Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Човешки ресурси, Икономика на труда Обучението на персонала във фирмата - фактор за повишаване на качеството в компанията (По примера на „Финтех България” АД)


Дипломна работа, 72 страници малко по-големи от стандартните, съдържа схеми, таблици, формули, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод. 3

І. ГЛАВА. 5

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА – СЪЩНОСТ, ЕЛЕМЕНТИ И МЕТОДИ.. 5

1. Обучението на персонала – елемент от управлението на човешките ресурси.. 5

2. Обучение на персонала – същност, етапи и методи.. 9

ІІ. ГЛАВА. 27

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА И ПРОИЗВОДСТВОТО НА “ФИНТЕХ-БЪЛГАРИЯ” АД.. 27

3. Характеристика на “Финтех-България” АД.. 27

4. Характеристика на произвежданата продукция. 36

ІІІ. ГЛАВА.. 47

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА И СИСТЕМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ВЪВ „ФИНТЕХ БЪЛГАРИЯ” АД 47

5. Система за поддържане на качеството във „Финтех България” АД.. 47

6. Обучението на персонала във „Финтех България” АД – фактор за поддържане на качеството. 60

Заключение. 69

Използвана литература. 71


Увод

Промяната е съзнателен отговор на организацията на измененията в средата, в която съществува и се развива. Тя е най-надеждното средство за оцеляване и развитие на всички предприятия в съвременната сложна и непрекъснато изменяща се заобикаляща среда.

През последните години в България са предприети решителни начални стъпки за промяна на икономическата система – либерализация на цените, демонополизация на производството и др.

Основен елемент на процеса на преход към пазарна икономика е промяната на поведението на предприятието в отговор на негативното въздействие на промените в икономическата среда. За успеха на реформата е важно да се знае как предприятието реагира /в производството, в трудовите отношения, в инвестиционната и финансовата си политика, в търговските отношения, в управлението и стратегията си/, какви промени иска да направи или прави в тези области и какви са пречките за това.

Един от най-важните елементи на промяната в предприятието са промените в управлението на качеството, чрез въвеждането на стандартите за тотално управление на качеството, и протичащите във връзка с това процеси по обучението на персонала.

Необходимо е да се посочи, че обучението на персонала е средство за въздействие върху фирмената култура и мотивацията на служителите. Обучението /курсове, семинари, инструктиране/ като не по-малко съществено средство за осъществяване на необходимата промяна има за цел да промени нагласите на участниците към дейностите в дадената организация. Това е стремежът на всяка програма за обучение на персонала - не само да усъвършенства знанията и уменията, но и нагласите на хората.

Целта на дипломната работа е да анализира обучението на персонала в рамките на изградената във „Финтех България” АД системата за поддържане на качеството.

За така поставената цел са изпълнени следните задачи:

1. Характеризирани са същността, елементите и методите за обучение на персонала в стопанските организации;

2. Анализирана е дейността и производството във “Финтех България” АД

3. Описана е конкретната система за поддържане на качеството във „Финтех България” АД, чрез процедурите за преглед на договора за доставка; за управление на записите по качеството; за идентификация и проследимост на произвежданите изделия, по качеството на закупуването и по вътрешните одити по качеството;

4. Анализирана е процедурата по обучението на персонала във „Финтех България” АД чрез:

- основните етапи на процедурата по обучение - идентифициране на нуждите от обучение; оценка на нуждите от обучение; планиране на обучението; утвърждаване на плана и програмата за обучение; провеждане на обучението; оценка на резултатите от обучението;

- обучение на персонала във връзка с безопасните и здравословни условия на труд.


І. ГЛАВА

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА – СЪЩНОСТ, ЕЛЕМЕНТИ И МЕТОДИ

1. Обучението на персонала – елемент от управлението на човешките ресурси

За да постигне своите стопански цели всяка организация използва разнообразни ресурси. Те обикновено се обособяват в три основни групи:

- суровини, материали, заготовки, горива и енергия;

- сгради, машини, апарати, съоръжения, инструменти, приспособления, транспортни средства и обзавеждане;

- човешки ресурси - ръководители, работници и служители.

Човешките ресурси са хората в организацията със своята професионална квалификация и личностни качества, които правят възможно тя да постигне своите набелязани цели.

Общото, което характеризира ресурсите на организацията, е това, че те трябва да отговарят на нейните потребности, а тяхното доставяне изисква определени разходи. Това означава, че всяка организация, намираща се на пазара, се стреми:

- да си достави най-подходящите ресурси на най-приемливите за нея цени;

- да използва пълноценно веществените и човешките си ресурси, за да постигне своите цели с най-малък разход на средства или с разполагаемите ресурси да постигне оптималните резултати.

Управлението на човешките ресурси е основна функция на управлението на организацията. Тя се свежда до управлението на хората в трудовия процес, за да се постигнат целите, които си поставя организацията.

Системата за управление на човешките ресурси обхваща всички дейности, които трябва да се осъществят в рамките на организацията, връзките между тях, взаимодействието им със заобикалящата среда и начина на функциониране с оглед да се реализират целите на организацията.

