Търсачка

Банер

Дипломни Информатика, ИТ ВЛИЯНИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ ВЪРХУ ЕФEКТИВНОСТТА НА ФИРМИТЕ


Дипломна работа, 72 стандартни страници, съдържа таблици, схеми, бележки под линия, липсва литература
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Предмет на настоящата дипломна работа е разглеждането на информационните системи, в частност ERP системите, поставени в контекста на организационната стратегия на предприятията и представянето им като стратегически инструмент, подпомагащ управленския процес, чрез прилаганите ефективни решения за превръщане на данните, които възникват от различните информационни източници в жизнено необходим информационен ресурс и предоставянето му в подходящ вид и форма на управленския екип и на всички останали ползватели в рамките на бизнес организацията. Дискутирани са различните възможности за комуникация и са анализирани телекомуникационните технологии и Интернет като интегриран компонент от процеса на управление на предприятието за транслиране на информационните потоци, свързани с неговата дейност. Разгледани са основните видове управленски информационни системи и е определена насочеността на отделните подсистеми в тях към различните нива на управление, типа и структурата на данните и информацията, които използват, функциите на мениджмънт, които подпомагат, както и формата на крайния резултат, който предоставят. Предизвикателствата към информационните системи и начина, по който се подхожда при решаването им от страна на мениджмънта са съпоставени с очакваните от ERP системите решения, като са разгледани подробно същността, общата структура и обхвата на този вид системи, посочени са разходите за внедряването им и са отчетени предимствата от тяхното приложение в бизнеса. Посочени са също основните предпоставки за успешно внедряване на една ERP система, както и основните критерии за избора й. Акцентирано е върху значимостта и приложението на ERP системите в условията на икономическа криза като настоящата. С цел оформянето на една още по-пълна представа за ERP системите и предимствата, които те осигуряват за бизнеса, е проследен процеса на внедряване на ERP система в българска компания, посочени са мотивите за избора й и очакванията за възвръщане от инвестициите в нея. Направено е заключение, че информационните системи за управление на бизнеса и в частност ERP системите, са неотменна част от научно-техническия прогрес и също така, че правилната преценка при избора им, както и пълноценното използване на възможностите, които те предлагат за фирмите, независимо от тяхната големина и сфера на икономическа дейност, създават условия за по-ефективно управление, по-лесно адаптиране към непрекъснато изменящите се икономически условия, и не на последно място превръщат тези системи в ключов фактор, поддържащ конкурентоспособността и успешното развитие на всяко предприятие.

Ключови думи: бизнес организация, бизнес процеси, бизнес стратегия, възвръщаемост от инвестиции, ERP системи, инвестиции, информация, информационен процес, информационни системи, конкурентоспособност, предприятие, управление на бизнеса, управленски информационни системи, управленско решение

СЪДЪРЖАНИЕ

Резюме ………………………………..……………………………………....................

2

Увод ……………………………………..……………………………………..................

6

Глава I

Същност и видове информация. Информацията като ресурс ...

9

1. Същност и видове информация ………………………………………..

9

2. Информацията като ресурс ………………………………………….......

12

3. Комуникацията и телекомуникационните технологии като неразделна част от ежедневието на предприятието ……………………...

13

4. Интернет …………………………………………….……………………........

15

5. Информационен процес ………………………………………………..

19

6. Същност на информационните системи …………………………….

21

7. Основни видове и класификации на информационните системи …………………………………………………………………………………..

25

Глава II

Приложение на информационните системи в бизнеса ……………...

28

1. Същност на управленските информационни системи (УИС) .

28

2. Основни характеристики на УИС за оперативен контрол ……

32

3. Основни характеристики на УИС за контрол и тактическо планиране ……………………………………………………………………………….

34

4. Основни характеристики на стратегическите УИС …………….

36

5. Възвръщаемост от инвестициите в информационните системи …………………...…………………...…………………...………………….....

38

6. Възникване и развитие на ERP системите …………………………

41

7. Същност и характеристики на ЕRP системите …………………...

42

8. Обща структура на ERP системите …………………………………...

44

9. Обхват на ERP системите ………………………………………………..

