Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Човешки ресурси, Икономика на труда Вътрешни правила за работната заплата


Дипломна работа, 52 стандартни страници, съдържа таблици, диаграми, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

УВОД

Глава І. Работната заплата в строителството в условията на пазарна икономика

1. Характеристика и функции на работната заплата.

2. Фактори, от които зависи работната заплата.

3. Принципи, на които е необходимо да отговаря системата за заплащане на труда.

4. Форми и системи на организация на работната заплата.

5. Договаряне на работната заплата.

Глава ІІ. Анализ на състоянието на заплащане на труда в “Билдпрогрес”ООД

1. Характеристика на обекта на изследване.

2. Действаща система на организация на работната заплата в “Билдпрогрес”ООД

3. Видове допълнителни заплащания.

Глава ІІІ. Предимства, възможности, препоръки, насоки за развитие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приложение

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


УВОД

Работната заплата е една от противоречивите икономически категории. В нея се срещат преките икономически интереси и очаквания на работниците и служителите, на работодателите и на държавните институции.

По определението в Конвенция № 95 на Международната организация на труда от 1949 г. в чл.1 е записано: "…"работна заплата", независимо от наименованието и начина на изчисляването и, означава възнаграждение или доходи, които могат да бъдат оценявани в пари и определяни по споразумение или от националното законодателство и се дължат по силата на писмен или устен договор от работодателя на трудещия се за работа, която изпълнява или предстои да бъде изпълнена, или за услуги, които са извършени или предстоят да бъдат извършени."

По силата на тази Конвенция трудовото възнаграждение по принцип се изплаща в пари. По изключение, в зависимост от конкретните условия и действуващото законодателство в страната, постигнатите споразумения и подписаните трудови договори между синдикатите и работодателските сдружения или между работодателя и работника /служителя/, част от заплатите може да се изплащат и в натура.

Според трудовото законодателство у нас, допълнителните трудови възнаграждения или част от тях може да се изплащат в натура, ако това е предвидено в акт на Министерския съвет, колективен или индивидуален трудов договор /Кодекса на труда чл.269,т.2/.

Работната заплата като икономическа категория е свързана с трудовия пазар, механизмите на неговото функциониране и спецификата на взаимоотношения между основните субекти на трудови отношения - работодател и наемен персонал.

Работната сила е стока и това налага тя да има цена. Тази цена се разглежда като доход на работниците и служителите за положения труд, за работната сила, която изразходват в трудовия процес. От тази гледна точка работната заплата може да се определи като възнаграждение или изработка, установени в съответствие със споразумение или националното законодателство, което по силата на устен или писмен договор на наемане, работодателят изплаща на работниците и служителите за труда, който или е положен, или трябва да бъде положен, или за услугите, които са оказани или трябва да бъдат оказани. Положеният труд трябва да бъде възмезден (чл. 242 от КТ).

В икономически план работната заплата е част от Брутния вътрешен продукт, която работниците и служителите получават в съответствие с положения труд. Тя е главния фактор, обуславящ степента на задоволяване на материалните и културните потребности на населението и общото равнище на неговото благосъстояние. Затова мотивиращата роля на работната заплата е много голяма, защото получаването на по-високо възнаграждение се явява възможност за закупуване на повече потребителски стойности.

В строителството като отрасъл на материалното производство работната заплата изпълнява същата роля и задачи, които бяха посочени по-горе. Тя се използва като съществена съставна част от икономическия механизъм за управление на производствено-стопанската дейност в рамките на целия отрасъл и в отделните строителни организации и поделенията им.

Организацията и заплащането на труда в строителството е отраслова икономическа дисциплина, която изучава основните принципи, намиращи се в неразривна връзка с изискванията на икономическите закони.

Работната заплата стимулира повишаването на квалификацията на работниците, усъвършенстването на технологията и организацията на строителното производство, повишаване на качеството на строителната продукция и пр. Значението на работната заплата за строителството се повишава още повече от обстоятелството, че трудопоглъщаемостта на строителното производство е сравнително по-голяма, отколкото в повечето от останалите отрасли на материалното производство.

При действието на закона за стойността и наличието на стоково-парични отношения в икономиката материалната заинтересованост на работниците се намира главно в размера на работната заплата и начина на нейното определяне. Чрез работната заплата в работниците и служителите се пораждат ефективни материални стимули. Именно тази връзка с материалната заинтересованост превръща икономическата категория работна заплата в мощен икономически лост за въздействие върху производствено-стопанската дейност на хората в предварително определени, желани от ръководството насоки, в ефикасно средство за управление на икономиката.

Целта на тази разработка е да намери и посочи такава организация на работната заплата, която да играе роля на мощен стимулатор за работниците и служителите при изпълняването на техните задължения, а това, от своя страна, довежда до повишаване производителността на труда, качеството, съкращаване на сроковете за изпълнение и въвеждане на обектите в действие. Задачите, които си поставя разглежданата разработка, са:

1. Да анализира използваната система на заплащане на труда

2. Да изучи регулирането на средствата за работната заплата и договарянето на възнаграждението в колективния трудов договор.

3. Да се анализират видовете допълнителни трудови плащания и условията, които ги пораждат.

 

----------------------------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Глава ІІІ

Предимства, възможности, препоръки, насоки за развитие.

