Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Счетоводство ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН


Дипломна работа, 59 стандартни страници, съдържа таблици и бележки под линия, ила литература, но липсва съдържание
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

У В О Д

В съвременния етап от развитието на педагогическата теория и практика проблемът за използването на компютърните технологии в учебно-възпитателния процес е особено актуален. За това свидетелства и приетата Национална стратегия за въвеждане на информационните и комуникационни технологии в българските училища. Тя предвижда внедряване на упоменатите технологии в обучението по всички учебни дисциплини – както общообразователни, така и специални, които са свързани с професионалната реализация на младите хора.

Темата на дипломната работа – “Компютърната презентация в обучението по Счетоводство на фирмата” е подчинена изцяло на тази идея. Конкретната цел на изследването е да се установи ролята й за повишаване равнището на усвояване на счетоводните знания и умения.

Изборът на темата е продиктуван и от стремеж за:

· лично и професионално развитие в областта на информационните и комуникационните технологии;

· представяне на сложното и обемно учебно съдържание по нетрадиционен, заинтригуващ учениците начин;

· преодоляване липсата на интерес и мотивация у учениците за изучаване на тази важна за тях дисциплина, осигуряваща възможност да придобият квалификация по професията “счетоводител”;

· бягство от рутината и желание за осъществяване на атрактивно обучение, използвайки интереса на учениците към компютрите и информационните технологии.

Съдържанието на дипломната работа е подчинено на следната логика:

В глава първа е дефинирано понятието “технически средства за обучение” и са използвани различни подходи за тяхната класификация. Компютърната презентация е разгледана като необходим компонент на съвременния образователен дизайн.

Глава втора съдържа информация за методиката на настоящето изследване – цел, задачи, хипотеза, обект и предмет на изследването, обхват на изследваните лица. Особено внимание се обръща на методите на изследване – наблюдение, тестиране, допитване с помощта на въпроси от анкетен тип и прилагане на разработения инструментариум. Определени са критерии и показатели за оценка и анализ на резултатите от изследването.

Спазвайки хронологията при прилагане на изследователските методи, в глава трета е описана процедурата на изследването. Акцентира се върху възможностите, които осигурява компютърната презентация в обучението по избраната в случая тема от учебното съдържание – “Счетоводно отчитане на материалите”.

Анализът на резултатите от изследването в глава четвърта е съобразен с избраните критерии и показатели. Той е основание да се направят изводи относно обучението с компютърна презентация, както и да се дадат предложения за подобряване качеството на учебно-възпитателната работа. По тези въпроси е представена информация в глава пета на дипломната работа.

С чувства на признателност и благодарност се обръщам към научния си ръководител доц. Николина Георгиева, към доц. Тамара Загорова, както и към всички преподаватели, участвали като лектори в специализацията. Те ми оказаха подкрепа и неоценима помощ при осъществяване на първото в моята практика педагогическо изследване.

ГЛАВА ПЪРВА

ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА

1.1. Технически средства за обучение и подходи за тяхната класификация

Средствата за обучение, заедно с целите, съдържанието, формите и методите на обучение са основен компонент на дидактическата система. В педагогическата литература те се определят като “материални и идеални обекти, които се включват в образователния процес в качеството на носители на информация и инструменти от дейността на педагога и учащите се”[37, c.402]. Средства на обучение са всички материални и идеални обекти, които се използват от учителя и учениците в учебно-възпитателния процес.

Като се има предвид темата на настоящата разработка интерес представляват техническите средства за обучение, наричани още учебнотехнически средства. Те се разглеждат като органическо съчетание на два взаимосвързани компонента: техническо устройство и дидактически материали [18, c.142].

Техническите устройства имат универсален характер, те се създават обикновено за масова употреба и представляват отражение на техническия и технологичен прогрес [32, c. 33]. Такива са диапроекторите, кинопроектори, кодоскопи, радиовъзли, телевизори, видеомагнетофони, калкулатори, компютри и други. Когато всички тези устройства се използват за учебни цели се определят като учебна техника.

Дидактическите материали са различни видове носители на учебна или обучаваща информация, които пряко и непосредствено са свързани с конкретни образователни цели. Например, диапозитиви, диафилми, кинофилми, магнетофонни записи, видеомагнетофонни записи, компютърни програми или т.нар. образователен софтуер и др.

В педагогическата литература се срещат различни подходи за класификация на техническите средства за обучение. От значение в случая е тяхната групировка в зависимост от мястото, ролята и значението им за учебния процес. Според този признак се разграничават пет основни групи технически средства за обучение: информационни, контролиращи, информационно-контролиращи и тренажери [16].

