Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Международни Отношения (МИО) КОНТРОЛ ВЪРХУ СДЕЛКИТЕ И ПЛАЩАНИЯТА С ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА


Дипломна работа, 68 страници по-големи от стандартните, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

Уводстр.3

Глава 1.Характеристика на външнотърговските сделки

1.1.Същност, икономически и правни аспекти на външнотърговските сделкистр.4

1.2.Видове външнотърговски сделки – стр.7

1.3.Етапи в реализацията на външнотърговските сделки

1.3.1.Подготовка на външнотърговските сделки– стр.12

1.3.2.Формулиране на основните клаузи на външнотърговския договор– стр.16

1.4.Форми и средства на плащане във външната търговия– стр.22

1.5.Рискове при външнотърговските сделки– стр.36

Глава 2.Проблеми при осъществяването на контрол върху сделките и плащанията с чуждестранна валута

2.1.Контролни и информационни аспекти на международното управление– стр.45

2.2.Управление на външноикономическата дейност и държавно регулиране– стр.47

2.3.Средства на осъществяваната външнотърговска политика в България

2.3.1.Мита и тарифни регулатори– стр.51

2.3.2.Административни регулатори на външнотърговската търговия– стр.55

2.3.3.Валутни регулатори на външната търговия– стр.58

2.3.4.Административни мерки за ограничаване на вноса и тяхното влияние върху сделките и плащанията с чуждестранна валута– стр.59

2.3.5.Мерки за стимулиране на износа и тяхното влияние при сделките и плащанията с чуждестранна валута– стр.60

Заключение – стр.61

Приложения– стр.62

Използвана литература– стр.65

Увод

Външнотърговските сделки представляват сърцевината на стопанската дейност на фирмите, участващи на пазара.Те изпълняват с конкретно практическо съдържание международните икономически отношения.Всяка международна сделка представлява сложен алгоритъм от специфични дейности, подчинява се на многобройни правила, закономерни и случайни събития.От конкретните стопански резултати на всяка сделка зависи оцеляването и развитието на фирмите с международна дейност.Всичко това изисква прецизна и професионална подготовка и реализация на сделките, съобразена със специфичните особености на международната бизнес среда. Основното икономическо съдържание на външнотърговската сделка се заключава в дейността, насочена към изграждане и функциониране на връзките между контрагентите от различни страни по покупко-продажбата на стоки и услуги.По същество тя е център на формирането и развитието на комплекс от икономически, правни, валутно-финансови и други взаимоотношения, тъй като тя се съпровожда от подготовката и изпълнението и на транспортни, транспортно-спедиторски, застрахователни, митнически, складови и други операции, също с международен характер.Външнотърговската сделка се отличава и с редица специфични особености, които следва задължително да се имат предвид при сключването и изпълнението на всяка една от тях. По-съществените от тези особености са следните:

- При сделката за покупко-продажба на стоки или услуги в международната търговия контрагентите винаги произхождат най-малко от две, а в редица случаи и от повече от две различни държави. Това налага обектът на търговия да пресича различни национални граници с всички произтичащи от тук последици.

- Външнотърговската търговия предполага привличането на голям брой непреки участници (транспортни и транспортно-спедиторски организации, застрахователни институти, банки, посреднически предприятия, качествен и количествен контрол върху стоките и др.), което увеличава сложността и риска на сделката. Тази особеност има определено значение в процеса на анализа на възможните варианти за сключване и реализиране на сделката, тъй като налага подработването и възприемането на специфични методи и форми при избора на оптималния вариант.

- Сключването и изпълнението на външнотърговските сделки изисква спазването на определен кръг норми и правила на различните национални законодателства и международни организации и съобразяване с отработените и утвърдени от самата практика търговски обичаи, както и с тенденциите в развитието на общата външноикономическа политика на страните контрагенти. Това дава отражение върху изработването на самите договори и за покупко-продажба в международната търговия, върху формите и методите на реализиране на сделката, върху избора на вариант при решаване на възникнали спорове между контрагентите и др.

- Плащането при външнотърговската сделка най-малко за единия от контрагентите се извършва в чужда валута. Това увеличава рисковете, свързани с изпълнението й и внася специфични особености във формите, начините и средствата за плащане, предполага участието на чужди банкови институти и допълнителни разходи, свързани с уреждането и гарантирането на плащанията.

Актуалността на темата произтича от общоикономическите промени в страната през последните 16 години, след разпадането на Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ) през 1989г. и разработените системи на внос и износ в България към държавите от СИВ, както и преходния период на икономическо развитие и преход от планово към пазарно стопанство. Настъпилите промени в износа и политиката по вноса в страната са пряко свързани с икономическата обстановка в страната, с политическите дейности на преходните правителства, както и с някои общи закономерности и фактори, останали от времето преди 1989г. и като цяло с развитието на цялостна политика по отношение външнотърговската дейност на фирмите и страната. Актуалността произтича и от новите положителни тенденции в изискванията на ЕС към България по отношение на вносно-износната й политика и като цяло производствения сектор в страната и конкурентноспособността на частния сектор. Защото развитието на ефективна и цялостна външнотърговска дейност пряко е свързано с развитието на пазарна икономика и пазарни правила в страната, на конкурентноспособен частен сектор и на реално и ефективно увеличаващо се производство.

