Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Счетоводство Активите в бюджетните предприятия


Дипломна работа, 134 стандартни страници, съдържа счетоводни записвания, схеми, бележки под линия, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод

Глава първа: обща характеристика на активите в бюджетните предприятия

1.1. Бюджетни предприятия – същност и видове

1.2. Особености в прганизацията на дейността на бюджетното предприятие

1.3. Същност и структура на активите в бюджетните предприятия

1.4. Организация на счетоводното отчитане на активите в бюджетните предприятия

Глава втора: Счетоводно отчитане на активите в бюджетните предприятия

2.1. Активите в бюджетните предприятия като обект на отчитане

2.2. Оценка на активите в бюджетните предприятия

2.3. Документи и документооборот

2.4. Характеристика на синтетичното и аналитичното отчитане

2.5. Счетоводно отчитане на активите в бюджетните предприятия

Глава трета: Съвременни аспекти на отчетния процес на активите в
бюджетнтие предприятия

3.1. Общи параметри на счетоводната политика в бюджетно предприятие „...”

3.2. Счетоводна политика на бюджетно предприятие „...”

3.3. Възможности за усъвършенстване на отчетния процес за активите на
бюджетно предприятие „...”

3.4. Счетоводен анализ на бюджетно предприятие „...”

Заключение

Списък на използваната литература

Приложения

Съдържание


УВОД

Под бюджетно предприятие се разбира звено от извънпроизводствената сфера, което осъществява преимуществено държавни функции /функции на централната власт – законодателна, изпълнителна, съдебна/ или функции на местната власт и местното самоуправление и поради това се издържат /изцяло/ или частично от държавния бюджет. Бюджетните предприятия прилагат задължително двустранно счетоводно записване и фондова организация на отчитане на паричните средства и паричните потоци.

Счетоводството на бюджетното предприятие е подчинено на Сметкоплан, правила и изисквания, които се спускат от Министерството на финансите на България.

Характеристика и особености на бюджетните предприятия

Бюджетните предприятия имат няколко особености, които ги отличават от останалите:

На първо място, трябва да се отбележи, че бюджетните предприятия не принадлежат към производствената сфера. В тях не се създава национален доход – напротив, потребява се, с малки изключения от общото правило, когато към някои бюджетни предприятия се създават звена за производство или стопанска дейност.

На второ място, като непроизводителни единици, бюджетните предприятия са зависими от външен източник на средства за издръжка и покриване на разходните пера.

На трето място, финансовите средства на бюджетните предприятия се контролират значително по – строго и отчетността им е поставена в значително по – строг режим отколкото останалите икономически единици.

Това се налага, защото бюджетните предприятия изразходват държавни средства, т.е. средства от бюджета на Република България. Всяко направление на изразходването на бюджетните субсидии /кредити/ е целево.

Разбира се, има случаи в които бюджетните предприятия извършват стопанска дейност – например при отдаване на места за реклама, при производство на храна за нуждите на работниците, но в условията на Новоприетия Закон за обществените поръчки, тези дейности все повече намаляват.

Кое налага създаването и функционирането на бюджетните предприятия?

Под публичен сектор, в смисъла на икономикса се разбират всички стопански отношения на държавата с потребители и производители. Те възникват по повод на държавната собственост, но също така и във връзка със стопанската политика на държавата. Държавата дефинира правата върху собствеността, които са необходими за пазарното равновесие. Някои стоки не могат да бъдат доставени чрез пазара , защото няма начин да бъдат изключени неплатежоспособните потребители.

Стоките, които се употребяват без да са доставени чрез пазар се наричат чисти публични блага. Националната отбрана, правозащитната система, паричното обръщение и пр. са типичен пример за чисти публични блага. Това се разбира също и в следния контекст: Националната отбрана защитава всички, няма начин, тя да покровителства част от населението, а други – не. Подобна е дейността и на други държавни институции. Тези дейности са обществено благо и тъй като при тях дейността се регламентира от нормативна база на държавата, а не от законите на търсенето и предлагането, то те са публични блага.

Или може да се обобщи:

Чисто публично благо е съвместно консумирани стоки и услуги. Когато се консумират от едно лице, те са в същото време и на разположение и на други. При това, тяхното създаване не зависи от законите на пазара, а от други специфични фактори.

Смесени публични блага. Смесените блага, подобно на чистите се потребяват отново от всички, финансират се от държавата, която предварително е акумулирала средства за тяхното създаване, но се отличават от публичните, че при тях е възможно да бъдат създадени в структури, които не принадлежат на държавата, като тя заплаща за това. Пример за такива блага са създаването на частни детски градини, подпомагани от държавата; създаване на приемни семейства и пр.

