Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Счетоводство Бюджетна политика на комплекс "Албена"


Дипломна работа, 84 стандартни страници, съдържа таблици и счетоводни записи, липсва апарат
Цена: 2.40лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Увод

Курортен комплекс “Албена” се намира на 14км. северно от “Златни пясъци” и 11км. южно от гр.Балчик. Началото на изграждането на комплекса се поставя на 18.01.1968г. с Разпореждане №109 на МС, а на 24.08.1969г. той е тържествено открит. “Албена” със своята 30-годишна история е вече утвърдил се на международния и вътрешния туристически пазари като трети по големина български морски курорт и си е извоювал позиции, благодарение на които е посещаван от туристи от над 30 държави. В момента “Албена” АД е акционерно дружество с преобладаващо частно участие със седалище в КК “Албена” и предмет на дейност – предлагане на завършен туристически продукт на международния и вътрешен пазари.

Основни акционери на дружеството към 31.12.1999г. са:

1. “Албена 2000” АД - 28.16%

2. “Албена инвест” Холдинг - 26.33%

3. “Розин инвестмънт” ЛТД - 12.73%

4. Община гр.Балчик - 9.47%

5. Централно – Европейски фонд за развитие - 2.53%

6. “Банк Национал дьо Пари” – клон Лондон- 2.52%

7. МИТ (МТТ) - 2.24%

8. Други дребни акционери - 16.02%

ГСП и съставянето на ГСО е основен момент от цялостната счетоводна работа във всяко стопанско предприятие. В “Албена” АД има изградена строга вътрешна политика на базата на добре структурирана и единно действаща Финансова дирекция”, както и Правилник за документооборота, издаден на основание изискванията на ЗСч, НСС 2 и Национален и индивидуален сметкоплан. Целта на този правилник е да установи единна система и организация на движението на първичните счетоводни документи от момента на тяхното възникване до окончателната им обработка в счетоводството и предаването им за ползване и съхранение. Това е необходимо, т.к. допускането на грешки и неточности при ГП и при съставянето на ГСО може да предизвика значителни неблагоприятни последствия за предприятието. Пропуските в тази сфера са по-трудно отстраними в сравнение с пропуските и грешките, които могат да се допуснат при текущото счетоводно отчитане. Разбира се, текущото счетоводно отчитане в никакъв случай не бива да се подценява, защото допуснатите грешки тук безусловно ще се отразят на ГСП и на качеството на ГСО, особено на тяхната същественост, точност, сравнимост, яснота и достоверност. Текущото отчитане в крайна сметка служи на ГП и трябва да се организира така, че да създава оптимални условия за ГП и за съставянето на ГСО с необходимите качества.

ГСП, като съществена част от функционирането на счетоводната система, включва общи за всяка година изисквания, както и специфични особености, отразяващи развитието на отчетните обекти през съответната година. Практиката ни убеждава, че при подготовката и осъществяването на ГСП и при съставяне и представяне на ГСО, счетоводителите трябва добре да познават и прилагат както общите изисквания към тази дейност (за “Албена” – това е предлагане на завършен туристически продукт), така и спецификата на счетоводното приключване за съответната година.

Съдържащата се в ГСО информация следва внимателно и обстойно да бъде проучена и анализирана, като направените изводи от нея станат основа за вземане на управленски решения с цел насочване на усилията на ръководството на дружеството към по-резултатни сделки и оптимизиране на постигнатия финансов резултат.

I Първа глава

ГСП – заключителен етап на счетоводното отчитане на цялостната дейност на предприятието

ГСП за 1999г. в стопанското предприятие

Счетоводството – със специфичните за него средства и методи, измерва и регистрира промени непрекъснато и всеобхватно. Всяка операция предизвиква промяна в конкретния състав от средства, в източниците на средствата или поява, развитие и прекратяване на определени стопанско-правни отношения на предприятието с други предприятия и лица. Счетоводството действа като цялостно организирана и логически изградена система. За нуждите на управлението на предприятието и за удовлетворяване на информационните потребности на неговите контрагенти – от една страна , както и за създаване на необходимата на държавата и нейните управленски органи информация за дейността на предприятието – от друга страна, се налага периодично счетоводството да представя обобщена информация за състоянието и промените в активите и пасивите на отчетната единица, за финонсовото й състояние и за резултатите през отчетния период.

Счетоводната информация се обобщава и систематизира в информационни масиви, които приемат цифрово отражение и системно изложение в съответните носители на информация и са изградени по икономическа еднородност и управленско предназначение. Такъв носител с комплексен характер е ГСО на предприятието. Следователно той може да се разглежда като система от взаимосвързани и взаимообусловени носители на резултатна счетоводна информация за състоянието и промените на активите и пасивите на предприятието и за неговото финансово състояние към края на отчетната година. От гл.т. на единния счетоводно отчетен процес той може да се третира и като продукт на заключителния етап на счетоводното отчитане – на ГСП.

В условията на пазарната икономика информацията в ГСО, показана в парично-стойностен израз е предназначена за анализ на целокупната дейност на предприятието и за последващ контрол върху тази дейност. С особена важност се откроява предназначението и за установяването и характеризирани на финансовото състояние на предприятието. По тази причина, макар и с определена условност в прецизността на наименованието, ГСО се нарича още финансов отчет.