Задачите на настоящата разработка са пряко подчинени на основните цели, преследвани в настоящия анализ, а именно да се разкрият основните особености на външнотърговските сделки както. Цели се да се разкрият основните проблеми при сделките и плащанията с чуждестранна валута в и извън страната, както и прилагането на ефективен държавен контрол по отношение на тези плащания. Основно ще се наблегне на специфичните външнотърговски сделки, на правните и икономически аспекти на търговията, както и на държавните и информационните контролни функции по отношение развитието на външната търговия в България.


Глава 1

Характеристика на външнотърговските сделки

1.1.Същност, икономически и правни аспекти на външнотърговските сделки

Външнотърговската сделка е комплексно явление.Тя може да се разглежда като фактическо състояние, като икономическо и правно явление, да се проявява в разнообразни форми с оглед прилагането към нея на различни класификационни критерии.Сделката е средство за управление на външната търговия, има психологически особености и свой технологически цикъл на осъществяване.Във фактическо отношение сделката представлява съвкупност от действия по осъществяването на внос, износ, реекспорт на стоки, машини, съоръжения, комплектни обекти, на ценности, които нямат непосредствена материална субстанция, като авторски права, патенти, марки, образци и др.Тук спадат и дейностите по обслужване на търговията със стоки като: транспорт, застраховки, спедиционни дейности, реклама и др.Фактическите действия, чрез които се извършва външнотърговската сделка, могат да преследват определена крайна цел и да се разчленят на отделни етапи.От друга страна определена цел може да се постигне не с една, а с няколко сделки.

В икономически аспект сделката е израз на икономически отношения между определени субекти, които постигат имуществени последици чрез нейното реализиране.При сделката значение имат печалбата, рационалното използване на възможностите на националните и на международното стопанство.В юридически аспект сделката може да се разглежда като правомерен юридически факт, насочен към създаване, изменение или прекратяване на правоотношения в областта на външната търговия и свързаните с нея дейности.В управленски аспект външнотърговската сделка може да се разглежда като средство за управление в завършващия стадий на всяка външноикономическа и търговска дейност по реализация на стоки, услуги и други резултати, предмет на международен обмен.Освен това самата сделка има свой начин на управление, за да бъде реализирана.Тук спадат всички дейности по осъществяване на технологичния цикъл на сделката: подготовка за нейното сключване, която бива обща и конкретна; самото сключване на сделката по определен начин и нейната реализация.Управлението на сделката вече е значително усъвършенствано чрез използването на електронноизчислителна техника и стандартизирани документи.Външнотърговската сделка се характеризира с три особености.Това са: една от страните по сделката да е чуждестранно физическо или юридическо лице; имуществото – предмет на сделката да преминава държавната граница и да се извършват плащания в чужда валута.Най-съществената от тези особености е една от страните по сделката да е чуждестранно физическо или юридическо лице, защото е възможно да се продаде от чуждестранно лице стока, която се намира вече в страната на купувача.Що се отнася до плащанията в чуждестранна валута, те също могат да не бъдат неотменим белег на външнотърговската сделка.Понякога е възможно те да липсват дори, например при т. нар. компенсационни сделки, при които като еквивалент се предоставя не валута, а стока от другия контрагент. При сделката лицата, които я сключват, трябва да притежават необходимата правоспособност и дееспособност, съгласно съответното национално право.У нас например съгласно Търговския закон търговските сделки се сключват от лица, притежаващи качествата на търговец.Това са лицата, физически и юридически, които са посочени в чл.1 от Търговския закон и по занятие извършват търговски сделки.Важно е също така да се спазват разпоредбите на международното право.Значение имат и чуждите национални закони, които намират приложение в определени случаи при външнотърговските сделки .Специално за България е нужно да се спазват нормите на съответните закони, намиращи приложение към външнотърговските сделки, и най-вече на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, Закона за чуждестранните инвестиции, Закона за концесиите, приватизационните закони и тези регулиращи борсовата търговия, валутното и данъчното законодателство и др.

