Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Мениджмънт Анализ на финансовото състояние на предприятието "Хлебмашкомерс". ЕООД


Дипломна работа, 71 страници малко по-големи от стандартните, съдържа схеми, формули и таблици, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

УВОД .................................................................................................................................................................... 3

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ............................................................................................................................ 5

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И ЗНАЧЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ АНАЛИЗ НА ФИРМАТА, ВИДОВЕ АНАЛИЗ 4

2. ОБЛАСТИ НА ФИНАНСОВИЯ АНАЛИЗ.............................................................................................................. 7

2.1. Анализ на финасовите отношения, характеризиращи собствеността.............................................................. 7

2. 2. Анализ на финансовата автономност на фирмата.......................................................................................... 16

2.3. Анализ на ликвидността и платежоспособността на фирмата........................................................................ 18

2.3.1. Анализ на ликвидността на фирмата....................................................................................................... 18

2.3.2. Анализ на платежоспособността.............................................................................................................. 23

2. 4. Анализ на обращаемостта на оборотния капитал.......................................................................................... 26

2.5. Анализ на финансовата задлъжнялост на фирмата......................................................................................... 28

2.6. Анализ на рентабилността на фирмата............................................................................................................ 31

ГЛАВА 1 аналиТИЧНА ЧАСТ................................................................................................................. 36

1. Обща характеристика на "Хлебмашкомерс" ЕООД.................................................................... 34

1.1. Кратка история на предприятието "Хлебмашкомерс". ЕООД...................................................................... 34

1.2. Предмет на дейност........................................................................................................................................... 34

1.3. Правно състояние.............................................................................................................................................. 34

1.4. Обслужвани пазари и клиенти......................................................................................................................... 34

1.5. Конкуренция, силни и слаби страни по отношение на конкурентите........................................................... 34

1.6. Основни доставчици на фирмата...................................................................................................................... 34

1.7. Технико-технологично оборудване на "Хлебмашкомерс” ЕООД................................................................. 34

1.8. Перспективи за развитие на "Хлебмашкомерс”ЕООД.................................................................................. 34

2. Сравнителен анализ на финансовото състояние на предприятието за периода 1998/1999 година. 34

2.1. Анализ на финансовите отношения, характеризиращи собствеността.......................................................... 34

2.2. Анализ на финансовата автономност на фирмата........................................................................................... 34

2.3. Анализ на ликвидността и платежоспособността на фирмата........................................................................ 34

2.3.1. Анализ на ликвидността на фирмата....................................................................................................... 34

2.3.2. Анализ на платежоспособността на фирмата.......................................................................................... 34

2.4. Анализ на обращаемостта на оборотния капитал........................................................................................... 34

2.5. Анализ на финансовата задлъжнялост на фирмата......................................................................................... 34

2.6. Анализ на печалбата и рентабилността на фирмата........................................................................................ 34

3. Изводи за финансовото състояние и препоръки за развитие на "Хлебмашкомерс" ЕООД - гр. Пазарджик........................................................................................................................................................................... 34

ЗАКЛЮЧЕНИЕ........................................................................................................................................................................ 68

ИЗПАЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.............................................................................................................................................. 70


УВОД

Преходът към пазарна икономика, който се оказва не лек и бързоосъществим, налага обективната необходимост от нови познания и умения, от раздяла със старите стереотипи. На преден план излизат проблемите не само за оцеляването на отделния стокопроизводител, но и за успешното му по-нататъшно самосто­ятелно развитие, тъй като върху това се гради фундамента на всяка развита пазарна икономика.

Страната се намира в дълбока икономическа и социална криза. Общото състояние на държавната стопанска дейност се характеризира с редица фактори, утежняващи функционирането на фирмите. Един от тези фактори е високата материалоемкост, както по размер, така и по структура. Относителният дял на материалните разходи в структурата на стойността на произвеж­даните продукти е пряк резултат от техническата и технологична характеристика, а тя се обяснява с висока степен на износване на основните фондове. Фактическото финансово състояние на пове­чето фирми не се различава.

Повечето от тях не разполагат със собствени капитали.

В миналото собствените средства системно бяха направлява­ни, за да се гарантира централизирано ръководство и контрол чрез широкото участие на средствата на банката. При тези условия и, при наличието на административна по характер банкова система, собствените оборотни средства относително намаляха, за да навлезе широко банковото участие. Навлизането на кредитите в постоянните потребности от оборотни средства не само изкриви финансовите отношения на стопанските субекти, но оказа и инфлационно влияние върху цялостната национална икономика.

