Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Счетоводство УПРАВЛЕНИЕ НА ФИСКАЛНИТЕ ПЛАЩАНИЯ НА ФИРМАТА ПО ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ


Дипломна работа, 38 стандартни страници, съдържа схеми, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Въведение   
2. Същност и значение на данъците. Елементи на данъка.
3.Основни видове данъци определени в Закона за корпоративното подоходно облагане.
3.1. Корпоративен данък.
3.2. Данък върху дивидентите.
3.3. Данък върху разходите за тържества и развлекателни цели.
3.4. Данък върху социалните разходи.
3.5.Данък върху разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация  на превозните средства.
4. Управление – общи понятия.
4.1. Управление на фискалните плащания, определени в ЗКПО.
5. Заключение.


1. Въведение

Всяка икономика се развива и просперира на базата на създадения и реализиран общ национален продукт. Използването на този продукт обаче е невъзможно без финансите, които векове наред се утвърждават като най-ефикасния инструмент на разпределението на доходи на икономическите агенти-държавата, фирмите, домакинствата (физическите лица).
Във всички общества в развитието на човечеството при осъществяване на стопанска дейност хората са плащали данъци под най – различна форма. От най-древни времена активната страна в една финансова система са методите и формите за събиране на приходи.
Многолетната история на данъците показва, че става дума за един феномен, който е бил и е постоянна съставка на човешкото битие. Всички хора, независимо от това какви позиции заемат в административните и стопанските структури на обществото, са съобразявали своето поведение и разчети за бъдещето с действащите данъци.
Бюджетът съдържа в себе си пътя към постигането на поставената цел за ефективно управление на държавния дълг чрез реализиране на стройна и последователна стратегия, а именно такова управление ще допринесе за намаляване на рисковете за бюджета при обслужването на дълга.
”Приходите на държавата са данъчни и неданъчни и се набират от физически и юридически лица по ред, определен със закон” гласи чл. 2, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет на Република България.
Данъчните приходи са основният източник на приходи в държавния бюджет на Република България. За 2006 година общият размер на приходите е 12 289 021,8 хил. лева, като данъчните приходи са в размер на 10 436 037,6 хил. лева, т.е. 87,36 % от държавните приходи са данъчните приходи.
В програмите на всички правителства на Република България след 1989 година една от основните задачи в областта на финансите е намаляване на фискалната тежест върху платците на данъци като с това се цели освен буквалното намаляване на размера на дължимите данъци, но и стимулиране на доброволното и срочно плащане на коректно определените данъчни вноски.
В съвременните условия процесът на плащане на задължителни вноски към фиска не може и не следва да става хаотично, случайно, безразборно. Плащането на фискалните вноски от фирмите е процес, който е регламентиран от данъчните закони /Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за облагане доходите на физическите лица, Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за акцизите и Закона за местните данъци и такси/ и като всеки процес в една функционираща оргаризация подлежи на управление.
В настоящата дипломна работа ще разгледам същността и значението на данъците като универсален инструмент на държавната система за акумулиране на приходи; основните, най-често плащаните данъци от фирмите, определени в Закона за корпоративно-подоходното облагане-тяхната същност, данъчни ставки, сроковете за начисляването им и плащането им; ще се опитам да определя основните моменти на управление на този процес, който следва да се разглежда в две направления – от страна на държавата и от страна на фирмата.


2. Същност и значение на данъците. Елементи на данъка

В основата си данъците са част от създадения национален продукт, която в процеса на разпределението приема формата на приходи за държавата.
Данъкът е неразривно свързан с появата и развитието на държавата. Неоспорим факт е, че той е акт на публичната власт, защото правото да облага е една изключителна компетенция на държавата, а данъчната удръжка се събира по пътя на властта.
Данъкът е безвъзмездно задължително и принудително парично плащане с непротиворечащ характер, което физическите и юридическите лица правят в полза на държавата. Той е инструмент за преразпределяне на доходите. Събирането на държавни приходи чрез данъците е процес на преразпределение на имущества и доходи, защото зад основната цел на данъка – покриването на държавните разходи – всъщност се крият идеи за осъществяване на по-справедливо разпределение на благата, създадени в обществото. Следователно данъкът осигурява не само функционирането на различни дейности на държавната власт, но и определени възможности за икономическа и социална намеса.
Данъците се явяват един универсален инструмент на държавната система за акумулиране на приходи, без който по-нататъшното движение на парите в съвременната икономика е трудно да се реализира. Данъците и данъчното облагане са явление, което предполага неизбежност на плащането. Принципите на данъчното облагане са важно съществено звено на всике данък и на всяка данъчна реформа. Те са съвкупност от правила и предписания, които се вземат предвид при теоретическото обосноваване и практическото адаптиране на данъка. Крайната цел е една – оптимално съчетаване на интересите на икономическите агенти - държавата, фирмите, домакинствата.
Неплащането на данъка означава нарушение на данъчния закон и санкциониране на данъкоплатеца.

