Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Човешки ресурси, Икономика на труда Заетост и безработица в България в последните 15 години


Малка дипломна работа, 35 страници по-големи от стандартните, съдържа таблици, 1 схема, диаграми, има апарат
Цена: 2.40лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Съдържание

Увод ……………………………………………………………………………………………………….....3

1. Въведение в основните понятия ……………………………………………………….…..……..3

1/1. Трудови ресурси. Същност ……………………………………………………………..….3

1/2. Работна сила.……………………………………………………………………………………4

1/3. Пазар на труда. Дефиниция………...……………………………………………………...5

1/4. Заетост на работната сила …………….……………………………………………...…..5

1/4.1. Същност на заетостта ………………………………………………………………...5

1/4.2. Видове заетост …………………………………………………………………….…….6

1/5. Безработица …………………………………………………………………………………….7

1/5.1. Същност на безработицата ………………………………………………………....7

1/5.2. Видове безработица …………….……………………………………………………..8

1/5.3. Естествено равнище на безработицата ……………………………………….10

2. Държавна политика по отношение на безработицата и заетостта в България ….10

2/1. Управленски органи ………………………………………………………………...…...….10

2/2. Състояние на трудовия пазар и повеждана политика …………………………….12

3. Развитие и резултати на трудовия пазар в България през последните 10 - 15 г. ….20

3/1. Наблюдения и анализи върху заетостта и безработицата в България ……….20

3/2. Резултати - заключение …………………………………..………………………………...33

Литературни източници ………………………………………………………………………………35


Увод

Един от главните проблеми, с който се сблъска обществото в новата ни икономическа история е проблемът за заетостта и безработицата. Централно място му отрежда неговото многопланово значение. От една страна, заетостта и безработицата са едни от съществените индикатори на икономическото състояние. Това произтича от особената роля на човешкия фактор да бъде свързващо звено между останалите фактори на производството. От друга страна, в условията на пазарното стопанство, където в центъра на системата стои човекът, заетостта и безработицата пораждат редица икономически, социални, институционални, психологически и други проблеми. От това дали човек е зает или безработен зависят неговите доходи, социалната реализация, удовлетвореността в обществото, семенните отношения и пр. Осигуряването на заетост позволява пълноценно използуване на възможностите и способностите на отделната личност и защищава правото й на достойно съществуване и пълноценно участие в обществото.

Доскоро в условията на планово стопанство, икономиката ни изключваше подобни проблеми, но в условията на пазарна икономика, заетостта и безработицата са в тясна връзка с цикличността на производството. Съществуват и ред други фактори влияещи пряко и косвено върху трудовата заетост. В тази връзка, следва да насочим вниманието си и по детайлно да разгледаме въпросите, свързани с развитието на трудовия пазар, с причините генериращи проблемите, с мерките за тяхното преодоляване и осигуряването на заетост и ограничаването на безработицата.

В тази разработка ще опитам да опиша: понятията свързани с пазара на труда и взаимовръзката му с общото състояние на макроикономиката; състоянието на трудовия пазар, както и мерките, които държавата взема за правилното протичане на процесите в него - в сегашните икономически условия и в контекста на членството ни в Европейския съюз; наблюденията и резултатите в тази връзка.

1. Въведение в основните понятия

1/1. Трудови ресурси. Същност

Трудовите ресурси обхващат населението в трудоспо­собна възраст, неработещите инвалиди и пенсионерите в грани­цата на трудоспособната възраст и работещите под и над та­зи възраст. Според Кодекса за задължителното обществено осигуряване за България трудоспособната възраст се предвижда да расте с половин година до 2005 г. за мъжете и до 2009 г. за жените, докато те станат: от 16 до 63 за мъжете и от 16 до 60 години за жените.

Трудовите ресурси показват потенциалните възможности на работната сила в страната и тяхната характеристика. Те са фактор, който стимулира предлагането на труд и икономическия растеж. Трудовите ресурси се формират под влиянието на редица демографски характеристики като раждаемост, смъртност, естествен прираст, миграция и други.

Необходимо да се направи разграничение между трудови ресурси и ра­ботна сила, тъй като, работната сила не включва тази част от тру­доспособното население, която по различни причини не работи и не търси работа. Тази част обаче си остава потенциална работна си­ла т. е. трудов ресурс. Приема се, че само активната част от трудовите ресурси се включва в работната сила. Ако съпоставим общите черти и различията между двете категории става ясно, че трудовите ресурси отразяват трудовият потенциал на страната като цяло, предимно в количествен аспект, докато работната сила го отразява, правейки, някой качествени разграничения. От друга страна в структурен план между двете категории съществува единство, породено от: промяната на статута на индивидите, от трудов ресурс към носители на работна сила и обратно; от социално-икономическите условия, в които живеят хората и материалните условия на производството. Може да кажем, че двете икономически категории не са еднозначни, но нямаме основание абсолютно да ги разграничаваме.

