Търсачка

Банер

Дипломни Информатика, ИТ Перспективи на Дистанционното обучение в информационните технлогии


Дипломна работа, 71 стандартни страници, съдържа таблици, схеми, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false st1:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод

Първа глава 4

1. Дистанционното обучение - отворено обучение 4

1.1 Цел, принципи, методи и обхват на дистанционното обучение 4

1.2 Отвореният характер на дистанционното обучение 14

1.3 Обучаващият екип в дистанционното обучение 19

1.4 Хронологично развитие на дистанционното обучение 22

II. Втора глава 24

2 Модел за използване на мултимедия в дистанционното обучение 24

2.1. Модел на Малецке 24

2.2. Модел на Улбър Шрам 33

2.3. Дистанционно обучение с Интернет 34

III. Трета глава 40

3. Анализ на дистанционното обучение в България 40

3.1. Образователни институции прилагащи дистанционно обучение 42

3.1.1.Университет за национално и световно стопанство - София 42

3.1.2. Нов български университет - София 45

3.1.3. Стопанска Академия "Д.А. Ценов" - Свищов 48

3.2. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 52

3.3. Технически университет - Габрово 55

3.4. Медиен център за Югоизточна Европа 56

3.5. Тематичен анализ 61
Заключение
64
Използвани източници 65
Списък на използваните съкращения 67
Приложение 68


Увод

През 20 век човечеството започна да използва технологии, напълно непознати на предишните епохи. Развитието на компютрите даде възможност занятията да бъдат представяни в електронен вид и повиши много скоростта на работата с информация.

Целта на настоящата дипломна работа е да разкрие досегашното развитие на дистанционното обучение и неговото бъдеще в системата на образователния процес с неговите нововъведения в методиките и технологиите на обучение.

Информационните технологии позволиха тази информация да бъде запазвана, пренасяна и разпространявана на далечни разстояния по всяко време. Тези технологии предоставят нови алтернативи за обучение по начин, немислим няколко десетилетия преди това. В частност, постиженията на телекомуникационните технологии проправи пътя за развитието на нови технологии за обучение и средства за комуникация, които могат да предоставят знания без ограниченията на традиционния начин на обучение.

Тези нови технологии допринесоха много за развитието на дистанционното обучение.То увеличава надеждата за намаляване и прекратяване изтичането на мозъци. За цялостната образователна система на една страна дистанционното обучение предлага увеличението на икономии от разширяване на мащаби и намаляване на инфраструктурните разходи.

Първа глава

1. Дистанционното обучение - отворено обучение

1.1. Цел, принципи, методи и обхват на дистанционното обучение

Като всеки процес на обучение и дистанционното е организационно и функционално единство на преподаване и учене, но особеностите на тези два процеса и дидактическата технология, чрез която се осъществява взаимодействието между тях са толкова значителни, че го отнасят към нетрадиционните начини и пътища за получаване на образование, квалификация, култура и др. Кои са по - конкретно тези особености?

а/ то е обучение от разстояние - обучаваните и обучаващите са отдалечени едни от други.Т.е. обучението не се осъществява в традиционно известните форми на обучение, при които дейностите на обучаваните и обучаващите са в непрекъснато и непосредствено оперативно единство. Те се извършват относително самостоятелно по начин, избран от всеки един от участващите в дистанционното обучение /ДО/или договорен предварително и съвместно от двете страни на процеса.Личен контакт "лице в лице" се осъществява значително по - рядко отколкото при традиционното обучение и е посветен на упражнения, консултации, експерименти, опити и др.;

б/дидактическата технология на ДО е основана на персонализирана кореспонденция, при което обучавани и обучаващи са в диалог и непрекъснато взаимодействие, за да

Тюторът - окаже съдействие, подкрепа, да даде консултация, оцени постиженията на обучаваните и т.н., а

Обучаваният - зададе своите въпроси, поиска помощ, допълнителна информация, направи уточнения и т.н. Кореспонденцията се осъществява чрез съвременни електронни канали за размяна на информация - компютърни мрежи, електронна поща, интернет и др.

в/обектите и субектите на ДО имат нови роли, които се изразяват в следното:

субектите / институцията, която провежда ДО, която издава документа за придобита квалификация, образователна степен и др., специалисти - предметници, които разработват учебните материали, методисти, програмисти, инструктори, тютори и др./ извършват маркетингови проучвания за нуждите от образователни услуги, които институцията може да предложи, подготвят оферти към клиенти, набират кандидати, разработват курсове, извършват обучение, основано на специфична система от дидактически принципи и чрез специфична дидактична технология, поддържат непрекъснати контакти с обучаваните;

обектите/учащи без ограничения на възраст и подготовка обявяват нуждите си от обучение и договарят условията на образователната услуга, която им се предлага, учат с темп и на място, в повечето случаи избрани от тях, представят разработки и резултати от учебната си дейност, поддържат непрекъсната връзка със своите инструктори.

Целта на дистанционното обучение е да даде шанс за обучение на студенти, които поради ограничени финансови ресурси, график на работа, географско разстояние, не биха могли да се включат в нормалното обучение.

