Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Човешки ресурси, Икономика на труда АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА В “ДРАГОМАН – ЕЛ” ООД


Дипломна работа, 87 стандартни страници, съдържа таблици и формули, има съдържание, но липсва литература
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД________________________________________________________________________________ 3

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПО ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ_ 13

І. Абсолютна икономия /преразход/ на разходите за персонала_________________________________ 15

II. Влияние на промените в размера на разходите за работна заплата и реализираните приходи с 1 лв. разходи върху приходите на предприятието______________________________________________________________________ 19

III. Влияние на промените в размера на разходите за персонал и реализираните приходи от дейността с 1 лв. разходи върху приходите от дейността_______________________________________________________________ 20

IV. Влияние на промените в размера на разходите за персонал и произведената продукция с 1 лв. заплати върху произведената продукция__________________________________________________________________________ 22

АНАЛИЗ НА СРЕДНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА НА РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛ_____ 24

I. Влияние на промените в средносписъчния брой на персонала и средната му работна заплата върху разходите за работна заплата__________________________________________________________________________________ 28

II. Влияние на промените в средносписъчния брой на работниците и средната им работна заплата върху разходите за работна заплата на работниците________________________________________________________________ 30

III. Влияние на промените в средносписъчния брой на служителите и средната им работна заплата върху разходите за работната им заплата__________________________________________________________________________ 32

ІV. Влияние на структурата на персонала и промените в средната работна заплата на едно лице от всяка категория персонал върху средната работна заплата на предприятието_______________________________________________ 33

V. Влияние на промените в средносписъчния брой на персонала, отработените дни от един зает, средната продължителност на работния ден и средното заплащане на един човекочас върху изменението на разходите за персонала__ 37

АНАЛИЗ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА_______________________ 40

АНАЛИЗ НА ОСИГУРЕНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО С РАБОТНА СИЛА____________________ 43

I. АНАЛИЗ НА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА_________________________________________ 43

1.Абсолютен преразход / икономия/____________________________________________________ 44

2.Относителен преразход /икономия/___________________________________________________ 46

II. АНАЛИЗ НА СТРУКТУРАТА НА ПЕРСОНАЛА_________________________________________ 47

III. АНАЛИЗ НА ОБОРОТА /ИЗМЕНЕНИЕТО, ДИНАМИКАТА / НА РАБОТНАТА СИЛА__________ 50

ФОРМИРАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ__________________________________ 52

АНАЛИЗ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ____________________________________ 56

АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА________________________________________ 61

I. Производителност на труда на 1 лице от персонала________________________________________ 63

II. Производителност на труда на 1 работник_______________________________________________ 65

III. Производителност на труда за 1ч/ден__________________________________________________ 67

IV. Производителност на труда за 1ч/час__________________________________________________ 69

V. Влияние на промените в отработените дни от един работник, продължителността на работния ден и почасовата производителност на труда върху годишната производителност на труда________________________ 72

ПРИЛОЖЕНИЕ:______________________________________________________________________ 79


УВОД

Персоналът е основен фактор в стопанската дейност на предприятието. Той участва в нея със своята работна сила. Работната сила е цялата съвкупност от качества на човека, който той влага във възпроизводствения процес.

Разходите са основен обект на финансово-стопанския анализ поради тяхното значение за предприятието. Величината, структурата и динамиката на разходите дефинират финансовите резултати. Цел на анализа е обективната оценка на разходите и обуславящите ги фактори.

Разходите представляват намаление на активите на предприятието във връзка с определена икономическа изгода. Развитието на стопанската дейност е свързано с определена динамика на разходите. Необходимо е темпът на производството и продажбите да изпреварва темпа на развитие на разходите. Според общите положения на Националните счетоводни стандарти “разходът е намаляване стойността на стопанската изгода на фирмата през отчетния период под формата на извеждане извън предприятието и намаляване на неговите активи или увеличаване на неговите пасиви, което води до намаляване чистата стойност на капитала отделно от онова, което се дължи на капиталовложителите при разпределението на финансовия резултат”.

Разходите се формират от намалението на стойността на активи, начисляването на трудово възнаграждение, социални осигуровки, надбавки и др. в резултат на осъществена дейност в предприятието независимо от момента на тяхното изплащане.

С други думи разходите, които една фирма извършва представляват всички неща, изразходвани в процеса на създаване на богатството на фирмата.

Разходите за овеществен и жив труд намират количествен израз в материалните и трудовите разходи на преприятието. От гледна точка на тяхната икономическа еднородност разходите биват : едноелементни и комплесни. Според значението на разходите за протичане на производствения процес те биват основни /свързани с технологията/ и допълнителни / свързани с организацията и управлението/. В зависимост от фазата на възпроизводствения процес, с който са свързани в момента на тяхното възникване, разходите се делят на производствени и извънпроизводствени.

