Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Маркетинг Сегментиране на банковия пазар по примера на Алианц Банк България


Дипломна работа, 62 стандартни страници, съдържа схеми, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Съдържание: 1. Увод 4 2. Теоретични основи на сегментирането.5 2.1.Маркетингово съдържание на понятието пазар…5 2.2.Сегментиране на пазара.8 2.3.Пазарна ниша….24 2.4.Пазарен прозорец…25 2.5.Позициониране на продукта на целевия сегмент на пазара………26 3. Анализ на сегментирането на банковия пазар…31 3.1.Специфика на сегментирането на банковия пазар……31 3.2.Кратко представяне на Алианц Банк България…38 3.3.Анализиране на банковата дейност, с оглед сегментиране на банковия пазар…44 4. Заключение….59 5. Използвана литература….62 1. Увод „ Ако мислите по сегменти, значи въобще не мислите.” Т. Левит, из „Харвардската школа на бизнеса” Тази дипломна работа разглежда подробно трите фундаментални принципа на маркетинга:  Сегментиране на пазара  Избор на целеви пазар  Позициониране на продукта със средствата и методите на маркетинга. Маркетингът е своеобразна философия на управлението, в чийто фокус е удовлетворяването на потребностите. От гледна точка на маркетинга е напълно безсмислено да се говори за икономическа целесъобразност или ефективност на някакво решение и за оптимална организация на производството, ако първото не е свързано с оценка на пазара и възможните варианти на маркетинговата стратегия или програма, а второто не осигурява организационно и количествено разкритие на възможностите за продажба. За да се достигне до възможни варианти на маркетинговата стратегия или програма, е необходимо да се направи маркетингова оценка на пазара. Трябва обаче да започнем с това, че понятието пазар се отличава в маркетинговия си смисъл от нашата традиционна представа. „Въпросите на Маркетинга се разглеждат от общото към частното, т.е. от теоретико-методологичните основи на Маркетинга, пред основните направления на маркетинговата дейност и до възможностите за по-пълно използване на маркетинговите средства за успешен и печеливш бизнес, както в производствената, така и във всяка една пазарна сфера.” В. Пехливанов, Учебник по Маркетинг Целта на настоящата дипломна работа е да анализирам сегментирането на пазара като цяло и в частност - детайлно да разгледам как това се прилага на практика в банковия сектор. Част от използваните практически материали се базират на информацията, предоставена ми от Алианц Банк България, клон Кюстендил. Задачата ми е да направя анализ на специфичните услуги, които „Алианц Банк България” предлага на своите клиенти и благодарение на които, тя отстоява авторитетни позиции пред конкурентите си, и е завоювала престижно място на банковия пазар. 2. Теоретични основи на сегментирането 2.1. Маркетингово съдържание на понятието пазар. В повечето случаи пазарът се отъждествява с някаква голяма общност, като „страна”, „национално стопанство”, често "”световна икономика”. Производителят на кожени облекла говори за износ за Великобритания, Германия или Франция, този на металорежещи машини мисли с категории като Далекоизточен регион, Западна Европа и Русия. Много рядко някой се сеща, че в същност не се продава на Франция, а например на домакинствата със средни доходи, живеещи в радиус 50 километра около Дижон. Нещата не се различават съществено и когато се говори за вътрешния пазар. Дори само от тези примери можем да си представим богатството на варианти, когато се опитваме да си представим какво е това пазар. Нека дадем няколко варианта на представа за пазар, изхождайки от различни критерии:  по географски признак – местен пазар, районен, градски, областен, национален, регионален, континентален, глобален;  по политико-икономически признак – тук влизат регионалните общности, като например пазарът на Европейския съюз, НАФТА /Канада, САЩ и Мексико/;  по стокова група – например пазара на битови електроуреди в България;  по конкретна стока – например пазара на битови хладилници в югоизточния регион на България;  по потребности, които удовлетворява разглежданата стока или стокова група – например пазара на информационни средства;  по начин на живот – например пазара на луксозни стоки и услуги в България, който включва потребителите на леки автомобили, маркови телевизори с екран 23 инча, на вносни маркови напитки и т.н., и за контраст – пазарът на немаркови стоки с ниско качество и цена, който се формира предимно от семействата с деца и нисък доход на член от семейството. В същото време трябва да отчитаме, че макар да може да се подразделя например по географски признак, всъщност пазарът представлява група от потребители, които имат сходни потребности, изискващи удовлетворяване. Нещо повече, той очевидно не е нещо хомогенно, тъй като дори потребителите в една и съща група могат да се различават по някой от другите признаци, напр. финансови възможности, социален статус, начин на живот, предпочитан начин на удовлетворяване на конкретната потребност и т.