Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Реклама и PR УБЕЖДАВАЩОТО ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ РЕКЛАМИ


Дипломна работа, 70 стандартни страници, съдържа бележки под линия, графични елементи, снимки
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

СЪДЪРЖАНИЕ Въведение......4 I. Рекламата – дефиниции и основни понятия......8 1.1 Разглеждане на основните дефиниции, понятия и характеристики на рекламата и рекламната комуникация...............8 1.2. Историческо развитие на рекламата......12 1.3.Вербална структура на рекламата.....16 1.4. Видове реклама ..23 I I. Убеждаване и убеждаващо въздeйствие....30 2.1 Особености на убеждаващото комуникация.30 2.2 Механизми на убеждаването........36 2.3Фактори на убеждаващата комуникаци......39 2.4. Убеждаващото въздействие на рекламата......45 2.5. Убеждаващото въздействие на пропагандата (прилики и разлики между социалната реклама и пропагандата ......50 2.6.Убеждаващото въздействие на социалната реклама ..................53 (прилики и разлики между социалната реклама и другите реклами) I I I. Характеристики на социалните рекл........................................59 3.1. Кампанията на УНИЦЕФ и Държавната агенция за закрила на детето „Училище без насилие„ 59 3.2. Механизми за въздействие на социалните реклами.................64 Заключение ....73 Изплзвана литература 74 ВЪВЕДЕНИЕ Нуждата от социална реклама се появява когато в едно общество излезе на яве проблем, засягащ масите или се създава, за да възпитава и мотивира определена целева група с цел провокация на социално значимо поведение. В повечето случаи тази реклама се стреми да подтикне да приеме, промени или изостави определени нагласи, практики и поведение, да допринесе за благотворителност и т.н. За да го направи обаче, трябва да убеди аудиторията, че този проблем съществува, че дори хората да си затварят очите за него – той е там. Да създаваш такъв тип реклама е не само отговорност, защото жанрът е не само специфичен и изисква специален подход от страна на рекламните агенции и най-вече влагане на мисъл в посланията, което като че ли напоследък липсва, особено в телевизионното пространство, що се отнася до рекламите, които гледаме всеки ден. Социалните реклами са един почти забравен начин за постигане на убеждаващо въздействие. В светът, в който живеем много по-важно за хората е да получат пари чрез рекламата. Печалбите от рекламите са предназначени основно за производителите, докато при социалните реклами нещата стоят по различен начин : от тях печели целия човешки род. В центъра на социалните реклами не стои продукт или услуга и целта не е неговата продажба, а се намират много по-социално значими теми за цялото общество като: подпомагане на сираци, бездомници, пострадали при различни бедствия и катастрофи, борба срещу тютюнопушенето, алкохолизма, наркоманията, запазване на горите, реките, околната среда, пестене на ресурси и води, безопасност по пътищата и т.н. Основната разлика между социалните и търговските реклами, е че социалната реклама няма никакви търговски цели. Разбира се и социалната реклама е платена. Финансирането, обаче идва от държавните структури, международни и други видове организации с идеална цел или от частни дарители. Както и всеки вид реклама и социалните реклами въздействат убеждаващо върху хората. Разликата, обаче е в механизмите, които използва социалната реклама. А именно : (¹) - Внушаване на вина (Докато ти живееш в спокойствие, има милиони дeца, които се страхуват да ходят по улиците, да си играят свободно, даже да живеят, затова посягат по собствения живот. За да не се чувствваш виновен направи нещо за да помогнеш). - Силата на заплахата (Заплахите подтикват хората към размисъл, действие и въздействат емоционално върху нагласите им). - Използване на известни личности за постигане на целите (Хората много по-лесно възприемат това, което правят любимите им футболни звезди, актюри, певици и по-лесно изпълняват техните препорки). Ще разгледаме социалната реклама като един самостоятелен феномен и ще направим разграничение както между нея и другите видове реклама, така и между социалните реклами и пропагандата. 