Търсачка

Банер

Дипломни Отбрана, Полиция Защита на морската среда в хода на подготовката на ВМС


Дипломна работа, 107 стандартни страници, съдържа таблици, формули, карти, графични елементи, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

Съдържание........................................................................................................................................................................ 2

ЗАДАНИЕ................................................................................................................................................................................... 4

О Т З И В.................................................................................................................................................................................... 5

Р Е Ц Е Н З И Я.......................................................................................................................................................................... 7

СТРУКТУРЕН ПЛАН............................................................................................................................................................. 9

УВОД........................................................................................................................................................................................ 11

ПЪРВА ГЛАВА АНАЛИЗ НА ВИДОВЕТЕ ЗАМЪРСЯВАНИЯ И ТЕХНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.............. 15

1.1..... Понятие за “замърсяване на морето”.................................................................................................................. 15

1.2..... Основни причинители на замърсяванията в морската среда........................................................................ 17

1.2.1 Замърсяване от промишлени източници............................................................................................. 18

1.2.2 Замърсяване от токсични вещества и тежки метали......................................................................... 18

1.2.3 Замърсяване с радиоактивни вещества................................................................................................ 19

1.2.4 Замърсяване от битови сточни води..................................................................................................... 20

1.2.5 Замърсяване от промишлено-битови води.......................................................................................... 21

1.2.6 Замърсяване от твърди отпадъци........................................................................................................... 21

1.2.7 Замърсяване от нефтопродукти............................................................................................................. 22

1.2.8 Замърсяване от депониране на отпадъци в морето (дъмпинг)....................................................... 26

1.3..... Правно регламентиране на дейностите по защита на морската среда ………………………………………………………………28

ВТОРА ГЛАВА АНАЛИЗ НА РАЗЛИЧНИТЕ СРЕДСТВА И СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ВМС КАТО ИЗТОЧНИК НА ЗАМЪРСЯВАНЕ В ПРОЦЕСА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА БОЙНАТА ПОДГОТОВКАТА........................................................................ 30

2.1..... Източници на замърсявания в Българската армия......................................................................................... 30

2.2..... Източници на замърсяване от ВМС...................................................................................................................... 31

2.2.1 Замърсяване от течни отпадъци............................................................................................................. 33

2.2.2 Замърсяване от твърди отпадъци........................................................................................................... 35

2.2.3 Замърсяване от газове.............................................................................................................................. 36

2.2.4 Замърсяване от използване на боеприпаси......................................................................................... 36

ТРЕТА ГЛАВА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНИЯТА НА МОРСКАТА СРЕДА ОТ ВМС.................................................................................................................................................................................... 44

3.1..... Организационни средства за ограничаване на източниците на замърсяване........................................... 44

3.1.1 Ръководни документи в Българската армия по защита на околната среда.................................. 45

3.1.2 Екологична подготовка на командния състав..................................................................................... 47

3.1.3 Планиране на подготовката и защита на морската среда................................................................. 48

3.1.4 Екологична подготовка на личния състав и опазване на околната среда..................................... 49

3.2..... Технически средства за ограничаване на източниците на замърсяване.................................................... 52

3.2.1 Технически възможности за ограничаване на замърсяването с нефтосъдържащи води......... 53

3.2.2 Технически възможности за ограничаване на замърсяването с “черни” и “сиви” води......... 54

3.2.3 Технически възможности за ограничаване на замърсяването с твърди отпадъци.................... 55

3.2.4 Технически средства за ограничаване и ликвидиране на замърсявания на морската среда... 55

3.2.5 Възможности за ограничаване на замърсяванията от използване на боеприпаси.................... 59

ЗАКЛЮЧЕНИЕ...................................................................................................................................................................... 61

ЛИТЕРАТУРА:...................................................................................................................................................................... 63

ПРИЛОЖЕНИЯ...................................................................................................................................................................... 65


ЗАДАНИЕ
ВОЕННА АКАДЕМИЯ “Г. С. РАКОВСКИ”

ФАКУЛТЕТ “КОМАНДНО-ЩАБЕН

О Т З И В

за дипломната работа

на капитан III ранг Венцеслав Стоянов Димитров

Дипломната работа е изпълнена на тема:Защита на морската среда в хода на подготовката на ВМС”

Защитата е планирана на 28-30.06.2005 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ: В процеса на разработването на дипломната работа капитан III ранг Димитров показа инициативност и добри познания по голяма част от въпросите, структурно включени в темата. Дипломантът обработи голямо количество теоретични материали, техническа литература и документация, статистическа информация и информация получена по време на дискусиите си със специалисти от различни научни институти и национални институции. За защита на своята теза сполучливо е приложил знанията си от военноморското оперативно изкуство и методите за анализ. Особен внимание е отделено за анализиране на замърсяванията на морската среда с нефтопродукти и въздействието на различните видове боеприпаси. Направен е преглед и коментар на националните и съюзни документи, отнасящи се до осигуряване защита на околната среда в процеса на планиране и провеждане на подготовката на силите. В резултат на това са предложени мероприятия за актуализиране на организационните и техническите средства за екологична защита във ВМС.

Дипломната работа е разработена самостоятелно, с голяма амбиция и старание за постигане на поставената цел. В процеса на работата си дипломантът получи практически навици за провеждане на научно-изследователска работа.

Представлява интерес направеният анализ на влиянието на използваните в процеса на подготовка на силите, боеприпаси върху морската среда. Тук са приложени знания от няколко разнородни области които са спомогнали за получаването на обосновани изводи. Направените заключения са последвани от правилни и целесъобразни предложения.