Концепцията за системата за управление на човешките ресурси може да се представи чрез схемата на фигура 1.

Фигура 1. Система за управление на човешките ресурси

Управлението на човешките ресурси обхваща дейности, които могат да се разглеждат като елементи и като серия от процеси, между които съществуват сложни причинно-следствени връзки.

Системата за управление на човешките ресурси използва определени ресурси на входа и чрез съответните дейности ги трансформира в резултат – изход, който най-общо може да се дефинира като определено състояние на количествените и качествените характеристики на заетите и равнището на тяхното трудово предприятие. При това се има предвид, че качествените измерения на човешките ресурси обхващат както тяхната квалификация, така и серия от поведенчески характеристики. В този смисъл резултатът, изходът на системата за управление на човешките ресурси включва разнообразни компоненти, които са обект на анализ при определяне на нейната ефективност. В същото време трябва да се отчита и фактът, че системата съществува и се развива в определена среда, с която си взаимодейства.

Елементите в системата за управление на човешките ресурси са всички дейности, които трябва да се осъществяват в неговите рамки:

Анализът на длъжностите включва системно изследване на съдържанието, отговорностите и взаимовръзките на длъжностите и на изискванията към техните изпълнители.

Проектиране на длъжностите обхваща дейността по определяне на съдържанието, функциите и взаимовръзките между длъжностите, при което се вземат предвид както технологичните и икономическите изисквания на работата, така и индивидуалните нужди на изпълнителите.

Планиране на човешките ресурси. Задоволяването на сегашните и бъдещите потребности от кадри е свързано с разработване на план за персонала. Планирането включва анализ на кадровото състояние на целите на фирмата и необходимите кадри по способности, умения, квалификация, както и анализ на тенденциите на пазара на работна сила.

Набиране. След като са определени потребностите от кадри, се търсят подходящи кандидати. За целта се използват разнообразни методи - обява в средствата за масова комуникация, привличане на дипломанти от колежи и университети, препоръки от фирми за набиране на работна сила.

Подбор. Подборът се състои от оценка на различни кандидати и избор на онези, които най-пълно удовлетворяват изискванията на фирмата. Методите за подбор обхващат попълване на документи за постъпване на работа, провеждане на интервюта, тестове, запознаване с разнообразни препоръки, анализ на информацията от специализирани центрове за оценка на кандидатите.

Ориентация. Този етап включва дейности по интегриране на новоназначените сътрудници във фирмата. Тук се имат в предвид процедури за запознаване на новопостъпилите с организацията, изискванията и политиката на фирмата, както и всички неформални дейности за тяхното "социализиране" в трудовите колективи и всички неформални дейности за тяхното "социализиране" в трудовите колективи.

Обучение и развитие. Обучението и развитието са насочени към повишаване квалификацията на кадрите с цел постигане на стратегията на фирмата. Обучението в съдържателен план се състои в повишаване на професионалните знания и умения на персонала, а развитието в подготовката му за допълнителни отговорности и задължения.

Оценяване на персонала. Този етап предполага оценка на поведението на кадрите от гледна точка на определени критерии и показатели. За това се осъществяват: обратна връзка с всеки сътрудник; и разработване на препоръки за подобряване на работата в бъдеще.

Заплащането на труда е дейност по определяне на адекватни и справедливи трудови възнаграждения в организацията в съответствие с определени критерии.

Осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд включва подобряването на условията на труда и опазването здравето и работоспособността на заетите.

Стимулиране. За да повиши ефективността на работната сила, фирмата възнаграждава активността и санкционира пасивността. Това е същността на системата за стимулиране. Тук се използват различни методи за материално възнаграждение, професионално израстване и др.

Освобождаване. Динамичният характер на търговската дейност предполага динамика в движението на персонала. Мениджърите трябва да се интересуват от текучеството, пенсионирането, освобождаването поради ликвидирането на дейности, уволнението.

Осъществяването на дейностите, характеризиращи съдържанието на управлението на човешките ресурси, може да се разглежда като процес, който обхваща няколко основни етапа.

 

-----------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

От направеното изследване се стига до редица изводи, относно практиката по обучение на персонала във фирма „Финтех България” АД, като основен фактор за поддържане на качеството. Алгоритъмът на процедурата на фирменото обучение включва следните основни стъпки, изпълнявани последователно: 1) идентифициране на нуждите от обучение; 2) оценка на нуждите от обучение; 3) планиране на обучението; 4) провеждане на обучението, 5) оценка на резултатите.

На базата на този алгоритъм за провеждане на процедурата „Обучение” във фирма „Финтех България” АД се открояват следните основни етапи при нейното реализиране: идентифициране на нуждите от обучение; оценка на нуждите от обучение; планиране на обучението; утвърждаване на плана и програмата; провеждане на обучението и оценка на резултатите от обучението.

