Търсачка

Банер

Дипломни Информатика, ИТ Модеми използвани в телекомуникацията


Дипломна работа, 80 стандартни страници, съдържа таблици, формули, схеми, чертежи, снимки, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД 2 ГЛАВА ПЪРВА ВИДОВЕ МОДЕМИ-ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРОТОКОЛИ И ИНТЕРФЕЙСИ 4 1.Същност и предназначение 4 2.Видове модеми 8 3.Интерфейс за свързване на модеми 16 4.Препоръки на ITU 25 ГЛАВА ВТОРА ПРИЛОЖЕНИЕ НА МОДЕМИТЕ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ МРЕЖИ 43 1.Приложение в аналоговите линии 43 2.Използване в асинхронен и синхронен режим 46 3. Модемите като интелигентни схеми за управление 49 4.Телекомуникационни връзки с промишлено приложение 53 5.Приложение в мобилните комуникации 56 6.USB модеми и GPS връзка 64 Заключение 69 Използвана литература 70 Увод Телекомуникацията е една от най-бързо развиващи се предметни области през последните години. Изградените комуникационни мрежи до деветдесетте години на миналото столетие претърпяха кардинални промени и развитие. Благодарение на това развитие се създаде възможност за високоскоростно предаване на големи обеми от данни на големи разстояния. Основна задача на телекомуникацията е надеждно предаване на информация на големи разстояния. В електронните телекомуникации информацията се представя във вид на съобщения, които могат да бъдат кодирани като текст, глас, изображение или данни. Милиони компютри се включиха в глобална компютърна мрежа обхващаща всички континенти на земята и близкия космос. Едно от най великите достижения на миналия век е глобалната компютърна мрежа Internеt. Създадена беше възможност за информационна връзка между жителите на планетата Модем, съкращение от модулатор - демодулатор е устройство с приложение в телекомуникациите и изпълняващо функциите модулация и демодулация. Модулаторът осъществява модулация, т.е. изменя характеристиките на носещия сигнал в съответсвие с измененията на входния информационен сигнал, а демодулаторът извършва обратния процес. Обект на дипломната работа са модемите в телекомуникацията Предмет на изследването е анализ на използването и приложението на видовете модеми, характеристика интерфейси и протоколи. Основната цел е да се разкрият характеристиките на модемите използвани в телекомуникацията, интерфейс, приложение и нови тенденции За постигане на целта са поставени следните задачи: -да анализирам същността и функциите на модемите -да посоча стандартите и протоколите използвани в телекомуникацията -да посоча видовете приложения. Модемът е важно устройство използвано в схемите за прехвърляне на съобщения, данни, звук, картина и видео.То превръща информацията от цифровите компютърни сигнали в аналогови сигнали, които могат да бъдат изпратени. Без тях не би било мислимо осъществяване на процеса на комуникация. Модемите са се развивали и осъвършенствали и днес в глобалните мрежи все повече ги виждаме като мобилни безжични устройства способни да ни свържат с глобалната мрежа и да осъществят всякаква комуникация и прехвърляне на данни. ГЛАВА ПЪРВА ВИДОВЕ МОДЕМИ-ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРОТОКОЛИ И ИНТЕРФЕЙСИ 1.Същност и предназначение Модемът е устройство, което превръща информацията от цифровите компютърни сигнали в аналогови сигнали, които могат да бъдат изпратени по телефонна линия. Този процес се нарича модулация. След това модемът на другия край на връзката преобразува аналоговите сигнали обратно в цифрови, за да могат да бъдат обработени от приемащия компютър. Този процес се нарича демодулация. Модемът се захранва с дигитална информация, под формата на единици и нули от процесора. След това модемът анализира информацията и я превръща в аналогови сигнали, които могат да се изпращат по телефонна линия. Другия модем получаващ тези сигнали, ги превръща в цифрова информация и изпраща информацията на процесора-получател. Думата “аналогов”, означава информация, която е представена продължително, докато думата “цифров” означава информация дефинирана чрез самостоятелни стъпки. Предимството на аналоговата информация е нейната способност напълно да представя продължителен поток от информация. Цифровата информация, от друга страна, е по-малко повлияна от нежелана намеса или звук (шум). При компютрите, информацията се съхранява в самостоятелни битове, които имат стойност или единица (1 - включено), или нула (0 - изключено). Ако бъдат изобразени чрез графика, аналоговите сигнали ще представляват синусови вълни, докато цифровите сигнали ще представляват квадратни вълни. Звукът е аналогов, защото непрекъснато се променя. Така, за