Сега, когато се прави опит кредитните връзки между банките и фирмите да се поставят на търговска основа, нещо неизбежно при новите условия, фирмите изпаднаха в трудно положение. Повечето от тях не могат да осъществят нормален кръгооборот, а лихвата се превръщаше в непосилно за тях бреме.

Положението с инвестиционните кредити е аналогично. Част от тях все още не е изплатена. Една част от дълготрайните активи е невъзвращаема и се отсрочва непрекъснато. В голямата си част задълженията на фирмите към банките са нееластични и на практика настъпи голямо парализиране на разплащателните възможности на фирмите и значително увели­чение на взаимната им задлъжнялост.

Инфлацията обезценява парите, разстройва паричното обръ­щение, внася смущения и несигурност в платежните отношения. Освен това инфлацията води до преразпределение на брутния вътрешен продукт и до обедняване на населението.

Всички тези фактори потвърждават липсата на здрави фи­нансови основи на фирмите и отсъствието на необходимите за нормалната им дейност капитали. Наред с това, като негативни явления могат да се отбележат и недоизградената законодателна система, липсата на капиталови пазари и развита конкуренция, увеличаващата се безработица и не на последно място огромния /все още/ дял на държавна собственост - макар процесите на приватизация и реституция да доведат до промяна на съотноше­нието между държавната и частната собственост, дълго време частният бизнес ще изпитва влиянието на държавния монопол.

Несигурността и нестабилността в националната и световната икономика, и тенденциите на ориентиране към финансово общес­тво налагат българската фирма да обръща повишено внимание на финансовото си управление, на начините на финансиране, на цената на финансовите ресурси и на ефективността на тяхното използване.

Докато в миналото финансовите аспекти на управлението се свеждаха главно до счетоводно отразяване на производствения процес при предварително и централизирано зададени парамет­ри какво, как и на каква цена да се произвежда и на кого и на каква цена да се продава, днес фигурите на финансовия ръководител на фирмата и на неговия екип застанаха на преден план. Вече всяка една дейност започва да се разглежда през очите на финансиста. Финансите на предприятието са едно от важните звена на финансовата система.

Тази им важност произтича от обстоятелството, че почти цялата финансова система, пряко или косвено, има за своя основа финансите на предприятието.

Финансово-стопанската дейност на предприятието е преди всичко базата на съществуването и функционирането на публичните финанси, на кредита и банковото дело, застраховането, социалното осигуряване, международните финанси.

Финансите въобще, а също финансите на предприятието се свързват с парите и обикновено се отъждествяват с паричните потоци, които произтичат и обслужват дейността им. Решаването на проблемите свързани с финансовото осигуряване дейността на фирмите е главна задача на финансовия мениджър на всяко предприятие.

В условията на преход към действителна пазарна икономика, когато всяко едно предприятие е поставено на изпитание, все по-актуален става въпросът за финансово-счетоводния анализ. Чрез него се извършва методическо изследване на състоянието и развитието на стопанската дейност на фирмата на основата на нейната финансова структура и рентабилност.

За да оцелее едно предприятие в настоящите условия е необходимо неговото ръководство целенасочено и периодично да изследва финансовото състояние на фирмата, както и това на нейните доставчици и клиенти, за да може непременно да отреагира на всяка настъпила негативна промяна и да предприеме навременни мерки за нейното предотвратяване.

С настоящата дипломна работа е направен опит за анализ на едно от важните за българската национална индустрия предпри­ятия, каквото е хлебозавода за един по-голям град. Като се анализират основните показатели за оценка на финансовото състояние на предприятието и се отчита влиянието на различни­те микро и макроикономически фактори , върху него се дават някои решения за подобряване на производството и финансовото му състояние.

При разработването на дипломната работа бяха използвани наличните учебни помагала, статии от периодичния печат и финансови отчети и анализи на фирмата от най-ново време.В процеса на писането възникнаха определени трудности около структурирането на разработката и осигуряването на възприетата система от показатели за анализ на финансовото състояние на фирмата с фактически данни за последните няколко години от нейната дейност.

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И ЗНАЧЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ АНАЛИЗ НА ФИРМАТА, ВИДОВЕ АНАЛИЗ

В условията на пазарната икономика, когати различните видове собственост са равнопоставени, просперитетът и оцелява­нето на всяко предприятие зависи преди всичко от ефективността на неговата стопанска дейност, финансовата и пазарната обусловеност, при която фирмите осъществяват своята стопанска дей­ност, диктуват потребността най-ефективно да се използва капи­талът, с който разполагат. За да стане това, е необходимо да се анализира използването на средствата, т. е. капиталът не само в производствената сфера, но и в сферата на стоковия пазар, на набавянето на дълготрайни и недълготрайни материални активи и пазар на работна сила.

