Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Реклама и PR Интернет рекламата - новите възможности за успешно рекламиране


Дипломна работа, 96 стандартни страници, съдържа бележки под линия, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Съдържание

Въведение

3

І. Теоретични основи на интернет рекламата

5

1. 1. Интернет рекламата – дефиниране и исторически преглед на развитието

7

2. Многообразието от рекламни средства – специфика и приложение

14

3. Форми на интернет рекламата. Влияние върху целевата аудитори

25

3.1. Банери

26

3.2. Личен уеб-сайт или страница

28

3.3. Е-mail

29

3.4.Текстова реклама. Видове

32

3.5. Рекламни игри. Видове

35

3.6. Мултимедийна реклама. Видове

37

3.7. Натрапчива реклама. Видове

40

3.8. Фонова реклама. Видове.

42

3.9. Скрита реклама. Видове

43

3.10. Реклама с цел проучване. Видове

46

3.11. Interstitial – прекъсваща реклама

48

3.12.Минисайтове/междинни страници.Видове

49

3.13. Контекстна реклама

51

3.14. Персонализирана реклама. Видове

53

ІІ. Специфика на Интернет рекламирането (или рекламирането в Интернет)

57

1. Подготовка на Интернет медия план

60

2. Избор на рекламни носители

61

1. 3. Ценови аспекти на уеб-рекламата

63

3.1. Фактори, определящи цената на уеб-рекламата

63

3.2. Ценови модели

63

2. 4. Контрол върху Интернет рекламата

71

3. 5. Изводи и насоки за усъвършенстване на приложението на Интернет рекламата в бизнеса

71

ІІІ. Изследване приложението на рекламни кампании в Интернет и резултати

73

Заключение

80

Използвана литература 83

Приложения 85


Въведение

Интернет рекламирането набира скорост в световен мащаб и приходите от интернет рекламите нарастват с всяка изминала година , както и ефекта от тях. Все повече и разнообразни стават формите за рекламиране в уеб пространството. Възможностите за пряк контакт с потребителите се засилват и влиянието върху тях също.

Интернет мрежата изпреварва дори и телевизията по приходи в последните години. В последните години броят на фирмите, които използват това поле за реклама се увеличава главоломно.

Все по-често интернет се включва в медийния план на всяка уважаваща себе си фирма бореща се за една успешна рекламна кампания. Не случайно на запад компаниите са преориентирали рекламната си политика към интернет пространството.

Обектът на изследване на този проект са различните и алтернативни форми на рекламиране които предлага интернет пространството в сравнение с останалите медии.

Тезата е развитието на новите технологии създава нови възможности за усъвършенстване на рекламните формати в интернет и едно по-успешно и атрактивно рекламиране.

Целта е да се изтъкнат предимствата и новите възможности на рекламирането в интернет в сравнение с останалите медии. Предметът на изледване в тази теза е новите форми на реклама в интернет среда в приложен аспект.

Основните задачи са свързани с анализиране въздействието на интернет рекламата върху целевата аудитория, видовете интернет реклама и тяхното влияние и предимствата на интернет рекламата пред останалите реклами влияещи върху потребителското решение.

В България интернет пространстовото има много неразработени рекламни възможности за които все повече се търсят начини да се разработят, усъвършенстват и усвоят правилно.

Наред с това една не добре проведена рекламна кампания в интернет би довела не само до нежелани резултати ами и до сриване имиджа на самата фирма, за това трябва много да се внимава с подбирането на правилните форми на реклама, на правилното място в правилното време. Това един много добър, евтин и алтернативен начин да се въздейства по-точно към определени целеви групи.

Потребителите вече са привикнали към рекламата като постоянен спътник в ежедневието им. Те ясно я различават, тъй като тя има явен източник и се реализира с познати похвати. Налице е рекламно пресищане, което увеличава способността на купувачите да забравят и намалява нивото на внедряване на рекламното послание.

Традиционните рекламни форми вече са в стадий на спад, тъй като потребителите са изградили апатичен имунитет към тях. Класическата рекламна комуникация: от продавача през медията до всички потенциални купувачи постепенно се изчерпва под натиска на новите медии.

Рекламата вече не синтезира желанията на потребителите, а желанията синтезират рекламата. Акцентът се измества върху качественото маркетиране на пазара, което очертава картината на потребителските желания, надежди и нужди.

