Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Финанси, Банки КРАТКОСРОЧНО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМАТА


Дипломна работа, 57 страници по-големи от стандартните, съдържа бележки под линия, таблици, формули, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Въведение стр. 3

1.Теоретични постановки на краткосрочното финансово управление стр. 7

1.1 Парични средства и ликвидни цени книжа – стр. 7

1.2 Дебиторска задлъжнялост – стр.11

1.3 Управление на запасите – стр.16

1.4 Краткосрочно финансиране – стр.19

2. Практически аспекти на краткосрочното финансово управление във фирма “Поли-М” ООД стр. 27

2.1 Управление на паричните средства – стр.27

2.2 Управление на запасите – стр.31

2.3 Управление на дебиторската задлъжнялост – стр.37

2.3.1 Алтернативни варианти за управление на дебиторската задлъжнялост на фирмата  – стр.43

2.3..1.1. Анализ на варианти за кредитната политика по отношение на ОПР на фирма “Дебора”ООД  стр.44

2.3.2 Анализ на прираста от промяна на кредитната политика – стр.47

Заключение – стр. 55

Приложения стр. 58

Използвана литература стр. 61


ВЪВЕДЕНИЕ

Управлението финансите на фирмата има за цел съхраняване и увеличаване имуществото на собствениците. Задачата на всеки финансов мениджър е да обезпечи финансово съхранението и просперитета на фирмата. Финансовото управление на фирмата има две страни:

· своевременно осигуряване на необходимите ресурси за раз

витието на фирмата, и то при възможно най-изгодни условия;

· ефективно инвестиране на разполагаемите парични средст

ва при минимален риск.

Краткосрочното финансово управление, като част от управлението на финансите на фирмата е насочено към умелото управление на краткотрайните активи, оборотния капитал на фирмата, както и поддържането на оптималния размер на чистите оборотни капитали, което позволява да се съблюдава финансовото равновесие във фирмата. Структурата на оборотния капитал на фирмата определя нейната ликвидност. Ликвидността на фирмата е свързана с издължаването на краткосрочните дългове, т.е. тя е пряко свързана с т. нар. краткосрочно финансово управление на фирмата.

Управлението на оборотните средства е тази дейност на финансовия мениджър, която се извършва ежедневно и от нея в най-голяма степен зависи текущото състояние на фирмата. Изследваните позиции се отличават с голяма динамика, поради което изискват постоянно наблюдение и бързи реакции при промяна на икономическата среда. За повечето фирми краткосрочните капитали се явяват по-голямата част от баланса, която дава гъвкавост и възможност за адекватно поведение на пазара. За малките фирми краткосрочните задължения, търговският кредит се явяват единствения източник за външно финансиране.

Именно за това, като обект на изследването си определям оборотните активи и пасиви на фирмата. Те се явяват тези балансови позиции, които могат да бъдат обърнати в наличност, т.е. извършват един търговски цикъл, до една година. Мениджмънтът на оборотните средства от страна на актива включва управлението на паричните средства, пазарните ценни книжа, дебиторската задлъжнялост и стоково - материалните запаси. Срещу тях – в пасива финансовия мениджър трябва да противопостави съответното краткосрочно финансиране, т.е. текуща задлъжнялост, начисления, краткосрочни кредити и ползвания търговски кредит.

Определянето на нивото на оборотните капитали пряко влияе на равнището на риска и печалбата на фирмата. Реализираната доходност пряко зависи от размера на краткосрочните активи, чието поддържане е свързано с определени разходи в следствие, на което излишните оборотни активи водят до намаляване на печалбата. От другата страна стоят краткосрочните пасиви, които се отличават с ниска цена, но и с непостоянен размер. Финансовият мениджър трябва да намери тази оптимална комбинация от краткосрочни активи и пасиви, които да дават на фирмата едновременно ликвидност, материална осигуреност и евтино финансиране.

На фона на всичко посочено до тук основната изследователска теза, която ще защитавам с разработката си е: “Оптималният размер на паричните наличности и запасите, както и разумната кредиторска политика и дебиторска задлъжнялост – предпоставка за финансова стабилност и просперитет на фирмата”.

