Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Счетоводство Приходите и разходите в системата на управленското счетоводство и тяхната класификация за целите на вътрешнофирмения счетоводен анализ


Дипломна работа, 58 страници по-големи от стандартните, съдържа таблици
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Увод …………………………………………………………………………….. 4

Глава първа:

Същност и значение на управленското счетоводство ………………………. 6

1. Понятие, обхват и принципи на управленското счетоводство ………. 6

2. Управленското счетоводство и информацията ………………………. 9

3. Целите на предприятието като обект на управленското

счетоводство ………………………………………………………………… 10

4. Потребители на счетоводна информация …………………………….. 12

5. Взаимовръзка и зависимост между финансовото и управленско счетоводство ……. 13

6. Управленското счетоводство като функция на управлението и неговата роля за осъществяване на ефективно управление …………….... 14

Глава втора:

Счетоводна концепция за приходите за целите на вътрешнофирмения счетоводен анализ … 16

Глава трета:

Счетоводна концепция за разходите за целите на вътрешнофирмения счетоводен анализ …. 18

Глава четвърта:

Счетоводен анализ на разходите за целите на калкулирането и връзката им с финансовите отчети …. 21

1. Класификация на разходите според начина на отнасянето им по обекти на калкулиране ………... 21

2. Класификация на разходите според връзката им с производствения процес …………………………. 24

3. Класификация на разходите според тяхната завършеност и значението им за продукта ……….. 24

Глава пета:

Счетоводен анализ на разходите за целите на изработване на решения ….. 35

1. Класификация на разходите според тяхното изменение спрямо обема на дейността ………….. 35

2. Класификация на разходите по дейности ………37

3. Съответстващи и несъответстващи разходи ………………………… 38

4. Окончателни разходи ……………………………………………………... 39

5. Алтернативни разходи ……………………………………………………. 39

Глава шеста:

Класификация на разходите за целите на контрола на оперативната дейност 40

1. Центрове на отговорност ………………………………………………... 40

2. Контролируеми и неконтролируеми разходи …………………………… 41

Глава седма:

Практически пример: Калкулиране на себестойността в “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД ..... 42

1. Представяне на фирмата …………… 42

2. Производствена структура ………….. 42

2.1. Основни производства ………. 42

2.2. Спомагателни дейности …….. 43

3. Програмен продукт ……………………… 43

4. Калкулиране на себестойността на продукцията в Лукойл Нефтохим Бургас” АД ….. 43

Заключение …………………………………………………………………… 51

Приложения ………………………………………………………………….. 52

Списък на използваната литература ……………………………………... 55

УВОД

Темата за приходите и разходите, както и за тяхната класификация е възлова за управленското счетоводство. На базата на информацията за разходите, диференцирани по различни признаци, управляващите в предприятието могат да вземат решения, да планират и контролират дейността, да измерват финансовия резултат и да оценяват постигнатите крайни резултати. Това не е случайно, тъй като разходите, извършени от предприятието като цяло, както и от отделни негови структурни единици или за производството на отделни продукти, са индикатор за степента на ефективното използване на ресурсите, с които то разполага.

Изхождайки от факта, че разходите са една от основните динамични величини, определящи себестойността на продукцията респ. услугата в предприятието, а оттук и печалбата и рентабилността на стопанската дейност на предприятията, като правило предприятията се стремят непрекъснато да разширяват предоставяната счетоводна информация за извършените от тях разходи.

В условията на съвършена конкуренция, когато цената на продуктите се налага от пазара, единственият начин предприятието да оптимизира своя финансов резултат е чрез намаляване на разходите. За целта те трябва да се отчитат и контролират, а това е задача на вътрешно-фирменото счетоводство. От друга страна информацията за разходите е база за оценка на отделните алтернативи при вземане на управленски решения. Многостранното приложение на информацията за разходите за вътрешно-фирмени нужди обуславя и голямото разнообразие от видове разходи.