51

10. Разходи за внедряване на ERP система …………………………….

53

11. Предимства на ERP системите ………………………………………...

53

Глава III

Внедряване на ERP системите в предприятията

55

1. Основни предпоставки за успешно внедряване на ERP система …..……………………………………………………………………………

55

2. Основни критерии при избор на ERP система ……………………

60

3. Приложение на ERP системите в условията на икономическата криза………………………………………………..……………...

63

4. Внедряване на ERP системи в България ……………………………

64

5. Внедряване на ERP системата Enterprise One във фирма “Барта Холдинг” АД ………………………………………………..………………

66

5.1. Характеристика на “Барта Холдинг” АД ………………………...

66

5.2. Етапи на внедряване на системата Enterprise One Corporate Edition ………………………………………………..……………………

67

5.3. Изборът - защо Enterprise One? ……………………………………..

68

5.4. Очакван период за възвръщане от инвестицията ……………..

70

Заключение ……………………………………………………………………………

71

Използвани източници …………………………………………………………...

73

Използвани съкращения ………………………………………………………...

74


Увод

Като резултат от динамичното развитие във всички области на дейност в съвременното общество, към началото на ХХI век организациите функционират при все по-интензивна глобална конкуренция, клиенти с по-високи и променящи се изисквания, съкращаващи се срокове за реакция, ускорен жизнен цикъл на продуктите и нарастващи жизнени стандарти. Новите предизвикателства притискат мениджърите, провокирайки ги да създават подходящи условия така, че фирмите, които те управляват, да бъдат по-бързи, гъвкави и фокусирани към бизнеса, клиентите, конкуренцията, екипите, времето и процесите.

Всичко това неизбежно води до бързото увеличаване на обема на преработваната информация в обществените системи и съответно до необходимостта от постоянно усъвършенстване на информационните системи, въвеждани в управленските процеси. В съвременната специфика на икономическа действителност, правилното отношение към клиента се превръща в основна предпоставка за утвърждаването на добрия имидж на организацията, респективно за постигането на максимални резултати. Разработването и внедряването на нови стоки и услуги на пазара днес се развива със скорост, която е предизвикателство за всяка компания. Условията на пазарна икономика налагат конкретната бизнес организация винаги да е сред първите, даващи адекватен отговор на нарастващите изисквания на клиентите. Едно закъснение в отчитането на пазарните нагласи би изместило от пазара тези, които не могат бързо да се пренастроят.

Неоспоримо е твърдението, че информационните технологии би трябвало да обслужват бизнеса, а не обратното. Прилагането им за целите на управленската дейност променя осезателно начина на обработка на информацията. Посредством тях на управленските сътрудници се осигурява постоянен достъп до необходимите информационни източници, те могат да комуникират пряко помежду си и с други управленски сътрудници и изпълнители.

Днес, ефективното управление на всяка фирма, независимо от нейната големина и сфера на икономическа дейност, е немислимо без осигуряването на възможности за преработка на цялата необходима информация, при това в кратки срокове, за изработването и вземането на управленски решения. Всичко това практически е осъществимо само в условията на пълноценното използване на информационните системи.

Информационните системи представляват сложни човекомашинни системи, даващи възможност за автоматизирано осъществяване на процедурите и операциите по обработката на информацията с цел максимално да се задоволят информационните потребности на управлението. Те превръщат данните, които възникват от различните информационни източници в жизнено необходим за фирмата информационен ресурс и го предоставят в подходящ за използване вид и форма на ръководителите от всички йерархични равнища и функционални структурни звена, с цел подпомагането им при вземането на стратегически решения.

