Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Макроикономика Политики за редуциране,доходно неравенство и бедност в България от 2004 г до 2007 г


Дипломна работа, 44 страници малко по-големи от стандартните, съдържа таблици, диаграми, има апарат
Цена: 2.40лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Разпределение и преразпределение на доходите в пазарната икономика – стр. 3

2. Фактори за формиране на доходното неравенство – стр. 16

3. Ефективност и справедливост. Граници на държавната намеса – стр. 19

4. Европейски практики в борбата с бедността и социалната изолация – стр. 21

5. Социално и доходно неравенство – стр. 27

6. Проблеми на бедността и социалното включване – стр. 28

7. Цели и инструменти на Европейската социална политика – стр. 29

8. Ограничения и възможности за редуциране на доходното неравенство в България след членството в Европейския съюз – стр. 31

9. Макроикономически фактори – стр. 33

10. Промени в структурата и качеството на работната сила – стр. 34

11. Диференциация в доходите и потреблението на домакинствата – стр. 35

12. Социално-икономически профил на бедността – стр. 36

13. Политика на доходите и заетостта – стр. 37

14. Публични разходи и система за социална защита – стр. 37

15. Усвояване на средствата от структурните фондове – стр. 40

16. Заключение – стр. 42

17. Използвана литература – стр. 45


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДИТЕ В ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА

1. Теоретични основи на разпределението и преразпределението на доходите

Теоретичният анализ в първа глава проследява възникването и развитието натеорията за разпределението и преразпределението на доходите, като са изложенивъзгледите на различни автори. Целта на изложените теоретични постановки в тази главае да се очертае методологичната база, върху която следва да бъде изграден по-нататъшния анализ. Въпросите на разпределението на доходите са вътрешно присъщи наикономическата теория от нейното първоначално формиране като система до наши дни. Те се разглеждат в пряка връзка с производството и размяната и като относителнообособена сфера, върху чийто количествени и качествени характеристики оказватвъздействие пазарните механизми с цялото разнообразие на исторически формиралитесе обществени отношения. Колкото и да са различни подходите на представителите наразличните школи, те всички признават първичната обусловеност на разпределението надоходите от разпределението на производствените фактори между групите в обществото.

Отчетен е съществения принос към теорията на разпределението на Адам Смит, Дейвид Рикардо, който предлага разпределението да се счита за основен проблем наполитическата икономия, както и на Карл Маркс, който дефинира трите основни класи вобществото като ги свързва с притежаването на основните производствени фактори. Неокласическата теория за разпределението, формирана през 90-те години на XIX в. и известна като „Икономикс на благосъстоянието” е представена с възгледите на Артур Пигу за икономическото благосъстояние и националния дивидент, както и разпределението на този дивидент между различните класи в обществото.

Американският икономист Дж.Б.Кларк защитава тезата, че конкурентните пазари на производствени фактори могат да осигурят честно и справедливо разпределение на доходите в обществото. Той се позовава на естествения закон, че всеки човек има правото да получи това, което е произведено, като се аргументира с това, че при равнище на заплатата, лихвата или рентата, установени на равнището на пределния продукт от всеки фактор, всички единици от фактора са идентични. Проследявайки развитието на теорията за разпределението и преразпределението на дохода достигаме до извода, че в новите икономически разработки преразпределението на дохода вече се разглежда като обществено благо.

Важно място в теоретичното изложение е отделено на първичното разпределение на доходите, което се определя от количеството на използваните фактори от населението и техните цени и се влияе и от външни по отношение на пазара фактори. Доходите отосновните фактори на производство - работните заплати за фактора труд, рентата за фактора земя, лихвата за фактора капитал и печалбата за фактора предприемачество са сред най-дискутираните в икономическата теория. Ако пазарите се провалят при определянето на цените на труда, капитала и земята, то тогава няма доказателство, че тези фактори са заети по ефективен начин. При такива случаи, държавата се намесва чрез делегираните й права и механизми за подобряване на разпределението. Друго доказателство за дефект на пазара на производствени фактори е това, че доходите, получавани от собствениците на производствените фактори дори да бъдат разпределени на базата на произвеждания от тях пределен продукт, не могат да бъдат справедливо разпределени от гледна точка на възприетия от обществото етически критерий.

Хората са различни помежду си по пол, възраст, умствени способности, произход, навици, умения, знания и др. следователно немислимо е между тях да има равенство в труда, в разпределението и потреблението на благата. Възможно е да има само равенство във възможностите да се трудят и печелят. Освен това важно е да се разбере, че формрането на доходите на хората е по скоро въпрос на обективни икономически закони, отколкото на субективни политически решения.

Един от най-сложните и фондаментални проблеми на икономическата теория е този за дилемата "икономическа ефективност-социално равенство”. Търсенето на решение на тази дилема пронизва цялата човешка история. Това, което тя трябва да е научила хората, е, че няма вечни решения, включително и на този проблем.

