Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Финанси, Банки Кредитиране на публични проекти от търговските банки (на примера на UniCredit Bulbank)


Дипломна работа, 76 стандартни страници, съдържа таблици, диаграми, бележки под линия, графични елементи, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Съдържание

Увод. 2

Глава І. Същност на кредитирането на търговските банки. 4

1. Същност на кредита. 4

2. Лихвата и лихвения процент като икономически регулатори. 7

3. Банките като финансови посредници. 9

4. Видове банкови кредити. 12

Глава ІІ. Публичен сектор и публични проекти. 15

1. Публичен сектор. 15

2. Същност и характеристика на публичните проекти. 19

3. Форми на финансиране на публични проекти. 22

3.1. По програми на Структурните фондове и Кохезионния фонд. 22

3.2. Бюджетно финансиране. 28

3.3. Частни капитали. 30

Глава III.Кредитиране на публични проекти на примера на UniCredit Bulbank. 32

1. Кратко представяне на UniCredit Bulbank. 32

2. Кредитиране на публични проекти от UniCredit Bulbank. 35

2.1. Организация на обслужването на публични проекти и услуги за тях, предоставяни от банката 35

2.2. Специализирани продукти за кредитиране на публични проекти от UniCredit Bulbank. 38

2.3. Специализирани продукти за еврофондовете. 43

3. Публични проекти, кредитирани от UniCredit Bulbank. 54

Заключение. 63

Използвана литература. 66

Използвани съкращения. 70

Приложения. 71


Увод

В условията на пазарни отношения търговските банки изпълняват съществени функции в областта на финансовото посредничество. Днес, при промяната на ролята на държавата в обществото, нараства значението на банките при финансирането на публични проекти. Пазарната среда промени чувствително публичния сектор, от една страна днес държавата няма онова изключително участие в икономиката характерно за социализма (в резултат на приватизацията и либерализацията в редица сектори), а от друга страна – обществото и бизнеса променят своите претенции към ролята на държавата в икономиката. Расте потребността от предоставянето на по-качествени услуги, подобряване на инфраструктурата – транспортна, информационна и пр., а едновременно с това растат и изискванията за по-ефективно разходване на публичните средства.

В тези условия финансирането на публични проекти има изключително значение за постигане на целите и задачите пред публичните власти и задоволяване потребностите на обществото и бизнеса. Членството на България поставя и нови предизвикателства с оглед ефективното оползотворяване на средствата, предоставени по европейски проекти и програми и сближаването на България с напредналите страни-членки.

Целта на настоящата дипломна работа е: проучване кредитирането на публични проекти на примера на UniCredit Bulbank. За постигането на целта се поставят задачите:

1) теоретично характеризиране на същността на банковото кредитиране и неговите функции в условията на пазарна икономика;

2) теоретично преставане на същността и типовете публични проекти, както и начините за тяхното финансиране в България в условията на членство в ЕС;

3) проучване на практиката на UniCredit Bulbank при кредитирането на публични проекти, включително представяне на добри практики;

4) формулиране на изводи и препоръки за подобрение кредитирането на публични проекти.

Методите, използвани в настоящето изследване, включват:

· Литературен преглед – чрез проучване на теоретичните постановки в областта на банковото дело, публичния сектор и финансирането на публични проекти;

· Проучване на документи – в тази категория се включват две основни групи:

1) нормативни документи (закони), презентации, брошури и др. информация, свързана със Структурните и Кохезионния фонд;

2) презентации, брошури и други документи на банката, обект на анализ, касаещи различни аспекти на дейността;

· Web проучване – включва набиране на информация от официалния сайт за Структурните фондове и Кохезионния фонд, фирмения сайт на банката, както и на новини, събития и други публикации, касаещи дейността на компанията;

За анализа на така набраната информация с оглед целите на изследването се използват следния научен инструментариум:

· Системен подход – анализът на информацията относно практиката на банката се осъществява чрез последователното и системно проучване на аспектите на кредитиране на публични проекти;

· Аналитичен подход – използва се при оценката на цялостната дейност на банката и при кредитирането на публични проекти.

Глава І. Същност на кредитирането на търговските банки

1. Същност на кредита

Кредитът е една от най-старите икономически категории, възникнала още преди появата на паричната форма на стойността. Пър­воначално се е предоставял в натурална форма, а по-късно и в налич­ни пари. В периода на първоначалното развитие на стоково-паричните отно­шения кредитът е известен под наименованието лихварски капитал и лихварски кредит. С тяхното развитие капиталът се оформя като промишлен капитал, приемащ три функционални форми - производствен капитал, търговски капитал и заемен капитал.