Необходимо е също така непрекъснато да се наблюдава и анализира състоянието на стоковия пазар, свързан с пласмента на произвежданата продукция.

При тези условия управлението на стопанската дейност на фирмите става все по-трудно и сложно. Финансово-стопанският анализ е насочен преди всичко към конкретно изучаване на стопанските резултати и обуславящите ги фактори от стопанска­та дейност на отделната фирма и нейните основни конкуренти. Задачите на стопанския анализ се предопределят от задачите, които се решават от националното стопанство на един или друг етап от неговото развитие. Интерес представлява формулирането на предмета на финансово-стопанския анализ. Предметът на анализа на стопанската дейност в условията на пазарното стопан­ство се свежда до:

- изучаването на движението на капиталите през всички фази на техния кръгооборот в различни звена на стопанството с цел да се увеличава размерът на печалбата от тяхната дейност.

Можем да дадем следното определение за предмета на финан­сово-стопанския анализ:

- предмет на финансово-стопанския анализ на фирмата са икономическите, технико-икономическите и социално-икономическите явления и порцеси, както и обуславящите ги фактори, намиращи проявление във фазите и етапите на подготовка и осъществяването на производствената, търговската и финансова­та дейност на фирмите и техните поделения, както и движението на капитала и динамиката на неговата структура с прилежащите му активи и обуславящите ги фактори във всички тези фази и етапи. Финансово-стопанският анализ във всичките си разновид­ности е тясно свързан със системата за икономическа информация.

 

 

-------------------------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

3. Изводи за финансовото състояние и препоръки за развитие на "Хлебмашкомерс" ЕООД - гр. Пазарджик

От направения анализ на финансовото състояние на "Хлебмашкомерс" ЕООД установих, че в резултат от действието на редица различни по характер макроикономически условия и такива от мащабите на дружеството, като продуктова структура и пазарни позиции, финансовия резултат на фирмата през 1999 година е печалба в размер на 314 лева (при печалба за 1998 година в размер на 1 078 лева). Формиран при положителен оперативен маржин 1 346 лева и финансови разходи 174 000 лв. Общият капитал на дружеството през 1999 година е намалял с 643 лева, в това число намаляване на собствения капитал с 3 366 лева и увеличение на задълженията с 2 723 лева, което е предпоставка за получената по-малка печалба през 1999 година спрямо 1998 година. Почти трикратното намаление на печалбата за 1999 година към 1998 година в най-голяма степен е свързано с:

- намаляването на пазарния дял на фирмата;

- нарасналите разходи за основните суровини, материали и ел. енергия;

- принудително поддържане на цени на продукцията с рента­билност клоняща към нула, поради това, че се появиха редица конкуренти на дружеството, произвеждащи хляб и хлебни изде­лия.

В следствие на посоченото себестойността на 100 лева нетен приход от продажби значително нарасна.

В края на 1999 година дружеството имаше печалба три пъти по-малка от тази през 1998 година, вследствие увеличените задължения към доставчици и бюджета с 1 703 лева спрямо 1998 година.

При посочените базисни показатели дружеството завърши 1999 година и навлезе в 2000 година в добро финансово състояние (независимо, че то се е влошило през 1999 година спрямо 1998 година.

От посоченото дотук става ясно, че “Хлебмашкомерс” ЕООД - гр. Пазарджик е в добро състояние, но е доста притиснато от много конкуренти и затова е предвидено дружеството да се приватизира.

За подобряване на финансовото състояние и възвръщане на старите позиции като се отчитат и конкретните икономически условия ръководството на “Хлебмашкомерс” трябва да насочи усилията си към:

- търсене на трайни хлебни и сладкарски изделия, което ще даде възможност за реализация извън региона;

- разкриване и развитие на собствена търговска мрежа за резлизиране продукцията на фирмата;

- снижаване на разходите, конкурентната цена;

- повишаване качеството на изделията с цел подобряване на тяхната конкурентноспособност;

- преодоляване на недостатъчната гъвкавост и инертност при решаването на проблемите на фирмата, породени от формата на стопанисване, което както вече споменах ще се промени чрез приватизация;

- подобряване и обновяване на технологичното оборудване;

- бързо и адекватно реагиране на нуждите на пазара


От анализа на цялостното финансово състояние на фирмата, при използването на комплекс от формули и показатели, и тяхната оценка, стигаме до определени изводи за сравнително добро финансово състояние. Ако вземем само показателя за финансовите резултати през последните години се забелязва една неблагоприятна тенденция - намаляване на печалбата пове­че от четири пъти от 1997 година спрямо 1999: година .