да се изпрати информация по телефонна линия, модемът трябва да вземе цифровата информация, която му е дадена от компютъра и да я превърне в звук или аналогов сигнал. Модемът, който получава тази информация трябва да превърне тези аналогови сигнали в цифрова информация, за да може те да бъдат получени от процесора. В по – широк смисъл може да се каже, че модема е устройство за преобразуване на цифровия сигнал на компютъра към изискванията на преносната среда. Модемът (МОдулатор/ДЕМодулатор) е специализирано комуникационно устройство, което служи за предаване на цифрови данни през аналогови най-често телефонни мрежи. Модемите се използват главно за отдалечен достъп на единични потребители или групи потребители до локални или глобални компютърни мрежи. Например, в локалните мрежи отдалеченият достъп се контролира от специален RAS-сървър (Remote Access Server), който осигурява едновременно включване на множество отдалечени потребители към локалната мрежа. Когато даден потребител поиска да осъществи отдалечен достъп до своята LAN-мрежа чрез Internet, той трябва да използва протокола РРР (Pomt-to-Point Protocol), който позволява капсулация на блоковете информация на множество мрежови, протоколи (IP, IPX, NetBEUI и др.), давайки им възможност да бъдат пренесени като през тунел по Internet (или всяка друга TCP/IP-мрежа) . По принцип, модемите могат да се използват и за пряка комуникация между две устройства (например, компютри), които не са част от никакви компютърни мрежи. С навлизане на цифровите мрежи модемите се заменят с цифрови контролери (адаптери). Модемите работят в два режима: /нннн/ -команден - при който модемът получава и изпълнява команди от крайното DTE-устройство- компютъра -предаване - при който модемът преобразува информацията и я предава по линията. Преминаването от команден режим в режим на предаване става чрез добавяне на специална команда. Проблемно е обратното превключване, като най-често използваният метод е чрез защитен период (кратък интервал от 1 секунда) и предаване на три знака „+” в качеството на команда (патент на фирма Hayes Microcomputer Products). Модемите се състоят от следните пет главни елемента: DTE интерфейс; микроконтролер; модулатор/демодулатор; потребителски интерфейс; линиен интерфейс. -DTE-интерфейс - Това са средствата за свързване на модема с крайното DTE-устройство (компютър, терминал, хост, мост, маршрутизатор). Ако модемът е външен, то той заема един от серийните (СОМ) портове на компютъра. Сред най-известните стандарти за DTE-DCE интерфейси са: RS-232C/V.24, RS-422/V.36, RS-485, RS-530, Х.21, V..35, G.703 и др. -Микроконтролерът анализира входящия поток от битове, компресира го, извършва шумоустойчиво кодиране на данните с цел откриване и/или коригиране на грешки, възникнали при предаването им. При приемане на данни микроконтролерът изпълнява същите функции в обратен ред. -Модулатор/демодулатор - преобразува постояннотоковите импулси, идващи от контролера, в аналогови сигнали, съвместими с телефонната мрежа. -Потребителски интерфейс - средства за взаимодействие на потребителя с модема: говорител, светлинен или течнокристален дисплей, индикаторни светодиоди и др. Всички те предлагат различни степени за настройка и диагностика на модема, параметрите на комуникационната, за отдалечено конфигуриране на модема и др. -Линиен интерфейс - средствата за свързване на модема с комуникационната линия. Линийният интерфейс усилва сигнала до ниво, съответстващо на телефонните сигнали, предпазва модема от високи напрежения в линията и др. Dialup връзката представлява временна връзка установявана за цялата продължителност на сесията. Но Dialupвръзките могат да бъдат реализирани като „постоянно включени” връзки, при които набирате по телефона отдалечения сървър и след това не прекратявате връзката. При dialup връзката е възможно да я прекъснете и да наберете друго местоположение (да прекъснете връзката към един доставчик на Интернет и след това да наберете и влезете във връзка с друг). Посветената връзка е тази, която върви само от една точка до друга (например от вашия офис до вашия Интернет доставчик). Комуникационния софтуер е програма, която инструктира компютъра как да комуникира с модема и другите компютри. Програмите от този род позволяват да се записват телефонни номера, на които да позвъни модемът, да се изключва веднага след комуникацията и да ви информира за състоянието на обажданията. Почти всеки комуникационен софтуер има възможност за позвъняване на списък от телефонни номера, наречен директория за позвъняване. Терминална емулация – означава, че вашия