В научната литература присъства становището, че терминът “кредит” произлиза от латинските наименования “credere” (вяра, доверие) и “creditum” (заем, дълг).[1] Доверието се явява основополагащо – от една страна доверието, което кредиторът оказва на длъжника и от друга доверието, което длъжникът може да предизвика у кредитора.[2] В литературата се срещат разнообразни възгледи относно същността на кредита при отделните автори и школи. Така например според едни автори кредитът пред­ставлява определено доверие, по силата на което едно лице дове­рява на друго известна сума капитал в пари или в стоки, оценени на известна парична стойност.[3] Често кредитът се разглежда като двустранна сделка, свързана с предоставянето на пари или материални ценности за определен срок. Някои автори акцентират именно на интервала от време между предоставянето и връщането на равностойността на кредита под формата на заместими блага. Основен момент тук е, че продължителността силно е отразява върху степента на риск за кредитора.[4] При широко тълкуване кредитът се определя като “движение на заемния капитал”, т.е като форма на съществуване на заемния капитал.[5]-------------------------------------------------------------------------------------


Normal 0 21 false false false st1:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

На съвременния етап на икономическо развитие в България се наблюдава чувствителна промяна в ролята на държавата в икономиката. Израждането на социална пазарна икономика[1] изисква публичния сектор да предостави онези блага, гарантиращи ефективното осъществяване на бизнеса и благоприятни социални условия за населението. В този смисъл поради ниската заинтересованост на частния сектор публичният сектор е длъжен да създаде адекватна на потребностите на обществото инфраструктура (транспортна, комунална, енергийна и информационна), да подобри състоянието на природната и градска среда, да подобри качеството на обслужване на населението и бизнеса от страна на публичната администрация и др.

Членството на България в Европейския съюз разкрива възможности за подпомагане на публичния сектор в осъществяването на неговите функции и задачи. Оперативна програма Административен капацитет е специално насочена към квалифициране на кадрите, подобряване качеството на обслужване, повишаване прозрачността, подобряване на документооборота и др. Отделни субекти от публичния сектор обаче могат да кандидатстват и по другите оперативни програми, например възможността общини и общински предприятия в селските райони да кандидатстват по Оперативна програма Регионално развитие.

Но България се среща със сериозни проблеми при усвояването на еврофондовете. Три са основните проблеми при работата с оперативните програми:

· недостатъчен административен капацитет на разплащателните агенции, което затруднява проучването, избора и проверката на проектните предложения по отделните оперативни програми;

· проблеми с подготовката на проектните предложения и финансирането на проектите. Този проблем произтича от липсата на достатъчно квалифицирани кадри в кандидатите, което затруднява подготовката на документацията за кандидатстване. Това затруднява достъпът до финансиране на конкретните предложения, което е необходимо, тъй като безвъзмездната помощ се осигурява едва след приключване на проекта;

· необходимост от повече прозрачност и контрол.

По този начин редица малки общини и общински фирми нямат финансов ресурс да инвестират в проекти.

При тези условия нараства ролята на търговските банки за подпомагане финансирането на публични проекти (в частност успешното усвояване на еврофондовете), съответно за разширяване и подобряване на публичните блага за обществото. UniCredit Bulbank е един добър пример в това отношение. Банката е първата у нас, която създава специализирано звено “Институции и еврофондове”, в които звената Публични финанси и Европейски финансов център усилено работят в подкрепа на публичните и частни субекти.

Банката осъществява интегриран подход в обслужването на публичните проекти, като освен финансиране, предоставя и допълнителни услуги – свързани с подготовката на документацията, избора на подходящи източници на финансиране (най-подходящия банков продукт), сътрудничество при осъществяването и приключването на проекта. UniCredit Bulbank има специализирани продукти за публични проекти и еврофондовете, част от които са по линия на сътрудничество на банката с Европейската инвестиционна банка и Американската агенция за международно развитие. Дейността на UniCredit Bulbank позволява на публичните субекти по-лесно да бъдат финансирани техните инвестиционни проекти, да намалят разходите си (чрез получаване на безвъзмездна помощ по програми на ЕС и грантови субсидии при успешната реализация на проекта), да подобрят общата си ликвидност.

Единствената препоръка, която може да бъде отправена към UniCredit Bulbank, е по отношение по-доброто информиране на публичния сектор, по-специално общините и особено малките общини с недостатъчен административен капацитет за подкрепата, която банката предлага при финансиране на публични проекти и кандидатстване по еврофондовете. Това може да бъде осъществено чрез директен маркетинг (предоставяне на информационни материали чрез електронни или обикновени писма), както и чрез организиране на семинари и работни срещи с представители на общините.


Използвана литература

1. Андронов, Ев., М.Харизанова и др., Управление на проекти. Теория, практика, обучение, УИ “Стопанство”, София, 2006

2. Александрова-Бошнакова, М., Управление чрез проекти. съвременни аспекти, Авангард Прима, София, 2005

3. Браун, К., П.Джаксън, Икономика на публичния сектор, PSSA, С., 1998

4. Димитрова, Р., Банки и банково обслужване, Ромина, С., 2005

5. Михайлов, Ем., Ж.Вътев, М.Асенова и др., Банково обслужване на икономическите агенти, Абагар, Велико Търново, 2003

6. Попов, Д., Й.Аврамов, А.Айнаджиев, Теория на парите и кредита, Сиела, С., 1999

7. Радков, Р., Ем.Михайлов, С.Вачков и др., Банково дело – въведение, СА “Д.А.Ценов”, Свищов, 2003

