Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Финанси, Банки Системи за финансово управление и контрол като обект на външен одит


Дипломна работа, 79 стандартни страници, съдържа бележки под линия, схеми, таблици, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод....................................................................................................................2

І гл. Същност, организационна и функционална структура на Сметната пала-та........................................................................................................….............4

1.1. Същност и видове одит..............................………...........................................4

1.1.1. Обект и обхват на външния одит..........................................................…….11

1.1.2. Същност на одитния процес и одитната дейност, осъществявани от Смет-ната палата.............................................................…………………………..15

1.2. Устройство, органи и организация на Сметната палата..............…………23

1.3. Обект и обхват на дейността на Сметната палата..........…………………..29

1.4. Цели на Сметната палата………..……………………………….………….32

1.5. Функции на Сметната палата……………………………………….………35

ІІ гл. Системи за финансово управление и контрол – като обект на външен одит...................................................................................................................39

2.1. Същност и цел на Системите за финансово управление и контрол...........39

2.2. Нормативна уредба и субекти, които изграждат Системите за финансово управление и контрол……………………………………………….………43

2.3. Описание на елементите на Системите за финансово управление и контрол. .....................................................................................................…..54

2.4. Организация на Системите за финансово управление и контрол. Предварителен контрол и система на двойния подпис…………………...58

2.5. Изграждане и функциониране на Системите за финансово управление и контрол……………………………………………………………………….71

2.6. Документиране на резултатите от одита, осъществяван от Сметната палата – относно Системите за финансово управление и контрол………74

Заключение...............................................................................................….78

ЛИТЕРАТУРА

УВОД

Ефективното управление на публичните финанси е една от основните предпоставки, родили необходимостта държавата да има висша институция за контрол.

Доброто и благоразумно управление, и контрол на публичните финанси е ключов елемент на това, което обикновено се нарича “acquis” на обществото. “Сърцето” на системата на публиличните финанси е отговорността на публичните органи за това да управляват добре парите на данъкоплатеца, а след това да се отчитат за тях. Контролните органи са заинтересовани от това да осигурят доброто здраве на това “сърце”.

В Споразумението за партньорство по присъединяване на България към Европейския съюз се посочва,че са необходими значителни усилия за усъвършенствaне на финансовия контрол и контролната система на страната.

Съществуването на институция, която да упражнява независим външен одит за спазването на финансовата и бюджетна дисциплина,и да гарантира законосъобразност,ефективност,ефикасност и икономичност на бюджетните приходи и разходи,и на управлението на публичните финанси,е жизнено важна необходимост за всяка демократична държава.

Едно от достиженията на демократичния процес в България през 90-те години бе Законът за Сметната палата от 1995 год.,с който съгласно изискванията на новата Конституция на Република България от 1991 год., се възстанови бюджетния контрол в страната,осъществяван от Върховната Сметна палата от 1880 год. до 1947 год. Като конституционен орган за контрол Сметната палата е независима от изпълнителната власт и отчита своята дейност пред Народното събрание.

Процесите на евроинтеграция поставиха нови изисквания пред българската Сметна палата. Това наложи необходимостта от привеждане на законовата й уредба в съответствие с международно приетите одитни принципи и стандарти, и добрите европейски практики. Приетият нов Закон за Сметната палата през 2001г. съобразен с изискванията и препоръките в Декларацията на водещите направления за одит на публичните финанси на Международната организация на Върховните контролни институции(ИНТОСАЙ),Резолюцията на президентите на Върховните одитни институции на страните от Централна и Източна Европа и Европейската Сметна палата,редовните доклади на Европейската комисия за напредъка на България в процеса на присъединяване, регламентите и изискванията на Европейския съюз за външен одит на публичните финанси.

В контекста на европейската интеграция от най-голямо значение за одитната институция е да има солидна, пълна и стабилна правна рамка, при която независимостта,правомощията и средствата на одита,обхвата и изискванията за докладване са ключови елементи.Добрата правна рамка, уредена с Конституцията и в закон, и допълнена с правилници, правила и процедури, ще улесни развитието на институцията, като добре функционираща система.

ПЪРВО. Предложен е структурен модел на финансово – контролната система, в лицето на Сметната палата като се изтъкват нейната функционална и организационна структура. Разглеждат се същността и видовете одит, съществуващи и осъществявани у нас, като се акцентира върху външния одит, осъществяван от Сметната палата. Посочени са кои са органите в Сметната палата, обектът и обхватът й на дейност, целите й, както и нейните контролни функции.

ВТОРО: Разглеждат се Системите за финансово управление и контрол, техните елементи и целта им, субектите, които ги изграждат и указанията за тяхното изграждане и функциониране.

За целите на изследването са използвани и приложени данни, любезно предоставени от Сметната палата и Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол (АДВФК). Използвана е схематична и таблична форма на представянето им. Взети са в предвид и мненията на специалисти от практиката.

ГЛАВА ПЪРВА: Същност, организационна и функционална структура на Сметната палата

1.1. Същност и видове одит

Одитът възниква като осъзната човешка потребност още в най-ранни исторически времена. Използването му започва от 200 г. пр.н.е. от квесторите в Римската империя, които са осъществявали контрол върху дейността на държавните счетоводители по места. Техните отчети, относно извършения от тях контрол са бивали изслушвани от екзаменатори, което предопределя етимологичния произход на понятието “одит”. То произлиза от латинския глагол “auditus”, който в буквален превод означава – слушам[1]. Лицето, което осъществява тази дейност се е наричало “auditor”, т.е. слушател, ученик, последовател.[2]

Независимо, че началото на развитието на този контрол се поставя в Римската империя, то неговото доразвитие и обогатяване се постига в Англия, която формира специални институции, използващи конкретна терминология, която в ХХ век и началото на ХХІ век започва да се прилага от по-голямата част от страните – членки на ИНТОСАЙ. Това е дало основание понятието “audit”да се разглежда като английски термин.

