Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Планиране и прогнозиране РАЗРАБОТВАНЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН БИЗНЕС ПРОЕКТ


Дипломна работа, 95 стандартни страници, съдържа таблици, формули, бележки под линия, схеми, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

СЪДЪРЖАНИЕ


УВОД ...................................................................................................................5

ГЛАВА ПЪРВА
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОТДГОТОВКА ЗА БИЗНЕС ПРОЕКТА И БИЗНЕСПЛАНА
1.    Постановка на проблема за бизнесплана и вътрешно-фирменото планиране ......7
2.    Същност и функции на бизнесплана ......................................................9
3.    Значение на бизнесплана .......................................................................12
4.    Обхват на бизнесплана ..........................................................................13
5.    Етапи на разработването на бизнесплана ............................................13
6.    Описание на проекта за фирма “Интернет клуб Матрицата” ООД   ..........15

ГЛАВА ВТОРА
СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА ПРОЕКТА
1.    Модел на стратегическо планиране. Характеристика. ............................19
2.    Ситуационен анализ ....................................................................................20
2.1.    Мисия .................................................................................................21
2.2.    Анализ и оценка на външната среда ...............................................23
2.2.1.Макросреда ....................................................................................23
2.2.2.    Микросреда ..................................................................................24
2.2.3.    Анализ на външната среда ..........................................................24
2.2.4.    Анализ на възможностите и страховете ....................................25
2.3.    Анализ и оценка на вътрешната среда ............................................27
3.    Конкурентни стратегии ...........................................................................29
4.    Конкурентен анализ  ...............................................................................30
5.    Ситуационен анализ на фирма “Интернет клуб Матрицата” ООД ....................................................................................................................31
5.2.    Мисия на фирма “Интернет клуб Матрицата” ООД.....................................................................................................31
5.3.    Анализ и оценка на външната среда на фирма “Виртуален космос” ООД ....................................................................................................33
5.4.    Анализ и оценка на вътрешната среда на фирма “Виртуален космос”ООД ......................................................................................36
6.    Конкурентни стратегии и конкурентен анализ на фирма  “Виртуален космос” ООД ...........................................................................................37

ГЛАВА ТРЕТА
ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПРОЕКТА
1.    Организационен план ............................................................................40
2.    Организационен план на фирма “Интернет клуб Матрицата” ООД ............41

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
МАРКЕТИНГОВ АНАЛИЗ НА ПРОЕКТА
1.    Описание на услугите ............................................................................43
2.    Аннализ на пазара ..................................................................................44
3.    Цени .........................................................................................................45
4.    Реклама ....................................................................................................46
5.    Маркетингов анализ на фирма “Интернет клуб Матрицата” ООД ....................50
5.1    Описание на услугите ......................................................................50
5.2    Анализ на пазара ..............................................................................52
5.3    Цени ...................................................................................................56
5.4    Реклама ..............................................................................................57ГЛАВА ПЕТА
ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА ПРОЕКТА
1.    Приходи, разходи и печалби. Инвестиционни и експлоатационни разходи ....................................................................................................60
2.    Оценка на проекта по основни критерии .............................................64
2.1    Нетна сегашна стойност ..................................................................64
2.2    Норма на възвръщаемост на инвестицията ...................................65
3.    Финансов план на проекта ....................................................................66
4.    Приходи и разходи на фирма “Интернет клуб Матрицата” ООД ...............67
5.    Оценка по основни критерии на проекта за фирма “Интернет клуб Матрицата” ООД .....69

ГЛАВА ШЕСТА
СЪСТАВЯНЕ НА БИЗНЕСПЛАН
1.    Обобщаващи икономически разчети ....................................................71
1.1    Проект за приходи и разходи ...............................................................71
1.2    Проект за счетоводен баланс ................................................................72
1.3    План за бюджета на паричния поток ...................................................72
1.4    Анализ чрез метода на критичната точка ...........................................74
2.    Обобщаващи икономически разчети на проекта за фирма “Интернет клуб Матрицата”..76

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..........................................................................................82
ПРИЛОЖЕНИЕ .........................................................................................83
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА ...........................................................94

