Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Счетоводство СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО МЕСТНИТЕ БЮДЖЕТИ


Дипломна работа, 83 стандартни страници, съдържа таблици, диаграми, формули, счетоводни записвания, бележки под линия, липсва апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

УВОД

Съгласно Конституцията на Република България общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Тя е юридическо лице: има свой независим бюджет и собственост, които се използват за обслужване на нейните интереси. Местното самоуправление в общината се изразява в правото на гражданите и/или на избрани от тях органи, в рамките на предоставената им компетентност, да решават въпросите, свързани със здравеопазването, образованието, културата, спорта, социално жилищно задоволяване и други социални дейности с общинско значение, устройство и развитие на територията на общината, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда, управление и др. За финансирането на разходите за тези дейности са необходими много средства.

Параметрите на финансовите правомощия и отговорности на общините и взаимоотношенията им с централните власти са регламентирани в законите за местното самоуправление и местната администрация, за местните бюджети и местните данъци и такси, за общинската собственост, в годишните закони за държавния бюджет, както и в някои специфични данъчни закони и други.

Съществена икономическа роля на местните власти е осигуряването на публични услуги, съответстващи на предпочитанията на местното население. В този смисъл местните власти са отговорни пред своите жители, доколкото тези жители осигуряват необходимите финансови ресурси. За да могат местните власти да заемат съответното място при децентрализираното осигуряване на големият кръг от публични услуги, те трябва да имат достъп до адекватни приходоизточници и правомощия да ги изразходват в съответствие с разходните нужди на своето население. Иначе създаването на отговорно и в полза на населението местно управление си остава един недостижим мираж. Местните приходи трябва да съответстват на отговорностите на местните власти – това е един от основните принципи, които служат като ориентир за успешното реализиране на децентрализацията.

Актуалността на изучавания проблем в тази връзка се обуславя от характера на икономическите промени в България, които недвусмислено превръщат приходите на местните бюджети - собствени приходи държавни трансфери, трансфери между разпоредители с бюджетни кредити в съсредоточие на икономическата дествителност у нас и предопределят практическата ценност на изследването.

Обект на изследване в дипломната работа са приходите по местните бюджети в България, изследвани на база проучване приходите в община Провадия.

Предметът на изследване е съсредоточен върху механизмите за осъвършенстване и съвременните аспекти на отчетния процес за приходите в община Провадия.

Целта, поставена в дипломната работа, е въз основа на анализ на приходите на местните власти в България и в частност на община Провадия, да се разкрият проблемите и формулират възможностите за оптимизираненето им. Така поставената цел определя изпълнението на следните основни задачи:

Първо – Изследване на взаимообвързаността между централните и местните власти по отношение на приходите на местните бюджети

Второ - Анализ на приходите на местните бюджети, отчетния им процес и одит свързан с тях.

Трето – Възможности за оптимизиране на местните приходи


ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА БЮДЖЕТНАТА СИСТЕМА

1.1. Същност и структура на бюджетната система

“ Който иска да обсъжда държавните финанси – трябва да познава приходите – какви са и колко големи са те. Независимо от това, трябва да се познават и разходите, за да се премахнат някои, ако са излишни, или да се намалят, ако са големи, защото богатството зависи от намаляването на разходите.” [1]

“Чрез бюджетната система се осъществява съсредоточване на част от националния доход в ръцете на държавата и местните органи за управление с цел тяхното финансово осигуряване за изпълнение на възложените им задачи. Акумулирането на необходимите финансови средства се осигурява чрез различни данъчни плащания, такси, емитиране на държавни ценни книжа, получени заеми, лихви и други постъпления в полза на бюджета.” [2]

Бюджетът е финансов план на правителството или на съответните бюджетни организации. Годишният бюджет определя нивото на приходите, разходите и финансирането за дадена година. Чрез него се дава право на извършване на разходи за публични услуги и се контролира дейността на бюджетните организации и правителството.

Под бюджет се разбира и държавния бюджет. С него се определят и предоставят необходимите парични средства за изпълнение на държавните функции и задачи, възложени на различните бюджетни организации. Всяка бюджетна организация от своя страна също планира и съставя бюджет.

Бюджетната система на страната включва : държавен и местни бюджети.

Държавният бюджет, съгласно разпоредбите на Закона за устройството на държавния бюджет, обхваща републиканския бюджет и бюджета на съдебната власт.

Републиканският бюджет се състои от централен бюджет, бюджети на държавните органи – министерства и ведомства, и бюджет на Сметната палата

Централният бюджет включва републиканските приходи и разходи, извършвани пряко от Министерския съвет или чрез делегирани от него права на министъра на финансите.

Бюджетът на съдебната система включва всички приходи от дейността на органите от системата на съдебната власт, в т.ч. и предоставените средства под формата на трансфери от държавния бюджет и разходите за тяхната издръжка.

Държавните органи и бюджетните организации съставят бюджети, които включват всички приходи и разходи за дейността им. Те се състоят от собствените бюджети на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и бюджетните сметки или бюджети на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и от по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити.

“Чрез местните бюджети се акумулират средства за финансиране на мероприятия с регионално значение. Тези бюджети осигуряват финансовата самостоятелност на териториалните органи за управление в страната /общини и кметства/.

