Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Счетоводство Данък върху добавената стойност Счетоводно отчитане, особености и промени в нормативната уредба Контрол върху ДДС


Дипломна работа, 52 стандартни страници, съдържа счетоводни записвания, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Съдържание

Увод……........................................................................................................................……3

1. Същност, предимства и особености на ДДС.............................................................4

1.1. Същност и особености............................................................................................4

1.2. Предимства ...........................................................................................................6

2.Вътреобщностно придобиване .....................................................................................8

2.1. счетоводни аспекти ...................................................................................................8

2.2. Облагане с нулева ставка на вътреобщностни доставки..............................................................................................................................10

2.3. VIES декларации ..............................................................................................…......11

3. Отчитане на дистанционните продажби и тристранните операции ………..........................................................................................................................……..12

4. Счетоводно отчитане и документиране на процедурата по прихващане, приспадане и възстановяване на ДДС .....................………………………………….19

5. Основни промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2009г. ..…………….....................…..22

6.Промени в ЗДДС след 01.01.2010 г.:....................................................................29

7. Извършване на данъчната проверка върху ДДС.............................................38

8.Практическа част...............................................................................................43

Заключение…..................................................................................................................46 Съкращения..................…...............................................................................................47

Приложения......................................................................................................................48

Използвана литература..................................................................................................49


Увод

ДДС е въведен за първи път във Франция през 1968 г. под наименованието “такс вальор аусуте” или данък върху добавената (прибавената) стойност. Това наименование се е запазило и до днес, но то не е точно. Данъкът се понася от потребителите, той се заплаща от тях чрез цената. Той е косвен данък, който е само пропорционален на добавената стойност, създадена от конкретната стопанска дейност.

От 1 април 1994г. у нас стартира Законът за данък върху добавената стойност със ставка в размер на 18 процента. През 1996 година ставката се променя в размер на 22 процента. След три години – 1999 година данъкът отново се променя, този път на 20 процента. С това на практика в България се поставя началото на нова данъчна система, съобразена и хармонизирана със съвременните европейски данъчни структури. По закон за този данък, права и задължения имат стопанските субекти, които произвеждат стоки, извършват услуги или търговската дейност. Нормативните актове, които регламентират облагането с ДДС, са Законът за данък върху добавената стойност и Правилникът за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

Въвеждането на данъка не минава навсякъде безконфликтно. Не добре направената подготовка по внедряването на данъка е довела до силно завишаване на цените, до промени в структурата на потреблението, до влошаване на финансовото положение на населението с ниски доходи. В много страни поготвителния период е траел около десет години. Опитът показва, че недобре организираното въвеждане на данъка, може да да създаде не само значително социално напрежение, но може да лиши бюджета от значителни постъпления. Предимствата на данъка се проявяват само при добре подготвени условия за неговото функциониране.

Ако все пак данъците имат нещо хубаво, то това е че могат да се планират, анализират, контролират и регулират. В зависимост от това кой извършва управлението се получават различни резултати.

1. Същност, предимства и особености на ДДС

1.1. Същност и особености

ДДС е многофазен косвен данък, при който по силата на закона, на данъчно задълженото лице по ЗДДС е дадена възможност да “прехвърли” данъка на потребителя, чрез включването му в цената на стоката или услугата. Така тежестта на облагането с ДДС се понася от потребителите, а не от производителите или търговците. С данъка се облага потреблението на всички стоки и услуги на определена територия, с изключение на тези, освободени от облагане със закон. Стока по смисъла на ЗДДС е всяка движима и недвижима вещ с изключение на парите в обръщение като законно платежно средство. В понятието стока се включват електрическа енергия, газът, водата и топлинната енергия. Като приравнени на доставка се считат и:

· Прехвълянето на правото на разпореждане със стока по силата на договор, по който се плаща комисионна за продажба или покупка

· Когато данъчно задължено лице действа от свое име и за чужда сметка за дсотавка на стоки, се счита, че то е получило и предоставило стоките

· Безвъзмездно прехвърляне на собсвтеността върху стоки

· Предоставянето на стоки за лична консумация на собственика или за консумация на работници и служители

Към освободените сделки, за които не следва да се начислява ДДС спадат:

· С място на изпълнение извън територията на страната

· Доставките свързани със земя

· Отдаването под наем на сгради за жилище на физическо лице, което не е търговец

· Финансовите, застрахователните, презастрахователните, здравните, здравноосигурителните, правните, образователните и културни услуги и др. посочени в ЗДДС

Данъчната основа е стойността, върху която се начислява данъкът. При доставки тя се определя на база сумата, дължима на доставчика, определена в български левове, увеличена с всички други данъци и такси в т.ч. акциз, финансирания, лихви и неустойки, други съпъртстващи разходи.