Именно притежаваното богатство и разполагаемите доходи са мерило на икономическото благосъстояние.

Основните причини за неравенството в дохода са:

1. структурните изменения в икономиката;

2. социалната политика на държавата и нейните регулативни функции;

3. нарастване на женската заетост;

4. измененията в лихвения процент и инфлацията;

5. безработицата;

Основната причина за неравенството в доходите е неравенството в способностите на хората за труд и в характера на самия труд. Значение имат:

1. личните способности на индивида. Всеки човек има индивидуални умствени и физически способности, характер, темперамент и генетични заложби, като талант и предприемчивост, които определят до голяма степен мястото му в обществото и във възпроизводствения процес. Затова този, който има по добри качества и ги изявява в практиката, получава по-големи доходи. Важно значение за развитието на личните способности има социалната и икономическата среда на израстване и възпитаване на индивида;

2. образованието. То формира, доразвива и изгражда определени навици, умения, знания. Чрез него се определя квалификацията на отделния човек и от там качеството на труда му и възможността до получава по голям доход. В “нормалните” държави хората с по-високо образование получават по-големи доходи;

3. дискриминацията по пол, раса, етническа и религиозна принадлежност. Може да се каже, че у нас, както и в по-голямата част от съвременния свят, вече почти няма такава дискриминация;

4. характерът, видът и престижността на професията. Всяко време има своята модерна, престижна и високодоходна професия. Това е нормално, защото е резултат от цялостното развитие на човешката цивилизация.

Неравенство в разпределението на богатството

Богатството са парите, паричната стойностна финансовите активи /спестявания, акции, облигации/ и общественият им израз /жилища, имоти/. Когато от общата стойност на така пресметнатото богатство се приспаднат задълженията, се получава така нар. чисто /нетно/ богатство.

Най-значителната част от богатството са жилищата. Спестовните влогове са значителна част от богатството. У нас все още е в процес на формиране богатството в акции и облигации. Израз на значително богатство са предметите с дълготрайна употреба - автомобили, хладилници, телевизори и др. основна причина за неравенството в разпределение на богатството е собствеността. Собствеността е икономическо отношение между хората по повод на вещите, което се регламентира и облича в юридическа форма.

Придобиването на собственост може да се извърши по следните начини: чрез наследство и чрез предприемачество.

Придобиването на собственост чрез наследство не зависи от личните способности и умения на индивида. Но това все пак трябва да се съхрани и развие, да не бъде пропиляно, т.к. е и израз на връзката между поколенията.

Придобиването на собственост чрез предприемачество зависи от личните качества на индивида, като творчество, смелост, отговорност и поемане на риск, инициатива и дори късмет.

Характерно за страните с развита пазарна икономика е, че има големи различия в разпределението на богатството и на собствеността, а следователно и голямо неравенство. Така например в САЩ един процент от населението владее 19% от богатството, а най- богатите 0.5% от населението притежават 14% от това богатство.

Неравенството от труд е много по-малко от неравенството в доходите от собственост. Неравенството в дохода от труд и неравенството в дохода от собственост се различават от бедността по своята същност, произход и смисъл. Неравенството поражда бедност, но това не означава, че то само по себе си е бедност. Неравенството е степен на имуществено диференциране на отделните слоеве на обществото, а бедността е икономическо и психическо състояние на отделния индивид.

Според Световен речник по икономикс бедността се определя като: “Положение, в което се намират онези членове на обществото, чиито материални нужди са най-зле задоволени. Критерии за това са: абсолютен измерител /хляб, месо/ или относителен, например 10% от домакинствата.

Бедността може да се определи като незадоволително икономическо положение, състояние на индивида или неговото семейство поради ниските доходи, с които разполага. Явно това е противоречие между реалните възможности на индивида и желанието му да задоволи своите потребности.

За САЩ бедност означава едно семейство да изразходва една трета от своите доходи за храна /по физиологично обосновани нормативи/. Това е така нар. “екзистенц минимум” /физиологическият минимум от храна/. Ако той се умножи по три, защото към нея трябва да се прибавят необходимите за всеки човек разходи за облекло и обувки, за жилище, и за осветление и отопление и др., ще се получи т. нар. “социален минимум”.

--------------------------------------------------------------------

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Политиката за намаляване на доходното неравенство и бедността е неразделна част от общата европейска стратегия за устойчиво развитие и изграждане на конкурентоспособни, базирани върху знанието икономики. Провеждането на активни социални политики или активни програми са важна съставна част от опитите да се направи държавата на благосъстоянието не само по-социална, но и по-силно конкурентоспособна. В ЕС съществуват различия в доходните равнища и бедността, действат и нови фактори от глобално естество, но са налице и индикации за напредък в процеса на сближаване. Това е доказателство, че чрез активни политически мерки неравенството може да се коригира до степен, в която същото да не влиза в противоречие с принципите на икономическата ефективност (първа хипотеза). Европейската интеграция и общата политика е фактор за ускоряване процесите на сближаване на доходните равнища между държавите-членки, вътре в държавите, но най-вече е фактор за редуциране на бедността и ускоряване на процесите на социалното включване (втора хипотеза).

