Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Счетоводство СЧЕТОВОДНО-ИНФОРМАЦИОННО ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА В БАНКИТЕ


Дипломна работа, 102 стандартни страници, съдържа формули, таблици, счетоводни записвания, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ.............................................................................................................................................3

ЧАСТ ПЪРВА: СЪЩНОСТ, КЛАСИФИКАЦИЯ И ОПЕРАЦИИ С ЦЕННИ КНИЖА.............................6

1.1 ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, СЪЩНОСТ И РОЛЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО КАТО НАУКА…………………………………………………………………………………………………...…6

1.2 СЪЩНОСТ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА..............................................................................................9

1.2.1 Законът за ценните книжа(ЗЦКФБИД) иТърговския закон-предмет на регулиране........9

  • Акции ..........................................................................................................................................12
  • Облигации ..................................................................................................................................32
  • Инвестиционни договори........................................................................................................49
  • Деривативи.................................................................................................................................50
  • Търговски ценни книжа............................................................................................................56
  • Други ценни книжа.....................................................................................................................57

1.2.2 Роля на счетоводната информация при отчитане на ценните книжа в Търговските банки ...........................................................................................................................................58

1.2.3 Търговски операции с ценни книжа ......................................................................................59

ЧАСТ ВТОРА: СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИТЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ С ЦЕННИ КНИЖА......................................................................................................................................................64

2.1 Организация и техника на счетоводното отчитане на ценните книжа...........................65

2.2 Методология на счетоводното отчитане на ценни книжа в банките..............................69

2.2.1Счетоводно отчитане на сделките и действията с финансови активи държани до настъпване на падеж.............................................................................................................................70

2.2.2 Счетоводно отчитане на финансово активи на разположение за продажба...................81

2.2.3Счетоводно отчитане на финансови активи ,отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата.......................................................................................................................87

2.3 ОТРАЖЕНИЕ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА В ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ НА БАНКАТА......94.

2.3.1 Отражение на ценните книжа в баланса на банката..............................................................96

2.3.2 Отражение на ценните книжа върху отчета за доходите(приходите и разходите) на търговската банка.............................................................................................................................97

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

ВЪВЕДЕНИЕ

Задача на настоящата дипломна работа е да се разгледат видовете ценни книжа и по-конкретно акциите, облигациите и държавните ценни книжа (ДЦК),търговски ценни книжа,деривативи и други и значението им за банкова дейност, търговските операции, които се извършват с тях и най-вече счетоводното им отчитане. Целта е да се вникне по-дълбоко в тяхната същност и да се направят изводи относно ролята им за функционирането и развитието на търговските банки и на финансовия пазар.

Търговските банки извършват широк спектър от дейности, като техните основни функции са: приемане на депозити и предоставяне на кредити, търговия с чужда валута, операции на финансовия пазар, посредничество при разплащанията между стопанските субекти и други. Също така те държат значителни портфейли от ценни книжа (акции, облигации и др.), които са формирани от инвестициите в този вид активи. Делът на инвестициите в ценни книжа е значителен спрямо останалите активи на една банка. Управлението на този портфейл има важно значение за банковата доходност и ликвидност, тъй като ценните книжа са доходоносни и едновременно високо ликвидни. Формирането и управлението на този портфейл от ценни книжа, заедно с кредитния портфейл, имат основно значение за управлението на активите на една банка. Основна задача е решаването на проблема „ликвидност – печалба”. Банките се съобразяват и с юридическите ограничения (Закона за кредитнтите институции поставя някои ограничения относно вложенията и участията на банките.Общият размер на вложенията на банката в недвижими имоти и други дълготрайни активи,не може да надвишава 50 на 100 от собствения й капитал,а заедно с дяловите й участия в дружества ,които не са банки,общият размер на вложенията не може да надвишава собствения й капитал.Ограниченията във връзка с дяловите участия на банката се отнасят предимно за формиране на съучастия в небанкови предприятия.За създаването на такова участие е необходимо писмено разрешение от БНБ,но само когато това съучастие е квалифицирано дялово участие и стойността му надхвърля 15 на 100 от собствения капитал на банката.

Ценните книжа носят печалба на банката, както под формата на дивиденти и лихвени проценти, така и от промяна в курсовете в посока увеличение при евентуална продажба. Поради факта, че те са високоликвидни активи, те могат да служат и като обезпечение по кредити.

Корпоративните ценни книжа се явяват твърде рискова алтернатива на инвестиция. Затова е необходимо много добро познаване на счетоводното отчитане на ценните книжа и анализа на финансовите отчети на предриятията.

ЧАСТ ПЪРВА

СЪЩНОСТ, КЛАСИФИКАЦИЯ И ОПЕРАЦИИ С ЦЕННИ КНИЖА

1.1 ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, СЪЩНОСТ И РОЛЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО КАТО НАУКА.

Като строго регламентирана професионална дейност, счетоводството има солиден теоретичен фундамент (съвкупност от знания и способи за получаване на знания) , създаден в резултат на взаимодействието между опита и теорията. Като практическа дейност, елементарни действия за наблюдение и отразяване на стопанската дейност върху материални носители, счетоводството датира от времето на създаване на писмеността и прилагането на елементарна та аритметика. Негови наченки се откриват в Месопотамия и Вавилон, в древните Египет и Рим. След възприемането на парите като всеобщ измерител и стоков еквивалент, счетоводството получава своето развитие , като основното му предназначение е да представя имущественото състояние на предприятията. То обаче не дава представа за икономическия и правен характер на извършваните стопански и финансови операции, за получения финансов резултат и за въздействието на различните фактори върху него. Не създава условия за упражняване на контрол върху верността на извършваните записвания. Тези слабости се преодоляват с въвеждането на двойното счетоводство като организирана и теоретично обоснована система за отчетност. То възниква в резултат на новите икономически условия на живот и развитие на стоково паричните отношения през Ренесанса.