8. Савов, Ст., Макроикономика, Тракия-М, С., 1999

9. Спасова, Ем., А.Камеларов, Д.Петров, Финансов мениджмънт, УИ Икономически университет-Варна, Варна, 2000

10. Статев, Ст., В.Пиримова, Ст.Ралева, П.Илиев, Икономика и публичен сектор, УИ “Стопанство”, С., 2007

11. Стефанова, П., Банки и кредитно посредничество, Тракия-М, С., 2000

12. Христов, Хр., Управление на публичния сектор, УИ “Стопанство”, С., 2004

13. Щуб, Авр., Дж.Бард и Шл.Глоберсон, Управление на проекти, том 1, Делфинпрес, Бургас, 1994

14. Закон за държавния бюджет на Република България за 2008 г., обн. ДВ бр.113 от 28 декември 2007 г.

15. Закон за общинските бюджети, Обн. ДВ. бр.33 от 24 Март 1998г., п.изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г.

16. Бизнес седмицата, в-к Капитал, бр.42, 17.10.2008 г.

17. Джабарска, С., Програма “Енергийна ефективност” на Европейската Инвестиционна Банка и Международен фонд “Козлодуй”, презентация в Национален информационен ден “Интелигентна Енергия – Европа 2008”, on-line (http://7fp.mon.bg/upload/docs/Present_EIB_KIDSF___bg_rev4.ppt#4)

18. Джаин, Адеш, Управлението на проекти има реално приложение в бизнеса и администрацията, сп. Computerworld, бр. 9, 2004

19. Заем от Европейската инвестиционна банка ще допълва финансирането по еврофондовете, в-к Дневник, 10 юли 2008

20. Какво се случи през седмицата, “Стандард енд Пуърс” понижи рейтинга на България, в-к Капитал, бр.44, 31.10.2008 г.

21. Министерство на финансите, Дирекция “Управление на средствата от ЕС”, Публично-частното партньорство в инфраструктурните сектори, Ръководство за процеса на реализация на ПЧП проекти

22. Проектът за “Белене” е спорен и рискован, 31.10.2007 г. - http://www.mediapool.bg/show/?storyid=133319&srcpos=5

23. Република България, Национална стратегическа референтна рамка, Програмен период 2007–2013 г.

24. Стартира фериботен терминал Силистра – Кълъраш, 19.11.2007 - http://www.expert.bg/?act=news&id=134894&page=2&

25. Център за енергийна ефективност, Дуков, Д., П. Тодоров, Финансови инструменти за изпълнение на Общинската енергийна програма, презентация, София, 22 февруари 2008, on-line (http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Financing/Financial%20instruments_municipal%20projects.pdf)

26. HVB Bank Biochim дава заем от 20 млн. лева на София за ремонт на пътища. Договорът беше подписан през месец юли 2006, след открит търг на общината по закона за общинския дълг, 10.08.2006 - http://www.econ.bg/news/news/article8055.html

27. UniCredit Bulbank, Годишен отчет, 2007, on-line (http://www.bulbank.bg/uploads/finance/UniCredit%20Bulbank%20Annual%20Report%202007_BG.pdf ), стр.26

28. UniCredit Bulbank, Кратък профил, on-line (http://bulbank.bg/storage/UniCredit_Bulbank_Profile_%202008_BG.pdf)

29. UniCredit Bulbank, Европейски финансов център, Информационен бюлетин (http://bulbank.bg/storage/ECC%20Newsletter%20OPRD %20Gradska%20sreda%20_deadline%2005.01.2009_.pdf)

30. UniCredit Bulbank, Европейски финансов център, Информационен бюлетин (http://bulbank.bg/storage/ECC%20Newsletter%20 Agriculture%20Measure%20322%20BG.pdf)

31. UniCredit Bulbank, Европейски финансов център, Информационен бюлетин (http://bulbank.bg/storage/ECC%20Newsletter%20 Agriculture%20Measure%20321%20BG.pdf)

32. UniCredit Bulbank, Европейски финансов център, Информационен бюлетин (http://bulbank.bg/storage/ECC%20Newsletter%20 OPHRD%20kvalifikacia%20personal%20_open_.pdf)

33. UniCredit Bulbank, Еврофондовете за Вас, 2007 (http://bulbank.bg/storage/Eurofunds%20for%20you.pdf)

34. Портал на европейския съюз - http://europa.eu/

35. Сайт на Европейската комисия - http://ec.europa.eu/

36. Сайт на Структурните фондове на ЕС (поддържана от Министерството на финансите) - http://www.eufunds.bg

37. Сайт на Управляващия орган на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013” - http://www.opcompetitiveness.bg/

38. Сайт на UniCredit Bulbank - http://www.bulbank.bg/


Използвани съкращения

ЕС Европейски съюз

ЕСФ Европейски социален фонд

ЕФРР Европейски фонд за регионално развитие

ЕФОГСС Фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство

ЗОП Закон за обществените поръчки

ФИОР Финансов инструмент за ориентиране на рибарството
Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1624 посетителя и 56 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.