Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Мениджмънт АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ ВЪВ ФИРМА “БЕНАКС” АД – гр СОФИЯ


Дипломна работа, 73 страници по-големи от стандартните, съдържа таблици, формули, има апарат
Цена: 4.80лв.
Задайте въпрос за този материал

800x600 Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

СЪДЪРЖАНИЕ

Част първа: Теоретико-методологични проблеми на анализа на състоянието и използването на финансовите ресурси.

І.Същност и етапи на анализа на състоянието и използването на финансовите ресурси на фирмата.

ІІ.Източници на информация.

ІІІ.Обща оценка на финансовото състояние и финансово-икономическите резултати на фирмата.

1. Абсолютен размер на печалбата.

2. Показатели за равнище на рентабилност.

3. Показатели, характеризиращи платежоспособността и ликвидността.

4. Обща оценка на баланса на фирмата.

5. Обща оценка на паричните потоци на фирмата.

ІV. Фактори, влияещи върху финансовите резултати и установяване на тяхното влияние.

1. Финансов анализ на основния финансов резултат - печалбата.

2. Установяване на факторите влияещи върху равнището на рентабилност на фирмата.

V.Статичен и динамичен анализ на финансовото състояние на фирмата.

1.Анализ на капитала на фирмата.

- Анализ на собствения капитал по пасива на счетоводния баланс на предприятието.

- Анализ на привлечения капитал по пасива на счетоводния баланс на предприятието.

- Анализ на финансовите съотношения между елементите на капитала (пасивите).

- Анализ на оборота на капитала.

2.Анализ на активите на фирмата.

- Анализ на дълготрайните активи на фирмата.

- Анализ на краткотрайните активи на фирмата.

- Анализ на невнесения капитал на фирмата.

- Анализ на активните финансови съотношения във фирмата.

- Анализ на обръщаемостта на активите на фирмата.

3.Анализ на смесените активно-пасивни съотношения.

4.Анализ на приходите на фирмата.

5. Анализ на разходите на фирмата.

6.Анализ на съотношенията между приходите и разходите.

VІ. Резерви и възможности за подобряване на финансовото състояние и увеличаване на финансово-икономическите резултати.

VІІ.Предложения за изменение на условията с оглед реализация на разкритите резерви.

·

Част втора: Анализ на състоянието и използването на финансовите ресурси във фирма “БЕНАКС” ООД – гр. София

­І. Запознаване с дейността и структурата на предприятието, източници на информация, използвани за нуждите на анализа.

ІІ. Обща оценка на финансовото състояние на предприятието.

1. Абсолютен размер на печалбата.

2. Показатели за равнище на рентабилност.

Рт на база А, П, Пр, Рд (изменение).

3.Показатели характеризиращи платежоспособността и ликвидността:

а) КрЗ (ликвидност) (изменение);

б) КБЛ(изменение);

в) КОБЛ(изменение)(КОБЛ= КПЛ защото няма К.Инв);

г) КДКА (изменение);

д) КФМ(изменение);

е) КМКда (изменение);

ж) КАДА (изменение):

з) КФН (изменение).

4. Обща оценка на баланса на фирмата (изменения в абсолютен и относителен размер).

5. Обща оценка на паричните потоци на фирмата (изменения в абсолютен и относителен размер).

ІІІ. Фактори, влияещи върху финансовите резултати и установяване на тяхното влияние.

1. Установяване на факторите, влияещи на основния финансов резултат:

а) определяне влиянието на промените в Q;

б) определяне влиянието на промените в РОД;

в) определяне влиянието на промените в РОУ;

г) определяне влиянието на промените в Цср (без ДДС);

д) определяне влиянието на промените в STR (разликов способ).

(фирмата няма Р.Пр.; цените са установени на базата на приходите от продажби и количеството продадена продукция).

2. Установяване на факторите, влияещи върху равнището на рентабилност на фирмата:

а) влияние на промените в печалбата и активите върху Рт;

б) влияние на промените в печалбата и пасивите върху Рт;

в) влияние на промените в печалбата и приходите върху Рт;

г) влияние на промените в печалбата и разходите върху Рт.

