Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Търговия ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ В ИНТЕРНЕТ


Дипломна работа, 82 страници по-големи от стандартните, съдържа таблици, диаграми, схеми, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Съдържание

Увод 4

Глава 1. Възникване и развитие на Интернет като средство за пренасяне на информация 7

1.1. История

1.2. Устройство и нива на работа. Протоколи

1.3. Електронен обмен на документи (Electronic Document Interchange)

Глава 2. Интернет икономика 12

2.1. Дефиниране на Интернет икономика

2.2. Нарастването на Интернет икономиката

2.3. Четирислоен модел според CISCO Int. и Бостънския университет

2.3.1. Инфраструктурен слой на Интернет икономиката

2.3.2. Интернет базирани приложения и ноу-хау

2.3.3. Слой на информационните посредници в Интернет

2.3.4. Слой на електронната търговия

2.3.5. Механизми на взаимоотношения между слоевете и разпределение на ролите

2.3.6. Основни заключения

Глава 3. Електронен пазар. Пазарни участници 19

3.1. Дефиниране на електронния пазар

3.2. Характеристики, особености

3.3. Пазарни участници

3.3.1. Доставчици

3.3.2. Производители на Стоки и Услуги

3.3.3. Търговци

3.3.4. Клиенти

3.3.5. Банковите институции в Интернет

3.3.6. Спомагателни звена по информационната верига

3.4. Демографско и социологическо изследване на структурата на пазарните участници

3.5. Нов икономически модел на пазарни взаимоотношения

3.5.1. Промяна на традиционните бизнес модели

3.5.2. Бизнес-Бизнес отношения (Business-to-Business, B2B)

3.5.3. Бизнес-Потребител отношения (Business-to-Customer)

3.5.4. Потребител -Потребител отношения (Customer-to-Customer)

3.5.5. Търговски отношения по частни компютърни мрежи

Глава 4. Електронна търговия 33

4.1. Кое движи търговия през Интернет

4.2. Стоки и услуги подходящи за търгуване на сегашния етап

4.3. Електронни транзакции в Интернет

4.4. Схеми на плащане по електронен път

4.5. Получаване на приходи по Интернет

4.6. Електронни разплащания в България чрез системата epay.bg

4.7. Електронен подпис в България

Глава 5. Модел за съставяне на Бизнес План за електронна търговия 49

5.1.Проект и персонал

5.2 Маркетингова стратегия

5.3. Изграждане на търговска марка (branding)

5.4. Регистрация в търсещи машини и директории

5.5. Off-line маркетинг

5.6. Закони за посещаемостта на уеб мястото

5.7. Стратегия за изграждане на общност около фирмения Интернет сайт

5.8. Превръщане на посетителите в клиенти

Глава 6. Проблеми в електронната търговия 66

6.1. Проблеми на електронната търговия в България

6.2. Бариери за извършване на online транзакции

6.3. Компютърни престъпления и мерки срещу тях.

Законодателство в Република България

Заключение 76

Използвани източници 80

Приложения 81

Схема на статичен корпоративен сайт

Схема на e-commerce сайт с магазин и динамично генерирани новини

Увод

Електронната търговия не е друг вид търговия. Това е друг начин на осъществяване на търговска дейност. Електронната търговия е размяна на блага чрез използване на електронни средства за комуникация и най-вече на Интернет като бизнес среда и средство. Интернет се е превърнал в пространство за търговски и бизнес отношения по повод продажба и предоставяне на стоки и услуги, включително техния маркетинг, поддръжка, разпространение и т.н.

Електронната търговия дава няколко съществени предимства пред традиционните форми на търговия, а именно:

· достъп на неограничен кръг потребители от различни райони на света до предлаганите стоки;

· възможност за поддържане на по-малки складови наличности;

· по-голяма ликвидност на капитала на търговеца;

· спестяване на разходи от наем на складове, магазини, заплати на персонал;

· възможност за започване на търговска дейност при изключително малки по обем инвестиции;

· липса на необходимост от физическо присъствие на страните.