Важна особеност на правното регулиране на външнотърговската сделка е възможността тя да се извършва чрез различни представители: пълномощници, комисионери, агенти и др.Техните правомощия трябва ясно да се разграничават в съответните договори от тези на лицата, които извършват фактически неправни действия.При сключването и реализацията на външнотърговските сделки е важно да се ползва мнението на компетенти юристи. Що се касае до правната форма на външнотърговската сделка, то тук са приложими по принцип изискванията на съответните национални правни системи.У нас съгласно чл.293 от Търговския закон писмена форма на договорите е нужна, когато законът изисква това.Тъй като външнотърговските сделки се отнасят до големи суми и интереси, по принцип се е утвърдила в практиката те да се сключват в писмена форма.Съгласно Търговския закон редица сделки: за застраховка, разплащателна сметка и др., следва да се сключват задължително в писмена форма. В случаите, когато законът изисква наред с писмената форма да са налице и определени реквизити, то те трябва да присъстват в оформянето на сделката.Съгласно Търговския закон писмената форма се смята за спазена, ако волеизявлението е записано по технически начин, което дава възможност да бъде възпроизведено.При изявленията, направени по телефакс или телекс, писмената форма се смята за спазена, ако от книгите и документите, които отразяват работата на тези апарати, е изключително неточно възпроизвеждане на изявлението.Когато за сключването на търговската сделка е предвидена определена форма, тя се отнася и за измененията и допълненията на сделката.Съществен белег на реализацията на външнотърговските сделки е ролята на държавата в тяхното регулиране.Държавата има функции както в създаване в национален мащаб на правни актове, така и за приемане на решения и тяхното оформяне в международни договори и спогодби за определяне на условията за сключване и реализацията на външнотърговските сделки.Също така трябва да се отчитат и функциите на институциите и държавните служители, които под една или друга форма, пряко или косвено имат компетентност в регулирането на външнотърговските сделки.Международните икономически организации също имат свое място в регулирането и регламентирането на международните икономически връзки в това число и на външнотърговските сделки.

 

--------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

Външнотърговските сделки представляват сърцевината на стопанската дейност на фирмите, участващи в международната търговия. Те изпълняват с конкретно практическо съдържание международните икономически отношения. Всяка международна сделка представлява сложен алгоритъм от специфични дейности, подчинява се на многобройни правила, закономерни и случайни събития. От конкретните стопански резултати на всяка сделка зависи оцеляването и развитието на фирмите с международна дейност. Всичко това изисква прецизна и професионална подготовка и реализация на сделките, съобразена със специфичните особености на международната бизнессреда.

Външнотърговската сделка представлява сложен комплекс от дейности, провеждани в определен алгоритъм и насочени към оптимизиране на крайния финансов резултат. Общоприети рецепти за извършване на външнотърговските сделки не съществуват. Поради голямото разнообразие от варианти за сключване, специфичните цели, които фирмата си поставя във всяка сделка, особеностите на търгуваните стоки и на пазарните условия, всяка сделка придобива уникален характер.

В заключение също така трябва да се спомене и голямата роля на отделните външнотърговски операции за развитието както на отделните фирми, така и на икономиката като цяло. Важни са анализите и коментарите относно количественото и структурно изменение на вноса и износа от страната, както и факторите, които довеждат до това изменение.Членството ни в Евросъюза поставя нови критерии пред външната ни търговия, износа ни, както и във финансовите условия при реализирането на външната търговия и стокообмен. От голямо значение е и провежданата правителствена политика за ограничаване на вноса и мерките за стимулиране експортната дейност на фирмите. В новите условия се променят и възможностите за предотвратяване възникването на проблеми при плащанията с чуждестранна валута, както и цялостната политика по отношения управленския контрол при реализацията на такива сделки. В съвременните условия в България при провеждането на външноикономическата дейност  и държавното регулиране и контрол на вноса и износа и други външноикономически операции се прилагат едни от най-широко използваните средства в международната практика: икономически и административни средства за регулиране на външноикономическата дейност.

В последните години интернационалното управление се разбива на основата на успешното използване на съвременните информационни технологии. Става дума за съчетание от техника, програмни продукти, телекомуникации, бази данни и т.н. Въвеждат се нови механизми и условия, които допълнително улесняват външноикономическата дейност. Процесите на иновации в сделките са с цел гарантиране на безопасността за контрагентите и като цяло за по-доброто и по ефективно изпълнение на отделните сделки. Всичко това е предпоставка за развиване и утвърждаване на външната ни политика като сериозна предпоставка за икономическа стабилизация и важен критерий за българската конкурентноспособност спрямо западните фирми и критерии.

------------------------------------------------------

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

  1. Атанасов, М. Специални външнотърговски сделки. ВТ, изд. “Абагар”, 2000;
  2. Илиев, Ив и кол. Външнотърговска политика и сделки. ИК “СТЕНО”; Варна, 2002;
  3. Велев, Т. Външнотърговска дейност. УИ “В. Априлов”; Габрово, 2002;
  4. Каракашева, Л. Външнотърговски операци. ИК “Юрапел”; второ издание; 1995.
  5. Проф.д-р.ик.н. Г. Георгиев, Иван Гълъбов, Богомил Андонов, Външноикономическа дейност, Свищов
  6. www.helpos.com

 


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1618 посетителя и 56 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.