Изразходването на акумулираните средства в държавния и местните бюджети се извършва чрез множество бюджетни предприятия, създадени за изпълнение на определени функции с общонационално и местно значение.” [3]

“Бюджетните предприятия по Закона за счетоводството са държавните и общинските органи, техните структурни единици и всички икономически обособени лица, прилагащи бюджети, бюджетни сметки, извънбюджетни сметки и фондове по смисъла на Закона за устройството на държавния бюджет, както и държавните фондове и институции по задължителното обществено, здравно и друго осигуряване, държавните висши училища, БАН, БНТ, БНР и други лица и структурни единици, чийто

сметки и операции се включват от Министерството на финансите в консолидираната финансова програма.” [4]

Посочените икономически обособени лица са разпоредители с бюджетни кредити по ЗУДБ. Те се определят от Министерския съвет и са първостепенни – министрите и ръководителите на държавни органи; ръководителят на Висшия съдебен съвет; кметовете на общините и второстепенни – ръководителите на самостоятелно обособени структурни единици, които са подчинени на първостепенния разпоредител; кметовете на общините – за органите на местното самоуправление. Първостепенните разпоредители извършват разходи за сметка на централния републикански бюджет, които са за собствена издръжка и за издръжката на функциониращите към тях бюджетни предприятия. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити получават бюджетни средства за собствена издръжка от първостепенните разпоредители, а когато към второстепенните разпоредители има третостепенни разпоредители, то второстепенните получават, заедно с бюджетните средства за собствена издръжка и средствата за издръжка на подведомствените им бюджетни звена.

Разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен са ръководителите на самостоятелно обособени бюджетни единици, които са пряко подчинени на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Структура на бюджета – Държавният бюджет обхваща приходите и разходите на държавата. Приходите на държавата са данъчни и неданъчни и се набират от физически и юридически лица по ред, определен със закон.


-----------------------------------------------------------------


Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Много хора смятат, че всички проблеми на местната власт биха се решили, ако имаше повече средства в бюджета. Опитът на България и в частност на община Провадия показва, че това не е така, точно обратното – никога няма да има достатъчно финансови средства, ако няма добре дефинирани права и отговорности за събирането и разпределението на тези средства.

От 2008 г. Общинските съвети могат да определят сами размера на местните данъци и такси с наредба.

Направените изменения в Закона за местните данъци и такси са в няколко основни аспекта:

Първата група промени е свързана с направеното изменение в Конституцията на Република България, с което се предостави свобода на общините да определят сами размерите на местните данъци при условията, по реда и границите, установени със закон, като с това се продължава процеса на финансовата децентрализация и предоставенето на по-широки правомощия и отговорности на общините в сферата на местните финанси.

На първо място - общинският съвет ще определя с наредба размерите на местните данъци, като със закона се предлагат граници – минималните и максималните размери за всеки местен данък. При определянето на границите са взети предвид съществуващите до края на 2007 г. размери на данъци, които стават минимален размер от началото на 2008 г. Максималният размер на отделните видове местни данъци ще бъде от 2 (данъка върху недвижимите имоти, данъка при дарение, данъка при придобиване на имущества по безвъзмезден начин и данъка върху наследствата) до 3 пъти (данъка върху превозните средства) по – висок от минималния. С така определения широк диапазон се дава свобода на общинските съвети да съобразят конкретните размер на местните данъци със социалните и икономическите условия на територията на съответната община.

Друга промяна в ЗМДТ е въвеждането на нов вид местен данък – патентния данък преминава от Закона за данъците върху доходите на физическите лица в Закона за местните данъци и такси. Това е направено с оглед осигуряване на повече данъчни приходи за общините. Предвидено е също, че патентният данък се декларира и се внася в приход на общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентната дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в приход на общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.

Контролът върху местните приходи се изразява преди всичко във възможностите на местните власти да определят данъчните ставки.

Не на последно място стои и въпросът за счетоводното отчитане на приходите в общината. Неговата основна цел е да осигури необхдимата по обем и качество отчетност, която да отразява всички стопански операции по приходите в хронологичен и систематичен вид, а чрез съпоставяне на данни от началото на отчетния период да се установят и настъпилите промени, представяйки процесите в развитие.

Професионалното администриране на приходите в общината е административна, икономическа и финансова дейност по поддържането им и зависи от целите, интересите, потребностите и възможностите на общината.

Всички дейности на органите на местното самоуправление трябва да бъдат в интерес на хората от местната общност. Извеждането и отчитането на приходите по местните бюджети като ключов елемент и движеща сила на промяната в местното самоуправление по същество се свързва с политиката на общините за целенасочено и стратегическо развитие, за формиране на висок жизнен стандарт и просперитет, за засилено облагодетелстване на тяхното население, както и за поддържане и изграждане на функционална околна среда и качествена инфраструктура.

С настоящата дипломна работа беше направен опит да се пресъздадът проблемите при отчитане на приходите по местните бюджети на база проучване на същите в община Берковица.

От направените констатации в дипломната работа могат да се изведът следните предложения:

- Да се засили връзката между данъкоплатеца и местната власт, защото хората все повече разбират, че за да имат осигурени услуги от местната власт те ще трябва да заделят част от своите средства. Трябва да признаем, че в нашата страна и в частност в нашата тази връзка осигуряваща услуги все още слабо се усеща.

- Общинският бюджет не трябва да се представя като строго експертна работа, от която малко хора разбират. Това според мен е опит да се скрие обяснението – как и за какво се харчат парите на данъкоплатците.

- Публичното обсждане на обкинските бюджети трябва да е истинско т.е. всеки данъкоплатец да разбере и усети, че средствата които общината управлява са негови средства и че той може и трябва да се опитва да влияе върху тяхното ефективно използване в съответствие със своите потребности и в интерес на своята общност и населено място.
Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 812 посетителя и 5 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.