Тук може да бъде посочена и още една категория. Това е категорията на лицата извън работната сила - лицата, които са нито заети, нито безработни т. е. не влизат в категорията на работната сила, но носят нейните характеристики и биха могли да се включат в пазара на труда. Тук се причисляват лицата, в допълнителен платен или неплатен отпуск по майчинство; лица, занимаващи се с домакинска работа; учащите се; пенсионерите; отказалите се от полагане на труд поради тежки заболявания и всички останали, можещи, но нежелаещи да полагат труд. Това е и третата група, която заедно с заетите и безработните формира населението.

 

-------------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

3/2. Резултати - заключение

Понастоящем по отчети на МТСП и на база на статистическите данни, от 2001 г. насам се наблюдава устойчива тенденция на постоянно намаляване на равнището на безработица и увеличаване на заявените работни места от реалния сектор и по програми и мерки за субсидирана заетост.

Коефициентът на безработица за 2007 г. - 6.9% (по данни на НСИ), е най-ниския отчетен в най-новата икономическа история и с 2.1 пункта по-нисък от предходната 2006 г. Намалението на безработицата е резултат от оживлението в икономиката, от по-високото търсене на работна сила и от осигуряването на заетост и квалификация по програмите и мерките за заетост на пазара на труда.

Наблюдава се броят на обезкуражените лица да намалява. В резултат на изпълнението на политиката за висок икономически растеж нараства икономическата активност на лицата в трудоспособна възраст.

Икономически активното население на възраст 15–64 навършени години, нараства. За обществото като цяло ефектите от повишаването на икономическата активност и заетостта и намаляването на безработицата се изразяват в повишаване равнището на доходите и подобряване благосъстоянието на населението.

Продължава тенденцията на нарастване броя на заетите лица в страната.

Основен генератор на заетост на първичния пазар на труда в страната са малките и средните предприятия (МСП). Бяха предприети конкретни мерки за насърчаване на инвестициите в страната, които оказват благоприятно влияние върху броя и устойчивостта на създадените от малките и средните предприятия работни места. С приетия през 2004 г. Закон за насърчаване на инвестициите бе въведено еднакво третиране на чуждестранните и местните инвестиции и беше направено унифициране на условията за извършване на инвестициите от местни и чуждестранни лица.

Създадена е Българска агенция за инвестициите, която осъществява административно, информационно и консултантско обслужване на инвеститорите, като им оказва съдействие пред всички централни и териториални органи на изпълнителната власт. Повишаването на конкурентноспособността на българската икономика, постигането на стабилен и устойчив икономически ръст, посредством насърчаването на инвестициите, които да доведат до създаването на повече и по-добри работни места.

Постигнати са реални резултати в насоките: усъвършенстване на общата административна и нормативна среда, развитие на техническата инфраструктура, повишаване качеството на работната сила, регионална политика за насърчаване на инвестициите, подкрепа на инвестициите в иновации и във високо технологични дейности, инвестиционен маркетинг, подобряване на финансовата среда за инвеститорите и мн. др.

Продължава практиката лица да ползват различни преференции за започване на собствен бизнес по програмите и мерките по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), насърчаващи предприемачеството сред безработните лица.

Приоритетите в политиката по заетостта се изпълняват чрез прилагането на предвидените за целта инструменти – включване на безработните в програми за заетост и обучение, включване в мерки за заетост и обучение и включване в мотивационно и квалификационно обучение, групирани в две основни програми…

Не е възможно да обхвана всички мерки, които са предприети и се предприемат, за подобряването макроикономическите показатели, влияещи на пазара на труда, както и да проследя в детайли тяхното развитие и резултати. Като заключение, считам, че имаме основание да направим извода, че през последните няколко години се наблюдава устойчива линия на благоприятно развитие на трудовия пазар.

Забележки: Графиките към разработката съм вмъкнал в текста, което я направи по-обемна, но и осигури смятам, по-добра нагледност; за удобство съм създал линкове към някой сайтове и към документи, имащи отношение към темата.

Литературни източници

Ø Димов И., Златева Д., Димов Е. Обща икономическа теория. 2006 г.

Ø Шопов Д., Стефанов Л., Паунов М. Икономика на труда. 1997 г.

Ø Петров И. Безработицата-предизвикателство и реалност на реформата в България. Ст-я Диалог. 2002 г.

Ø Министерство на труда и социалната политика. Стратегия по заетостта. 2003 г.

Ø МТСП. Доклади 1 и 2 за напредъка на Р България по изпълнение на препоръките по Съвместния доклад за оценка на приоритетите в политиката по заетостта на България. 2003, 2004 г.

Ø МТСП. Доклад за изпълнението на съвместния меморандум по социално включване на Р България. 2006 г.

Ø МТСП. Отчет за изпълнението на политиките и програмите - 2007 г.

Ø Официален сайт на МТСП

Ø Официален сайт на Агенция по заетостта

Ø Официален сайт на Национален статистически институт

Ø Закон за насърчаване на заетосттаКоментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1299 посетителя и 90 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.