Информационните технически средства се използват от учителя за по-ефективно преподаване на новия учебен материал. Те биват:

1. Елементарни, т.е. въздействащи само върху един анализатор и от своя страна се разделят на зрителни /например шрайбпроекция/ и звукови /например радиопредавания/;

2. Комплексни информационни средства, които въздействат едновременно на повече от един анализатор – учебна телевизия, компютри и др.

Контролиращите технически средства за обучение са предназначени да осъществяват педагогически контрол, както и самоконтрол от страна на учениците. В зависимост от специфичните си особености и според мястото, целите и задачите в учебния процес, те се подразделят на индивидуални и групови, с регистрация на отговора и без регистрация на отговора, с изборен отговор, с конструктивен отговор и др. [16, c. 35].

При информационно-контролиращите технически средства за обучение /обучаващи машини/ по визуален, вербален или аудио-визуален път на учениците се подава порция учебна информация и непосредствено след нея - контролен въпрос или задача, чрез която да се установи правилността на възприетата нова информация.

Според степента на приспособяемост /адаптивност/ информационно-контролиращите средства за обучение се подразделят на:

1. Минимално адаптивни устройства – не пропускат едни или други елементи от съответната програма и не се приспособяват към свойствената за ученика скорост на работа;

2. Частично адаптивни устройства – могат да имат две програми – допускаща или недопускаща разгъване /разширяване/ на материала. При тях подаването на всяка следваща порция учебен материал зависи от отговорите на учениците;

3. Адаптивни устройства – главна тяхна особеност е способността на машината да изменя програмата в зависимост от отговорите на учениците в хода на самия учебен процес. Програмата предвижда автоматизиран анализ на отговорите на обучавания и подаване чрез машината на допълнителни въпроси или указания въз основа на резултатите от анализа.

Тренажерите са технически средства за обучение, чрез които се изграждат трайно трудови и професионални умения и навици при учебни условия [пак там, с. 205-211]

Подобна класификация на техническите средства за обучение предлага и Петър Петров [21, c. 300]. Според него могат да се обособят три групи:

1. Информационни технически средства на обучение – характеризират се с предаване на слухова /аудиална/, зрителна /визуална/ или слухово-зрителна /аудиовизуална/ информация. Биват: светлинни /диапроектори, епипроектори, шрайбпроектори/; звукови /грамофони, радиоапарати, магнетофони/; комплексни /киномашини, телевизионни системи/.

2. Контролиращи технически средства за обучение – устройства за индивидуален контрол и системи за масов контрол.

3. Обучаващи технически средства – тренажери, компютри, устройства за програмирано обучение и др.

С развитието на информационните и комуникационните технологии ще бъдат предлагани и други класификации на техническите средства на обучение. Така например в своята книга “Съвременна дидактика” Хуторской разглежда различни перспективни средства за обучение както и средства на новите информационни технологии – уеб-сайтове, локални и глобални компютърни мрежи, интерактивно видео, средства за медиаобразование и др [37, c. 406-415]. За българските автори новите средства за обучение също са обект на внимание. Юри Тодоров разяснява възможностите за използване на мултимедия и мултимедийни продукти, на Интернет ресурсите и “power point-презентациите” в обучението по отделните предмети [34, c. 61-169]. Всички те създават качествено нова образователна среда и правят този, който се учи активен участник в процеса на обучение [31, c. 134-136].

В настоящия момент в българското училище най-масово се използват компютрите. Това е причината да бъдат разгледани дидактическите възможности и мястото им в учебния процес.

 

 

--------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Компютъризацията на обучението и използването на нови технологии са актуални проблеми в сферата на професионалното образование. В този смисъл основна задача на настоящата разработка беше да се очертаят възможностите и да се установи ефектът от приложението на компютърната презентация в обучението по учебния предмет “Счетоводство на фирмата”.

Резултатите от проведеното изследване потвърдиха хипотезата, че в резултат на обучението с компютърна презентация се повишава равнището на формиране на счетоводни знания и умения. Променя се мотивацията за учене както и интересът на обучаваните към изучаваната материя.

В заключение ще споделя своето намерение за бъдеща съвместна работа с колеги-програмисти относно разработването на мултимедийни продукти, които ще се използват от учителите в обучението по специалните предмети и по-конкретно – по счетоводните дисциплини. Това ще е принос за подобряване качеството на учебно-възпитателния процес и ще подпомогне преподавателите за осъществяване на ефективно, модерно и атрактивно обучение.