Тези блага отново могат да бъдат потребявани от всички, но понякога за тях се заплаща от потребителя. За разлика от чистите блага, смесените понякога зависят от търсенето и предлагането на пазара.

В процеса на интеграция, възниква въпроса за създаването на модели за ефективно управление на публичния сектор, тенденция, която се налага в развитите страни с пазарна икономика. Теоретичната база за публичния сектор са теориите за общественото благоденствие, за публичния избор, за публичните блага и за пазарните, ”псевдопазарните “ и непазарни механизми за разпределение на ресурсите.

Допълнение към това са новите подходи и постулати на “новия” мениджмънт за управление на предприятията от публичния сектор, в който се търсят решения за повишаване на ефективността на сектора с частични и имитационни модели на пазарни сили и ”квазипазарен подход на управление”.

Един от фундаменталните и ключови въпроси в развитието на демократичната държава е този, касаещ проблемите във финансовите взаимоотношения между местната и централната власт при предлагането на блага от бюджетните предприятия към общините.

Тези проблеми включват в себе си нормативната уредба на местните финанси, степента на финансомата децентрализация и самостоятелността на общините. Ефективната дейност, просперитета на общините, а оттам и на демократичното развитие като цяло са функция на съвместните усилия на местната и централната власт. Осъзнаването и акцентирането върху тази връзка е било сериозно предизвикателство пред развитието на реформите в местните блага не само в България, но и в други страни.

Публичният сектор е с изразена специфика, както на организацията на планирането, на производството и предлагането на публични блага - публични услуги и продукти, така и на самия характер на публичните блага, а също така и на регулаторните механизми на производство и потребление на търсене и предлагане на публични блага.

Поради тази специфика начините, методите и механизмите за постигането на ефективното и оптимално разпределение на ресурсите имат друг ъгъл на решения. При частния сектор имаме конкурентност на частния потребителски избор и конкурентност при производителното предлагане, основани на частна собственост и частни доходи и върху това се гради пазарния механизъм.

Механизмът на търсене и предлагане на стоки или услуги, произведени от бюджетните предприятия е различен от пазарния.

Поради “неконкурентност и неделимост” на публичните блага в чистия им вид, пределния разход /равновесен анализ / е нула, съответно и равновесната цена е нула, те не са интересни за частния инвеститор поради невъзможността да се формира печалба. Самите бюджетни предприятия не могат да се ползват като частни и поради това критериите за оптималност на производството потреблението и размяната, търпят промени.

Липсата на конкуренция изисква други механизми за постигане на ефективност, оптимално разпределение на ресурсите и по –високо качество на предлаганите публични блага.

При предоставяне на услуги или стоки от бюджетните предприятия, натиска на търсенето е чрез публичния избор на избирателя и чрез политиците, с което закъсняването на сигнала на обратната връзка е твърде голямо /например един политически мандат/. Поради това е необходимо да се търсят и разработват заместващи конкуренцията инструменти и механизми.

 

 

-----------------------------------------------------------

 

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В бюджета намират отражение и се обединяват финансови методи и форми – приходи, разходи, данъци, заеми и др. В процеса на изпълнение на бюджета всички методи и форми се обединяват и намират отражение в общата финансова политика.

Същността на понятието „Бюджет“ може да се разглежда в три аспекта:

§ От икономически аспект бюджетът може да бъде определен „като основен финансов план за образуване и използване на общодържавен паричен фонд”[1] – финансова основа на икономическата програма на правителството.

§ От юридическа гледна точка бюджетът може да бъде определен като закон или като законодателен акт. Ако в процеса на съставяне и гласуване на бюджета изпълнителната власт има повече правомощия, той следва да бъде определен като законодателен акт. Тогава, когато прерогативите на Парламент и Бюджетна комисия са големи и последните могат да внасят промени в представения от Правителството проект за бюджета, последният може и трябва да бъде определен като закон, чийто разпоредби имат юридическа сила една година.

§ В технически аспект бюджетът представлява таблица, в която се отразяват приходите и разходите на държавната власт.

В условията на пазарното стопанство държавата и местните органи за управление изпълняват определени функции. Изпълнението на тези функции е свързано с изразходването на големи количества финансови средства. Тези средства се осигуряват чрез бюджетната система.

Чрез бюджетната система се осъществяват съсредоточаване на част от националния доход в държавата и местните органи за управление с цел финансовото им осигуряване за изпълнение на възложените им задачи.