н. С една дума, можем да определим пазара като нещо хомогенно, което може да се подраздели по определени критерии групи потребители. Понятието пазар се интерпретира по-скоро като съчетание от типа „стока-пазар”. Бихме могли да го интерпретираме така: Пазарът представлява група от потенциални потребители със сходни потребности, които желаят да ги удовлетворят, като придобият в процеса на размяна съответна стока. Въпреки че е доста точно от академична гледна точка, това определение понякога поражда смесени чувства у маркетинг мениджърите. За тях е важно дали потребителите имат сходни потребности и желания от гледна точка на тяхната стока. Иначе казано, от това, че потребителите в Грудово удовлетворяват съответната потребност като се хранят по три пъти на ден и купуват най-различни хранителни стоки, не следва задължително, че там има пазар за полуготови храни, които продава фирма „Вкусна консерва”. За нея това определение е твърде общо. За други маркетинг мениджъри това понятие е направо неточно, защото ограничава пазара до потенциалните потребители, които вече желаят да удовлетворят потребностите си чрез придобиване на съответните стоки. Това всъщност, са реалните потребители. Къде тогава остават другите потенциални потребители, които могат да бъдат насочени към същото поведение с помощта на маркетинг микса? Тези въпроси намират своя отговор с помощта на така нареченото „сегментиране на пазара”. Нека сега обърнем внимание на нещо много важно. Повечето маркетинг мениджъри и специалисти са склонни да наблягат прекалено много на връзката „стока-пазар”. За тях понятието пазар има стойност само като отнесено към потребителите на тяхната стока. От гледна точка на моментния интерес фирмата задължително трябва да търси връзката „стока-пазар” в дългосрочен план за нея е по-важно да дефинира пазара на основата на потребностите. Важно е да помним винаги това обстоятелство, когато анализираме търсенето и предлагането на пазара и по необходимост дефинираме своя пазар. Отчитайки казаното, можем да определим пазара и по следния начин: Пазарът представлява съвкупността от всички потребители на стоките, които удовлетворяват съответната потребност. Ясно е, че стоките за лична употреба се купуват от отделния индивид или семейството му. Потребители на стоките с инвестиционно предназначение са различни фирми и институции. Вижда се, че фирмата може да подраздели общия брой потенциални потребители на подгрупи, които са удобни за анализ и работа от гледна точка на организацията на работа между различни отдели и служители. Такова подразделение е удобно и за по-добър контрол от фирменото ръководство на резултатите от продажбите. От него лесно се стига до подходяща структура на маркетинговата и търговска служба. Това подразделение е безусловно удобно от организационна гледна точка, но то не върши работа от гледна точка на разработването на най-подходящ маркетинг микс. ---------------------------------- 4. Заключение От всичко казано до тук можем да обощим: Пазарното сегментиране е част от процеса на разработване на целевия пазар /целевия маркетинг/ - логическа последователност от управленски решения и действия, която включва наред с пазарното сегментиране, обоснован избор на целевия пазар и позициониране на продукта на определения продуктов пазар. Сегментиране на пазара означава разбиване на хетерогенния продуктов пазар на относително хомогенни групи потребители, наречени пазарни сегменти. Във всеки сегмент, получен в резултат от този процес, съществува вътрешно сходство между потребителите по отношение на техните пазарни изисквания или маркетинговата им реакция. Условията за успешно сегментиране са:  Уникалност на сегмента  Значимост  Измеримост  Достъпност  Стабилност  Приемливост и съответствие на фирмените цели, ресурси, капацитет Критериите за сегментиране са онези показатели, които служат като основа при създаването на пазарните групи сегменти. Най-често те могат да бъдат групирани по следния начин:  Демографски критерии  Географски критерии  Психологически критерии  Поведенчески критерии Търговските банки са в центъра на стопанския живот на всяка страна. Те спомагат за създаването на икономическите субекти и структури, активно съдействат в управлението и подкрепата на стопанския живот. Банките мобилизират и превръщат в активно действащ капитал значителна част от паричните ресурси в икономиката, извършват разплащания между фирмите и гражданите, осъществяват разнообразни кредитни, инвестиционни, застрахователни, доверителни и други операции. Банките със своята дейност обективно стимулират навлизането на новостите и иновациите в производството, и чрез своята кредитната политика ограничават нерентабилните и неперспективни производства. Маркетинговото сегментиране е своеобразен механизъм, с чиято помощ търговските банки се приближават и ориентират по-добре към потребностите на клиентелата. То се базира до голяма степен върху изискванията и принципите на адекватната организационна структура на банковата институция. Стремежът е всяка структурна единица – централа, клон, филиал, офис – да обхване в максимална степен количествените и качествените характеристики на даден клиент, след което да прецени целесъобразността и „силата” на своята интервенция спрямо него. В процеса на сегментиране банките съблюдават принципа за съответствие между целите, разходите и крайните резултати. Стремежът на банките за позициониране на вече съществуващия банков пазар или за откриване на нови такива, всъщност е борба за клиенти и за изграждане на по-широк “покрив” от услуги, които да се доближават до тях. В центъра на маркетинговите „усилия” застават субектите, търсещи банковата услуга. Тяхното обществено положение е предпоставка за формиране на пазарните сфери и потенциали на търговската банка. Времето, когато маркетинговата политика на банките се е основавала на конкретни продукти е отминало. Днес пазарната политика на банковите институции има друг обект номер едно – това е клиентът. 5. Използвана литература 1. Благоев, В. 1998г. Маркетинг, изд. ВЕККО, С 2. Пехливанов, В. 2011г. Курс по маркетинг, изд. Галик, С. 3. Палешутски, К. 2010г. Управление на средни и големи фирми, изд. Благоевград 4. Филипова, М. 2008г. Управленски решения, унив.изд. Неофит Рилски, Б 5. Предоставени книжа от „АББ” клон Кюстендил

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 908 посетителя и 39 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.