Актуалността на темата произтича от факта, че в практиката има нужда и полза от осъществяване на подобно изследване. Важно е да се отбележи, че в нашата страна, макар и да е отделяно необходимото внимание на въпросите, засягащи практическата трактовка на приходите и разходите и организацията на тяхното отчитане и калкулирането на себестойността, днес необходимостта от изследването им се увеличава и е една от главните предпоставки за оптимизиране на реализираните финансови резултати във всяка стопанска организация.

Целта на дипломната разработка е изследване на същността на приходите и разходите в системата на управленското счетоводство, както и тяхната класификация за целите на вътрешнофирмения счетоводен анализ.

Задачите, които се преследват за постигане целите на настоящата работа са:

► теоретично осмисляне на научната литература по въпросите за същността на приходите и разходите, тяхната класификация и счетоводното им отчитане;

практическо приложение на дипломната разработка при калкулиране на себестойността на продукцията в „ Лукойл Нефтохим Бургас ” АД.

Методите, използвани за написване на разработката са: литературно проучване, наблюдение, метод на анализ и синтез. Практическото проучване се извършва във фирма „ Лукойл Нефтохим Бургас ” АД. Организацията на счетоводството в предприятието е съобразена с новите изисквания на Закона за счетоводството, Международните счетоводни стандарти и Националния сметкоплан.


ГЛАВА ПЪРВА

Същност и значение на управленското счетоводство

1. Понятие, обхват и принципи на управленското счетоводство

Цел на изучаване на дисциплината по управленско счетоводство е получаване на знания за управлението на разходите и печалбата. Наченки, елементи на управленско счетоводство могат да се открият още в дълбока древност под формата на опити за следене и контрол върху разходите.

Проследявайки историческото развитие на счетоводството може да се каже, че то е продукт на „много ръце и много земи.” Корените на процеса на отчитане с цел задоволяване на нуждите на управлението могат да се намерят още със зараждането и развитието на общия счетоводен процес – това се вижда в трудовете на класиците по счетоводство Л. Пачиоли, Б. Котругли, А. Гилбо, И.Ф.Шер и др.

Днес управленското счетоводство се счита за най-модерното направление на счетоводството. Но за да се разбере неговата същност и обхват, задачите и функциите му и най-вече насоките в бъдещото му развитие, е необходимо да се открият неговите корени и причините, породили появата му. Голяма група от автори свързват развитието на управленското счетоводство с отчитането на разходите и процеса на калкулиране  като основната им теза се състои в това, че т.нар. разходно счетоводство е предшественик на съвременното управленско счетоводство и негова днешна съществена съставна част . Следователно там където се развива там са и наченките на днешното управленско счетоводство.

Я.В. Соколов в своята книга „Счетоводството - от източниците до наши дни”, разглеждайки развитието на счетоводството, отбелязва, че като цяло отчитането на разходите се разглежда като съставна част на управленското счетоводство и очертава периодите, в които са се формирали традиционните системи за калкулиране, а също така системите ”стандарт-кост” и „директ-кост”, довели в последствие до качествени изменения в информационната база на управлението и формирали един основен дял от съвременното управленско счетоводство.

Връзка между отчитане на разходите и управленското счетоводство намира и Т. Трифонов. Авторът обособява четири етапа:

- от 1550 г. до 1750 г. - етап на практическо извършване на книговодство за разходите;

- от 1750 г. до 1870 г., през който се разработва счетоводството за разходите с цел контрол върху дейността;

- от 1870 г. до 1930 г. – преход от разходно към управленско счетоводство;

от 1930 г. до наши дни като през 50-те години на ХХ в. се утвърждава дисциплината „Управленско счетоводство”.

В английската литература е разпространено становището, че целенасоченото отчитане на разходите възниква в периода на Индустриалната революция (около 1800 г.).

