Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Счетоводство Анализ на паричния поток на фирма „ЛЮСИ”ООД


Дипломна работа, 54 стандартни страници, съдържа бележки под линия, таблици, формули, 1 графика, има апарат
Цена: 1.20лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Съдържание

1.Въведение

2.Параграф 1. Същност на паричните потоци

3.Параграф 2. Методология на анализа на паричния поток, при Отчет за паричния поток, изготвен по прекия метод

4.Параграф 3. Методология на анализа на паричния поток, при Отчет за паричния поток, изготвен по косвения метод

5.Параграф 4. Анализ на паричния поток на фирма „ЛЮСИ” ООД

6.Заключение

7.Източници и приложения


Въведение

Един от най-важните показатели за финансовото състояние на всяка фирма представлява информацията за наличността и динамиката на паричните средства през отчетният период. Това се обуславя от факта, че паричните средства са най-бързо ликвидните активи в предприятието и от тази гледна точка, наличността или липсата им определя ликвидността на предприятието и възможността да погасява своевременно задълженията си.

С оглед счетоводната отчетност, паричните суми се разделят на различните дейности, които извършва предприятието, от една страна и от друга страна - съобразно наличностите в началото и в края на годината. Тази информация намира място в Отчета за паричния поток на предприятието.

Счетоводните системи дават информация за дължимите и платените суми по доставчици, клиенти и други, като по този начин, фирмата може да следи входящия и изходящия си поток. Информацията за Отчета за паричния поток се създава, регистрирайки първични счетоводни документи – фактури за доставка, фактури за продажба, касови ордери и пр., които са ориентирани към “входа” и “изхода” на фирмата, без да се прави обвръзка на доставките с продажбите. [1]

Следователно, паричните потоци са важни за всяко предприятие. Това определя актуалността на темата. Целта на работата е да се разгледат особеностите при анализ на паричните потоци на предприятието. Задачите, които се поставят с тази цел са:

- да се разгледа същността на паричните потоци /входящи/изходящи/ в предприятието;

- да се направи методическа обосновка на начините на анализ на Отчета на паричния поток;

- на базата на счетоводни данни, да се направи анализ на паричните потоци на предприятие ЛЮСИ ООД.

Обект на изследване е посоченото предприятие. Предмет на изследване е паричния поток на предприятие ЛЮСИ ООД.

Хипотезата, която се издига в разработката е, че паричния поток спомага за по-нагледно представяне на информацията за наличността на паричните средства във фирмата, за тяхното движение и рационално използване. Чрез отчета за паричните потоци може по-лесно да се анализира финансовото състояние на фирмата. Той е част от вътрешния финансов контрол осъществяван във всяка фирма.


Параграф първи

Същност на паричните потоци

Паричните средства представляват важен елемент в групата на краткосрочните активи. [2]Често ги наричат непечеливши активи (с изключение на случаите, когато носят лихви), тъй като са необходими за закупуване на суровини и материали, за заплащане на външни услуги, за погасяване на различни задължения и др. Те осигуряват в най-голяма степен ликвидността на предприятието. От друга страна, наличието на достатъчен размер от парични средства дава възможност предприятието да действа свободно в осъществяваната от него дейност.

Определянето на оптималния размер от парични средства към всеки момент от дейността на предприятието е отговорна задача, защото наличието на много пари е признак за финансово управление. Липсата им е пък опасна, защото води до потенциални проблеми при плащане на задълженията към доставчиците и други контрагенти. Също така, трябва да се отбележи, че в някои случаи, от предприятието изхождат парични потоци в посока на персонала.[3]

Затова движението на паричните средства следва да се анализира задълбочено с оглед осигуряване на подходяща информация, която да подпомага вземането на оперативни и перспективни решения.

Паричните потоци, в нормативен план са определени чрез Счетоводен стандарт 7. Според СС 7, паричните средства се подразделят на два ос­новни вида - парични наличности и парични еквиваленти.[4] Парич­ните наличности са средствата, намиращи се в касата в края на работния ден и тези, които са в различните банкови сметки под формата на безсрочни депозити.

Под парични еквиваленти се раз­бират краткосрочни и бързоликвидни активи, които лесно могат да се трансформират в парични наличности. Към тях се отнасят чековете, срочните депозити, полиците и други подобни финансо­ви инструменти, за които не съществува значителен риск от про­мяна на стойността им при операциите но конвертирането им. Тук се включват също така и краткосрочните финансови активи, когато са с падеж до три месеца от придобиването им.