Особено важни постановки за целта, качествените характеристики и елементите на счетоводните отчети са формулирани в Общите приложения за изготвяне и представяне на финансовите отчети, разработени от Комитета за международни счетоводни стандарти. В голяма степен те са възприети и залегнали в редица текстове на ЗСч у нас.

Целта при съставяне и представяне на счетоводните отчети е чрез тях, в качеството им на специфични носители, да представи информация за финансовото състояние, за ефективността и промените във финансовото състояние на дадено предприятие. Тази информация е предназначена – както изрично се отбеляза, да ползва широк кръг потребители при вземане на икономически решения. “Финансовото състояние на предприятието зависи от ресурсите, които то контролира, финансовото му структура, ликвидността и платежоспособността му, както и способността му да се адаптира към промените и средата, в която действа – се посочва т.16 на Общите приложения. Подчертава се, че информацията за финансовото състояние се съдържа най-вече в Отчета за приходите и разходите. Що се отнася до информацията за промените във финансовото състояние – тя се представя като отделен отчет към финансовите отчети (т.19 от Общите приложения).

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

ГСП може да се разглежда и характеризира като специфичен процес на обобщаване и логическо преобразуване на счетоводната информация от текущото отчитане в насока на създаване на обобщена счетоводна информация за цялостната дейност и за резултатите от тази дейност на предприятието за годината. Създадената резултатна счетоводна информация се филтрира съобразно информационните потребности на нейните потребители. За нуждите на ръководните органи и другите специалисти в предприятието, счетоводните данни се систематизират в разнородни отчети и справки, които дават възможност за анализ на база на аналитични показатели. С тяхна помощ се очертават своеобразни тенденции за бъдещото развитие на дружеството и за параметрите на неговите финансови резултати. Особено внимание се отделя на направлението на разходите и увеличаване на приходите.

Потребността от обобщаване на счетоводната информация се определя от необходимостта за представянето й в синтезиран вид на ръководните органи на предприятието.Счетоводната информация, която се осигурява на ръководството на предприятието, трябва да бъде в подходящ вид и форма за използване. Практически това се извършва непрекъснато чрез предоставянето на обобщена информация за различни показатели, записани в предварително определени форми. Може да се приеме, че завършващ етап в обобщаването и представянето на счетоводната информация е счетоводния отчет и на негова основа се извършва финансово-счетоводния анализ. Той е основна част от счетоводната дейност на предприятието. В известен условен смисъл на думата ФСА е е завършващ етап от счетоводната дейност. От друга страна – образно казано ще бъде начален етап на финансовата дейност за следващите периоди.

ФСА се извършва в края на отчетния период с цел да се изследват различни показатели, които характеризират финансовото състояние и финансовите резолтати на предприятието. Всички изчисления се правят основно на базата на счетоводна информация, която се съдържа в счетоводния отчет. ФСА няма за цел да установи величината на показателите, а преди всичко неговата цел е само да се изследва влиянието на обуславящите ги фактори с цел да се приемат оптимални управленски решения. Всяка оценка на счетоводната информация е насочена преди всичко към бъдещето и значително по-малко към миналото. На базата на счетоводните отчети потребителите на счетоводна информация могат да направят своите изводи за финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието.

За постигани на добри резултати от дейността през следващият сезон – 2001, в “Албена” АД се акцентира в следните направления:

По отношение програмата за увеличаване на приходите от дейността

- разработване на механизми за удължаване на сезона и оптимизиране запълняемостта през активния сезон

- гъвкава ценова политика на вътрешния и външния пазар, с търсене на механизми за постепенно увеличаване на цените на търсените продукти

- популяризиране на новите продукти, предлагани от фирмата и повишеното качество на материалната база

- разработване на програми за алтернативна форма на експлоатация на нерентабилните обекти на дружиството и закриване на тези, за които не може да бъде намерено друго решение

- детайлно проучване на резервите за увеличаване на приходите на място във всички направления и прилагане на нови пазарни тактики, ориентирани към по-точно съобразяване с нуждите на потребителя

- стимулиране на персонала от всички нива към инициативи за повишаване на приходите чрез система за бонуси и санкции, осигуряваща процент от реализирания ръст в приходите и икономия в разходите за служителите

- съкращаване на всички възможни бюрократични забавяния пред инициативността на служителите от всички експлоатационни обекти за повишаване на приходите и бързо реагиране на промени в потребителското търсене.

По отношение програмата за намаляване на разходите за дейността на дружеството:

- усъвършенстване на системите за превантивен контрол на заявките за стоки, консумативи, материали за поддържане и КМА

- изграждане на система за ефикасен контрол по изпълнение на определения бюджет за разходите на всички нива, чрез изискване на по-висока степен на информираност на всички ръководители на обекти и направления, санкциониране при неизпълнение

- разработване на дългосрочни програми за внедряване на нови технологии за намаляване на разходите за енергия, вода, горива и др. материали

- оптимизиране състава на персонала на дружеството през неактивния сезон.

През изминалия сезон бе поставено началото на промяна в отношението на персонала към работата. Въведената система за стимули допринесе за някои много добри резултати в търсене на механизми за увеличаване на приходите и разходна ефективност. Постигнатото трябва да бъде продължено като основен приоритет на работа е повишаване на качеството на всички параметри на предлагания туристически продукт. Може да се направи много по подобряване на комуникациите и координацията между всички звена и нива в организационната структура.


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1319 посетителя и 56 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.