· чрез участието на все по-голям брой конкуриращи се фирми се увеличава прозрачността на ценообразуването и фактически се намаляват разходите по доставката;

· намаляват се сроковете по доставката на материалите.

Онлайн пазаруването е едно от най-популярните и най-често използваните Интернет приложения, които са широко достъпни за употреба и разкрива множество възможности за производители и потребители. Глобалната мрежа позволява на потребителите да контактуват директно с производителя 24 часа в денонощието и така магазините стават излишни. Търговците имат практически винаги отворени складове - безвремеви зони и наемане на големи помещения или работници. Търговецът има нужда да рекламира стоката си в Интернет. А потребителите могат да открият всички стоки или услуги, от които се интересуват, за съвсем кратко време и само с няколко натискания на бутона на мишката. Проблеми, които се стремят да се отстранят са липсата на защита и сигурна Интернет система на плащане.

Предназначението на системата е да извършва търговска дейност по електронен път чрез Интернет с продукти, стоки или услуги, предлагани на потребителите, като сключва сделки за тяхната продажба под формата на поръчки и се грижи за изпълнението им.

Електронните пазари са източник на информация и консултация за участниците в пазара на различни етапи в процеса на покупко-продажбите. Основната идея за възникването на този тип пазари е създаването на платформа в Интернет, където участниците се срещат и търгуват.Тази функция се дефинира като транзакция - събиране на участници и обединяването им по интереси на различните етапи от процеса на закупуването:избор на производител, договаряне на цените, спецификация на продуктите, възлагане на поръчките. Критерий за функционалността на един виртуален пазар е броят на реализираните транзакции.

Понятието електроннен магазин представлява специализиран сайт, който се поддържа от производителя или от търговеца и служи за предлагане, заявяване, плащане и доставяне на стоки по електронен път. В България вече работят добри електронни магазини.

Интернет пространството е място, на което хората помежду си обменят най-различни стоки и услуги. В тази насока съществуват най-различни по вид и предназначение интернет борси, на които може да се продава и купува всичко, което е обект на желание за притежание от страна на едни и в наличност у други.

Тенденцията през последните години е традиционните физически борси да се изместват от виртуални такива, защото по този начин биха се премахнали професионалните посредници и възнагражденията, които те си начисляват за намаляване на риска и увеличаване на ликвидността. Това би привлякло още повече инвеститори и би предизвикало спад на цените за извършване на транзакциите.

Система на действие на Интернет борсите е следната: когато някой, който притежава акции, реши да ги продаде, той не е задължен да ги изтъргува чрез онлайн комисионер, плащайки цена за извършване на транзакцията. Пазарът представлява страница, на която са изписани заповедите да се продават или купуват дадено количество акции по определени, финсирани цени. Клиентите могат да разгледат списъка от заповеди и ако купуват да направят транзакция като просто “кликнат” с мишката върху заповедта, която най-много ги удовлетворява. За да продаде акции, инвеститорът изписва заповед на екрана с надеждата, че някой ще изяви желание да направи транзакция с него.Ето тук е голямото преимущество на Интернет борсата:Ако две заповеди си пасват като цена и количество на акциите, системата автоматично извършва транзакцията и прехвърля акциите на новия им собственик. Целта на тази система е по-добро ценообразуване, премахвайки изцяло ролята на посредниците по сделките.Интернет борсите дават възможност на малките инвеститори сами да премахнат цените.

Интернет борсите ще имат все по-голямо значение в развитието на световната финансова търговия, защото тепърва ще се усъвършенства все повече защитата на подобен вид бизнес общуване и все повече хора ще я предпочитат, можейки сами да взимат решения за това коя сделка би била по-печеливша без да се налага да използват услугите на посредници.

По отношение на клиентите онлайн пазаруването има следните основни преимущества:

 • разширяване на достъпа до стоки и услуги –в Интернет се предлагат широк спектър стоки и услуги, които физически не биха могли да се представят;
 • оптимизиране на доставките-възможно е клиента да поръча комплектна доставка;
 • удобство, бързина, ефикасно обслужване на клиентите.

Онлайн пазарите са по-ефективни от техните физически аналози, тъй като намаляват цената на транзакциите както за търговците, така и за потребителите.