 

--------------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При опит да систематизираме ролята на банковото счетоводство за отчитане на ценните книжа в търговската банка бихме могли да кажем, че на първо място,то се отличава с много по-големия брой използвани синтетични сметки. Това се обуславя преди всичко от голямото разнообразие на видове ценни книжа, обект на търгуване в търговската банка. Чрез банковото счетоводство добиваме представа както за обема на инвестициите като цяло, така и за техния размер при класифициране по отделни признаци - видове ценни книжа, валута, срок и др.

Чрез информацията, получена от синтетичните сметки потребителите на счетоводна информация могат да добият обща представа за разпределението на инвестиционния портфейл в ценни книжа на банката - по видове и срочност, както и за размера на инвестираните средства. По този начин може да се установи възможността за получаване на допълнителен доход, да се следи ликвидността на банката, както и да се определи риска при банковите операции.

Независимо от големия брои синтетични сметки за отчитане на инвестициите в ценни книжа, които се използват в банковото счетоводство, пълната счетоводна характеристика не може да бъде осигурена само на синтетично ниво. Потребителят на счетоводна информация трябва да може да добие представа за всяка една отделна инвестиция. Това на практика се осъществява чрез системата на аналитичното отчитане.Големият брой на използваните аналитични сметки се обуславя от една страна от многообразието на ценните книжа, а от друга и от различните им характеристики. От тях се черпи информация за вида на инвестицията, номинала, вид валута, броя на ценните книжа, дружеството емитент, както и друга информация по преценка на счетоводителя.

Чрез информацията, осигурена на аналитично ниво става възможно да се извърши един по-задълбочен финансов анализ и оценка на всяка операция, извършвана от търговската банка. Тъй като записванията по аналитичните сметки съдържат детайлна информация за характеристиките на различните операции, от тях можем да определим надеждността на дружеството емитент, доходността им, а също и да оценим и ефективността на инвестицията. От направената оценка за управлението на ценните книжа може да се съди не само за параметрите на конкретната инвестиция, но и за качеството на банковия мениджмънт като цяло.

Търговията с ценни книжа би била невъзможна без счетоводното отчитане, тъй като счетоводната отчетност предоставя данни, върху които се базират икономическите решения. Финансово-счетоводната отчетност предоставя необходимата информация на участниците в инвестиционния процес, гарантира предоставянето на точен отчет за икономическото състояние на банката, възможност за изчисляване на печалбите като основа за възвращаемостта на рисковия капитал.

В заключение на всичко ,бихме могли да отбележим, че създадената чрез банковата счетоводна система пълна и всеобхватна информация е потребна и се използва както за успешното управление на отделното банково предприятие и банковата система като цяло, така и за формулиране на управленчески решения с глобално значение за икономиката на страната.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

Атанасов Пламен “Годишно прикючване на счетоводните сметки в банките”- -декември 1999г. сп.”Български счетоводител” бр. 24

Башева,С. и кол."Основи на счетоводството",УИ"Стопанство",2006

Велев Тодор “Ценни книжа и фондови борси”

Епстейн и Мирца -Международни счетоводни стандарти-коментари и приложение -2003год.

Завадска ,З. и кол.,Банково дело,УИ"Стопанство",2004год.

Закон за БНБ

Закон за задълженията и договорите

Закон за кредитните институции

Закон за публичното предлагане на ценни книжа

Закон за счетоводството

Международен счетоводен стандарт "Представяне на финансови отчети.Международни стандарти за финансово отчитане 2005" ФКМСС

Международен счетоводен стандарт 30 " Оповестявания в счетоводните отчети на банки и сходни финансови институции."

Международен счетоводен стандарт 32"Финансови инструменти:оповестяване и представяне"

Международен счетоводен стандарт 39"Финансови инструменти:признаване и оценяване"

доц. Меразчиев, Васил, доц. Баташки, Георги-“Банково счетоводство”- 2003год., Свищов

Младенов Милети –“Пари , банки кредит”-1998г., София

Найденов, Борислав - Факторинг и форфетиране- сделки с права и дългове”-–1995г., София

Наредба 8 за капиталовата адекватност на банките.

Национален сметкоплан на банките

Орешарски, Пламен, Калайджиев - “Ценни книжа , фондови борси и инвестиционни дружества”-изд.ИК “Труд и право” 1995г.

проф. Пергелов Коста -“Истороческо развитие на счетоводството като теория и практика” -–сп.”Български счетоводител”1997г. №11

проф.Пергелов, Коста – “Счетоводство и анализ на баланса”- 2000г., София

проф. Пергелов, Коста, доц. к. ик.н. Стоянов, Стоян -“Счетоводство на банките”-ИК “Люрен” , 1994г .,София

проф. Пергелов Коста “Същност и значение на счетоводството като наука”-–сп.”Български счетоводител”1997г. №10

Петков, Бисер –“Борсова търговия” –1998г., София

Петкова. – “Сделки с ценни книжа или как да купуваме и продаваме изгодно”, 1994г., Варна.

Петров ,Георги–“Основи на финансите на фирмата” -2000г., София

проф. др. Стефанова, Пенка - Банки и кредитно посреднчество” - 1999г., София

Стоянов Велчо “Основи на парично-финансовата теория и политика” - “Галик” София 1995г.

Трифонов, Трифон - “Корпоративно счетоводство” - изд. Сиела 1999г., София

Трифонов, Трифон - “Теория на счетоводството”-2008г., София

Търговски закон

“Ценни книжа, фондови борси, инвестиционни дружества” авт. колектив - ИК “Труд и право” София 1995г.


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1617 посетителя и 55 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.