клиента, както и много вътрешни показатели и величини.

Счетоводната информация представлява голяма част от необходимата информация. Затова задача на счетоводството е свързана най-вече с осигуряването и анализирането на необходимата информация, като за целта то използва редица методи и способи доказали своите качества и ефективност в богатата история на счетоводството като практика и теория. В този аспект следва да се засили ролята на счетоводството при анализа на дейността на банките и упражняването на контрол и по-пълното обвързване между счетоводната теория и практика.

Ролята на счетоводството се увеличава и поради причината, че то създава и информация, която надхвърля границите на банката.

Може да се каже че счетоводството е база, баз която не може да се осъществява дейността в банките. То е необходим компонент на целия им управленски процес.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. Заутер, В., Основи на банковото дело, т.1, “Делфинпрес” Бургас 1994

2. Йотова, Й., Банково счетоводство, Свищов 1993

3. Меразчиев, В., Баташки, Г., Банково счетоводство, Свищов 2002

4. Меразчиев, В., Счетоводна политика на банките, Свищов 2006

5. Пергелов, К., Счетоводна отчетност във финансово-кредитнатта система, “Наука и изкуство”, София 1985

6. Пергелов, К., Стоянов, Ст., Счетоводство на банките, ИК “Люрен”, София 1994

7. Пъчев, П., Кредитиране на фирмите - банкови аспекти, БЦ “Информа интелект”, София 2001

8. Радков, Р., Банково дело, Свищов

9. Радков, Р., Адамов, В. Пари и банки, В.Търново, 1998

10. Радко, Р., Пари и банково дело, Мартилен, София 1995

11. Стефанова, П., Банки и кредитно посредничество, София 1999

12. Стоянов, В. Основи на парично-финансовата политика. София, 1992г.

13. Стоянов, В. Пари, банки, борси. София, 1996г.

14. Стоичкова, О., Теория на парите и кредита, Благоевград 2001

15. Кирилова, Д., “Счетоводството като източник на информация за управление на кредитната дейност на банките”, Дисертация за придобиване на докторска степен, София 2000

16. Меразчиев, В., “Теоретико-методологични аспекти на банковото счетов
одство в Република България”, Български счетоводител, 11/2001г.

17. Панева, Лиляна, “Контокорентния кредит като източник на оборотни средства”, сп. “Банки, инвестиции, пазари”, кюн. 2/2000г.

18. Пергелов, К., “Счетоводството на банките - сложна, добре изградена и функционираща информационна и контролна система”, Счетоводство ХХІ, август 2001г.

19. Пергелов, К., “Счетоводството - могъщо средство за ефективно управление на банките” , Български счетоводител 22/2001

20. Фесчиян, Д., “Ролята на счетоводната отчетност за ефективното управление на краткосрочната кредитна дейност на банките” , Български счетоводител 19/2001

21. “Условия за финансиране на малките и средни предприятия в България” - изследване на Центъра за икономическо развитие и Агенция Витоша Рисърч - 05.2001г.

22. Банков сметкоплан

23. Закон за БНБ

24. Закон за счетоводството

25. Закон за търговските банки

26. Наредби на БНБ

27. www.bnb.bgКоментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 520 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.