Промените в периода на преход към пазарно стопанство в България и протичащите икономически и социални процеси при неговото функциониране повлияха съществено върху модела на диференциация в доходите на населението и свързаните с него бедност и социално изключване. Факторите определящи тези промени могат да се търсят в различни (политически, макроикономически, социални). В резултат от комплексното действие на тези фактори се създадоха предпоставки за възпроизводство на бедността, за усложняване на нейния социално-икономически профил, за дългосрочно трудово и социално изключване, които трудно могат да се преодолеят дори когато има икономически растеж и стабилност. Аналогични процеси се развиват и в други страни от Централна и Източна Европа, които са се присъединили преди нас към ЕС. Анализът на емпиричните данни показва, че в страните, осъществили преход от планово към пазарно стопанство, съпроводен с покриването на критериите за членство в ЕС, възникналите негативни последици се преодоляват трудно и в различна степен. Това зависи най-вече от последователността и своевремеността на политиките.

При нашите условия се открояват и някои специфични причинно-следствени връзки като: слаба социална натовареност на постигнатия икономически растеж и надценяване на неговите възможности да реши автоматично проблемите в разпределението и преразпределението на доходите; неоценен последващ социален ефект от редица политически и икономически стъпки; особен профил на голяма част от нискодоходните групи (по етнически, възрастови, регионални и други признаци), за които е характерен недостиг на средства за задоволяване на основни жизнени потребности и устойчива социална изолация. За тези групи е налице порочен кръг на бедността: от една страна слаба (или никаква) реализация на пазара на труда, а от друга невъзможност от последващо реинтегриране.

С тези изводи, произтичащи от съдържанието на трета глава, се подкрепя и третата хипотеза - за наличието на специфични фактори и характеристики на доходното неравенство и бедността в България, от които най-тревожната е, че механизмите, които действат по посока на възпроизвеждане на един неефективен модел (за сега) са по-устойчиви от механизмите на противодействие срещу него. Причината е, че политиките за това протиодействие, поради редица ограничителни условия, са насочени повече към компенсация на негативните последици, отколкото към превенция. При сложната и динимична обстановка у нас не достига последователност и адекватност на сациално-защитните мерки. Акцентът върху макроикономическата стабилизация и растежа отлага за неопределено бъдеще решаването на въпросите за доходното неравенство и бедността. В България не беше отчетен по своята важност факта, че крайното неравенство, бедност и социално изключване имат както социални, така и икономически ефекти и че преодоляването им е вид инвестиция, която се възвръща в бъдеще и спомага за по-високото равнище на икономическа ефективност и социалната справедливост.

Като част от ЕС, България вече има по-добри възможности да води борба с бедността и социалното изключване, като се ръководи от принципите и ценностите на общностната политика. Главното условие за постигането на ефективност в тази сфера е гъвкавост и адаптивност към бързо променящата се вътрешна и външна среда. Именно поради липсата на гъвкавост и адекватност към настъпващите промени в периода на трансформация на българското стопанство, беше платена високата „социална цена” от обществото, а социалните проблеми се изостриха и задълбочиха. Сега сме в аналогична ситуация по отношение на възможностите за усвояване на средства от външното финансиране. По-трудни, но абсолютно необходими са институционалните промени и най-вече тези, които ще гарантират успешното усвояване на средствата от европейските фондове, защото те са начин за повишаване на общото равнище на доходите в обществото и преодоляване на нежеланата им диференциация по социални групи и региони на страната.

Вече със статут на пълноправен член на ЕС, България координира националните си политики за борба с бедността и социалната изолация и полага усилия за усвояване на средствата от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС. Крайната цел на всички тези мерки и предприети действия е България да се превърне в равностойна част от една не само конкурентоспособна, но и социално сплотена Европа.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. Сравнителен анализ на бедността в България и в страните от Европейския съюз, Сб. „Икономика на благосъстоянието-теория и практика в условията на преход към пазарно стопанство в България”, Университетско издателство „Стопанство”, С. 2004г., стр.262-284.

2.Макроикономика-Пето преработено и допълнено издание,под общата редакция на проф. Д-р. Любен Кирев

3. Решаване на проблемите на бедността в България-условие за постигане на растеж, Научна конференция „Икономическа политика за устойчиво развитие на България”, Университетско издателство „Стопанство”, С. 2007г., стр.180-183.

4. Преструктуриране на публичния сектор в България, Научна конференция на млади научни работници „Преструктуриране на българската икономика”, Университетско издателство „Стопанство”, С.2007г., стр.40-4


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 679 посетителя и 2 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.