Основни производствени разходи са тези разходи, които са непосредствено свързани с производството на материална или нематериална продукция, без извършването на които е невъзможно произвеждането на готовия продукт или указването на съответната услуга. Те са преки и непреки технологични разходи.

Преки технологични разходи са разходите, които са свързани непосредствено със създаването на конкретен вид продукт или с указването на определен вид услуга.

Непреки технологични разходи са разходите, които са свързани с производството като цяло, но могат да се отнасят към конкретен вид продукт или услуга след определяне на базата за разпределение. Базата за разпределение отразява връзката на непреките технологични разходи с отделните видове производства и дейности.

В състава на основните производствени разходи се включват:

а) преките технологични разходи, които са за основни материали, горива, заплати, социални осигуровки, надбавки и др.;

б) непреките технологични разходи, които са за амортизация на сгради, машини и оборудване, спомагателни материали, заплати, социални осигуровки и надбавки и др. Те се разпределят между отделните видове производства или дейности посредством определена от ръководството на предприятието база за разпределение - машиночасове, стойност на основните материали, сума на заплатите, сума на преките разходи и др.

Според Закона за счетовдството разходите се отчитат в три основни групи: Разходи по икономически елементи (за материали, за външни услуги, за амортизации, за заплати и други възнаграждения на персонала, за социални надбавки и осигуровки и за други разходи), Финансови разходи и Извънредни разходи. В основните производствени разходи не се включват финансовите и извънредните разходи, както и разходите за организация и управление на предприятието. Финансовите и извънредните разходи се отчитат чрез отделни сметки, без да се записват преди това по сметките от група 60 Разходи по икономически елементи.

Разходите, свързани с дейността на предприятието се отчитат най-напред по икономически елементи, а след това – по функционално предназначение.

Разходите за персонала са едни от най-важните разходи в структурата на Разходите по икономически елементи.Те се състоят от изплатените заплати, трудови възнаграждения и съответни доплащания за класове, степени, социални и здравни осигуровки, различни видове надбавки и др.

Общият размер на разходите за заплати намира счетоводен израз по сметка 604 “Разходи за заплати” . По дебита на тази сметка се записват всички възнаграждения на персонала, начислени съгласно трудови и граждански договори, както и доплащанията по Кодекса на труда и други нормативни актове. Сметката се дебитира при начисляване на възнагражденията срещу кредитиране на сметки от група 42 Персонал и съдружници. Сметка 604 се кредитира при отнасяне на разходите за възнагражденията по предназначение срещу дебитиране на сметка 207 Разходи за придобиване на материални дълготрайни активи и сметки от групи : 61 Разходи за дейността, 64 Разходи на бюджетни предприятия и 70 Постъпления от продажби.

С действащото у нас законодателство работникът и служителят се осигуряват за пенсия за изслужено време и старост, за временна нетрудоспособност, за здравеопазване и др. подобни случаи, определени в Кодекса на задължителното обществено осигуряване. Това осигуряване е задължение в по-голяма степен на работодателя и се осъществява чрез начисляване и внасяне на осигурителни вноски. Вноските са в размери, утвърдени със Кодекса за задължителното обществено осигуряване.

По сметка 605 “Разходи за социални осигуровки и надбавки” се записват начислените суми за социални и здравни осигуровки и надбавки, които са за сметка на предприятието. Сметката се дебитира при начисляване на суми за социално осигуряване, както и при начисляване на социални надбавки и помощи, а се кредитира при отнасяне на начислените разходи по предназначение.

Осигурителните вноски за работещите по трудови правоотношения, се изчисляват и внасят върху получените брутни възнаграждения и други доходи от трудова дейност.

Според действащото в момента законодателство общата тежест на тези задължения е в размер на 36,7% от работната заплата, разпределена по следния начин – 25,6% за пенсия, 2,4% за общо заболяване и майчинство, 0,7% за трудова злополука, 4,8% за здравеопазване и 3,2% за професионална квалификация и безработица. Освен плащанията, свързани с работната заплата на работниците, работодателят има задължения към държавата под формата на социални осигуровки в следните случаи:

- при разходи за социални придобивки – карти за транспорт, дрехи, храна, лекарства и др.

- когато работникът е в неплатен отпуск

- когато работникът е в болнични до 3 дни /общо 15 дни за 1 календарна година/

- при боледуване повече от 3 дни, бременност и раждане

- при отглеждане на малко дете

Посочените две сметки - сметка 604 “Разходи за заплати” и сметка 605 “Разходи за социални осигуровки и надбавки” се водят от всички предприятия по чисти обороти без оглед на това каква е формата на собственост - държавна, кооперативна, еднолична, колективна и т.н. и каква е дейността им: промишленна, селскостопанска, търговска, банкова, бюджетна, научно изследователска и т.н. По този начин чрез тези две сметки се обхващат всички разходи за жив труд, извършени от предприятието за определен отчетен период . Разходите за заплати и социални осигуровки и надбавки се посочват в Раздел І /Разходи за дейността / т .4 и т.5/ от Отчета за приходите и разходите.