Основните фактори (външни и вътрешни) действащи отрица­телно върху цялостната дейност на фирмата са:

- непрекъснато увеличение на цените на всички енергоноси­тели, суровини, материали и външни услуги;

- недостатъчна гъвкавост и инертност;

- многото нови конкуренти;

- недобрата търговска мрежа за реализиране на продукцията;

- липса на средства за технологично и продуктово обновление. Но има и фактори, действащи положително върху дейността на фирмата:

- добра организационно-производствена структура;

- сравнително добро качество на продукцията;

- ефективното използване на вложените в производството суровини и материали;

- много важно положително въздействие има и традицията -мястото на хляба в трапезата на всеки българин.

Комплексното действие на тези фактори води до отчитането на печалбата (макар и малка) на фирмата.

Във фирмата са налице група от данни определящи финансо­вото състояние:

- увеличаване на задълженията към държавата и доставчиците

- липсата на заеми, без които е трудно да се работи;

- увеличаване на запасите от суровини и материали;

- намаляване на печалбата.

Последният показател - намаляването на печалбата и запазването на тази тенденция води до това, че “Хлебмашкомерс” ЕООД е предвидено за приватизация. Въпреки това, че фирмата все още работи на печалба е налице по-бавно адаптиране към изискванията на пазарната икономика, което доведе и до намаля­ване на пазарния дял на дружеството.

Един от елементите на действията за стабилизиране на фирмата е анализа и финансовия мениджмънт.

Ако анализираме само финансовия резултат, който е печалба, но намаляваща, стигаме до извода, че голяма част за това се дължи на загубата от финансови операции през 1999 година.

Печалбата от операциите от основна дейност намалява през 1999 година.

Като обхвата на анализа тук е по-широк:

1) Пазарни позиции на фирмата с нейната продуктова структура;

2) Суровинно обезпечаване на дадено производство от стра­ната или внос;

3) Цени на използваните енергоносители, суровини и материали;

4) Цикъл на технологична обработка до готов продукт - материалоемкост на продукта;

5) Използване и заплащане на живия труд - трудоемкост на продукта;

6) Амортизация на материалните дълготрайни активи;

7) Себестойност на готовите изделия по отделно и като цяло;

8) Пазарни цени на изделията;

9) Рентабилност.

В анализираната фирма рентабилността е почти нулева (със закон е разрешено в хлебната промишленост тя да бъде до 12 %), следователно анализът се насочва към посочените елементи за търсене на възможно намаляване на разходите.

Ако са изчерпани всички резерви увеличението на пазарните цени е задължително, но възниква риска от необосновано увели­чение да се постигне добра рентабилност и да се увеличи печалбата.

Появява се нов рисков момент от загубване на част от вече утвърдени пазарни позиции, защото конкурентите може да предлагат същия продукт, но на по – ниски цени.

От посоченото дотук се налага изводът, че финансовият анализ като източник на широка информация, е един непрекъс­ваем процес и инструмент в управлението на фирмата. Несигур­ността и нестабилността в националната икономика и тенденци­ите на ориентиране към финансово общество налагат българска­та фирма да обърне повишено внимание на финансовото си управление, на начините на финансиране, на цената на финан­совите ресурси и ефективността от тяхното използване.Използвана литература

1. Финанси на фирмата

Автори: Каменов Яким, Николов Никола

2.Финансов анализ

Принцес, Варна, 1995г.

3.Анализ на разходите на предприятието

Автор: Чуков Кръстьо

ИК “Люрен” – София 1994

4.Баланс и отчет за приходите и разходите на “Хлебмашкомерс” ЕООД за 1998/1999г.

5.Основи на стопанския анализ на предприятието

Автори: Ваклиев Григор, Чуков Кръстьо, Тимчев Марко,

ИК “Люрен” София, 1992г.

6.Финансово – стопански анализ на фирмата

Автор: Тимчев Марко

“ПРОТЕД” – София, 1999г.

7.Финансово – стопански анализ на предприятието

Автор: Чуков Кръстьо

Печатница “Резон” – София, 2000г.


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1346 посетителя и 93 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.