Одитът се различава от ревизията, експертизата и контрола. Той не може да замени понятието “контрол”, което е едно широкообхватно понятие, съответстващо на характера и вида на самата контролна дейност. Контролът намира своето трайно място в системата за управление, като информационна система и система за поддържане на динамичното равновесие в развитието на отделните елементи (обект на управление).

Одитът е една от конкретните форми на контрола. В зависимост от вида и предназначението на одита, той може да бъде конкретна форма на последващия контрол (предимно), а също така и на предварителния и текущ контрол (по-рядко). Най често одитът се разглежда като дейност, която има за цел да установи съответствието на финансовите и стопански операции съгласно изискванията на нормативните актове и достоверността на формираната счетоводна отчетност. Това означава, че одитът се насочва към такива явления и процеси, които са завършени и за тях е формирана съответната счетоводна отчетност.

Одитът е систематичен процес на обективно получаване и оценяване на доказателства, относно твърдения за икономически действия и събития, за установяване степента на съответствие между тези твърдения и установяване на критерии, и докладването им на заинтересованите потребители.

Е.Аренс и Дж. Лоббек определят одита като процес, чрез който компетентният и независим одитор натрупва и оценява доказателствата за информацията, която подлежи на количествена оценка и се отнася за специфични стопански системи, за да определи и изрази в своето заключение степента на съответствие на тази информация с установените критерии.[3]

Концепцията и създаването на одита е присъщо на управлението на публичните финанси, тъй като то се основава на доверието. Одитът на публичните финанси не е самоцел, а необходим елемент от контролната система, целяща навреме да сигнализира за отклоненията от нормите или за нарушенията на принципите за законосъобразност, за ефикасност, ефективност и икономичност на ресурсите така, че да може и да е възможно във всеки случай да се вземат корективни мерки, за да се уточнят отговорностите на засегнатите страни и да се вземат мерки за предотвратяване извършването на подобни действия в бъдеще.

Във финансовото законодателство на РБългария, влязло в сила от 2001 година е предвидено одит да се извършва и във връзка с предстоящо поемане на задължения и извършването на разходи, което показва, че освен като конкретна форма на последващ контрол одитът е и конкретна форма на предварителния контрол.

Одитът е една конкретна форма на контрол, осъществявана на основата на система от независими проверки, анализи, оценки, препоръки и консултации на финансовата информация, миналата, настоящата и бъдещата дейност на обектите.


------------------------------------------------


Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сметната палата е важен елемент на държавното управление. Не само, че е способна да открие и предотврати слабостите и нарушенията, но най-вече заради възможността да оцени ефективността на другите елементи в системата за контрол. Палатата проверява управлението на публичните финанси на висше ниво, като установява и проблемите, които възникват в дейността на обектите.

Днес, повече от всякога до сега, когато Европейският съюз създаде новата Европа, основана на общи ценности, демократичните институции, управлявани от върховенството на Закона, са от голямо значение за всяка съвременна държава. Онези, които са вече членове на Европейския съюз са призвани да отварят вратите на тази нова Европа за всички страни, които подкрепят ценностите, отстоявани от Европейската общност.

Същевременно, за членовете на Европейския съюз е дълг да оказват необходимата подкрепа и помощ за процеса на безпрепятствена интеграция на онези, които все още чакат пред вратата на тази общност.

Европа може да бъде призната за общност, която наистина е носител на обещание за бъдещето, само ако никой от този Континент не бива принуждаван да стои настрана. Европейският дом трябва да може да побере всички, които желаят да допринесат за изграждането му.

Някога Антоан дьо Сент Екзюпери е казал:

Що се отнася до бъдещето – задачата е не да се предвиди то,

а да се направи възможно.


ЛИТЕРАТУРА

1. Конституция на РБългария (ДВ,бр.56/1991).

2. Закон за държавния вътрешен финансов контрол (обн. ДВ, бр.92/2000г.).

3. Закон за Сметната палата (обн. ДВ,бр.109/2001г).

4. Правилник за прилагане на Закона за държавния вътрешен финансов контрол (обн. ДВ,бр.44/2001г.,изм. и доп. бр.43/2003г.).

5. Правилник за прилагане на Закона за Сметната палата (обн. ДВ,бр.28/1996г.,изм. бр.73/2001г.).

6. Одитни стандарти, приети от Сметната палата (обн.ДВ,бр.63/2002г.)

7. Указания №2/27.06.2003г. – за изграждане и функциониране на Системите за финансово управление и контрол – АДВФК.

8. Инструкции за дейността на делегираните вътрешни одитори – АДВФК

9. Списък на дефинициите, използвани в Документа за политиката в областта на вътрешния финансов контрол на РБългария.

10. Одитен план за извършване на одит с обект “Проверка степента на изграденост и функциониране на Системите за финансово управление и контрол”.

11. Одитен доклад за извършен одит, относно изграждането и функционирането на Системите за финансово управление и контрол.

12. Величков, Х. Върховна Сметна палата. С., 1945г.

13. Динев, М. Одиторски контрол. С.,1991г.

14. Иванов Г, Борисов Б, Марчевски Ив. Системи за финансово управление и контрол в общините. Св., 2002г.

15. Николова, Н. Въведение във финансите. С., 1997г.

16. Панайотов, Д. Теория на стопанското управление. Св., 1970г.

17. Томов, Й. Теория на контрола и одита. Св., 2002г.

18. Цветков, Цв. Указания за изграждане и функциониране на Системите за финансово управление и контрол. (“Български счетоводител” бр.18/2001г.)Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1464 посетителя и 57 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.