Ограничаване на временната заетост, респективно на срочните трудови договори, в момента е практика трансформирането на безсрочните трудови договори в срочни при неблагоприятна ситуация на пазара на труда, което намалява мотивацията и респективно качеството на работа на съответния работник.

В областта на работното време да се договори намалено работно време на работниците и служителите по приложен към КТД списък, да уточнят седмичната му продължителност, както и максималната дневна продължителност.

Чрез колективното договаряне в компанията може да се обогатява спектърът от доплащания с въвеждане на специфични нетрадиционни еднократни, постоянни или периодични възнаграждения. Да се договарят възнаграждения, които да играят стимулираща роля за резултатите от труда на индивида в колектива, за участие в обучаване и повишаване на кфалификацията на персонала в компанията, за принос в техническото и технологичното обновяване на производството, за съдействие в подобряване на финансовите и икономически показатели на компанията.

Необходимо е въвеждане на управление на разходите за работни заплати с един по датайлизиран подход. Управлението на разходите за работна заплата, включително и разходите за задължителни осигурителни вноски и други разходи в организациите е един от многото актуални проблеми за страната ни.

Основното при управлението на разходите за заплати е тяхното планиране.

В теорията и практиката съществуват редица методи за планиране на разходите за работна заплата. Условно основните групи методи могат да се разделят на две групи:

- глобални методи, при които размерът на средствата за работна заплата /СРЗ/ се планира за организацията като цяло.

- аналитични методи, при които планирането на разходите за заплати се основава на аналитични оценки, въз основа на които се определя и общия размер на тези разходи за цялата организация.

В анализираната фирма се прилагат аналитични методи за планиране на разходите за работна заплата, които базират на разчети, планове, проучвания и прогнози за:

- планиран обем на продажбите на строителни услуги и продукти / бизнес-план /.

- план за останалите разходи, извън работаната заплата.

- стратегически план и план за печалбата.

- състоянието на трудовия пазар в онези сегменти, които засягат организацията.

- очакваната динамика на потребителските цени.

- за промени в квалификационната, функционалната и възрастово-половата структура на персонала и други.

Заключение

“Човекът е мярка за всички неща”

Протагор, Абдера

Както се разбира и за работодателя и за наемния персонал, основния елемент на цената на труда е работната заплата.

Разгледаната стройтелна фирма има детайлно изградена управленска структура, многоброен и квалифициран персонал, изградена нормативна база в областа на работната заплата, КТД, индивидуални трудови договори и дълга практика в наемането на работници и нормирането на труда им.

Работната заплата е възнаграждението, което работодателят плаща на работниците и служителите за положения от тях труд, определено по силата на трудов договор.

От голямо значение за наемния персонал е покупателната способност на този паричен еквивалент, т. е. реалната работна заплата. Именно от нея зависи платежоспособността на населението.

Работната заплата играе важна роля и при изработване на бюджета на страната - чрез данъците, плащани от нея се формират доходите в бюджета, а разходите за заплати в бюджетната сфера и свързаните с тях плащания са отразени в разходната му част.

Работната заплата е в пряка зависимост от данъчната система, от действуващата в страната законова уредба и като цяло от икономическата и социална политика на държавата.

 

--------------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Използвана литература

1. Кодекс на труда.

2. Владимирова, К. – “Пазар на труда в България”.

3. Георги Димитров “Управление на строително предприятие”, Варна 1997;

4. Георги Димитров “Планиране и организиране на производствено-стопанската дейност на строителна организация”, Варна 1990;

5. Дорина Илиева “Управление на материалните и финансовите ресурси в строителството”, Варна 1994;

6. Костадин Бонев “Икономико-математическо моделиране в строителните фирми”, Варна 1991;

7. Л. Майер “Проблеми на ефективността и качеството на строителното производство”, Варна 1991;

8. М. Берберов “Организация на строителството”, София 1996;

9. Ненков, Н. – “Работната заплата в прехода към пазарна икономика”.

10. Петко Монев “Пазарни цени и ценообразуване в строителството”, Варна 1994;

11. Стефан Цонев “Икономика на строителството” София 1997;

12. Йордан Петков “Технология на строителното производство”, София 1994;

13. "Основи но управлението на заплатите"-Л. Стефанов, Издателство "Тракия - М", София 1998 г.

14. "Управление на заплатите"- Л. Стефанов, Д. Шопов, София, авт. Издателство, 1996 г.

15. "Новата система от основни заплати"-Д. Шопов, София, 1989 г.

16. "Управление на човешките ресурси" - Международен банков институт, 1994 г.

17. "Нова правна уредба на социалното осигуряване"-И К "Труд и право", София, 2000 г.

18. Шопов, Д. – “договаряне на работната заплата”.

19. Шопов, Д, Евгениев, Г. – “Качеството на труда”.

20. Хаджиев, Ст. – “Икономика на строителството”.

21. Майер, Лейзер – “Организация на труда в строителството”.

22. Шопов, Д. – “Икономика на труда”.

23. Мушкаров, Г., Рангелов, Е. – “Възнаграждения и обезщетения”, 2003 г.

24. Статистически справочник, София, НСИ, 2002 г.

25. Сборник от доклади от научни конференции “Стратегическо управление на строителството”, Варна 1996;

26. Списание “Пазар на труда”.


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 2667 посетителя и 30 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.