Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Мениджмънт Анализ и усъвършенстване на инженеринга и мениджмънта на фирма


Дипломна работа, 81 стандартни страници, съдържа схеми, формули, таблици, липсва апарат
Цена: 2.40лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

ГЛАВА Ι
Теоретико – методическа част

1.    Същност на мениджмънта и ролята му за индустриалното предприятие

Мениджмънта може да се определи като осъществяване на непрекъснато управленско въздействие, което се изразява в поддържането на оптимални пропорции между всички елементи на управляваната подсистема на предприятието и разполагаемите му ресурси, с цел постигане на поставените оперативни, тактически и стратегически цели. Ресурсите включват всички материални, финансови, технологични и човешки компоненти.
Основните функции на мениджмънта са:
•    Планиране – предвижда определяне на целите и задачите за изпълнението, също така и определя средствата и пътищата за тяхното реализиране.
•    Организиране – способства за постигането на целите, чрез създаването на подходяща организация на труда, производството и мениджмънта.
•    Ръководене – регламентира работата и направлява усилията на персонала.
•    Контролиране – предвижда наблюдаване на колективите от хора и представлява дейност за разкриване на отклоненията от установените норми и правила. При наличие на отклонения се анализират конкретните причини за възникването им и се определя необходимостта от регулиращо въздействие.

2.    Същност на инженеринга и ролята му за индустриалното предприятие

Същността на инженеринга се изразява в разпределението и съчетаването на различните видове ресурси на индустриалното предприятие (трудови, технически, материални, енергийни, информационни) в пространството и във времето, за да се произведе определено количество продукция. Той определя общата схема, принципите, методите и средствата за осъществяване на производствената дейност в индустриалното предприятие и има важна роля при неговото проектиране и усъвършенстване.
Обект на изучаване е производствения инженеринг, производствения процес и по–конкретно изграждането му в пространството и осъществяването му във времето.
Целта е установяването на оптимални пропорции между различните видове ресурси на предприятието, за да се постигне предварително планирания производствен резултат при минимални разходи.
Задачи на инженеринга:
•    Проектиране на управляваната подсистема на индустриалното предприятие – решава се при създаването на нови индустриялни предприятия или при разширяването на съществуващи такива. Това е еднократна дейност, но твърде трудопоглъщаща.
•    Усъвършенстване на управляваната подсистема на индустралното предприятие – необходимо е непрекъснато да се усъвършенства, тъй като се променят  външните и вътрешните условия, при които функционира.
•    Текущо определяне на необходимите видове ресурси и осигуряване на условия за ефективното им използване – за производството на различни видове изделия или услуги е необходимо периодично определяне на необходимите ресурси.
•    Участие при проектирене и усъвършенстване на управляваната подсистема – водеща роля има мениджмънта, респективно инженеринга има второстепенна роля, изразяваща се в проектиране и усъвършенстване на отделни елементи или дейности на управляваната подсистема.
Мениджмънта и инженеринга взаимно се допълват при създаването, функционирането и усъвършенстването на индустриалното предприятие.

3.    Методи за анализ на индустриалното предприятие

Анализът на индустриалното предприятие е сложен процес, при който могат да се използват различни подходи в зависимост от позицията на изследователя, времето за провеждане на анализа, възможностите за обработка на получената информация, необходимата комплексност и задъбоченост на изследванията и др. Най-често се използват следните два подхода:
    Системен подход – при него организацията се разглежда като единсво от взаимосвързани и взаимодействащи си части, обединени от една обща цел. Дейностите, в които се проявява изследването са системно изследване, системен анализ, системно обяснение, системно проектиране и др. Този подход се отличава с това, че разглежда явленията и процесите въз основа на принципа “ от общато към частното “.
    Ситуационен подход – базира се на твърдението, че ефективността на управлението зависи от конкурентната ситуация. Подобряването на ефективността зависи най-вече от откриването и прилагането на подходяща комбинация от стратегия, технология, ангажираност и потребности на персонала от една страна и конкретното влияние на средата от друга. При това много важен момент при разработването на проекти за усъвършенстването на индустриално предприятие е да се анализира внимателно и обстойно ситуацията във вътрешната и външната среда.

4.    Методика за анализ на състоянието на индустриалното предприятие

4.1.    Същност на индустриалното предприятие
Обществените и стопанските организации се създават и съществуват, за да задоволяват различни човешки потребности, например от образование, култура, транспорт, стоки, услуги и др. Независимо от предмета на дейност между отделните организации има много общи характеристики:
Всяка от тях е oтворена система, обединяваща усилията на група от хора, снабдена с необходимите ресурси за постигане на определени цели, разпределени и координирани чрез структура, направлявана и контролирана от управление
Трансформацията на входящите ресурси в краен продукт позволява организацията да се представи чрез универсалния системен модел „вход-процес-изход”, а нейната ефективност да се измери чрез съотношението изход/вход .

 

 

--------------------------------------------------------------------

 

Заключение

В резултат на направените анализи за състоянието на фирма „Динакорд България" ЕООД, става ясно, че направените предложения за усъвършенстване на мениджмънта и инженеринговата дейност, са от изключително значение за бъдещото развитие на фирмата. Въпреки, че ще се оптимизира производствената дейност и значително ще се подпомогне управлението организацията, фирмата не трябва да спира да мисли за възможни бъдещи усъвършенствания.
Всички направени нововъведения ще повлияят благоприятно на развитието на фирмата, ще стабилизират позициите й, както на вътрешния, така и на международния пазар, ще подпомогнат фирмата да насочи усилията си в правилната посока, а именно – пазарен ръст, по – висока печалба и по – добро качество на предлаганите услуги.


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 2395 посетителя и 51 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.