ІV. Статичен и динамичен анализ на финансовото състояние на фирмата.

1. Анализ на капитала на фирмата.

а) анализ на СК – влияние на факторите (+ собствен работещ капитал);

б) анализ на ПрК – влияние на факторите;

в) анализ на финансовите съотношения между елементите на капитала (коефициент на собствения капитал, коефициент напривлечения капитал, коефициент на покритие на дълга, коефициент на финансов ливърийдж, коефициент на финансова автономност, коефициент на задлъжнйлост, може и други), (+коефициенти на рентабилност на К, СК и ПрК).

г) анализ на оборота на капитала:

- показатели за скорост на обръщение на К, СК, ПрК;

- показатели за време на обръщение на К, СК, ПрК;

- показатели за капиталоемкост на приходите.

2. Анализ на активите на фирмата (+анализ на Аск ):

а) анализ на ДА на фирмата (+ коефициент на амортизация);

б) анализ на КА на фирмата (+КАск ; средно закъснение на вземанията от продажби);

в) анализ на активните финансови съотношения (+коефициент на рентабилност);

г) анализ на обръщаемостта на активите на фирмата:

- показатели за скорост на обръщение на А (+ КМА);

- показатели за време на обръщение на А(+ КМА);

- показатели за капиталоемкост на А (+ КМА).

3. Анализ на смесените активно-пасивни съотношения:

- КФМ;

- КМКда;

- КрЗ;

- КБЛ;

- КОБЛ.

4. Анализ на приходите на фирмата (ПрД, ФПр, ИПр), (+коефициент на рентабилност на приходите).

5. Анализ на разходите на фирмата (РдД, ФРд, ИРД), (+коефициент на рентабилност на разходите).

6. Анализ на съотношенията между приходите и разходите:

- Коефициент на ефективност на разходите;

- Коефициент на ефективност на приходите.

VІ. Резерви и възможности за подобряване на финансовото състояние и увеличаване на финансово-икономическите резултати.

VІІ.Ппедложения за изменение на условията с оглед реализация на разкритите резерви.


Част първа: ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ

І. Същност и етапи на анализа

По своята същност анализът на финансовото състояние на фирмата е дейност, насочена към изучаване финансовите й характеристики, на факторите, резервите и възможностите за тяхното изменение, на условията за тяхното реализиране. Като функция на управление на фирмата финансово-стопанският анализ се явява особен вид специализирана функция на управлението, която има характер на предпоставка и се осъществява във и чрез всички останали управленски функции.

Съдържанието на анализа на финансовото състояние може да се характеризира в две направления в ширина и в дълбочина. В ширина съществуването на този анализ означава да се изучават паричните потоци на процесите снабдяване, производство и размяна като фази на възпроизводството. Разработката на съдържанието на анализа на финансовото състояние в дълбочина включва следните подсистеми: предварителна оценка на основните резултати; установяване на факторите и определяне на тяхното влияние върху показателите за финансовото състояние; разкриване на резервите и възможностите, свързани с факторите; проектиране на изменения в условията на производство и реализация с оглед използване на разкритите резерви и възможности; организация и контрол над внасяните изменения в условията на превръщане на резервите в действителност с цел подобряване финансовото състояние на фирмата. Тези подсистеми затварят пълния цикъл на анализа на финансовото състояние и могат да се осъществяват на всяка фаза на функциониране на финансовите цикли.

ІІ. Източници на информация

Информационната база на анализа на състоянието и използването на финансовите ресурси се осигурява в счетоводството. Счетоводството осигурява непрекъсната и документално обоснована информация за състоянието на активите и пасивите, като се основава главно на метода на двойното записване и балансовото обобщаване. Счетоводно-информационната база на анализа на състоянието и използването на финансовите ресурси намира материален израз във финансовите отчети. Информацията от финансовите отчети на предприятието трябва да съдържа най-съществените данни за финансово-стопанската дейност, както и свързаните с тях изменения в активите и пасивите.

Счетоводният отчет включва следните елементи:

· Счетоводен баланс;

· Отчет за приходите и разходите;

· Отчет за паричния поток;

· Отчет за собствения капитал;

· Други приложения към счетоводния баланс.