Като парични средства се третират и авансите на подотчетни­те лица, тъй като до момента на отчитането им те се считат като наличности.

Следователно при тази структура на паричните средства, тех­ният размер фигурира не само в групата на паричните средства в раздела Краткотрайни активи на счетоводния баланс, а също така в сметка Клиенти по търговски кредити (за издаде­ните полици), в сметка Подотчетни лица и в с/ка Държавни ценни книжа. От друга страна, не всички средства, отразени по послед­ните три сметки, отговарят на определенията за парични средства. Затова при установяване на структурните елементи на тези средства се налага да се използва информация и от аналитични­те сметки към тях.

Едно от основополагащите понятия при анализа на паричните средства е паричният поток. Той представлява съвкупността от разпределените през отчетния период постъпления и плащания на парични средства, генерирани от стопанската дейност. Не се тре­тират като паричен поток преводите на суми от една по друга раз­плащателна сметка на предприятието, както и предоставените аванси на подотчетни лица. Важното значение на анализа на па­ричните потоци се определя от следните основни положения:


------------------------------------------------------------------------------------------


Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

Паричните потоци отразяват брутните касови и брутните банкови постъпления и плащания. Наличността на парични средства в края на отчетния период се определя директно чрез събиране на паричната наличност в началото на периода с положителните резултати от движението на паричните средства от отделните видове дейности и чрез изваждането на отрицателните резултати от движението на паричните средства от отделните видове дейности. Информационна база за анализа на паричните потоци е Отчета за паричния поток, който се попълва, като се използва информация от регистрите за систематично отчитане - информация за салдата и оборотите по сметките за паричните средства в Главната книга - сметки от група 50 Парични средства.

Анализът на паричните потоци е важен елемент, защото отразява наличността или липсата на парични средства в предприятието. Тази наличност или липса е важна по отношение на ликвидността на фирмата. Ето защо, е необходим анализ на наличностите – в каса и по сметка на предприятието.

За изследваното предприятие може да се каже, че осъществява основна дейност, от която има генериран отрицателен паричен поток и през двете изследвани години. Паричните потоци на фирмата се генерират от финансова дейност. Като цяло, тъй като предприятието е нефинансово, то е необходимо да реализира парични потоци от дейността си, ето защо е необходимо периодично да се прави разчет или анализ на средствата или постъпленията, а също така и на разходваните средства, с цел да се оптимизират паричните наличности и да се генерира поток от оперативната дейност на фирмата.


Източници

1. Адамов, В., Финансов анализ, Велико Търново, 2002

2. Билев, Б., Икономически анализ при осъществяване на независимия финансов одит на финансовото състояние на предприятието, Сп Делова седмица, 2003

3. Билев, Б., Анализ на финансовата устойчивост на индустриалното предприятие, АИ "Ценов”, 2003

4. Захариев, А., Aнализ на еднофакторните въздействия върху печалбата във фирмата, Бизнес управление, Свищов, 2000

5. Захариев, А., Теоретико-приложни аспекти на управлението на персонала в българските фирми, Свищов, 2004

6. Захариев ,А., и др., Финанси, Абагар, 2001

7. Головина, Ан., Финансово – счетоводен анализ на показателите за ликвидност и финансова автономност, Сп. Данъчна практика, 2001, бр 9

8. Динев, Д. и др. Анализ на финансовите отчети, София, 1993

9. Дурин, Ст., Показатели за финансово- счетоводен анализ, Сп. Финанси и право, 2004/12

10. Душанов, Ив., Курс по счетоводство на предприятието, Ромина, 2005

11. Закон за счетоводството, Обн., ДВ, бр. 98 от 16 ноември 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. доп. ДВ бр. 91/2002 г.

12. Каменов, Д., Фирмено планиране, прогнозиране и контролиране. ИК ОКОМ, София, 1999

13. Митов, К., Анализът на маржиналния доход – предпоставка за успешна ценова политика, АИ "Ценов”, 2004

14. СС 7: www. accinfo.persof.com/

15. Тимчев, М., Финансово – стопански анализ, София, 1999

16. Тодоров, Г., Финансово – счетоводен анализ. ИК СТЕНО, Варна, 2003


 


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 2186 посетителя и 56 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.