Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Счетоводство Счетоводно отчитане на материалите


Дипломна работа, 65 стандартни страници, съдържа бележки под линия, счетоводни записвания, таблици, има литература, липсва съдържание
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

У В О Д Доброто финансово състояние на всяка компания зависи от организацията на дейността на предприятието и далновидното управление на ресурсите, с които разполага – материална база, материали, съоръжения, работна сила, парични средства. Всяко предприятие се стреми осъществявайки дейността си да получи положителен резултат. В настоящата дипломна работа ще разгледаме подробно методите и начините за отчитане на материалите, както и тяхното използване в отделните предприятия. На съвременния етап, когато все повече се говори за адаптиране на Националното счетоводно законодателство към принципите, залегнали в Международните счетоводни стандарти, изследването на възможностите за счетоводно отчитане на стоковите операции и представянето на материалните запаси в годишните счетоводни отчети е въпрос, който е твърде важен. Краткотрайните материални активи (КМА) представляват онази част от краткотрайните активи, която има материално-веществена форма. Те са материални ресурси на предприятието, които имат различно предназначение – за използване в производството, експлоатацията, услугите, за продажба и други. Краткотрайните материални активи в по-голямата си част се потребяват еднократно при продажбите или производството на изделия и извършването на услуги. Само известна част от тях са за многократна употреба в случаите, когато имат по-ниска отчетна стойност или срок за използване по-малък от един отчетен период, поради което се отчитат като краткотрайни материални активи. Очакваната от тях икономическа изгода се черпи еднократно. В Закона за счетоводството (чл.14, ал.3) тази група краткотрайни активи е наименувана „материални запаси”. В Международните счетоводни стандарти се използва наименованието „Стоково-материални запаси” (СМЗ). И с трите термина се обозначава едно и също нещо. Обект на изследване в темата е отчетността във “ВРАЦА СТИЛ” ООД гр. Враца . Основният предмет на дейност на “ВРАЦА СТИЛ” е производство на дамска конфекция и търговия. През изминалите години “ВРАЦА СТИЛ” се наложи на пазара като търсена и конкурентно - способна търговска марка. Фирмата е специализирана в изработка на горно дамско облекло – палта, якета, сака, както и на долни части – поли, панталони. Като през целия период от развитието на дейността си се е предържала към предлагането на качествена продукция. Част от информационната база на изследването е формирана от данни на финансово – счетоводния отдел на “ВРАЦА СТИЛ “ ООД а друга част имат примерен характер. В настоящата дипломна работа се поставя задача да се изследва детайлно същността на материалите и тяхното отчитане. Предмет на изследване в разработката е отчитането на материалите в предприятието. Разгледано е отчитането на материалите при придобиването на “Гева ” ООД гр. Враца от “Аракис” ООД гр. Враца. Г Л А В А П Ъ Р В А Икономическа същност на суровините и материалите 1.1 Същност и класификация на материалите По своята същност, материалите са предмети на труда и образуват субстанцията на готовия продукт в дадена конкретна икономическа единица. Те са вид краткотрайни активи, които търпят въздействието на човешкия труд. Някои икономисти смятат, че те “ …участват еднократно в производствения процес, като изменят натурално –веществената си форма и пренасят изцяло стойността си в състава на разходите на предприятието. “ Внимателният прочит на така изказаното мнение позволява да се уточни, че е възможно материалите да се използват повече от един път в дадено производство. Краткотрайните материални активи могат да бъдат материали, запаси, стоки, продукция, незавършено производство. Краткотрайните активи имат срок на ползване по –малък от година и са обект на различни операции в дейността на предприятието –преработка, инвентаризация, оценка и пр. Известни са още като текущи активи. Задачите за изследването на счетоводния аспект на краткотрайните материални активи се определя от закономерностите, тенденциите и факторите за развитие на съвременното производство. Това е свързано със съществено нарастване на потреблението на материалите и засилване ролята на материалните ресурси. В резултат на нерационалното използване на производствените мощности, суровините и материалите, енергията и горивата, разходите за трудови и финансови ресурси допълнително се увеличават. Причините са: • усложняване на природните условия на добив; • оскъпяване на геологопроучвателние работи и усвояване на новите находища на полезни изкопаеми; • нарастване разходите на парични ресурси и т.н.; Един счетоводен анализ на структурата на разходите за производството разкрива ясно очертана тенденция на повишаване частта на краткотрайните активи за производство на продукцията . Следователно, рационалното използване и възпроизводството на краткотрайните материални активи имат определящо значение за осигуряване на устойчиви високи темпове на икономическо развитие и за решаване основните социално-икономически задачи. В широк смисъл, понятието “материали” включва дадените от природата и създадени от човека средства за удовлетворяване на производствените и непроизводствените потребности. Материален ресурс е всяко нещо, което някой цени (има стойност) и иска да използва в преследването на индивидуалната си цел. Като материал, може да се определи всяко нещо, което някой взема (заема, добива, използва и т.