Предмет на настоящото изследване ще бъдат методите и техниките за определяне и управлението на краткосрочните балансови позиции на фирмата, т.е. парични средства и ликвидни ценни книжа, дебиторска задлъжнялост и краткотрайни материали активи от активната част на баланса и краткосрочните заемни ресурси от пасивната, зависимостите и влиянието, които си оказват една на друга.

Целта на магистърския проект е да се развие системната последователност и да се разкрият взаимовръзките при планирането на фирмената дейност (приходите от реализация); формирането на необходимите материални запаси до оптималното количество за осъществяване на непрекъснатост на производствения цикъл и удовлетворяващи търсенето на клиентите, и тяхното финансиране; съкращаване срока на обръщаемостта на стоково-материалните запаси, т.е. бързината, с която те се превръщат в налични пари на основата на ефективен избор на кредитна политика; и поддържането на последователна политика за защита на фирмата от негативните последици на забавената обръщаемост на някой краткотрайни активи (метод на управление на капиталите), което от своя страна да затвърди конкурентните позиции на фирмата.

За постигането на тази цел при разработката съм си поставил за решаване следните конкретни задачи:

1. Изследване природата и структурата на оборотните средст-

ва и ролята им във финансирането дейността на фирмата.

2. Обосновка и съставяне на методически инструментариум

за вземане на правилни управленски решения при управление на краткосрочните финанси на фирмата.

3. Представяне на практико-приложните страни на кратко -

срочния финансов мениджмънт на фирма в реалния икономически живот.

За целта ще анализирам дейността на фирма “Поли-М” ООД , занимаваща се с производство на декоративни термосвиваеми капсули и торби за вино и тяхната търговия. При анализиране на вариантите за избор на кредитна политика и управление на дебиторската задлъжнялост ще използвам данни от дейността на фирма “Дебора”ООД, занимаваща се с производство на офис оборудване и мебели и фирма “Старс”ООД, занимаваща се с производство на млечни произведения.

При решаването на горепосочените задачи и във връзка с постигането на поставената конкретна цел в разработката си прибягвам основно към елементи от методите на сравнителния и индексен анализ. В работатаси използвам и симулационния подход.

Разглеждайки размера и структурата на оборотния капитал трябва да отбележим, че съществуват три стратегии за формирането му:

· агресивна;

· умерена;

· консервативна.

По същество те се отличават по размера на оборотните средства, които фирмата трябва да поддържа за осъществяване на текущата си дейност. При консервативната стратегия се поддържат относително високи нива на парични ресурси, стоково-материални запаси и ликвидни ценни книжа. Стимулирането на купувачите се осъществява за сметка на увеличаване на търговския кредит, т.е. завишаване на дебиторската задлъжнялост. Обратно се наблюдава при агресивната стратегия, при която гореописаните позиции се поддържа на минимално възможно равнище.

Избора на съответната стратегия зависи от степента на неопределеност, в която работи фирмата. При предварително известни ниво на реализация, период на доставки и разплащане, всяка фирма би предпочела да поддържа минимален размер на оборотния капитал. Излишното превишаване на този минимум води до увеличаване необходимостта от външно финансиране без адекватно увеличаване на печалбата. Обратното - необосновано съкращаване на оборотните средства при наличие на неопределеност, довежда до забавяне на реализираните количества, неефективен производствен процес поради недостатъчни запаси, което се явява в следствие на прекалено агресивната политика.

Агресивната стратегия предполага получаване на определена изгода в следствие на поддържането на по-малко финансови ресурси, “умъртвени” в оборотни средства, в комбинация с увеличен риск. От гледната точка на обращаемостта на паричните ресурси агресивната стратегия предизвиква ускоряване на обращаемостта на стоково-материалните запаси и дебиторската задлъжнялост, т.е. паричния цикъл се затваря по-бързо. Обратното се наблюдава при консервативната стратегия.