Отчитането на взаимоотношенията на предприятието с персонала му е важен обект на анализа на предприятието. Това е така, защото правилното, навременното и точно отчитане и уреждане на тези взаимоотношения обуславя до голяма степен ефективното насочване и използване на трудовите ресурси на предприятието.

Със закона за счетоводството и по-конкретно с Националния сметкоплан взаимоотношенията на предприятието с неговия персонал се отчитат чрез сметка 421 Персонал. Чрез нея се установяват вземанията и задълженията към персонала по начислени възнаграждения, социални помощи, семейни добавки и други плащания за сметка на различни осигурителни организации; по различни удръжки – спестявания, запори, погасяване на заеми и други задължения на персонала и т.н. Чрез тази сметка се отчитат неизплатените в нормативно определения срок възнаграждения и спестяванията на персонала, работещ в чужбина. Сметка 421 Персонал се дебитира при авансово и окончателно изплащане на възнаграждения и обещетения на персонала, както и при начисляване на удръжки върху възнаграждението им за данъци, липси, начети, аванси, спестявания и за други плащания. Сметката се кредитира при начисляване на възнаграждения, добавки, осигуровки и други плащания на персонала. Салдото по тази сметка в края на отчетния период показва размера на неизплатените възнаграждения на правоимащите лица от персонала.

Националния сметкоплан предвижда аналитичното отчитане към сметка 421 Персонал да се осъществява:

- чрез разчетно-платежна ведомост. Чрез нея се постига аналитичното отчитане на взаимоотношенията с отделните работници и служители по начислената и изплатената им заплата;

- чрез прилагане на т.нар.картотечен способ на аналитично отчитане. При него за всеки работник, служител, съдрудник, степендиант и т.н. се открива и води картон, в който се записват всички данни по начисляване на възнаграждението, изплащането му, направените удръжки и т.н.;

- чрез депонентски карти. За депонираната заплата, респ.друго възнаграждение за труд, се открива отделна карта. По такъв начин се постига аналитично отчитане на депонираните възнаграждения.

За да се осигури достоверна счетоводна информация за разчетните отношения с отделните категории персонал, към сметка 421 Персонал могат да се открият следните сметки с четирицифрен шифър:

4211 Работници и служители

4212 Сътрудници

4213 Стипендианти

4214 Персонал по възнаграждения за сметка на осигурителни организации

4215 Депонирани възнаграждения

Трудовите разходи, които едно предприятие извършва имат значителен дял в структурата на разходите както по икономически елементи.

Методиката за анализ на разходите за заплати включва:

1. Анализ на ефективността на разходите за заплати,

2. Анализ на факторите, влияещи върху общия размер на разходите за заплати,

3. Анализ на средната работна заплата,

4. Анализ на осигуреността на предприятието с персонал,

5. Анализ на използването на работното време,

6. Анализ на производителността на труда

При анализа на разходите за жив труд много важен момент е анализа на промените във величината и структурата на разходите с помощта на съответните показатели за абсолютна и относителна икономия или преразход.

При детайлизацията на анализа на трудовите разходи следва да се анализира абсолютната и относителна икономия или преразход на разходите за заплати, социални осигуровки и надбавки. Посредством методите за детерминиран факторен анализ могат да се измерят влиянието на величината и структурата на персонала, степента на използване на работното време / целодневно и вътрешносменно/ и средното заплащане на един човекочас върху абсолютната икономия /преразход / на разходите за заплати, социални осигуровки и надбавки.

В настоящата работа ще извършим анализ на разходите за работна заплата и производителност на труда на “Драгоман –Ел” ООД.

Заводът за производство на индукционни и хибридни трифазни електромери – “ДРАГОМАН – ЕЛ” ООД е приемник на бившия завод “Електра” – гр.София и в момента е най-големия производител на трифазни електромери в страната. След извършена преватизация през 1998г. той е собственост на фирма ЕТ ”АНДИС експорт – импорт” гр.София, която е с 100% частен капитал.

Заводът е разположен на 43 дка промишлена площ в гр.Драгоман, в непосредствена близост до магистрален път – Е-75 – София – Белград и отстои на 38км. западно от столицата. Голяма част от производствените халета и складова база се намират в “Безмитна зона” – Драгоман, под постоянен митнически контрол.

Заводът осъществява затворен производствен цикъл, както за производството на всички видове електрометрични средства, така и за изработката на множество компоненти и детайли обслужващи сферата на финната механика, машиностроенето, битовата промишленост и други.