Трябва да се подчертае много добрата практико-приложна насоченост на дипломната работа. Представените в приложенията документи и карти може да се използват, с незначителни доработки, в системата на командирската подготовка и при подготовката на учения.

Дипломната работа е добре оформена графически, а приложенията са изготвени много старателно. Използван е добър литературен стил.

По-съществена слабост е допуснатата на моменти излишна описателност при разкриване влиянието на различните видове замърсители върху морската среда. Недостатъчно подробното разглеждане на някои от видовете замърсявания и на част от организационните проблеми са свързани с ограниченият обем на дипломната работа. Дипломната работа е сериозна основа за последваща научно-изследователска дейност, т.к. голяма част от разгледаните в нея въпроси могат да бъдат обособени като самостоятелни теми.

ИЗВОД: Разработената от капитан III ранг Димитров дипломна работа отговаря на поставените към нея изисквания. Набелязаната цел да се анализират различните видове замърсявания от корабите на ВМС в процеса на провеждане на подготовката им и възможностите за тяхното предотвратяване или минимизиране е постигната.

Дипломантът може да бъде допуснат до защита пред Държавната изпитна комисия.

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ:

......... май 2005 год. гл. ас. инж. полк. ........................./ Попов /

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА НАЧАЛНИКА НА КАТЕДРА “ВМС”:

Дипломната работа е разработена в съответствие с изискванията и заданието в пълен обем.

Капитан III ранг Венцеслав Стоянов Димитров се допуска до защита пред Държавната изпитна комисия.

НАЧАЛНИК КАТЕДРА “ВМС”

гл.ас.кап.1 ранг о.р. инж ……………………/ Дерелиев/
ВОЕННА АКАДЕМИЯ “Г. С. РАКОВСКИ”

ФАКУЛТЕТ “КОМАНДНО-ЩАБЕН

Р Е Ц Е Н З И Я

за дипломната работа

на капитан III ранг Венцеслав Стоянов Димитров

от полковник Атанас Йорданов Сивков

Началник на отдел ЯХБЗиЕ в ГлЩ на ВМС

Тeма: “Защита на околната среда в хода на подготовката на ВМС

Считам, че представената дипломна работа е разработена по актуална тема, която има важно практико-приложно значение за успешното осъществяване на защитата на морската среда в хода на подготовката на ВМС. До момента не е провеждано изследване по тази тема. Актуалността ѝ се определя от нарастналото значение на опазването на околната среда в световен мащаб и конкретните проблеми в тази насока, стоящи пред ВМС.

Чрез разработването на темата се поставят за решаване важни въпроси, свързани с определяне по-конкретно на степента на влияние върху околната среда от страна на ВМС. От това са изведени мерки, необходими за намаляване на това въздействие върху морската среда в процеса на подготовка на силите.

Съдържанието на разработката решава важни практико-приложни проблеми и отговаря на предварително поставените в заданието задачи.

В процеса на разработването са проучени много на брой източници от различни научни области. Получените познания са добре свързани с фактическото състояние на ВМС и със задачите стоящи пред тях. Извършения анализ е проведен коректно и направените изводи са реалистични.

Предложенията за варианти на документи и помощни материали, могат да се използват при подготовка на документи при планиране на учения, което е съществен принос за практиката.

Текстуалните документи са оформени качествено, нагледно и в съответствие с изискванията, а графичните улесняват възприемането им.

При разработването на дипломната работа са допуснати и някой недостатъци:

· Излишно подробно описание на някой от процесите на замърсяване на морската среда в първа глава;

· Не съвсем пълно цитиране на литературните източници на отделни места;

ИЗВОД: Дипломната работа е разработена в съответствие със заданието. Тя е единствената теоретична разработка във ВМС, която разкрива комплексно влиянието на военните кораби върху морската среда, а не само на техните енергетични установки. Много от изложените идеи и приложения могат да се използват при разработване на оперативни и бойни документи.

В заключение предлагам на уважаемата Държавна изпитна комисия да оцени дипломната работа на капитан III ранг Венцеслав Стоянов Димитров с висока оценка.

РЕЦЕНЗЕНТ:

......05.2005 год. Полковник ………....../Сивков/

СТРУКТУРЕН ПЛАН

УТВЪРЖДАВАМ:

РЪКОВОДИТЕЛ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА

гл. ас. инж. полк. ........................./ Попов /

__________2005 г.

СТРУКТУРЕН ПЛАН

на дипломна работа

ТЕМА: “Защита на морската среда в хода на подготовката на ВМС”

№ на главите

Съдържание на главите и разделите

Обем

Увод

Да се разгледа значението на Черно море за региона и страната.

Да се дефинират накратко:

- тезата;

- целта и задачите на разработката;

- изследователския апарат, който ще се използва.

1-2 стр.

Първа глава

Формулиране на понятието “замърсяване на морето”;

Класификация на видовете замърсявания и анализ на техните характеристики;

Правно регламентиране на дейностите по защита на морската среда.

10-15 стр.

Втора глава

Класификация и анализ на различните средства и съоръжения от ВМС като източник на замърсяване в процеса на провеждане на бойната подготовката.

10-15 стр.

Трета глава

Изследване на възможностите за ограничаване на замърсяванията на морската среда от ВМС чрез:

- организационни мероприятия;

- технически средства.

10-15 стр.

Заключение

Да се формулират:

- общи изводи, относно степента на достигане на заявените учебни цели;

- препоръки за подобряване на организационните и технически мероприятия на ВМС по защита на морската среда.

2-3 стр.

Приложения

 


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1087 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.