ЛИТЕРАТУРА

1. Андреев, М. Процесът на обучението/Дидактика/. УИ “Св. Климент Охридски”, С., 1996

2. Бижков, Г., В. Краевски. Методология и методи на педагогическите изследвания. УИ “Св. Климент Охридски”, София - Москва, 1999

3. Бижков, Г. Дипломната работа не е лесна работа, но с компютър и Интернет … УИ “Св. Климент Охридски”, С., 2002

4. Бижков, Г. Методология и методи на педагогическите изследвания. Наука и изкуство, С., 1983

5. Божков, В. и др. Счетоводство на предприятието. Шесто издание. ГорексПрес, С., 2005

6. Генкова, Л., В. Найденова. Опитно-приложната и диагностично-изследователската дейност на учителя. София-Кърджали, 2003

7. Дурин, С., Д. Дурина. Наръчник по счетоводство на малки и средни предприятия. ФорКом, С., 2005

8. Иванов, И., С. Кънчева. Информационни технологии – учебник за ІХ и Х клас. Нова звезда, С., 2001

9. Илиева, М., С. Терзиева. Професионалното обучение – теоретични и приложни проблеми. С., 2001

10. Как да правим всичко с Power Point. Колектив на Софт Прес, С., 2003

11. Костов, К. Компютърна дидактика. Благоевград, 1991

12. Лазаров, П. Дидактически проблеми на използването на учебно-техническите средства. Народна просвета, С., 1981

13. МОН, Учебна програма по Счетоводство на фирмата. Главна редакция на педагогическите издания на МОН, С.,

14. МОН, Учебна програма по Счетоводство на предприятието. Главна редакция на педагогическите издания на МОН, С., 2004

15. Марев, И. Методологически основи на дидактиката. Народна просвета, С., 1983

16. Марев, И. и др. Кибернетика и педагогика. Народна просвета, С., 1980

17. Наредба № 25 от 11.11. 2003 г. за придобиване на квалификация по професия “счетоводител”, ДВ, бр. 11/10.02. 2004 г.

18. Павлов, Д. Използване на компютърната техника в образованието. Част първа. Народна просвета, С., 1988

19. Павлов, Д. , Е. Кузманова. Използване на компютърната техника в образованието. Част трета. Народна просвета, С., 1990

20. Павлов, Д. и др. Педагогически измерения на компютъризацията. Народна просвета, С., 1988

21. Петров, П. Дидактика. УИ “Св. Климент Охридски”, С., 1992

22. Пери, Г. Да научим сами Microsoft Office 2000 за 24 часа. ИК “Инфо Дар”, С., 1999

23. Пирьов, Г. Д. Педагогическа психология. Шесто издание. Наука и изкуство, С., 1975

24. Пенев, С., П. Живкова. Изграждане на професионални умения в междуучилищните центрове. – Посоки, 2002, № 6

25. Педагогическа диагностика. Под ред. на Г. Бижков. Народна просвета, С., 1988

26. Спасов, Д. Методика на преподаване на Обща теория на счетоводната отчетност в средните икономически учебни заведения. Свищов, 1977

27. Стоянова, Ф. Тестология за учители. Атика, С., 1996

28. Стойкова, Р. Информационни технологии и виртуална култура. Херон Прес, С., 2001

29. Сандова, М. Едно приложение на компютърно-обучаваща програма. – Образование и квалификация, 2001, № 2

30. Стратегия за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в средното образование.

www.minedu.gouvernement.bg

31. Ташева, С., Д. Павлов и др. Качество на професионалното образование. С., НИО, 2004

32. Ташева, С., Д. Павлов и др. Технологии на обучението при професионалната подготовка. С., НИО, 2003

33. Ташева, С., Д. Павлов. Иновации в технологията на обучение при професионална подготовка. С., НИО, 2000

34. Тодоров, Ю. Аудиовизуални и информационни технологии в образованието. Веда Словена – ЖГ, С., 2004

35. тодоров, Ю. Информационни технологии в образованието. Веда Словена – ЖГ, С., 2000

36. Терзиева, С., С. Ханджиева. Развитие и изследване на Web-технологии в обучението. – Посоки, 2002, № 2

37. Хуторской, А. В. Современная дидактика. Санкт-Петербург – Москва - Харьков – Минск, 2001

38. Христова, И. Компютърната презентация и изложението

на урока. В. : Диференцирания подход в образованието. Сб., С., ДИУУ, 2003


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 2287 посетителя и 52 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.