През последните години техническите възможности на завода позволиха да се разшири значително гамата на произвежданите електромери, както по отношение на максималния ток, така и с въвеждането на базисен ток 1А за електромери, свързани чрез измервателни трансформатори.

Инструменталната и машинна екипировка позволява производството на празлични видове крепежни елементи с минимални габарити за нуждите на финната механика, както и производство на токови бубини с общо предназначение.

Големия брой машинни преси съставляващ машинния парк в цеховете “Металопресов” и “Бакелитопресов” са подходящи за производство на изделия от конструкционна пластмаса и бакелит, както и изделия от метал с дълбоко изтегляне на листов материал за нуждите на машиностроенето, военната и битовата промишленост.

Добрите традиции създадени през годините в областта на производството на електромери са съхранени и дообогатени, като в новите икономически условия голямо внимание се отделя на въвеждането на ново производствено и мениджърско “ноу-хау” позволяващо завоюването на нови и възвръщането на постоянните пазари на които няколко деситилетия “Драгоман-Ел” защитава своето добро име.

В завода са обособени няколко производствени цеха : “Финна механика”, “Инструментален”, “Студена обработка”, “Металопресов”, “Бакелитовопресов”, “Лаборатория” , “Токова система”, “Напрежителна система”, “Монтажна линия”.

Участък “гърбични и револверни автомати” разполага с 28бр. машини, чийто възможности са : изработване на детайли от калибрована стомана и месинг с производителност от 2 до 40 детайла в минута. Сега машините работят на редовна смяна и средно месечно произвеждат около 150000детайла. Произвеждат прецизни зъбни колела за “броителен механизъм” на електромерите.

Звено “Фина механика” разполага с 5 бр.часовникарски струга.

Цех “Инструментален” изработва и ремонтира инструментална екипировка за щанцова обработка за производство на детайли от листов материал или заготовки, инструменти зе преработка и производство на термореактивни и термопластични пласмаси по метода на пряко пресоване и шприцване.

Гамата на инструментална екипировка включва:

- режещи инструменти /отрязващи, пробиващи, калибриращи, и комбинирани/

- формоизменящи /инструменти за огъване, изтегляне и комбинирани/

- пресформи

- шприцформи

- приспособления и фрези с габаритни размери

Същите намират приложение в бита, електротехническата, съобщителната, машиностроителната промишленост и селското стопанство. Отличават се с висока производителност, точност на исканите размери и повторяемост на производствените детайли.

Цех “Бакелитовопресов” разполага с хидравлични бакелитопреси и шприцове. Изработва бакелитови и пластмасови изделия.

Участък “монтажна лента “ разполага с монтажна лента за монтаж и реглаж на трифазни електромери.

Лабораторията разполага с оборудване, което позволява лабораторни изпитвания за определяне на грешката на електромерите. Освен това лабораторията разполага с апаратура, която позволява извършването на постоянни и други проверки на електроизмервателни уреди, в т.ч. амперметри, волтметри, фазомери и ватметри за променлив ток и токови измервателни трансформатори.

Необходимите за анализа данни са извадени от различните отчети на завода, а именно : Отчет за приходите и разходите на “Драгоман – Ел”ООД към 31.12.1999г. ; Отчет на заетите лица и средствата за работна заплата на “Драгоман –Ел” за 1998г. ; Отчет на заетите лица и средствата за работна заплата на “Драгоман –Ел” за 1999г.; Отчет за производството и продажбите на промишленни продукти за 1998г. и Отчет за производството и продажбите на промишленни продукти за 1999г./Виж приложението/

 

-----------------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

V. Влияние на промените в отработените дни от един работник, продължителността на работния ден и почасовата производителност на труда върху годишната производителност на труда

Между годишната, дневната и часовата производителност на труда съществува функционална зависимост. Произведената продукция от един работник е функция от броя на отработените човекодни от един работник, средната продължителност на работния ден и произведената продукция за един човекочас. Посочените фактори могат да бъдат наречени обобщено трудови фактори. Анализът на зависимостта на производителността на труда от трудовите фактори може да се извърши на база на следната зависимост:

ГПТ = /отработени дни средно от 1 работник за година/ * /средна продължителност на работния ден/ * /средна продукция за 1 ч/ч /

, където ГПТ е годишната производителност на труда.

Показатели

Предходна година

Текуща година

Отклонение

Процент

1.Средносписъчен брой на работниците

138

125

-13

90,58

2.Отработени ч/дни от всички работници

34224

29500

-4724

86,20

3.Отработени ч/часове от всички работници

273792

247800

-25992

90,51

4. Отработени дни, средно от 1 работник /2:1/

248

236

-12

95,16

5. Продължителност на работ ния ден /3:2/

8

8,4

0,4

105,00

6.Отработени ч/часове от 1 работник /4*5/

1984


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1609 посетителя и 54 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.