В своята дейност всяко предприятие осъществява различни по своята същност сделки и отношения със своите контрагенти. Не винаги тези сделки са съпроводени с парични потоци и с придобиването на други активи. Това може да бъде осъществено след определен период от време, през който възникват отношения между участниците като задължения за едната страна и вземания за другата страна.

Разчетните взаимоотношения, в които влиза всяко бюджетно предприятие при осъществяване на своята дейност, могат да бъдат класифицирани в две групи: задължения и вземания.

Задълженията на бюджетните предприятия произтичат преди всичко от тяхното снабдяване със стоково-материални запаси и осъществяването на разходи (за заплати на персонала, стипендии, външни услуги, задължения към бюджета и осигурителната система, командировки, задължения към други бюджетни предприятия за получени заеми и др.).

Вземанията на бюджетните предприятия, възникват от взаимоотношенията им с клиенти, подотчетни лица и други контрагенти. Вземанията на бюджетните предприятия са по-малки по обем, в сравнение със задълженията, т.к. вземанията на бюджетните предприятия от финансиращия бюджет не се отчитат като разчетни взаимоотношения.

Разчетните отношения се отчитат чрез сметки от раздел 4 Сметки за разчети – вземания и задължения в Сметкоплана на бюджетните предприятия. В този раздел се включват както сметки за отчитане само на задължения (пасивни сметки), така и сметки за отчитане само на вземания (активни сметки), а също и сметки за едновременно отчитане на задължения и вземания (активно-пасивни сметки). По дебита на последната група сметки се отразяват вземания и погасени задължения, а по кредита - задължения и инкасирани вземания. Салдото по тези сметки към определен момент показва нетната разлика между вземанията и задълженията. Когато салдото им е дебитно, то отразява превишение на вземанията над задълженията, а когато е кредитно – превишение на задълженията над вземанията.

Счетоводно отчитане на разчетите с доставчици.

Разчетните взаимоотношения с доставчици в бюджетните предприятия възникват във връзка със снабдяването им с материали, гориво, резервни части, работно облекло, хранителни продукти, медикаменти, дълготрайни материални и нематериални активи и др.

Основен първичен документ за документиране на разчетните взаимоотношения с доставчиците е фактурата за продадени стоки или извършени услуги, която се попълва от доставчика или извършителя на услугата.

За счетоводното отчитане на взаимоотношенията с доставчици в сметкоплана на бюджетните предприятия е определена група 40 Доставчици към раздел 4 Сметки за разчети – вземания и задължения. Макар че в основата си разчетите с доставчици са задължения, то в групата са предвидени синтетични сметки както за отчитане на задължения към доставчици в страната и чужбина, така и такива, чрез които се отчитат вземанията от доставчици.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

  1. Закон за устройството на държавния бюджет. ДВ бр.67 от 06 август 1996г., изм. и доп. ДВ бр.46 от 1997г

2. БАН, Речник на чуждите думи в българския език, София, 1982, стр 275

3. Философски речник, С., 1968г., стр. 485

4. Закон за счетоводството, ДВ, бр. 98, 2001г.

5. ЗАКОН за счетоводството, ДВ, бр. 98; параграф 1, т. 1. от доп. Разпоредби, 2001 (бр. 91/2002, бр. 96/2004)

6. Съгласн Закона за устройството на Държавния бюджет (ДВ, бр. 67/1996г. и имененията в ДВ, бр. 56/1997 г. и ДВ, бр. 154/1998г.) „Фонд е финансово-правна норма, чрез която се регламентират извънбюджетните приходи и разходи от държавните органи и бюджетните организациии отношенията им с ДБ във връзка със задачи от национален характер.

7. В. Меразчиев, Г. Баташки, „Бюджетно счетоводство” ; „Характеристика и организация на счетоводството в бюджетните предприятия; стр. 83 - 87

8. Дурин, Ст., Д. Желязков, Справочник по счетоводство, С, Форком, 1991г.

9. НСС, Общи разпоредби, ДВ, бр.22/2002г.

10. ДВ, бр.31/2002г.

  1. „Бюджетно счетоводство 2009” – Звезделина Иванова, изд. Нова звезда
  2. Начева, Р., Финансово – счетоводни аспекти на оценката на цели предприятия, Аскана, брой: 2001/5
  3. Закон за счетоводството, В сила от 1.01.2002 г.
  4. Обн. ДВ. бр.98 от 16 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.96 от 29 Октмври 2004г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г.


[1] Закон за съставяне и изпълнение на държавния бюджет, ДВ бр. 91/1960г., изм. бр.99/1963г.; бр.36/1979; допълн. Бр. 27/1992г., измен.бр. 104/1995г., отм. Бр. 67/1996; чл.1


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1597 посетителя и 66 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.