1- Николов, Е. Третото действащо лице в комуникацията. - Проблеми на културата, 1995, с. 18-27. Много от професионалистите свързват този вид реклама с пропагандата. Разлика естествено съществува. Социалните реклами въздействат убеждаващо върху хората използвайки истински истории и вече посочените механизми на заплахата, вината, съжалението, съпричастието.¹ Техниките на въздействие на пропагандата се изграждат чрез фабрикуване на факти, използване на полуистинни и лъжи. Поради специфичният характер на изследваната проблематика, използван е подход, който включва анализ на постановки от рекламата, социологията, психологията и социалната психология .Преди това ще разгледаме всяка по-отделно. Задачите на дипломната работа са: 1.Разглеждане на основните дефиниции, понятия и характеристики на рекламата и рекламната комуникация. (историческото развитие на рекламата, нейната основна структура и различните видове реклама). 2.Убеждаването, убеждаващото въздействие, убеждаващата комуникация и промяната на нагласите и поведението на хората. Много важна от гледна точка на социалната реклама е разликата между убеждаването и влиянието. Tова са две различни неща със съща крайна цел: определен поведенчески резултат. Влиянието използва особеностите на човешкото евристично мислене и поведение. Това е периферен път на 1-Пр.- „Училище без насилие„ - Кампания на УНИЦЕФ и Държавната комисия за закрила на детето. убеждаване. Убеждаването оказва влияние върху избора, променяйки нагласите, мненията и поведенията. Пряк централен път на убеждаване. От тук излиза, че социалната реклама влияе убеждаващо върху емоционалните нагласи, като ги променя, създава или използва по периферен път. 3. Характеристиките, приликите и разликите на убеждаващото въздействие на рекламата, социалната реклама и пропагандата. 4.Анализ на конкретен случай Кампания на УНИЦЕФ и Държавната комисия за закрила на детето - “Всяко дете иска семейство „ – като пример за успешна рекламна кампания, която разкрива публично проблема за децата които са изоставени от родителите си. I . РЕКЛАМА-ДЕФИНИЦИИ И ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ 1.1Разглеждане на основните дефиниции, понятия и характеристики на рекламата и рекламната комуникация. Рекламата е част от маркетинговият микс. Тя се проектира, създава, осъществява, разпространява и извършва мониторинг от избрани представители на съвременните науки - социолози, психолози, филолози, математици, инженери, икономисти, юристи, компютърни специалисти и пр. Нейната възходяща динамика и непрестанното й усъвършенстване се осигуряват с възприемането, адаптирането и прилагането на най-новите научно - технически постижения в света. Според европейската асоциация на рекламните агенции: „Рекламата е всяка платена форма на въздействие, осъществявано чрез средствата за масово осведомяване по представяне и налагане на стоки или услуги в интерес на явен източник“.¹ Някои от изледвалите тази тематика определят рекламата, като част от съвременното общество и разглеждат рекламната комуникация като необходима при процеса на вземане решение за покупка. Други, разглеждат предимно негативните страни на рекламната комуникация. • „Рекламата е форма на масова комуникация, която помага за избора на потребителите относно продукт или услуга, играе важна роля при осъществяването на продажбите. Тя помага и за 1- Цитат по Н.Палашев /Корпоративни комуникации / СЛОВОТО,С,8/2006 година ; изграждането на имидж на компанията, предлагаща продукта и създава предпочитания на потребителя към него. Рекламата има за цел да привлече общественото внимание, за да увеличи броя на клиентите, които ще купят продуктите и да накара аудиторията да респондиреа положително и „покупателно“, за да увеличи количествата от продукта, които тези клиенти ще купят“.¹ Рекламата е основният инструмент за формиране на фирмената комуникационна политика или поддържа както авторитета, така и популярността на съответните стопански, обществени, а също и политически организации, пропагандира техните идеи, продукти и услуги.