Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Счетоводство Анализ на добавената стойност


Дипломна работа, 56 стандартни страници, съдържа таблици, формули, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение 3

Глава първа 5

Теоретико-методологически особености на анализа на добавената стойност 5

1. Същност и характеристика на добавената стойност 5

2. Технологични модели за анализ на добавената стойност 9

3. Фактори, влияещи върху добавената стойност 15

3.1. Обемни факторни показатели 16

3.2. Структурни факторни показатели 17

3.3. Индивидуални показатели за възвръщаемост 18

4. Информационно осигуряване на анализа 19

Глава втора

Практико-приложна част 22

I. Общи данни за дружеството 22

1. Правно юридическо състояние 22

1.1. Правен статут 22

2. Организационно-управленска структура и характеристика на персонала 23

3. Предмет на дейност на фирмата, текущо състояние и описание на продукта и услугата 24

4. Финансово-икономическо състояние 38

4.1. Анализ на ликвидността 32

4.2. Анализ на показателите за задлъжнялост 33

5. Анализ на разходите 33

6. Счетоводна политика 34

6.1.Оценка на активите 34

6.2.Пасиви 36

ІІ.Техника на факторния анализ 37

1.Анализ на добавената стойност 37

Заключение 46

Литература 48

Приложение 49

1.Счтоводен баланс на АревикАД за 2008 година 49

2.Счтоводен баланс на АревикАД за 2009 година 55

Въведение

В съвременните условия на пазарна икономика, когато различните видове собственост са равнопоставени, просперитетът на всяка фирма зависи преди всичко от ефективността на нейната стопанска дейност.

При новите конкурентни условия, налагани от развиващото се пазарно стопанство, анализът на финансовото състояние е въпрос на ефективен мениджмънт, на търсене на предимства пред конкурентите, на стратегия за краткосрочно и дългосрочно бъдещо развитие.

При тези условия на отворен пазар в силна конкуренция, всяко едно конструкторско, технологично, техническо и управленско решение следва да се базира на обстоен анализ на голяма по обем техническа и икономическа информация. Анализ се явява като междинен етап в процеса на управлението между събирането на информацията и вземането на едно управленско решение. Анализът освен това служи не само като база на вземането на едно или друго управленско решение, но той лежи и в основата на стопанската стратегия, която фирмата ще следва през един по- кратък или по- дълъг период от време.

Настоящото изследване има за цел да представи анализа на един от основните показатели за оценка на бизнесрезултатите, а именно добавената стойност. Като по този начин се цели откриването на възможности за повишаване на икономическата ефективност, разкриване на резерви, които да позволят на ръководството на предприятието да вземе стратегически важни решения за бъдещето на бизнес организацията, в условията на засилваща се конкуренция.

Ето защо, изложението в следващите параграфи ще бъде насочено към разкриване на същността на показателя добавена стойност, в неговата пълнота, и да се изяснят съществените методически, технологически и прагматични аспекти на неговия анализ.

На базата на разработения методически апарат (глава 1) се създават условия за неговата апробация, т.е. приложението му в реални условия, давайки по този начин възможност да бъдат разработени насоки за бъдещето развитие, повишавайки добавената стойност.

В реалните условия се разкриват възможности за откриване и използване на богат инструментариум за въздействие върху добавената стойност, моделирайки я съгласно мисията на фирмата.

За обект на изследването ще използваме фирма „АревикАД гр. Габрово Изходните данни са с източници: баланса на фирмата, отчетите за приходите и разходите и литература от специализирани издания. Данните са реални за реално съществуваща фирма.

Глава първа

методологически особености на анализа на добавената стойност

1.Същност и характеристика на добавената стойност

Добавената стойност заема ключово място в системата от показатели за оценка на бизнесрезултатите. Тя е част от нетния обем на паричните постъпления. Тя е източник на богатството на фирмата и база за разпределение на дохода между различните социални групи и категории. Добавената стойност изразява величината на създаденото и действително съществуващо богатство от предприятието за определен период. Дали осъзнава това или не, вложителите на капитали и работна сила могат да разпределят само онази част от дохода която остава след плащана на трети лица за услуги, материали и оборудване. Това е така нареченото "междинно потребление".

Достъпът до отчети, съдържащи пряка или косвена информация за добавената стойност (например Отчет за приходите и разходите), която може да бъде използвана директно или след извършване на допълнителни пред аналитични процедури е важно условие за ресурсното осигуряване на технологията на анализа. Освен фирмения мениджмънт, който е основен потребител на резултатите от анализа, други потенциални потребители на аналитичния продукт са инвеститори, кредитори, синдикати, участващи в договарянето на работната заплата и др.

