Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Макроикономика Икономически растеж и безработица в периода на преход (1990 г – 2002 г)


Дипломна работа, 68 страници по-големи от стандартните, съдържа схеми, формули, таблици, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД.. 4

ГЛАВА І

ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ.. 6

1. Дефиниране на изследваните понятия. 6

1.2. Инвестиции. 7

1.3. Работна заплата. 7

Елементи, които се включват при определяне на основната работна заплата: 7

1.4. Инфлация. 9

2. Изследвания на НСИ по отношение на икономическия растеж.. 10

2.1. Методи за оценка на брутния вътрешен продукт. 10

2.2. Методи за изследване за чуждестранните преки инвестиции. 16

2.3. Методи за изследване на работната заплата. 17

2.4. Методи за изследване на инфлацията. 18

ГЛАВА ІІ

УСЛОВИЯ И ФАКТОРИ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ.. 23

1. Брутен вътрешен продукт - основен измерител на икономическия растеж.. 23

2. Факторът работна заплата за определяне на икономическия растеж.. 29

3. Факторът инвестиции за определяне на икономическия растеж.. 29

4. Факторът инфлация за определяне на икономическия растеж.. 32

ГЛАВА ІІІ

СТРАТЕГИЯ НА АНАЛИЗА. ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ. 40

1. Статистическо изследване на множествена регресия. 40

2. Анализ на резултатите. 61

3. Краткосрочна прогноза за развитието на безработицата. 66

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 67

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА: 68


УВОД

От дълго време в макроикономическата теория се разглежда въпроса за брутния вътрешен продукт и темповете на неговото нарастване.

Или казано по друг начин теорията за икономическия растеж се отнася до нарастването на потенциалния БВП в дълъг период от време. Анализът на икономическия растеж включва факторите, които водят към увеличаване на потенциалното съвкупно производство.

Модерните теории за растежа включват натрупването на капитала, но приемат промените в населението като резултат от неикономическите причини. Изходно начало е условието за капиталоемкост в производството, което означава нарастване на капитала на един зает. При отсъствие на технологични промени това условие означава пропорционално нарастване на производството на един зает поради намаляване възвращаемостта на капитала.

Основна привлекателна черта на темата е и нейната непосредствена приложимост в българската икономика. Обемът и темпът на нарастване на БВП показва различни тенденции, интересни за икономистите и даващи възможност за изготвяне на дългосрочни прогнози с цел вземане на пазарни решения за инвестиции. За изследвания период от 1990- 2001 се увеличава броят на смесените предприятия, повишава се ролята на чуждестранното участие в приватизацията на крупни и значими за българската икономика предприятия. Очевиден е и стремежът на българското правителство за привличане на крупни инвеститори в приватизационните процеси в страната в синхрон с изпълнението на споразуменията с МВФ и начертаната стабилизационна програма. Проблемите, които третира настоящата тема, се отличават с изключителна перспективност, което се доказва и от приоритетното внимание на законодателната власт и популярността и сред масмедиите.

Изборът на конкретната проблематика се мотивира с актуалността на темата, със стремежа на страната ни за присъединяване към евроатлантическите структури и изискванията, които Република България трябва да изпълни, за да се интегрира в общото Европейско пространство.

Анализът на избраната проблематика ще бъде осъществен със статистическия инструментариум, и по-конкретно чрез прилагането на регресионен анализ.

Целта, която се преследва с разработването на настоящата тема е измерването на икономическия растеж и изследване влиянието на факторите, под влиянието на които се изменя периода на преход които различните теоретични подходи към него, темпът на нарастване, БДС, отраслова структура, приватизационен процес в България, значение и ролята за икономиките в преход и частност в нашата страна. Изследванията и опитът на други страни могат да бъдат полезни в откриването на силните и слабите страни на тази специфична форма на финансиране, присъстваща отскоро в българската практика.

За да се постигне целта на дипломната работа се изследват и изпълняват следните задачи:

1. Изясняване начина на измерване на икономическия растеж /БВП/

2. Установяване и изследване на влиянието на факторите чуждестранни преки инвестиции, работна заплата и инфлация.


ГЛАВА ПЪРВА

ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ

1. Дефиниране на изследваните понятия.

1.1. Брутен вътрешен продукт

Брутният вътрешен продукт (БВП) е измерител на пазарната стойност на крайния резултат от производствената дейност в икономиката за даден период. Изчислява се по три метода. Производственият метод показва създаването на добавена стойност при производството на стоки и услуги. Методът на доходите показва създаването на първични доходи на участниците в производствения процес. Методът на крайните разходи показва стойността на стоките и услугите използвани за индивидуални и колективни потребности на домакинствата и обществото, за инвестиции и запаси, за външна търговия. Пазарната стойност на БВП се получава директно по метода на крайните разходи, а по производствения метод и по метода на доходите се добавя показателят Корективи.

Тримесечните оценки на БВП представят състоянието и тенденциите в развитието на икономиката в краткосрочен аспект и са индикатор за определяне на икономическата политика на макроравнище. В общи линии те следват принципите, определенията и структурите на годишните сметки, но подлежат на определено модифициране, дължащо се на периода от време, който обхващат, специфичните източници на информация и нивото на агрегация на показателите. Целта им е представяне на изменението на основните макроикономически агрегати за текущата година в кратки срокове, основано на налична тримесечна информация.