Изследваните стратегии за управление на краткосрочния пасив също са три:

· агресивна – с голям размер на текущите пасиви;

· консервативна – с малък размер на текущите пасиви;

· умерена – със средни показатели.

Комбинирането на стратегиите за управление на активите и пасивите зависи в най-голяма степен от средата, в която оперира фирмата и от качествата на управленския персонал. Резултатът от това се изразява в динамиката на чистия оборотен капитал, който е основен показател за състоянието на фирмата.

 

 

-----------------------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Значението на краткосрочното финансово управление се проявява в непосредствената дейност на финансовия мениджър и изисква извършването на промени, без които мениджмънта на фирмата като цяло би изглеждал неадекватен. Фирма, поставила си като задача постигането на оптимален размер на продажбите и балансовите позиции не може да се лиши от определянето на минималния изискуем размер на стоково-материалните запаси и парични наличности, от разумното управление на дебиторската и кредиторската задлъжнялост. Паричните потоци, ликвидността, рискът и изискваната възвращаемост са основните елементи, върху които се концентрира краткосрочния финансов мениджмънт. Основният момент се явява определянето на дела на отделните активни и пасивни позиции в структурата на баланса. Всичко това зависи от характера на фирмения бизнес, величината на фирмата, процента на нарастване на продажбите, стабилността на фирмената активност.

Управлението на ликвидните активи, т.е. паричните ресурси и ликвидните ценни книжа, дава възможност за постигане на допълнителна доходност по направените краткосрочни инвестиции и гъвкави решения по непосредствената ликвидност.

Успешно прилаганата кредитна политика спомага за утвърждаване на фирмата, като лидер по отношение на реализацията и нарастването на дейността в отрасъла си, както и за създаването на дълготрайни и коректни отношения с контрагентите си.

Стоково-материалните запаси са връзката между отделните стадии на производствения процес, която спомага за осъществяване на цикъл на производство, който да отговаря на динамичните промени в реализацията.

Краткосрочното финансиране трябва да отговаря на гъвкавостта на краткосрочния актив. Размерът на краткосрочния пасив е в пряка зависимост от прилаганата стратегия по отношение на текущия актив. Това съответно определя и размера на чистия оборотен капитал на фирмата, т.е. полето на сигурност, което дава стабилност на фирмата при динамична околна среда. Краткосрочното финансиране се отличава с бързо набавяне, гъвкавост и изгодна цена.

Краткосрочното финансово управление на фирмата е важен елемент от управленската й политика и необходимо условие за поддържане просперитета на фирмата. Тук се използва определен инструментариум, който дава възможност за оценка на текущото финансовото състояние, за ежедневен контрол на паричните потоци и за финансовото осигуряване реализирането на фирмените цели.

И така, след приключване на практико-приложните изследвания върху краткосрочните балансови позиции на разгледаните фирмите и пътищата за тяхното ефективно управление в разработката се стига до следните няколко извода:

Първо: Пределната стойност на ликвидността на наличните пари намалява с увеличаването им над количеството, необходимо за посрещане на текущите нужди (загуба на лихва). Ако запасите от налични пари са по-малки от потребностите – ще се налага по-често да се продават ценни книги или да се ползват краткосрочни заеми, за да се набавят недостизите. По-честите и в по-малки количества от тези операции са свързани с по-големи разходи, отколкото е сумата на загубените лихви при поддържане на необходимите запаси налични пари за осигуряване на ликвидността. Следователно винаги трябва да се търси балансът между загубените лихви от запасите на налични пари и разходите за продажбата на ценни книги и набавяне на допълнителни количества налични пари.

Второ: Чрез анализа на дейността на фирма “Поли-М” ООД се вижда, че средния размер на запаса ще се изменя в зависимост от обема на реализация. При увеличаване обема на реализация запасите също се увеличават, но не в същата пропорция. Ако размера на реализацията и срока на доставките са динамична величина, то тогава фирмата трябва да поддържа допълнителен осигурителен запас. Задача на мениджмънта на фирмата е да поддържа такъв осигурителен запас, че разходите по поддържането му да не надвишават ползите и фирмата да запази своята конкурентна позиция. Това води до съкращаване на общата потребност от капитал, до ограничаване на краткосрочната задлъжнялост на фирмата, подобряване на ликвидността и снижаване на разходите.