Методи на ДО:

а/Наблюдение

б/Анализ

в/Синтез

Принципи на ДО

а/ Принцип на учене чрез действие

Същността му се изразява в операционализиране на всички стъпки/порции, методически единици или смислово обособени единици/от теоретичното знание чрез действие /например чрез система от контролни задачи за сравняване на резултатите от действията със стандарт, пример и др./. Действията в ДО са алгоритмизирани в значителна степен чрез специфично организиране на учебните курсове и в това се изразява качествената му разлика от традиционното. Принципът за учене чрез действие се основава на функционалната връзка между познанието и дейността, която дава възможност на обучаваните да използват придобитите знания за преобразуване на достъпните им фрагменти от действителността и да трансформират знанието в умение. Учене чрез действие е израз на необходимостта всяка практическа дейност да се основава на определено теоретично знание, тъй като колкото по - смислена е дейността, толкова по -мобилни са практическите умения които се формират чрез нея. Това е особено важно за професионално ориентираните курсове. По- надолу е представен вариант на текстови обучаващи въздействия, ориентирани към трансформиране на знанието в умение, т.е. основани върху ръководната идея за "учене чрез действие".

 

---------------------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false st1:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

Дистанционното обучение ще разширява възможностите си и ще се превръща във все по - предпочитано средство за обучение, тъй като това, което непрекъснато се подобрява и усъвършенства, са услугите, предоставени от образователната институция и преди всичко учебната дейност и научните изследвания. Различните процеси, които се включват са: контрол на качеството, наблюдение на качеството, осигуряването и подобряването на качеството. "Повишаването на качеството при дистанционната форма на обучение включва подобряване на услугите, като резултат от коригиращите действия, а също така и прилагането на повече активни подходи като: професионално развитие на персонала, създаване на условия за въвеждане на студентите в процеса на следването, обновяване на методите на преподаване, усвояване на знания и оценяване, разработване на учебната програма така, че в нея да се отразяват промените, настъпващи в съвременните информационни технологии и в заобикалящия ни свят.

Дистанционното обучение гарантира висока ефективност на формите за самостоятелна работа на студентите.


Използвана литература

1. Гюрова, В. Образованието по света /Проблеми и перспективи/, "Образование и квалификация КГ". С. 1994 г.

2. Илиева, М, С. Терзиева, Към теорията на дистанционното обучение, сп. Педагогика, 1999, кн. 8-9

3. Найденова, С. Състояние на професионалното ориентиране в системата на образованието, Тематична конференция 4-5 септември 1998 г., Програма Леонардо да Винчи

4. Павлов, Д.,Педагогически измерения на електронния диалог, В: Иновации в технологията на обучение при професионалната подготовка, МОН, НИО,С.2000 г.

5. Проблеми на университетското образователно съдържание, семинар, С.,1997г.

6. Терзиева, С, Илиева, М., Преподавателска реализация в професионалния тренинг, Образованието и пазарът, сб. Доклади от национална научно - практическа конференция 18-19 май 2000 г., Пловдив, НИО, С. 2000 г.

7 .Ambach, J., A. Perrone, A. Repenning, Remote exploratomizmus: combining network; media and design environments-computers. - Education, 1995, №3

8. Botte, A. Das Fachinformationssystem FIS Bildung und die "Literaturdokumentation Bildung auf CD-ROM". - Bildungsforschung und Bildungspraxis, 1995, №1

9. Engelshoven, P. Teachers and Trainers in Vocational. Educational Training, CEDEFOP, El Espinar Spain, 1995

10. Lewis, R., M.Faukner, G.Minwarring, N.Pine, Open Learning Toolkit. Cambridge: National Extension College, 1985

11. Minwarring, G. Open Learning, Handbook of Educational Ideas and
Practices. Ed.Enrwistle, N.Routledge, London, 1990

12. Martens, R., M. Valcke, Validation of stheory about functions and effects
of embedded support devices in distance education learning materials. -
European Journal of Psychology of Education, vol.X, №2

13. Reinhard, S., Continuing (training of Trainers by the Federal Institute for
Vocational Training, CEDEFOP, Dublin,
1997)

14. Tily, K., MEDIATEK: A Learning Environment for Technological Distance
Training
- European Journal of Engeneering Education, 1993, Vol. 1

15. Siegfried Quandt, Fachinformationssystem Geschichte: Historische Wissenschaft und offentliche Kommunikation (Geschichte, Grundlagen und Hintergrunde) (German Edition) (Perfect Paperback)

16 . http://www.nbu.bg/events/arhiv. 11.02.htm#3

17. http://www.cdo-shu.liternet.bg/education.php

18. http://isdo.nbu.bg

19. http://defcol.eamci.bR

20. http://studygroup.hit.bg

21. http://www. sw2euv-frankfurt-o.de

22. http://www.uni-svishtov.bg/cmdo


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


повече категории
Компютърни системи

За сайта

Кой е онлайн

В момента има 617 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.