УВОД
Новите пазарни реалности в нашето общество наложиха нови изисквания към стопанските субекти. Огромно значение придобива анализът и оценката на дейността на организациите и предприятията с оглед на тяхната ефективност и конкурентнспособност. При настъпилите изменения в стопанската конюнктура и нейната динамичност, всяка стопанска единица трябва да следи техническите и технологични изменения и да организира дейността си така, че следейки отделни показатели и аспекти на производството да повишава своята ефективност. Анализът и оценката на дейността на предприятието служат преди всичко на управленските кадри на фирмата, които на тази база анализират състоянието на организацията и изготвят стратегии за подобряването както на отделните аспекти, така и на цялостната дейност на предприятието.
Целта на настоящата разработка е да се изяснят някои теоретико-методологически и приложно-практически аспекти при разработването, анализа и оценката на инвестиционен бизнес проект. Приложната страна на разработката се разкрива непосредствено след теоретичната. Целта на разработването, анализа и оценката на проекта за фирма “Интернет клуб Матрицата” ООД е получаването на кредит за стартиране на дейността на компанията.
Задачите на настоящата разработка са подчинени на хронологичния ред на написването й. Първо – предварителна подготовка за бизнес проекта , като се изяснява същността, функциите, значението, обхвата и етапите на разработването му. Второ – изясняване на приложно-практическите аспекти на ситуационния анализ и процеса на стратегическото планиране, като акцента се поставя върху анализа и оценката на външната и вътрешната среда и конкурентния анализ. Трето – разкриват се начините на организация на фирмената дейност и състанявето на организационен план, включващ организация на бизнеса, мениджърски екип и персонал. Четвърто -  следващата стъпка в бизнеспланирането – маркетинговата, където се дефинира целевият пазар и стратегията на продуктово позициониране, както и целите за продажбите и необходимите ресурси за постигане на тези цели. Пето - разкриват се аспектите на разработката на финансовите проекти въз основа на разработените преди това фирмени планове, като заключение на бизнеспланирането. След като бизнесплана е разработен, лесно може да бъде написан с различна структура, съобразена с изискванията на финансовата институция. Към настоящата разработка са приложени и редица таблици, илюстриращи направените изчисления при подготовката и разработването на бизнесплана.

ГЛАВА ПЪРВА
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА БИЗНЕС ПРОЕКТА И БИЗНЕСПЛАНА

1.ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА ЗА БИЗНЕСПЛАНА И ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНОТО ПЛАНИРАНЕ

Преходът от централно управлявана към пазарна икономика коренно изменя същността и ролята на плана. Плановата икономика е основана на държавната собственост икономика, при която разпределението на ресурсите, производството и задоволяването на потребностите се осъществява чрез централно изготвен директивен план, докато пазарната икономика е икономика, основана преимуществено върху частната собственост, при която разпределението, производството и задоволяването на потребностите се осъществява чрез посредничеството и под диктата на пазара. Тези постановки не би трябвало да ни подвеждат, че планът и планирането са присъщи на централно управляваната и са непознати за пазарната икономика, тъкмо обратното – дори и най-развитите пазарни икономики използват програмирането и планирането на макро- и микроравнище, но там то преследва други цели и се осъществява с други средства. Практиката показва, че там, където се разработват програми и планове, там икономическите резултати са по-добри и това е така, както за икономиките като цяло, така и за отделните корпорации и фирми.
Във всички теоретични изследвания планирането се определя като главна функция на мениджмънта и следва да се разглежда в тясна взаимозависимост с цялата система на вътрешно-фирменото управление. То определя какво трябва да се направи, кога, как и от кого трябва да се направи, какви ресурси са необходими. Смисълът на вътрешно-фирменото планиране се заключва в определянето на решения, които трябва да се вземат днес за осигуряването на ефективна дейност на фирмата, нейния ръст в бъдеще. Вътрешно-фирменото планиране трябва да се основава на логиката, при която се търси отговор на въпроса: какво трябва да се направи, ако утре искаме да получим определени резултати, т.е. “чрез тази логика /движение от бъдещето към настоящето/ се идентифицират действията, ресурсите и стъпките, които могат да доведат до желани последици за фирмата в бъдеще”.  Тъкмо чрез тази итеративна процедура, чрез това движение от бъдещето към настоящето, планирането се превръща в средство за правене на възможно невъзможното, тъкмо чрез тази парадигма “целите играят съвършено нова роля, а именно – ролята на генератор за развитие на възможностите за развитие” .
За съответната система /фирма/ по-важен е процесът на планиране в сравнение с плана, “Планът е нищо, планирането е всички” – казва Айзенхауер, защото чрез процеса на планиране се проверяват хипотези, изследват се и се сравняват алтернативи, търсят се бъдещите последици от едни или други днешни решения, извеждат се необходимите промени в предпоставките. В подкрепа на това е и твърдението на Харвей: “Осъзнай, че планът не е края. Сам по себе си той е пътеводител към края”.

2. СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ НА БИЗНЕСПЛАНА

Бизнеспланът е система от разчети за бъдещето развитие на конкретна стопанска дейност. Има два типа ситуации, при които се изисква разработването на бизнесплан:
    при стартиране на нов бизнес
    при разширяване на съществуващ бизнес и завоюване  на по голям пазарен дял
Бизнеспланът изпълнява две основни функции:
1.Ръководство на действие – първата и най-важна функция на плана. Като основен мениджърски инструмент бизнеспланът очертава курса на действие, който компанията ще следва в бъдеще. Той помага на предприемача да съсредоточава своето внимение върху бъдещето развитие на бизнеса, да предвижда и координира задълбочено и изчерпателно дългосрочните аспекти на компанията, да определя стратегиите за действие в динамичната, неопределена и конкурентна бизнессреда. Системата за контрол, интегрирана в самия процес на планиране, и обратната връзка насочват непременно погледа на предприемача напред към бъдещето.
Бизнеспланът осигурява набор от инструменти – мисия, цели, задачи, целеви пазари, стратегии, финансови прогнози, бюджет и други, които мениджърите използват, за да реализират желания от тях успех. Той дава на тях и на персонала чувство за насока,  действие, ако всички участват в създаването, осъвременяването и изменението му.
Бизнеспланът се използва като начална разработка на един започващ или разширяващ се бизнес. Включвайки в себе си целите, технологиите, необходимите ресурси, пазарното участие и стратегия, основни финансови резултати и очаквания, срокове, той трябва да отрязява начините и средствата за постигане на желаните резултати и последици в бъдеще /логиката на равитието е от бъдещето към настоящето/.
2. Привличането на кредитори и инвеститори е втората функция на бизнесплана – качеството на плана е ориентир за всички кредитори и инвеститори. Независимо, че част от информацията се базира на допускания, предположения, за “творческия процес на разработване на цялостен, завършен план е изключително важен опитът, знанията и уменията на предприемача” . От тях зависи качеството на плана, което в много случаи има и определящо значение при вземането на решение – да се финансира или не. Ето защо най-добрият начин за осигуряване с необходимия капитал е разработването на бизнесплан.
Четири са най-важните критични области от бизнесплана, които предизвикват първоначален интерес от страна на потенциалните инвеститори и кредитори. Компанията трябва да изгради много силни позиции за всяка от тези области. Те са:
Мениджърски екип – за потенциалните инвеститори и кредитори класификацията на мениджърския екип, който взема важни решения, зависи от опита, зрелостта и най-общото впечатление на инвеститори и кредитори, от мениджъра и неговия екип, партньорите, борда на директорите, персонала.
Всеки мениджърски екип се нуждае от баланс между професионалните качества на неговите членове, за да осъществи четирите основни мениджърски функции:
    планиране
    организация
    контрол
    ръководство, лидерство
Балансът в границите на мениджърския екип като цяло е съчетание от поведенчески, технически и концептуални умения, приложени в процеса на производство и реализация на продукта или услугата. Като минимум мениджърският екип трябва да притежава или да развива учения в маркетинга, финансите и функционирането на бизнеса. Силата на мениджърския екип трябва да има видимо присъствие в бизнесплана. Компанията с традиционна, стандартна структура увеличава възможностите си за нарастване на капитала и постига целите за по-кратък период със значително по-малки разходи.
Продукт или услуга – характеристиките на предлаганите продукт/и или услуга/и са много важни, когато компанията привлича източници на капитал. Препоръчително е да бъдат изяснени следните характеристики на предлаганите продукти/уклуги:
    С какво те са по-различни от подобни сходни продукти или услуги? Какви потребителски реакции, произтичащи от тези характеристики могат да се очакват? Как ще се задоволяват потребителските нужди и желания? 
    Описание на уникалността или допълнителните характеристики на продуктите, които ще се предложат на потребителите, и как те ще дадат на компанията конкурентни предимства. Ако продуктът или услугата се развива в продължение на няколко години, необходимо е да се обясни как става това и защо.
    Как продуктът “работи” и как услугато се използва? Ще спести ли на потребителя време и пари този продукт? Ще генерира ли повече печалби на потребителите? Ако е така – как?
    Тестван ли е продуктът и има ли пробни серии на производство и реализация, които да помогнат на компанията да докаже своите твърдения? Така тя получава жизненоважна информация и важен документ за бизнесплана.
    Какъв е жизненият цикъл на продуктите?
    Плановете на компанията за следващото поколение от продукти или услуги, които тя възнамерява да предстви в близко бъдеще.