Трето: Анализирайки дейността на фирма “Поли-М” ООД по отношение на дебиторската задлъжнялост се вижда, че при увеличаване сроковете на погасяване на задълженията към фирмата се увеличава дела на непогасените задължения в сферата на продажбите. Общата сума на непогасените остатъци нараства значително, което е достатъчно основание за мениджъра да предприеме адекватни мерки за промяна на кредитната политика на фирмата.

За да максимизира печалбата, получена в резултат на кредитната и инкасиционната политика, фирменият мениджър трябва да изменя едновременно своята стратегия и в двете направления, докато не се получи оптималната комбинация между изискванията за кредитоспособност, за срока на кредита, предлаганите отстъпки, особените условия и разходите по инкасиране на вземанията, т.е. достигане до нивото когато пределните разходи по провежданата политика да са равни на пределните приходи, реализирани от нея.

Обобщавайки всичко казано до тук, стигаме до пълното потвърждаване на поставената в началото изследователска теза “Оптималният размер на паричните наличности и запасите, както и разумната кредитна политика и дебиторска задлъжнялост – предпоставка за финансова стабилност и просперитет на фирмата”.

Както посочих и в самото начало, краткосрочното финансово управление на фирмата е дейността, която финансовия мениджър извършва ежедневно при паричното обезпечаването на краткотрайните активи, с цел непрекъснато производство, предпазване от пробиви в бързоликвидните активи и осигуряване използването на част от стабилното финансиране за покриване на необезпечената с краткосрочни дългове част от краткотрайния актив. Изпълнението на тези функции зависят основно и от професионалните компетенции на финансовия мениджър и неговия екип.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. Адамов В., Дж. Холст и А. Захариев, Финансов анализ. В. Търново, “АБАГАР”, 2002 г.

2. Адамов В. Финанси на фирмата. В.Търново, “АБАГАР”, 2001г.

3. Адамов В. и Николов Г. Управление на кредита във фирмата. В.Търново , “АБАГАР”,1995г.

4. Адамов В. и Николов Г. Управление на парите във фирмата. Академично издателство “Д.А.Ценов” – Свищов, 1994г.

5. Адамов В., Р. Лилова, В. Захариев. Финансов мениджмънт. В. Търново, АБАГАР, 1998г.

6. Адамов В., С. Проданов и Ст. Симеонов. Печалбата – инструмент на растежа на фирмата. Свищов, 1994г.

7. Белев Д., Икономически анализ, прогнозиране и планиране в предприятието. София, Форком, 1998г.

8. Ваклиев Г., К. Чуков и М. Тимчев, Основи на стопанския анализ на предприятието, София, Люрен, 1992г.

9. Михайлов М. и колектив. Финансово – икономически анализ на предприятието. Свищов, 1995г.

10. Найденов М. Основи на финансово – икономически анализ на фирмата. Свищов, 1995г.

11. Ненков В. Финансов анализ на фирмата. В. Търново, АБАГАР, 1998г.

12. Николов Н. Финансов анализ. Варна. Princeps,1995г.

13. Петров Г. Основи на финансите на фирмата. София, Тракия-М, 2000г.

14. Трифонов Т. и С. Трифонова. Финансов анализ на фирмата. София, Ciela, 2001г.

15. Чуков К. Анализ на финансовите резултати и финансовото състояние на предприятието. София, Люрен, 1997г.

16. Спасов Е. и колектив. Финансов мениджмънт. Университетско издателство “ИУ-Варна”, 2000г.

17. Райков Г. Основи на финансовия мениджмънт. “ИК – Галактика”, 1996г.

18. Briham Eugene F. and Louis C.Grapinsky. Financial Management. Fourth edition, Dryden Press,1993

19. Van Horn James C. Fundamentals of Finansial Management. Seventh edition, Prentice Hall Inc


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 503 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.