Разширявайки концепцията за елементите на БВП, е необходимо да посочим следните понятия:

Брутната продукция (базисни цени) е стойността на произведените стоки и услуги в резултат на производствената дейност на единиците резиденти през тримесечния период. Тя може да бъде пазарна и непазарна.

Пазарна е продукцията, която е продадена или реализирана по някакъв друг начин на пазара или е предназначена за продажба или размяна в бъдещи периоди по цени, които оказват съществено влияние върху пазарното търсене и предлагане и покриват разходите за производството на стоките и услугите. Непазарна е продукцията, която не е предназначена за продажба или други пазарни отношения. Тя включва стоките и услугите, произведени и използвани за собствено крайно потребление или капиталообразуване или предоставени за индивидуално или колективно потребление безплатно или по икономически незначими цени. Тази продукция се оценява като сума от всички текущи разходи (разходи за материали, за външни услуги, за труд, социални осигуровки и т. н.), направени за производството й.

Междинното потребление включва стойността на всички стоки и услуги, трансформирани или изцяло изразходвани в процеса на производство през съответния период, с изключение на потреблението на дълготрайните активи, отчетено като потребление на основен капитал (амортизацията).

Крайните потребителски разходи на правителството за предоставени индивидуални услуги на домакинствата включват предоставените безплатни услуги в областта на здравеопазването, социалното осигуряване, образованието, спорта, културата и изкуството. Те се измерват с брутната продукция на тези дейности, намалени със заплатените такси (ако има такива), включени в междинното потребление на други сектори или в крайните потребителски разходи на домакинствата.

 

----------------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблемите на икономическия растеж и конюнктурния цикъл се разработват традиционно като взаимносвързани, но самостоятелни области на икономическата теория. Теоретичните спорове не заглъхват, но са относително умерени при по-трайно проявление на растежа и при преобладаваща неустойчивост в реалното стопанско развитие, когато "надмощие" взема съответното научно направление.

През последното десетилетие проблемите и проявленията на растежа се видоизменят и предпоставят зараждане на обновен интеграционен етап в развитието на теорията. Дълбоките му корени се откриват още в първите по-значими теорични модели за растежа, допускащи в една или друга степен временно, нетрайно нарушаване на основното изискване за равновесие, за равномерна динимика на БВП.

В по-късно създадените модели на растежа възможностите за съвместен анализ са по-широки предвид изведените тях различни видове норми на растежа и дългосрочна траектория на процеса. Естествените граници, необходимите текущи и перспективни темпове на растежа от гледна точка на бъдещето на човечеството поставят праг пред условието за постоянно нарастващо увеличаване на производството. По-изразената чувствителност на растежа към действието на екзогенни и субективни фактори и обективната ресурсна ограниченост задълбочават неутойчивия характер на процеса на растежа в действителността. Започва да се оформя идеята за рационалните темпове на растежа, в която временните спадове се приемат за полезни и опосредстващи последващо по-ускорено развитие на икономиката.

Модифицираната структура на процеса и теорията за растежа се отразява върху емпиричните факторни и сравнителни анализи.

От едностранна оценка на процеса чрез количествени измерители те се насочват все повече към допълнителните скрити признаци на качествени подобрения, каквито се извършват и в рамките на спада на БВП в съвременността. Обобщенията, присъщи като правило на дългосрочните емпирични анализи, затрудняват разкриването на главните източници на растежа и причините за спада. Така дългосрочните се съчетават със средносрочни, краткосрочни и дори годишни изследвания, а заключенията за вида на растежа се подчиняват в зависимост от фактическата динамика както на принципите на растежа, така и на свойствата на цикъла.

Проблемите на растежа, зависимостта на процеса от основни и специфични условия и фактори, вариантите на величините и съотношенията между постигнатите темпове на растежа са неизброими.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Адамов, Лилова, “Техники за финансиране на фирмата”, Свищов, 1992 г.

2. Адамов, Лилова, Захариев, “Инструменти за финансово управление на фирмата”, Свищов, 1994 г.

3. Браун, К., Джаксон П., Икономика на публичния сектор, PSSA, София, 1998

4. Генешки, М., Георгиев, Л., “Регионална икономика”, издателство “Стопанство”, София, 1996 год.

5. Гоев, В. Статистическа обработка и анализ на информацията от социологически, маркетингови и политически изследвания със SPSS, С. 1996

6. Лилова Р. И др. Бюджет и бюджетна политика, Абагар, В. Търново, 1997

7. Манов, А. Многомерни статистически методи със SPSS, С. 2002

8. Манов, А. Статистика със SPSS, С. 2001

9. Пиримова, В., “Растеж, цикличност, конюнктура”, Университетско издателство, София, 2001 г.

10. Станев С., “Инфлационни процеси – същност и динамика”, София, 1994 г Миркович, К., “Макроикономикс”, част I и част II, София, 1992 г.

11. Статистически справочник, НСИ 2001г., 2003

12. Стойкова, А., “Статистически методи”, І част – Методическо ръководство за решаване на задачи, С., 1978.

13. Съйкова, И, А. Стойкова-Къналиева, Св. Съйкова Статистическо изследване на зависимости, С. 2002

14. Съйкова, И., С. Тодорова, “Статистическото изследване”, ИК Люрен, С., 1994.

15. Шопов, Стефанов, Паунов, “Икономика на труда”, изд. “Стопанство”, София, 1997 год.

16. www.nsi.bg


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 862 посетителя и 98 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.