Рекламата в Интернет като цели, които стоят пред нея, не се отличава от класическото разбиране за реклама. Тя е сборната точка на интереса на медията и рекламодателя, като тръгва неизменно от опцията – колко и каква е аудиторията, минава през колко ще струва като цена и свършва задължително с равносметката: какъв ефект е постигнат и дали рекламата е разумен разход.

Както в национален така и в световен мащаб в последните години интернет рекламата излиза на предни позиции пред останалите си свои „предшественици” като печатната реклама, радио рекламата и ТВ рекламата. Интернет пространството се превърна в едно доста използвано и успешно място за реклама.

В проучване на Forrester, цитирано от BBC се казва: “Пет години след като навлязоха в сферата на онлайн маркенинга, компаниите започнаха да осъзнават, че мрежата е важно средство за привличане и задържане на клиенти и за разширяване на пазара.”[1]

Наблюдатели посочват, че фирмите са реализирали възвръщаемост от рекламите в интернет, по-висока от бюджета им за онлайн реклами. На всеки е ясно, че Интернет като маркетингов канал доби голяма популярност и не може да бъде пренебрегван, или изключван от маркетинговия микс.

Не на всички е ясно обаче, че този канал има своите специфики и налага нови форми на реклама, които все още не са много добре познати. Но въпреки това фирмите преосмислят рекламните си стратегии тъй като интернет се явява мощно икономическо, културно и политическо средство за влияние и отделните общества и страни са привлечени от възможността за материален и идеен просперитет.

Идва нова ера на комуникация и общуване и рекламата трябва да се намества спрямо интересите на потребителите. Както казва Рупърт Мърдок, собственик на медийния гигант „News Corporation”: Беше време, когато хората започваха деня си с вестник и кафе, от утре ще се събуждат с кафе и интернет.”


І. Теоретични основи на интернет рекламата

1. Интернет рекламата – дефиниране и исторически преглед на развитието

Според И.Шируз рекламата представлява ”масова комуникация, направена за сметка на една организация, наречена рекламодател, която плаща на едно информационно средство за разпространението на съобщение създадено от рекламна агенция.

Други определят рекламата като всяко съобщение, чиято цел е да насърчи реализацията на предлагани на пазара стоки и услуги. Това съобщение може да бъде разпространено чрез различни носители: вестници и списания, рекламни листовки и брошури, радио и телевизия, Интернет, билбордове, рекламни сувенири и много др. Рекламата трябва да стимулира постоянно подобряване на продуктите. „Рекламата съдейства при продажбата на добри продукти. Да се рекламират лоши продукти е все едно да се инвестира напразно”[2]. Чрез рекламата се осъществява така наречената масова комуникация – тя успява да достигне до съзнанието на тези потребители, които никога няма да влязат в съответния магазин или да разгледат фирмени каталози.

Други автори определят онова, което различава рекламата от новините и другите видове съобщения като нейната пряка и непосредствена цел да повлияе върху поведението на потребителите като ги мотивира да придобият определен продукт[3]. Връщайки се назад във времето ако надникнем в историческото развитие на рекламата,като мястото на първата печатна реклама се счита , че е Париж.Там е възникнала първата печатна реклама и за неин създател се смята френският лекар Теофраст Рионадо, който в 1629г. открива първата рекламна кантора.

Рекламните съобщения са били за пътувания, за продажба на добитък, медикаменти, ренти и др[4]. С бурното развитие на производителните сили през XVIII век се забелязва качествен скок по отношение развитието на рекламата. Черно-бялата гама се сменя с цветна и се видоизменят методите и техниките на рекламиране. В последствие в Англия рекламата се появява в 1710г. – Чарлз Повей.

Той поставя началото на дългосрочното рекламиране (ефектът може да се търси поне след 6 месецa).

А в Америка 1836г. от Финеас Барнъм – “Как да станем богати чрез реклама?”. Той въвежда понятието рекламен бюджет. Въвежда рекламиране чрез персонаж и лице и рекламиране чрез външна и транспортна реклама. По-късно през 1892г. рекламата се появява и в Германия с приемането на първия закон за рекламата. До 1933г. рекламното дело в света бележи разцвет. В 1920г. се появява първата радиореклама в Пенсилвания. 1926г. – кинореклама в Германия. В рекламното дело са привлечени най-добрите художници и сценаристи.

След 1933г. 80% от рекламните компании фалират и рекламата е обвинена, че създава фалшиви илюзии за потребителите. Кризата продължава до 1945г., след което те ся превръща в основен водещ сектор в икономиката. След Втората световна война рекламата се превръща в най-печелившата област в развитите страни. Ако се позовем на езика на статистика от началото на XX век до наши дни средствата за реклама са нарастнали над 250 пъти и от $2млрд. достига през 2001г. над $500млрд. Половината от тях принадлежат на САЩ.