Електронният бизнес променя изцяло индустриалната верига на производство, като свърже производители, дистрибутори, търговци и клиенти в единна система.

Цел на настоящата разработка е да се направи характеристика и анализ на електронната търговия. Да се обясни същността й и да се посочат проблемите, които я съпътстват в нейното развитие.

Използвани са данни от редица изследвания в тази област за САЩ, Европа и в часност България. Цялата събрана информация недвусмислено показва значението на електронната търговия за икономиката във високо развитите страни и ролята, която започва да играе в развиващите се държави.

Настоящата дипломна работа е разработена в Увод, 6 Глави и Заключение. Приложени са схема на статичен корпоративен сайт и схема на е-commerce сайт с магазин и динамично генерирани новини.

 

----------------------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

Електронния бизнес се основава на няколко много прости свойства на Интернет - неговата комуникативност, универсалност и глобалност. В своята същност, електронният бизнес преставлява съвкупност от методи за използване на компютърните технологии, както от компании, така и от физически лица за осъществяване на търговска дейност. Но за да се изясни напълно терминът „електронна търговия”, трябва да се обозначат основните принципи на Интернет , на който е-бизнесът дължи световната си популярност.

Важно е да се спомене, че Интернет не е собственост на никоя международна организация, държава, правителство, фирма или човек. Той е ничий, защото е общ.

Няма ограничения във вида и съдържанието на информацията, която се публикува там. Никой не я цензурира.

Повечето неща там да са абсолютно безплатни. Собствениците им печелят от реклама и други неща.

Интернет е океан от всякакви ресурси-новини, продукти, знания, опит, развлечения. Всеки лесно може да намери и използва които и да е ресурс.

Всички хора са относително равнопоставени, независимо от техния пол, националност, вяра материално положение и др., въпреки че има и ограничения (например за клиенти и не клиенти на дадена фирма).

Въпреки външната либералност, технически Интернет се реализира чрез твърдо установени протоколи за комуникация. Описани в Глава 1 на настоящата дипломна работа те са доста детайлно разработени и са на много нива в архитектурата на Интернет.

Цялата тази техническа база служи за това да направи възможно и да улесни размяната на информация на всички потребители в мрежата. С усъвършенстване на техническо ниво, бариерите за комуникация са вече премахнати. Хората разбират, че възможността да се пренася информация може да носи пари и усилията се насочват в комерсиализирането (в добрия смисъл на думата) на мрежата. Появява огромно търсене в областта на ИТ, това отваря и пазари за производителите на техника. Пазара на труда се преобръща. Всички фирми разбират, че това е бъдещето и къде по-бързо, къде по-бавно се ориентират към промяна или или прекрояване на своята стратегия.

В най-общ план: от предлагането на стоки към предлагането на услуги свързани със стоките.

В областта на софтуера - от софтуер за единични потребители или локални мрежи към софтуер за глобалната мрежа - Браузери, Операционни системи, Офис приложения.

В рекламата и промоцията: от off-line към on-line реклама. От Мултимедийни презентации към корпоративни статични сайтове.

В областта на хардуера: От хардуер за телекомуникациите към хардуер за IP-мрежи (рутери, сървъри, gateways…).

В областта на услугите: От предлагане на информационни услуги със средствата на физическия свят (каталози, Жълти страници, новини, списания, бюлетини и др. ) към Интернет портали с търсещи машини (yahoo, Excite, CNN).

В дипломната работа е описано как всичко това води до формирането на т. нар. Интернет икономика. Според изследването на Бостънския университет и Cisco тя се разслоява на 4 слоя:

 1. Инфраструктурен слой на Интернет икономиката
 2. Интернет базирани приложения и ноу-хау
 3. Слой на информационните посредници в Интернет
 4. Слой на електронната търговия

Резултатите от него са разяснени по-подробно в Глава 2 "ИНТЕРНЕТ ИКОНОМИКА"Според класическата икономическа теория, тук главните действащи лица по линията от производител-краен потребител, не са принципно различни. Това са Производител, Финансов посредник, Пласментен посредник, Потребител. Принципно различни са новите отношения възникващи и обусловени от специфичните начини на комуникация и "обичаите" в Интернет.