Въпреки своето значение счетоводните отчети, които задължително се представят в края на годината, не могат да задоволят напълно информационните потребности на финансовостопанският анализ на предприятието. Освен периодичните счетоводни отчети, елемент на информационната база на финансовостопанският анализ на предприятието са счетоводните сметки. Могат да бъдат използвани данни от определени синтетични счетоводни сметки, подсметки и аналитични сметки. Особено важна е счетоводната информация от аналитичното отчитане по сметки:

· Разходи за основна дейност;

· Приходи от продажби на продукция;

· Печалби и загуби от текущата година.

Също така в предприятието трябва да се разработват вътрешни източници на допълнителна систематизирана счетоводна информация. Такива допълнителни вътрешни източници могат да бъдат:

· вътрешен отчет за производството и продажбите на предприятието;

· вътрешен отчет за разходите и себестойността на продукцията;

· вътрешен отчет за печалбата по видове изделия и дейности.

Разработването на подобни вътрешни отчети дават възможност в синтезиран вид да се формира допълнителна информационна база за финансовостопанския анализ по всички негови основни обекти.

 

800x600 Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

------------------------------------------


V. Резерви и възможности за подобряване на финансовото състояние и увеличаване на финансовоикономическите резултати

Резерви, свързани с оптимизацията на печалбата могат да се търсят в:

· намаляване, запазване или увеличение, но с по–бавни темпове от нарастването на приходите от продажби на разходите за дейността и тези по организация и управление;

· намаляване на разходите за външни услуги като главна причина за увеличение на себестойността на продукцията;

· намаляване или ограничаване на извънредните разходи;

· запазване или повишаване на произвежданото количество продуктция при запазване или повишение на средните продажни цени;

· запазване или оптимизиране на съществуващата структура на произвежданата продукция.

Резервите свързани с приходите от дейността са ограничени главно от поръчваното количество, както и от продажната цена и структура на поръчката. Резервите могат да се търсят в договорните отношения на фирмата с поръчителите. Финансовите приходи могат да се увеличат, чраз търсене на начини за разпределяне на част от свободните средства на фирмата в съучастия, както и влагането им в стабилна валута, като се запазят добри стойностите на показателите за ликвидност.

Резервите, свързани с увеличаване на пасивите са свързани с главно с увеличение на собствения капитал на фирмата. Това може да стане за сметка на увеличение на печалбата или чрез внасяне на основен капитал от собствениците. Фирмата не е заинтересована да увеличава дългосрочните си пасиви, при невъзможност за разширяване на дейността. Това ще влияе отрицателно на показателите за рентабилност на активите и пасивите, но ще запази независимостта на фирмата.

Резервите, свързани с оптимизиране структурата на активите могат да се търсят главно в преструктурирането на краткотрайните активи от свободни парични средства към увеличаване на материалните запаси, но при условие че се увеличи обема на произвежданата продукция. Могат да се пренасочат парични средства и за дългосрочни и краткосрочни инвестиции, при запазване добри стойности на показателите за ликвидност.

Резервите, свързани с рентабилността могат да се търсят главно в оптимизация на печалбата, която за всички показатели за рентабилност има изпреварващо негативно влияние.


Литература

1. Георгиев, Г., Стопанският анализ на предприятието, В., 1940г.

2. Динев, Д. и други, Анализ на финансово-счетоводните отчети, С., 1993 г.

3. Маджарова, И., Финансов анализ на предприятието, П., 1993г.

4. Михайлов, М. и други, Финансово-икономически анализ на предприятието, СА “Д, Ценов”, 1996 г.

5. Николов, Н., Финансов анализ на стопанската дейност на предприятието, С., Стопанство, 1993 г.

6. Орешарски, Пл., Финансов анализ и управление на инвестициите, С., 1992 г.

7. Савов, С., Икономика на индустриалната фирма, С., Стопанство, 1996 г.

8. Тимчев, М., Финансово-стопански анализ, С., Тракия-М, 1999 г.


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 410 посетителя и 2 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.