компютър имитира друг тип компютър. Терминалът е просто клавиатура и монитор. Когато използвате модема си, за да се обадите на централен компютър, трябва да накарате своя компютър да работи като прост стар терминал, за да имате достъп до мощта на централния компютър, където се намират данните които търсите. За постигнете това не се нуждаете от „мозъка ” на своя компютър. Комуникационната програма указва на компютъра кога да работи като обикновен терминал. Протоколът е набор от стандарти, които указват начина по който компютрите обменят информация. Два различни компютъра за да могат да комуникират помежду си трябва да използват един и същи протокол. Протоколът е като международен дипломат, който помага на две страни да осъществят връзка. Той задава основните стъпки в комуникацията и дори указва как да се предават данни в двете посоки. Договорените протоколи реализират предаването на данните. ------------------------- Заключение В настоящата работа бяха разгледани модемите и тяхното приложение в телекомуникациите. Наистина те са съществена част от схемата на превръщана на информацията от един потребител към мрежата и отново превръщане в данни, звук, образ. Моделите от аналогови са се развили и усъвършенствали и днес те навлизат широко в мобилните комуникации. Потребителите на мобилни данни все повече използват USB модемите за безжична връзка на компютрите, макар тенденцията да е към вградените клетъчни и портативни Wi-Fi горещи точки. Увелиава се и потреблението на таблетни компютри с интернет свързаност и наличността на лаптопи и нетбуци с вградени високоскоростни модули. Мобилните оператори предлагат на фирми и търговците, преносими компютри по избор с вграден клетъчен модул, с които потребителите имат достъп до интернет почти навсякъде без да използват USB порт или да носят със себе си отделно устройство за безжично свързване с интернет. Очакванията са че силното увеличение на таблетни компютри ще доведе и до засилване на вградените модеми. ЛИТЕРАТУРА 1. Антонов П., Малчев С., Криптография в компютърните комуникации, ТУ, Варна, 2000. 2. Ганчев И., Компютърни мрежи и комуникации. Пловдив, ИМН, 1999. 3. Зюко А.Г., Кловский Д.Д., Назаров М.В.. Финк Л.М. Теория передачи сигналов, Москва, Радио и связ, 1986. 4. Кент П., Да научим Netskape Communicator 4, С., Инфодар ООД, 1998. 5. Кориган П., Гай А. Изграждане на локални мрежи с Net Ware v.2.2. и 3.x. на Novell, София, Техника, 1993. 6. Мардон Т., Локални мрежи с равноправен достъп, София, Техника, 1995. 7. Мизин И. А. , БогатьIрев В. А. , Кулешов А. П. Сети коммутации пакетов, Москва, Радио и Связь, 1986. 8. Соколов А., Шпионские штучки. Новое и лучшее, Полигон, Санкт-Петербург, 2000. 9. An introduction to PGP version 7.1. 10. Стърлинг Б., Удар срещу хакерите, У.И. “Св. Климент Охридски”София, 2000. 11. Бенкс М., Как да защим компютъра си, Софт Прес, София, 2001. 12. Дънам К., Компютърните вируси, Алекс Софи, София, 2001. 13. Петров Р., Защита на информацията в компютрите и мрежите, Корени, София, 2002. 14. Огнянова Н., Право и етика на информационното общество, Нова звезда, София, 2002. 15. Максимална защита (Хакерско ръководство...), Инфодар, София, 2003. 16. Домарев, В., Безопасность инфомационных технологий, Диасофт, Москва,2002 17. Антонов, П., Комплексен подход към надеждността, безопасността и сигурността на компютърните и комуникационните системи и мрежи.”Компютърни науки и технологии”, брой1,2004 г., ТУ-Варна, стр. 4-11. 18. Максимална защита (хакерско ръководство за защита на вашия сайт и мрежа – Книга 1), ИнфоДар, София, 2002 19. Максимална защита (хакерско ръководство за защита на вашия сайт и мрежа – Книга 2), ИнфоДар, София, 2002 20. Тужаров, Хр. Компютърни мрежи, ПИК,В.Търново, 2000. 21. Шиндър, Д., Компютърни мрежи, Софтпрес, С.,2003 22. Станев, Ст., Железов, Ст., Компютърна и мрежова сигурност, Шумен, 2005. 23. Microsoft Corporation, Компютърни мрежи – превод от англ., СофтПрес, Artech House Inc., 1994. 24. Onvural R., Asynchronous Transfer Mode Networks. Performance Issues, Artech House Inc., 1994. 25. Simmonds A. Data Communications and Transmission Princciples. Macmillan Press LTD, 1997. 26. Stallings W., Data and Computer Communications. 5 ed., Prentice – Hall, Inc., 1997. 27. Stallings W., ISDN and Broadband ISDN with Frame Relay and ATM, 3 ed., Prentice – Hall, Inc., 1995. 28. http://www.weca.net http://www.ustr.net/modem/modem.shtml

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


повече категории
Компютърни системи

За сайта

Кой е онлайн

В момента има 427 посетителя и 2 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.