² Рекламата винаги се свързва с дългосрочна инвестиция и нейната рентабилност зависи от обхвата, интензивността, времетраенето, подборът и целенасочеността на ползваните канали, форми и средства за комуникация, но преди всичко от квалификацията и опита на съответните инициатори, организатори и изпълнители. Защо , рекламата е полезна? : • информира пазара и култивира рационални потребителски навици; • ускорява лансирането на нови продукти и услуги; • поддържа интерес към продуктите, които вече са се наложили на пазара; • допринася за организиране на потребителското търсене и за • намаляване на пласментните разходи; --------------------------- ЗАКЛЮЧЕНИЕ Социалната реклама се използва от държавата и нейните институции, обществени организации и сдружения с нестопанска цел. Социалните реклами въздействат убеждаващо върху хората по няколко начина: 1.Социалните реклами използват заплахите и страховете ( не пуши, не шофирай пил... за да можеш да живееш по-здраво и по-дълго); 2.Внушават вина у хората ( да спрем насилието върху децата, да покажем, че сме отзивчиви към проблемите на другие); 3.В повечето социални реклами учстват известни личности, любимци сред обществото (хората, ги обичат и вземат пример от тях, изпьлняват препорьки те ) Социалните реклами се различават от другите видове реклама : -финансирането идва от различни държавни институции, правителствени и неправиелствени организации, сдружения с идеална цел. -под формата на рекламни заглавия се отправят апели за обществено значими каузи : спиране на насилието, набиране средства за сираците, подпомагане на пострадалите, болните и.тн; -този вид реклама е най-близо до реалните човешки проблеми; -целтта не е да се продаде продукт или услуга, а да се помогне на хората нуждаещи се от тази помощ; -при всички други видове реклами, големите печалби са за приозводителите. При социалната реклама, печелим само ние като човешки същества. Социалните реклами са една изключитлна възможност на българската реклама, която с тяхната помощ може да покаже творческия си ентусиазъм. Не са необходими много средства за рекламен пазар, какъвто е България. С малко средства могат да се направят ефективно работещи социални реклами, защото в България липсват подобно рекламни кампани и за обществено значими теми и проблеми. От бъдещите рекламисти на България зависи как ще се развият и дали ще са ефективни рекламите за борба срещу насилието, тютюнопушенето, проституцията, наркоманията, алкохолизма и дали ще се помага на милионите болни, пострадали, бездомници, сираци, на всички, които имат нужда от помощ. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА Доганов, Димитър Рекламамата каквато е, София, 2000 Иванов, Милен Подвеждаща реклама, София, 2007 Кафтанджиев, Христо Герои и красавици в рекламата, София, 2007 Кафтанджиев, Христо Харнония в рекламната комуникаця ( по-презаредена ) , София, 2006 Киршнер, Йозеф Манипулирайте, но правилно, София, 1995 Клайн, Наоми Без Лого, София, 2005 Минаев, Сергей Media Sapiens, София, 2008 Палашев, Николай Корпоративни комуникации, София, 2006 Паркър, Роджър Професионален дизайн в рекламата, София, 2007 Петев, Тодор Теории за масовата комуникация, София, 2004 Пийз, Алън, Алън Гарнър Езикът на тялото. Скритият смисъл на думите, София, 2000 Райков, Здравко Корпоративен гражданин : Печелившия бизнес, София, 2004 Райков, Здравко Корпоративен имидж, София, 2001 Райков, Здравко Публична комуникация, София, 1993 Райков, Здравко PR.Технология на успеха, София, 2003 Рийс, Ал, Лаура Рийс Залезът на рекламата и възходът на пъблик рилейшънс, София, 2003 Спийкмън, Джеймс, Хогън, Кевин Скрито убеждаване, София, 2008 Стойков, Любомир, Валерия Пачева Връзки с обществеността и бизнескомуникация, София, 2007 Христов, Чавдар Убеждаване и влияние, София, 2008 Ценьов, Вит Психология на рекламата, София, 2007 www.UNICEF.BG www.lifesyle.bg www.az-jenata.bg www.bg.wikipedia.org ww.news.ibox.bg Wilcox, Ault &Agee www.vezuv.com www.nauka.org

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 531 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.