Тук излизат на яве позабравени в миналото бизнес модели (като холандските и английските аукциони) и започват да действат нови модели (скритото събирането и продажбата на потребителска информация).

Описано е също така появята на разделение на отношенията Бизнес-потребител и Бизнес - Бизнес, а също и Потребител-Потребител. Тези отношения обаче, все още в зората на Интернет носят характерните черти на физическа търговия, която наследяват. Интернет се използва главно за емайл, чрез който се получават поръчките. Стоките се доставят по установените дистрибуционни канали, маркетинга се прави със установените и изпитани средства offline. Това все още не е електронна търговия.

Електронната търговия в идеалния си вариант се извършва почти изцяло със средствата на мрежа за пренос на данни. Никоя мрежа не е толкова развита, че да предлага едновременно:

 • предлагане на продукта от продавача;
 • търсене на продукта от купувача;
 • събиране на двете страни на едно място и размяна на информация по уговаряне на сделката;
 • юридическо сключване на сделката (размяна на електронни документи и подписи);
 • превод на парични единици или техен аналог;
 • доставка на продукта;
 • след продажбено обслужване.

Никоя освен Интернет - затова е и единствената, но като че ли не е нужна друга. Със създаването на такава инфраструктура изглаждане на недостатъците по процеса на покупко-продажба, вече може да се говори и за появата на електронна търговия (e-commerce).

В България са налице много от предпоставките за появата, развитието и утвърждаването на електронната търговия, като пълноценен отрасъл в икономиката.

Съществува сравнително добра опорна мрежа и достатъчно доставчици на едро и дребно, много сравнително евтини крайни устройства (PC-та) - осигуряващи физическото съществуване на Интернет у нас.

Има портални сайтове, осъществяващи брокерската дейност по събирането на едно място на продавачи и купувачи.

Постепенно е въведен т. нар. „електронния подпис”, като част от електронната търговия. В Глава 4, т. 4.7, на настоящата дипломна работа се дава светлина върхи същността и спецификата на електронния подпис

Много фирми вече инвестират сериозни средства и наемат персонал за изграждане на своите електронни магазини и обмислят начини за дистрибуция.

Това вече е сериозен капитал за България и единственото което остава да се промени е мисленето на хората и нагласата им по отношение на промяна на традиционния им начин на пазаруване. Но това не е нещо ново за света. В Глава 6, т.6.4 са описани и други Бариери за извършване на online транзакции в световен мащаб.

Вече доста хора интуитивно усещат, че в Интернет има някакво скрито съкровище за техния сегашен или бъдещ бизнес. Причините за евентуалния успех не са много трудни за откриване:

 • Отстояване и развитие на търговската марка - чрез постоянна реклама
 • Генериране на приходи от нови пазари
 • Намаляване на общите разходи от експлоатационните разходи на един е-магазин
 • Поддръжка на клиента -24/7 (24 часа, 7 дни в седмицата)

Така дефинирани тези възможности вече правят наложително експлоатирането им в бизнеса на фирмата и затова изискват компетентното им управление. Тъй като тук става въпрос за едно паралелно присъствие на фирмата в Интернет пазара, заедно с физическото, се налага разработване на няколко стратегии за навлизане и присъствие в Интернет и тяхното им имплантиране в главната стратегия, мисия и цели на фирмата.

Основните въпроси които трябва да намерят отговор са: Нива на присъствие в Интернет

 • Съставяне на Бизнес План за електронна търговия
 • Маркетингова стратегия
 • Изграждане на търговска марка (branding)
 • Промоционална стратегия
 • Стратегия за запазване на посетителите-клиенти

Погледнато по-този начин електронното присъствие вече става сериозна дейност от фирмата и се стреми да стане равноправна насока за развитие от най-висшите приоритети на целите на фирмата.

В Глава 6 на дипломната работа са разгледани проблемите, които съпътстват електронната търговия в своя път на развитие и утвърждаване.