В края на всяка текуща година упълномощен представител на ръководството на фирмата изготвя общ „Годишен план за обучение”, който се утвърждава от изпълнителния директор на дружеството. За работниците и служителите на фирмата, непредвидени в годишния план за обучение, се предлага възможност за подаване на „Заявка за обучение”, която се одобрява от прекия ръководител и утвърждава от изпълнителния директор.

Провеждането на обучението трябва да бъде съобразено с възможностите на фирмата сама да обучава своите работници и служители, посредством вътрешни семинари или предоставяне възможност на служители от фирмата да се обучават самостоятелно през работно време. Ако обучението не може да бъде проведено във фирмата се извършва подбор на външна обучаваща организация, която може да направи това под формата на различни курсове, семинари, демонстрации и прочие.

Избраната форма на обучение, участниците, мястото, времето на провеждане и предвидения бюджет се вписват в специален „План за обучение”. Когато е избрана вътрешна форма на обучение към плана за обучение се изготвя и прилага подробна „Програма за обучение”. За всички вътрешни форми на обучение задължително се води „Отчет за провеждане на обучение”.

След всяко проведено вътрешнофирмено обучение се извършва оценка на резултатите чрез тестове, изпити, събеседвания и др. Оценката на резултатите при външните форми на обучение се извършва посредством издаването на сертификати, удостоверения, дипломи и прочие, на успешно преминалите през него. И в двата случая се попълва „Лист за оценка на резултатите от проведено обучение”, в който се нанасят получените оценки и се правят препоръки за следващи действия - повишения, преместване на друга длъжност, ново обучение, наказания, уволнения и др.

Една от основните форми на обучение във фирма „Финтех България” АД е свързана с безопасните и здравословни условия на труд. Обучението се осъществява съгласно разпоредбите на Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

Целта на началния инструктаж във фирма „Финтех България” АД е лицата, които постъпват на работа, да бъдат запознати е основните правила и изисквания по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана на територията на дружеството, с вида и характера на извършваната работа и възможните рискове, както и с изискванията към тяхното поведение с оглед запазване на здравето и живота им.

Периодичният инструктаж във фирма „Финтех България” АД цели да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана в дружеството и се провежда индивидуално или групово, в зависимост от изпълняваната работа.

Извънреден инструктаж във фирма „Финтех България” АД се провежда в случаите на тежки бедствия, аварии и трудови злополуки, при констатирани груби нарушения на нормите и изискванията по безопасността, охрана и хигиената на труда или по нареждане на контролен орган. Провеждането на извънреден инструктаж се предвижда и за служители, отсъствали от работа повече от 45 дни или при работи, изискващи специфични мерки за безопасност и противопожарна охрана. Извънреден инструктаж се извършва и при промяна на технологичния процес, при въвеждане на нови машини и съоръжения, при промяна на работното място и организацията на работа в дружеството.

Наред с началния, периодичния и извънредния инструктаж, във фирма Финтех България” АД се провежда и ежедневен такъв на наетите в експлоатацията на транспорта на готовите изделия работници и служители.

Така, посредством прилагането на различни форми на обучение не само при постъпване на работа, но и след това, се гарантира формирането, поддържането и усъвършенстването на необходимите знания и умения на работниците, при гарантиране на тяхното здраве и трудоспособност. Именно по този начин се изгражда системната зависимост и успешното приложение на системата за повишаване на качеството.


Използвана литература

1. Аврамов, В., "Управление на персонала на търговската фирма", изд. "Тракия М", София, 1998 г.

2. Армстронг, М., “Управление на човешките ресурси”, Библиотека “Изкуството на бизнеса”, 1994 г.

3. Бояджиев, Д., “Мениджмънт на човешките ресурси”, София, 1994 г.

4. Велев, Т., "Банки и борси", София, 1994 год.

5. Владимирова, К., Н. Стефанов, К. Спасов, “Управление на човешките ресурси”, II част, ,УИ “Стопанство”, София, 1999 г.

6. Евгениев, Г. и др., “Основи на управлението на човешките ресурси”, София, 1993 г.

7. Илиев Й., "Мотивация на персонала ", София 1995 г.

8. Младенов, М., "Пари, банки, кредит", Варна, 1995 год.

9. Паунов, М., Организационно поведение”, издателство “Сиела”, София, 1998 год.

10. Христова, Т., “Мениджмънт на човешките ресурси”, Изд. Принцепс”, Варна, 1996 г.

11. Шопов, Д., М. Атанасова, “Управление на човешките ресурси”, изд. Тракия-М”, София, 1998 г.

12. Armstrong M., A Handbook of Personnel Management Practice, Kogan Page, London, 1991

13. Brewster C., Hegewisch A., Policy and Practice in European Human Resource Management, The Price Waterhouse Cranfield Survey, Routiedge, London, 1994

14. French W., The Personnel Management Process, Houghton Mifflin Co., Boston, 1989

15. Carrell M., Elbert N., Hatfield R., Human Resource Management, Prentice Hall, N.Y., 1995


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1405 посетителя и 33 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.