н.), за да направи нещо друго. Най-често споменаваните примери за материали са: вода, топлина, полезни изкопаеми, енергийни носители, други. Основа за разбиране на социално-икономическата същност на материалите е анализът на трудовия процес. Създаването и използването им са целесъобразни само, когато съдействат за увеличаване властта на човека над силите на природата, за интензификация на процеса на труда и т.н. Материалите се придобиват главно чрез покупка и са предназначени за влагане в производството или в експлоатационната дейност на предприятието. Материалите участват еднократно в стопанската дейност и пренасят стойността си в състава на разходите на предприятието. В зависимост от конкретната им роля материалите се подразделят на: - основни материали – формират субстанцията, съдържанието на продукта на труда или играят основна роля в експлоатационната дейност; - спомагателни материали – те придават определени качества на продукта натруда; използват се за поддържане на хигиената и чистотата в предприятието и други; - резервни части – използват се за поддържане и ремонт на дълготрайните материални активи; - горивни материали – използват се за технологични и експлоатационни нужди, за отопление и други; - амбалаж и амбалажни материали – използват се за предпазване на стоките, продукцията и енергоносителите, и за улесняване тяхното транспортиране; - образци, модели, опитни инсталации и други – материали, които се използват за опити, пробни производства и други подобни; - други материали, консумативи, канцеларски материали и други, които не могат да бъдат отнесени към предходните групи. От счетоводна гледна точка, краткотрайните материални активи могат да обхващат закупените и предназначените за продажба стоки, включително стоките, закупени от търговци на дребно и предназначени за продажба, или земя и друга собственост за продажба. Краткотрайните материални активи обхващат също така и напълно завършената продукция или продукция, която е в процес на производство в предприятието, и включват и материали и запаси, предназначени да се използват в процеса на производство. В оглед на посоченото дотук, може да се обобщи, че краткотрайните материални активи са активи, които се закупуват от дадено предприятие, с цел да бъдат вложени в даден производствен процес или по преценка на ръководството на предприятието да бъдат обект на пряка продажба. -------------------------- З А К Л Ю Ч Е Н И Е Доброто финансово състояние на всяка компания зависи от организацията на дейността на предприятието и далновидното управление на ресурсите, с които разполага. Един от елементите за постигане на ефективност от дейността е правилна и ефективна работа на счетоводният отдел. В дипломната работа разгледахме детайлно същността на материалите и тяхното отчитане във ВРАЦА СТИЛ” ООД гр. Враца . Състоянието и движението по сметките за отчитане на материалите, позволява на ръководството да извършва анализи, на чиято база да се планират доставките и плащанията, да се подобри събираемостта на вземанията и в резултат да се използват оптимално оборотните средства. Когато дадено предприятие обвързва дейността си с друго или други предприятия, е необходимо да извършва предварително проучване относно тяхното финансово състояние и да се насочва към, отчитащите трайни положителни финансови резултати. Отговорността, която се поема при сключването на търговски сделки, трябва да бъде в границите на т. нар. разумен риск. Възникването на т. нар. кредиторска и на дебиторска задлъжнялост на фирмите е тяхно обичайно финансово състояние и то е обусловено от протичането на сложните и многообразни финансово-икономически взаимоотношения, в които те влизат при осъществяването на своя бизнес. Избягваното на неблагоприятните ситуации трябва да се основава на задълбочено познаване на научно - аналитичните методи, позволяващи да се правят обосновани избоди и предложения за по-нататъшно развитие на фирмата. И З П О Л З В А Н А Л И Т Е Р А Т У Р А 1. ТОДОРОВ, Г., и др. счетоводство на предприятието, варна, ик стемо, 2004, с. 79 2. ДУРИН, Ст. Счетоводство на предприятието. – София: Изд. “Форком”, 2006. 3. ШНАЙДЕР В., К. Шванкхарт, Х. Вирт, Икономика на предприятието, част 1, MANZ ТИЛИА, С., 4. МСС 18 Приходи /МСФО/ 2005 с. 930; 5. МСС 2 Материални запаси. , МСФО 2005, София, Сиела, 2005г. 6. НАЦИОНАЛНИ счетоводни стандарти. Национален сметкоплан. Закон за счетоводството. София, Сиела, 2004, с. 10 7. Албум на първичните счетоводни документи, «Форком,» с. 23 8. БОЖКОВ В., Любен Петров, Георги Илиев Счетоводство 2004г.; 9. ДАМЯНОВ Д., СИМЕОНОВА Р., ЦВЕТКОВ Ц., Финансово счетоводство. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2006,– 10. НАЧЕВА. Р. Методика за определяне и отчитане на реализираните надценки в предприятията за търговия на дребно. «Баланс,» 11.АВЕРКОВИЧ, Екатерина. Организация и технология на счетоводството в търговските дружества/Свищов: изд. "Ценов", 2004 г. 12.ДУШАНОВ, Иван И ДИМИТРОВ, Марин. Курс по счетоводство на предприятието /изд. "Ромина", 2003 г. 13. ДУШАНОВ, Иван. Финансово счетоводство/учебно помагало/, София: изд. "Ромина", 2004 г. 14. ПЕТРОВ, Любен. Основи на счетоводството., София: изд. "Мартилен", 2002 г. 15. Примерен национален сметкоплан/Свищов: изд. "Ценов; 16. БЕЛЕВ, Д., “Икономически анализ”; 17. ТИМЧЕВ, М., “Финансово-стопански анализ; 18. ТОНЧЕВ Б., Стефанов Св., СтояноваСл., Счетоводство и контрол – учебник за дистанционно обучение, ШУ „Еп.К.Преславски” – 2006 19. ДРАГИЙСКА К., Новото счетоводно законодателство, Национални счетоводни стандарти, изд. Труд и право, С., 2003г. 20. ПЕРИЛОВ К. и др., Теория на счетоводството и промишлено счетоводство

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 571 посетителя и 1 потребител в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.