Чистия доход (добавената стойност) отразява най-пълно резултатите от вложения в търговския бизнес труд. Използването му в търговските предприятия се затруднява поради невъзможността „да се изчисли създадения в тях реален размер, т. к. се измерва по метода на разпределението". Освен това средствата за заплащане на труда са едновременно и доход, и разход, което създава проблеми. В условията на пазарна икономика у нас показателя не се наблюдава търговските предприятия. Все пак той трябва да бъде включен в разработените от тях бизнеспланове, т. к. ще позволи да се разкрият резервите за по-пълно използване на основните двигатели на търговския бизнес - труда и капитала.

Преди да бъде стартирана технологията на анализа е необходимо да се имат предвид някои методически особености:

1. Независимо от установения общ подход за определяне на величината на добавената стойност като разлика между обема на производството (продажбите) и междинното потребление, на практика съществуват различни нейни варианти:

а) добавена стойност в текущи или базови (съпоставими) цени;

б) счетоводна, икономическа и финансова добавена стойност;

в) обща (брутна) и чиста добавена стойност - Брутната добавена стойност (БДС) е мярка за приноса на отделен производител, икономическа дейност, институционален сектор в брутния вътрешен продукт (БВП). БДС представлява разлика между стойността на произведените през даден период стоки и услуги (продукция) и стойността на изразходваните за тяхното производство стоки и услуги (междинно потребление). Брутната добавена стойност, за разлика от нетната добавена стойност, включва потреблението на основен капитал през периода.

При изчисляване на БВП по производствения метод се прилага следната методологическа връзка:

Брутен вътрешен продукт (пазарни цени) = брутна добавена стойност (базисни цени) + корективи, като:

Корективи = нето данъци (данъци минус субсидии) върху продуктите

5. косвено измерени услуги на финансовите посредници.

От своя страна:

Брутна добавена стойност по отрасли (базисни цени) = брутна продукция по отрасли (базисни цени) — междинно потребление по отрасли (цени на купувач),

където:

Брутната продукция (базисни цени) е стойността на произведените стоки и услуги в резултат на производствената дейност на единиците през периода. Тя може да бъде пазарна и непазарна.

Пазарна е продукцията, която е продадена или реализирана по някакъв друг начин на пазара или е предназначена за продажба или размяна в бъдещи периоди по цени, които оказват съществено влияние върху пазарното търсене и предлагане и покриват разходите за производството на стоките и услугите.

Непазарна е продукцията, която не е предназначена за продажба или други пазарни отношения. Тя включва стоките и услугите, произведени и използвани за собствено крайно потребление или капиталообразуване или предоставени за индивидуално или колективно потребление безплатно или по икономически незначими цени. Тази продукция се оценява като сума от всички текущи разходи (разходи за материали, за външни услуги, за труд, социални осигуровки и т. н.), направени за производството й.

г) произведена (създадена) и действително реализирана добавена стойност

6. произведената брутна добавена стойност измерва действителното производство на продукти и услуги, остойностени по цени преди начисляване на данъци върху продуктите, включващи субсидиите върху продуктите. Изчислява се като сума от: нетните приходи от продажби, намалени с отчетната стойност на продадените стоки; стойността на дълготрайните активи, придобити по стопански начин (капитализираната продукция); други приходи;

изменението (плюс/минус) на запасите от готова продукция и незавършеното производство; приходите от финансирания, свързани със субсидиране на цената на продукти и услуги.

Произведената добавена стойност се изчислява по следния начин:

+ Приходи от продажби, общо

7. Приходи от продажби на дълготрайни материални и нематериални активи и материали

8. Отчетна стойност на продадените стоки

+ Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин

+ Други приходи

+/- Изменение на запасите от готова продукция

+/- Изменение на незавършеното производство

+ Субсидии върху продуктите и услугите

7. Приходите, класифицирани като финансови или извънредни приходи, не се включват в стойността на продукцията;

8. Изменението на запасите от готова продукция като елемент на брутната продукция се изчислява на база средни продажни цени през отчетния период;

9. Стойностния обем на незавършеното производство в края на отчетния период включва и разходите за труд съгласно действащите през периода трудови договори на наетия персонал - т.е. преди да бъде приложена Наредбата за регулиране на средствата за работна заплата.