Началото на ХХ в. се характеризира с голяма динамичност, както в икономиката, така и по отношение на редица открития в областта на разходното счетоводство - създава се ясна и стройна теория за калкулирането по пълна себестойност от А. Калмес (1911 г.), системата „стандарт-кост” от Ч. Харисън (1912 г.), формулират се принципите на системата „директ-кост” през 1933 г. от Ч. Кларк. През 1923 г. Дж. М. Кларк извежда принципа за “обособяване на различни разходи за различни цели”, който по-късно е превърнат от Ч.Т. Хорнгрен във водещ принцип в управленското счетоводство.

През 30-те години на ХХ в. бюджетирането става важен инструмент на управляващите. В практиката навлиза измерването и оценяването на разходите с цел изработване на управленски решения и контрол. Счетоводната мисъл в САЩ насочва усилията си към извеждане на базови закономерности – в резултат на това е разработен анализът по зависимостта Разходи-Обем-Печалба”.

 

 

----------------------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата разработка обхваща основните въпроси и проблеми, свързани със същността на приходите и разходите, обобщаването им и калкулирането на себестойността на продукцията в промишлено предприятие както в теоретичен, така и в практичен план. Със счетоводното отчитане на разходите се създава текуща, непосредствена, своевременна и достоверна информация, което от своя страна спомага за намиране на ефективни способи и начини за целесъобразното им управление. Проблемите свързани с отчитането на разходите в условията на пазарната икономика са сложни и многообразни. Възможностите за използване на различни варианти при решаване на тези проблеми изискват от специалистите по счетоводство много добро познаване на нормативната база и нейното правилно прилагане.Отчитането на разходите и калкулирането на себестойността е сложен процес, който трябва непрекъснато да се подобрява и усъвършенства.

Имайки предвид важността на разходите за стопанската дейност на предприятието, те следва винаги да са обект на наблюдение и контрол посредством специално предвидените за тази цел системи в управленското счетоводство. Голямото разнообразие обаче на разходите налага преди да се пристъпи към тяхното наблюдение и изследване от позициите на управленското счетоводство, те да бъдат предварително систематизирани, групирани и класифицирани по предварително избрани признаци, характерни само за категориите разходи в УС.

В разгледаната от мен фирма е създадена разширена номенклатура на сметките за отчитане на разходите. Използването на по-голяма номенклатура на сметките, отразяващи разходите, улеснява счетоводителите при осчетоводяване на разходите и правилното им насочване по Разходните центрове, а това допринася и за извеждането на достоверна фактическа себестойност на продукцията и полуфабрикатите произвеждани в „Лукойл Нефтохим” АД.

Тази точност и прозрачност при отразяването на разходите във връзка с дейността на фирмата създава предпоставки за своевременен и ефикасен контрол както от страна на Ръководството, така и от одитиращата фирма.

 

----------------------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНАТА ЛИТЕРАТУРА

1. Закон за счетоводството

2. Международните счетоводни стандарти

3. Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия

4. Йонкова, Б., Управленско счетоводство, изд. Ромина, С., 2008 г.

5. Трифонов, Тр., Системи и методи за анализ на разходите и калкулиране на себестойността, (Управленско счетоводство, I част), ИК “Тракия-М”, С., 2003 г.

6. Трифонов, Тр., Управленско счетоводство, изд. Сиела”, 1998 г.

7. Аверкович, Е., Управленско счетоводство, Акад. изд. – Ценов, Свищов, 2007 г.

8. Павлова, М., Управленско счетоводство, изд. Ромина”, 2002 г.

9. Павлова, М. Управленско счетоводство/Актуална проблематика/, ЛБМ Инвест, 2008 г.

10. Брезоева, Б. Класифициране на разходите в системата на управленското счетоводство. – Счетоводство плюс, бр. 5, 2005

11. Тодоров, К., Дисертация на тема “Счетоводни модели за съпоставянето на приходите и разходите в корпоративните структури”, С., 2004 г.

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

 


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 2272 посетителя и 56 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.