 

----------------------------------------------------------------

 

 

5.    Заключение

Данъците и данъчното облагане са важни инструменти на правителствената политика, независимо от целите и задачите, които се поставят в икономиката и соиалното дело. От организацията и механизма на корпоративните данъци до известна степен зависи реалния бизнес и изграждането и функционирането на ефективен пазарен модел на икономиката.
Управлението на фискалните плащания на фирмата по Закона за корпоративното подоходно облагане е процес, който има двустранно значение. От една страна, за фиска – създава се възможност за точна и вярна оценка на икономическата ситуация в момента. От друга страна, за фирмата – намаляване на риска от административни нарушения и съответно наказания, повишаване имиджа и като коректен и лоялен клиент на българската приходна администрация. В крайна сметка този процес е предпоставка за повишаване на данъчната култура на фирмата.
Държавата като страна в този двустранен процес участва активно като се стреми да намалява данъчното бреме за фирмите, намалявайки размера на данъчната ставка, въвеждайки редица възможности за ползване на данъчни облекчения и преференции. Макар все още да не е факт, облечен в законова форма, широко разпространена в обществото е идеята за нулева ставка на корпоративния данък при реинвестиране, а реализирането й ще бъде още едно доказателство, че българското данъчно законодателство се променя в насока хармонизиране с европейското законодателство.
Управлението на фискалните плащания има за цел да минимизира данъчната тежест на цялата стопанска дейност, отчитайки нейната специфика и регламентите на нормативната уредба.
За постигането на тази цел всеки мениджър следва да работи в посока оптимизиране на процеса на разчитане с приходната адмистрация на Република България чрез :
•    Анализ и оценка на счетоводните и данъчните отчети
•    Идентифициране на грешки и пропуски по прилагане на данъчното законодателство и счетоводната отчетност
•    Предложения за усъвършенстване на документацията, структурата и организацията на производството
•    Обучение на персонала
Считам, че е  невъзможно да се определи кой етап от процеса на управление е най-важен за изпълнението на задълженията на фирмата към фиска по отношение облагането с данъци, чиято материално-правна уредба е Закона за корпоративното подоходно облагане. Всеки етап – начисляване, деклариране, внасяне на дължимите фискални вноски следва да бъде съобразен с изискванията на редица нормативни актове, чието познаване гарантира на фирмата изпълнение на нейните задълженията и възможност за прилагане на по-голяма част от предвидените в закона възможности за намаляване на размера на плащаните фискални вноски.

Използвана литература
1. Адамов В. и др. „Финанси”, издателство „Абагар” 1996 г.
2. Адамов В.   „Теория на финансите”, издателство „Абагар” 1995 г. 
3. Адамов В. и други, “Техника на данъчното облагане”, издателство “Абагар” 2001 г.
4. Ангелов Г. “Корпоративни данъци в България и други страни”, www.ime.bg/flat/5-7.htm
5. Станчева Ан.  „ Основи на управлението”, ИК „Стено” 2000 г.
6. Захариев А. “Управление на дълга”, издателство “Абагар” 2003г.
7. Минкова Г. “Авансови вноски за корпоративен данък”, Списание “Финанси и право” брой 5 от 2006г.
8. Славков Б. “Основни изменения и допълнения в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2006г.”, сп. “Финанси и право”, бр. 1 от 2006г.
9.Славков Б. и други, “Новото данъчно законодателство през 2006 година”, ИК “Труд и право” 2006 г.
10.Закон за държавният бюджет на Република България за 2006 г.
11.Закон за държавната помощ, Правилник за прилагането на Закона за държавната помощ
12.Закон за корпоративното подоходно облагане
13.Закон за счетоводството
14.Закон за устройство на държавния бюджет на Република България
15.Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
16.Наказателен кодекс
17.Указание на Министерство на Финансите за практическо приложение на чл. 60, ал.1 и ал. 2, чл. 61г и чл.61д от Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила за 2005 г. и 2006 г.


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1087 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.