Данъкът се понася от потребителите, той се заплаща от тях чрез цената. Той е косвен данък, който е само пропорционален на добавената стойност, създадена от конкретната стопанска дейност. Косвените данъци от гледище на държавата, на фиска имат определени предимства пред преките данъци, а именно:

- включват се в цените на малки части и се плащат от населението под формата на повишени цени на стоките и услугите, без понякога дори да се подозира за тяхното съществуване, т.е. те са “анонимни” и по-лесно поносими;

- постъпленията от тях са по-сигурни за бюджета, защото не се влияят от рентабилността или доходността;

- те са по-рентабилни, защото обхващането на обектите за облагане с косвени данъци е по-ефикасно от установяването на доходите;

- контролът върху платците на косвени данъци е по-лек и ефикасен, както и контролът върху платците на косвени данъци.

 

 

----------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

За няколко години ДДС се превърна в най-значимия бюджетен приходоизточник. От неговите постъпления в голяма степен зависят социалните разходи на бюджета. Когато данъчният контрол е слаб, данъчната система също ще бъде слаба. Тя ще бъде ефективна, ако контролът по изпълнението на данъчните задължения е приемливо ефективен. Преминаването от планови към пазарна икономика изисква въвеждането на нова данъчна политика в страната, основно звено от които е ДДС. Това от своя страна предизвиква изграждането и на нова по качество и съдържание данъчна администрация, която да осигури ефикасен данъчен контрол. Нека не забравяме, че данъчните плащания не са просто един излишен разход, а средства, с които отделния субект участва в икономическия живот на държавата и спомага за бъдещото и развитие. От тази гледна точка, на данъчните плащания би прилягало да се гледа по-скоро като на вид инвестиции, които ще се възвръщат през следващите периоди (под формата на инфраструктурни, културни, социални и др. подобрения), отколкото като на ненужно “ограбване” от страна на държавата с цел спъване на бизнеса. Изход би се намерил при прилагане на по-строги наказания за незаконното избягване на данъчните плащания и съответно насърчаване на фирмите към използване на легални методи за редукция на задълженията си към фиска. Реформата в данъчното законодателство и администрация е процес, който би следвало да съпътства развитието на бизнеса, а не да бъде еднократно действие в рамките на една-две години. Само по този начин краткосрочните цели, които си поставя приходосъбиращият орган на държавата биха служили за постигане на дългосрочните цели, които са поставени както на национално, така и вече на международно ниво.


Съкращения

ВОД- Вътреобщностна доставка

ВОП- Вътреобщностно придобиване

ДДС- Данък добавена стойност

ЕО- Европейска общност

ЕС- Европейски съюз

ЗДДС- Закон за данъка върху добавената стойност

ЗИДЗДДС- Закон за изменение и допълване на Закона за данъка върху добавената стойност

НАП- национална агенция на приходите

ППЗДДС- Правилник за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност

СЕО- Съда на европейската общност

УПИ- Урегулиран поземлен имот

Приложения

Дневник за покупки за периоди 01.02.2009г.-28.02.2009г. и 01.02.2010г.-28.02.2010г.

Дневник за продажби за периоди 01.02.2009г.-28.02.2009г. и 01.02.2010г.-28.02.2010г.

Протокол за приемане на декларации и дневници по ЗДДС за 2009г. и 2010г.

Справка-декларация за 2009г. и 2010г.

VIES Декларация

Използвана литература

1. www.accinfo.persof.com

2. www.Nap.bg

3. www.nedev.biz

4. www.zakonnik.net

5. www.zdds.org

6. брой: 2001/2, в.Счетоводство, Евгени Рангелов

7. ДДС в България и посвета

8. ДДС наръчник

9. ЗДДС

10. ЗИДЗДДС

11. ППЗДДС

12. Счетоводство на предприятието, доц. Д-р Георги Тодорв, доц. Д-р Никола Бакалов, доц. Д-р Венелин Ггеоргиев, гл.ас. д-р Зорка Михайлова 2005г.

13. Шеста Директива на Съвета 77/388/ЕЕС


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 870 посетителя и 1 потребител в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.