Много важен аспект е защитата на личните данни на потребителите. Фирмите, занимаващи се с електронна търговия поддържат големи бази данни с информация за своите клиенти. За осъществяване на съхранение и защита на тази информация се изисква не само воля, но и финансов и технологичен потенциал във фирмата. За намирането и запазването на клиенти е изключително важно фирмата да ги предразположи да се чувстват сигурни при предоставянето на своя лична информация.

Засегнат е и друг важен аспект, а именно правният. Заедно с електронната търговия се появяват и съвсем нов вид престъпления, чието обозначение и превенция изискват реакцията на институциите в световен мащаб. Проблемите за България в този план са доста сериозни. В страната цари безнаказаност и несигурност по отношение на киберпрестъпленията. Това кара потребителите да се чувстват несигурни и ги отблъсква от услугите на електронната търговия.

Икономическите закони в Интернет обаче се различават доста от досега познатите ни в класическата и новата икономически теории. Това изисква електронната търговия да бъде реализирана от екип от специалисти в Интернет, а не общи мениджъри. Реализирана правилно и навреме, тя крие потенциала да изведе фирмата в позиция на лидер на все още незаетия електронен пазар в България или да реализира изключително печеливш бизнес базиран на иновации, които Интернет в световен мащаб все още крие за находчивите и търсещи мениджъри.

Бъдещето на търговията окончателно и безвъзвратно обвързано с електронната търговия. В САЩ и страните на ЕС при осъществяване на търговията през Интернет търговците реализират обороти от милиони и дори милиарди долари. Имена като Amazon, Egghead и т.н. са станали световно известни и са доказали жизнеността и предимствата на електронната търговия. Да може едно лице от всяка една точка на света да придобие визуална представа за предлаганата стока, да разбере нейните качества, да сравни цената й с подобни или същите стоки, предлагани от конкурентите, без реално да напуска дома или офиса си е удобство, което кара хората да купуват, а търговците да продават. По едно изследване на Forrester Research, Inc. при т.нар. business-to-business търговия от оборот 48 милиарда долара през 1998 г., през 2003 г. се очаква оборотът да бъде 1.5 трилиона долара. За продажбите на потребителски стоки – от оборот 3.9 милиарда долара през 1998 г. се очаква ръстът през 2003 г. да е около 108 милиарда долара. Тези цифри са достатъчно внушителни и дават яснота за перспективите в развитието на електронната търговия и без коментар.

Използвани източници

1. Jupiter Communications, WWW.JUP.COM

2. Гиргинов, А., Наказателно право на Република България, Обща част, С. 2002г.

3. Boston Consulting Group Online Reports, WWW.BCG.COM/PUBLICATIONS_VIEW

4. Cyberatlas Internet Metrics And Researches, WWW.CYBERATLAS.COM WWW.CYBERATLAS.INTERNET.COM

5. Cisco Systems, High School of Management, Boston,

6. В-к Капитал,2009 г.

7. www.borica.bg

8. www.epay.bg

9. Albert Anghern, Designing Mature Internet Business Strategies, Europen Management Journal, vol.15, pp.361-369, 1997

10. Elizabeth Daniel, George Klimis, The Impact Of The Electronic Commerce On The Market Structure, Europen Management Journal, vol.15, pp.318-325, 1997;

11. Intermarketgroup - HTTP://WWW.INTERMARKETGROUP.COM/

12. Geoffrey Moore, Crossing The Chasm, Harper, 1991

13. Hermes Internet users Survey Michigan University Busines School-HTTP://WWW-PERSONAL.UMICH.EDU/~SGUPTA/HERMES/INDEX.HTML

14. Evans Philip, Wurster, Thomas, "Blown to Bits", Boston Consulting Group Press

15. WWW.SEARCHENGINEWATCH.COM

16. WWW.DATAMAX.BG и WWW.EPAY.BG- фирмени сайтове на ДатаМакс ООД, материалите са използвани с тяхно разрешение.

17. Маджаров, Иван "ИНТЕРНЕТ ЗА ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР" ISBN 954-9680-01-0

18. Network Working Group, RFC Documents


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 452 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.