 

 

---------------------------------------------------------------

 

 


Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

Интернет привлича с нестандартността си все още, с идеята за разширяване на медия микса и с все по-големите си възможности за достигане на аудитория, която може да се намери вече активно само в интернет.

Аудиторията, до която Интернет достига, го прави все по-апетитна хапка за рекламодателите. В добавка рекламните уеб-формати осигуряват разнообразие, което да изпълни целите на всякакъв вид рекламна кампания. Все по-често уеб-рекламата се включва в медиапланирането с цел да се изпълнят в максимална степен целите на възложителите.

Електронният маркетинг повишава значително възможностите на фирмата за управление на отношенията с клиенти и партньори, за намаляване на разходите за маркетингова дейност, дори за получаване на допълнителни приходи от интелектуалните продукти, създадени в процеса на извършване на рекламните дейности.

И въпреки капаните, които крие мрежата, фирмите трябва да се възползват от възможностите на новите технологии. В противен случай са обречени. А ако не можеш да кажеш на реката да спре, научи се да плуваш в посоката, в която тече.

Макар за света , а от скоро и за България интернет вече да е нещо обикновенно , интернет потребителите в нашата страна все още са сравнително малко спрямо цялата рекламна аудитория и макар засега това да е основният задържащ фактор в тази област на рекламата , тук се намира и нейният огромен бъдещ капацитет - милионите бъдещи потребители при това в активна възраст т.е. платежоспособни хора в своя апогей .

Все по-често хората започват да прекарват по-голяма част от времето си в уеб-пространството, за сметка на гледането на телевизия и четене на вестници. Именно за това се е насочило вниманието на рекламодателите към тази необятна световна мрежа за комуникация.

Интернет е ефективна медия и заради начина на възприемане. В Интернет, за разлика от телевизията, потребителите възприемат рекламите лично. Те виждат рекламното съобщение на собствения си компютър и сами решават кога да натиснат и да разгледат рекламирания продукт/услуга. Хората в Интернет имат ясното усещане за свобода и необвързаност с нищо определено, което ги прави по-прецизни в приемането на информацията и в крайна сметка намалява стреса, който изпитват по време на общуването.

В сравнение с останалите медии Интернет и по-конкретно уеб-страниците и уеб-сайтовете, разгледани като средство за промяна на нагласите, са най-толерантният способ за въздействие и информиране, което още веднъж много ясно показва защо Интернет е предпочитаният начин за търсене и ползване на информация.

Днес интернет – това са милиони образовани, социално активни хора с доход над средния. За получаване на информация, необходима за вземане на решения за придобиването на дадена стока или за ползването на дадена услуга тези хора се обръщат към интернет. Именно за това интернет е прекрасна рекламна площадка.


Използвана литература

1. Колин, С. Как да правим бизнес по Интернет, София, 1999

2. Рийс А. , Рийс Й. , Залезът на рекламата и възходът на пъблик рилейшънс, София, 2003

3. Гейтс, Б., Пътят напред, София, 1999

4. Кафтанджиев, Хр., Хармония в рекламната комуникация, София, 2003

5. Дерменджиева, Г., ст. “Феноменът на новата масмедиа”, сп. ”Четвърта власт”

6. Томс, Жюстин , Интернет рекламата СИЕЛА, 2005

7. Доганов, Д., Палфи Ф., Рекламата каквато е, Варна, 1995

8. Хопкинс, К., Научната реклама", Варна, Принсепс, 1994

9. Банчев, П., Марлетинг. Свищов, 2003

10. Рийвс, Р., Реализмът в рекламата", Варна, Принсепс, 1994

11. Филип Котлър,Сувит Месинси, „Еволюция на маркетинга”

12. Cox, B. , Koelzer, W. Internet marketing, NJ, 2004

13. Porter, D. Internet Culture, NY and London, Routledge

14. http://dnevnik.bg/

15. http://www.segabg.com/online/sect.asp

16. http://www.capital.bg

17. http://www.aresearch.org

18. http://internetreklama.com

19. http://visionforweb.com

20. http://trimata.bg/reklama

21. http://www.reklamata.net

22. http://www.online-publishers.org

23. http://www.newmediaezine.com

24. http://www.ameinfo.com/

25. http://www.pwc.com/


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 718 посетителя и 4 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.