Изборът на един или друг вариант при установяване на добавената стойност не променя методиката и технологията на анализа, но той трябва да бъде съобразен с конкретните цели и задачи; конфигурация от фактори, изискванията на съответните потребители на аналитичния продукт; информационен ресурс на анализа.

2. При един и същ оборот масата на вложения труд има решаващо значение за ръста на добавената стойност. Това обстоятелство трябва да се има предвид при извършване на междуфирмени сравнителни анализи, където трябва да се отчита характера на бизнес дейностите. Различна маса на добавената стойност ще реализират фирми, които сглобяват компоненти, произведени от други фирми, и фирми, които обхващат целия производствен процес - от влагането на суровини, енергия, труд и т.н. до крайния продукт.

2. Технологични модели за анализ на добавената стойност

Анализът на добавената стойност се извършва с помощта на система от технологични модели, които се съставят на базата на детерминирани факторни системи от преимуществено комбиниран тип, с пряка функционална (причинно- следствена) зависимост между факторите. Технологичните модели се класифицират в две основни групи: обобщаващи и частни.

 

----------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

Безпорно е, че желанието на всяка фирма е да намали неблагоприятното влияние на някои фактори и да повиши размера на печалбата в частност добавената стойност, като елемент от нея, с цел постигане на добри икономически резултати, поддържане на добър имидж пред своите акционери, клиенти и кредитори.

След направения анализ на основните показатели, оказващи влияние върху изменението на добавената стойност, можем да направим следните изводи и да дадем препоръки за нейното повишаване.

В настоящата разработка сме разгледали добавената стойност през призмата на нейната реализация. За да придобием по ясна представа, сме разгледали всички фактори, оказващи влияние върху добавената стойност по отделни елементи от продуктовата гама.

Въз основа на получените резултати от проведеното изследване могат да се направят следните изводи:

1. Установено бе, че са постигнати добри общи резултати, като добавената стойност през 2008 г. е нараснала с 633 338,71 USD в сравнение с 2009 г. В процентно отношение се забелязва почти 100% повишение на всички серии от продуктите, но поради общия обем, влиянието на някои по-малко застъпени продукти, влизащи в графата „Други" е незабележимо. Видно е, че се поддържа добър темп на нарастване на добавената стойност, поради балансирания продуктов профил на предприятието;

2. Забелязва се намаление на цените през 2009 г. в сравнение с 2008 г. , което въпреки минималния си характер е оказало силно влияние върху стокооборота, а оттам и до крайния резултат. Въпреки намалението на добавената стойност за единица, приходите от продажби през 2009 г. са нараснали с 1 049 807,63 USD;

3. В резултат на повишаването на цените на енергийните суровини, които са силно застъпени в този производствен отрасъл, се наблюдава минимално повишаване на размера на материалните разходи;

4. При анализа на изменението между количеството на продажбите и структурата на продажбите, са постигнати отрицателни резултати.

Получените резултати от проведеното проучване и анализ, ни дават основание да направим следните препоръки:

1)Намаляване на енергийната зависимост, с цел понижаване на материалните разходи, което ще даде възможност за постигане на конкурентна цена, която да наложи продуктите на„АревикАД, гр. Габрово на Европейския пазар;

2)Намаляване на обема на вложения труд за сметка на капитала, което да компенсира нарастването на цената на труда (работната заплата);

3)Разработване на нови продуктови линии с висока костумизация и добавена стойност, които да осигурят рентабилност и да се наложат на високата пазарна ниша на по-високо платените клиенти;

4)Разширяване на продуктовия портфейл на по-търсените дамски продукти;

5)Да се разработят по-малко застъпените продукти в графата „Други" до разкриването на пълният им потенциал.

Съобразяването с посочените препоръки би довело до разширяване на пазарния дял, повишаване на добавената стойност, стабилност и постигане на все по-добри икономически резултати, което ще доведе до превръщането на„АревикАД, гр. Габрово в регионален лидер в производството на обувки.

Литература

1.Михайлов, М., „Анализ на търговския бизнес", Свищов 2002 година

2.Михайлов, М., Гергова, М., „Икономически анализ", Свищов 2003 година

3.Адамов, В., Захариев, А., „Финансов анализ", Велико Търново, АБАТ АР, 1999 година

4.www.kompanii.investitor.bg

5www.beis.bia-bg

6.www.old.profit.bg

7.www.nsi.bg

8.www.stat.bg

9.www.pazari.dnevnik.bg


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 585 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.