Финанси – сегашни и бъдещи- финансовите проекти са неотменна част от бизнесплана и трябва добре да бъдат обмислени. Тяхното познаване и разработване е задължително за предприемача. Необходимо е да бъдат разработени следните финансови проекти:
    Проект за приходи и разходи
    Проект за счетоводен баланс
    Проект за бюджета на паричния поток
Маркетингов план – той изисква сериозни изследвания и анализи. Тук предприемачът ще октрие какво конкурентите предлагат и какво те не правят, дали продуктът или услугата ще се продава повече от тази на конкурентите, какви са конкурентните предимства и т.н.
Маркетинговите анализи описват съществуващото състояние на пазара, на който се предвижда да функционира бизнесът. Ключовите елементи, които дефинират пазарния сегмент на предлаганите продукти или услуги са:
    продуктови характеристики
    целеви пазар
    геогргафска локализация
    времевия период, през който продуктът е приложим – сезони, период, време от годината и т.н.
    конкуренти – колко конкуренти има на този пазар? Какъв пазарен дял заемат те и как той се разпределя между тях? Пазарът расте ли с бързи темпове? Какви са основните тенденции за развитие в бъдеще?

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В съвременните условия на пазарна икономика много фирми загиват и фалират защото не разработват бизнесплан за дейността си, не планират очакваните приходи и разходи. Бизнеспланът характеризира жизнеността на бъдеща или съществуваща компания, нейните производствени и финансови елементи, маркетингови възможности и стратегии, мениджърски умения и знания. Една от основните функции на бизнесплана е да привлича кредитори и инвеститори. Първото впечатление, което те си създават за компанията и нейните мениджъри , е качеството на плана.
Фирма “Виртуален космос” ООД е стартираща и се нуждае от финансиране. Мениджърите на компанията знаят, че най-добрият начин за осигуряване с необходимия капитал е разработването на инвестиционен бизнес проект (тъй като фирмата е стартираща няма разлика между инвестиционен бизнес проект и бизнесплан). Те разработват своя бизнесплан внимателно и компетентно, е ясна предства какво точно искат и как да го постигнат. Мениджърите на фирмата смятат, че с прецизно направеният бизнесплан (за периода 2004 – 2007 година), може да осигурят банката с всички необходими данни и да убедят кредитната институция в способността на компанията да направи това, което е обещала. Мениджърите на фирма “Виртуален космос” са убедени, че получавайки необходимия заемен капитал ще успеят да постигнат целите, заложени в бизнесплана.

 

 

--------------------------------------------------------

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1.    1.Геров, А., Фирмено планиране, С., 1999.
2.    Класова, Св., и колектив, Въведение в маркетинга, С., 1999.
3.    Класова, Св., Цените – теория и практика, С., 2001.
4.    Котлър, Ф., Управление на маркетинга, том 1 и 2, С.1 1996.
5.    Левит, Т., Размисли за мениджмънта, С., 1994.
6.    Манов, В., Прогнозиране и плниране развитието и функционирането на икономическите  системи, С., 2001.
7.    Младенова, Г., Маркетингови анализи, С., 2000.
8.    Младенова, Г., Стратегическо маркетингово планиране, С., 1998.
9.    Орешарски, Пл., Финансов анализ и управление на инвестициите, С., 1992
10.    Панайотов, Д., Психология на бизнеса, С., 2001.
11.    Славова, Ир., Бизнесплан, С., 2001.
12.    Тарраго, Фр., М.Мирчев, Г.Шереметов, Стратегическо управление, С., 1999.
13.    Тимчев, М., Финансово-стопански анализ на фирмата, С., 1994.Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 813 посетителя и 3 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.