Като цяло, създаването и внедряването на една информационна система е сложен, отговорен и продължителен процес, свързан с изпълнението на голям обем съпътстващи дейности, а също и с извършване на значителни инвестиции. Същевременно се изисква изменение на традиционните форми на организация на текущото управление, на традиционните методи и способи за възприемане, регистриране, предаване, формиране и преработка на информацията, реорганизация на съществуващите информационни потоци, промяна в показателите, документацията и документооборота и прилагането на нови технически средства, технологични процедури и др. Всичко това води до непрекъснато нарастване на изискванията към качеството на информационните системи, за пълната им обвързаност с постиженията в областта на изчислителната и комуникационна техника и програмното осигуряване. По силата на това, изграждането на една модерна информационна система, основана на ефективни решения за цялостна обработка на информацията, която да произвежда и предоставя необходимия информационен ресурс за задоволяване на информационните потребности на управленския екип и на всички други ползватели в рамките на бизнес организация, както и в обкръжаващата я среда, се очаква да има ключова роля за успешния бизнес на тази организация, съответно и за повишаването на нейната конкурентоспособност.

 

------------------------------------------------------------------------------

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
Заключение

Единствената константа в бизнеса е промяната, а иновациите са основният бизнес процес, позволяващ на предприятията по-лесно да се адаптират към непрекъснато изменящите се икономически условия и да повишават своята конкурентоспособност. Когато става въпрос за постигането на тези цели чрез възможностите, които софтуерните технологии предлагат, от изключителна важност е продуктите да са разработени според световните тенденции в сектора, но и да са съобразени с конкретния пазар и специфичните потребности на различните типове предприятия, без значение от тяхната големина и икономически сектор.

На база направените редица анализи, могат да се обобщят основните ползи от приложението на ERP системите, отнасящи се до осигуряването на пълна и достоверна информация за бизнеса в реално време, разработването и вземането на бързи и правилни управленски решения, водещи до улеснен растеж и повишена гъвкавост, подобряване, усъвършенстване и обективизиране на бизнес процесите и осъществяване на пълен управленски контрол над тях, повишаване ефективността на компанията и нейните структурни звена, оптимално използване на ресурсите, увеличаване резултатността от направените инвестиции, намаляване на разходите и повишаване на конкурентоспособността. Ето защо може да се твърди, че въпреки съществуването на някои недостатъци, информационните системи, част от които са ERP системите, определено предлагат ефективни решения на ключови бизнес проблеми, като по този начин се превръщат във важен фактор за управлението на организациите.

Не по-малко важно за организациите е да разберат също, че с въвеждането на една информационна система не всичко е приключило, а се преминава на по-висш етап на организационно и информационно развитие. Въвеждането на каквато и да било информационна система за целите на управлението, в т.ч. и ERP система, е само стъпка от един непрекъснат процес на усъвършенстването им като цяло и в частност на тяхната информационна база.

Не трябва да се забравя или подценява и факта, че и най-съвършената информационна система не е “вълшебно средство”, което без намесата на човека да е в състояние да решава проблеми, да постига цели или да носи очаквани ползи. Именно това е причина, някои мениджъри да изпитват затруднения, особено при разрастване обема на бизнеса, поради непознаване възможностите за ефективното и ефикасно управление на информацията в предприятието, на възможните IT решения, с които да оптимизират дейността. Освен това, ако мениджърите не успеят да мотивират служителите в различните йерархични нива на организацията или не е налице желание за работа в екип, ако има постоянни недоразумения и конфликти или липсват необходимите знания, умения и компетенции, нищо не би било в състояние да направи тази организация успяваща и конкурентоспособна в бизнеса, особено в условия като тези, на които сме свидетели днес.

Така информационните системи като цяло и в частност информационните системи за управление на бизнеса, се явяват неотменна част от научно-техническия прогрес в икономиката и нейните структурни звена в условията на формиралото се и все по-бързо развиващо се информационно общество.


ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

BI -

Business Intelligence

CALS -

Continuous Acquisition and Lifecycle Support

CRM -

Customer Relationship Management

CRP -

Capacity Requirements Planning

DB -

Data Base

DSS -

Decision Support System

DW -

Data Warehouse

ERP -

Enterprise Resource Planning

ERP II -

Enterprise Resource & Relationship Processing

ESS -

Extended Service System

FRM -

Finance Resource Management

HRM -

Human Resource Management

IT -

Information Technology

MRP -

Material Requirements Planning

MRP II -

Manufacture Resource Planning


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


повече категории
Компютърни системи

За сайта

Кой е онлайн

В момента има 510 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.