Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Каталог Икономика Туризъм ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ НА ГРАД РУСЕ И НЕГОВИЯ РЕГИОН


Дипломна работа, 67 стандартни страници, има апарат, липсват приложенията
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД с.1 ГЛАВА ПЪРВА. ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ И ЛОКАЛИЗАЦИИ В РУСЕНСКИЯ РЕГИОН. 1. Град Русе – център на туристическия регион и забележителен обект на познавателен туризъм………………… с.3 с.5 2. Туристически обекти извън очертанията на Русе………………… 3. “Ломовете” – комбинация от забележителни туристически ресурси от природно и антропогенно естество……..…………………………………………………… с.17 с.20 4. Утвърдени туристически маршрути………….…………………… 5. Туристически обекти извън Русенски регион …………. с.45 с.47 ГЛАВА ВТОРА. НАСТАНИТЕЛНА БАЗА, ИНФРАСТРУКТУРА И ПРОБЛЕМИ НА НЕЙНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ…………………………………………………… с.53 ЗАКЛЮЧЕНИЕ.…………………………………………………………………………….… ЛИТЕРАТУРА ………………………………………………………………………………… СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА ………….……………………………… ПРИЛОЖЕНИЯ ………………………………………………………..…………………… с.61 с.63с.65 с.66 УВОД Разположен на границата между Плевенско- Свищовската и Лудогорско- Добруджанската физикогеографска подобласт, съответно в североизточната, крайдунавска част на първата и в най-западната, също крайдунавска част на втората. В природогеографско отношение Русенският регион притежава белезите на природата на типичната Дунавска хълмиста равнина, и на значително по-високите и с подчертано хълмисто- платовиден характер земи на Североизточна България. На фона на тази преходна по своя характер природа, впечатляващо се налага присъствието на голяма водна артерия, която директно ни свързва с Европа – река Дунав. Тя именно, заедно с вливащата се в нея крей Русе река Русенски Лом – със забележителната си във всяко едно отношение долина, представляват не само за местното население, но и за попадналите в региона от други части на страната посетители, туристически обекти, впечатленията от които трудно се забравят. В средата на региона самият град Русе – най-големият на българския бряг населен пункт, със своята традиционна архитектура, със своето минало и настояще, със славата си на забележителен културен научен, стопански, туристически и търговски център, сам по себе си представлява един огромен по значение и въздействие мотив за туризъм, не само за населението от близката и по-далечна околност, но и от цялата страна. Особено благоприятно е транспортно- географското положение на града. Освен оживено товаропътническо пристанище, той е и граничен пропускателен пункт на шосейна и ж.п. връзки на България с цяла Източна Европа и части от Централна Европа. Освен това, той е важен национален транспортен възел по направленията София- Варна и Западна Добруджа с източната част на Южна България. Поради тези причини, през Русе преминава огромен пътникопоток, в това число и чуждестранни туристи, отправили се към Северното и Южното ни Черноморие, и още по-голям брой транзитни туристи, пътуващи от и за Турция и Близкия Изток. С оглед на тези именно предпоставки, целта на настоящата дипломна работа е да разкрие и систематизира най-характерните за тази част от страната обекти от природно и антропогенно естество, които могат да изпълняват ролята на туристически ресурси, т.е.- за интензивна туристическа дейност. Преценявайки тези ресурси от генетична, експонационална, експлоатационна и въздействаща върху посещаващите ги роля, в най-едри линии те могат да бъдат териториално разглеждани в следните три основни локализации – самият град Русе, непосредствената му околност, предимно по крайбрежието на река Дунав и поречието, по-точно долината на река Русенски Лом, включително двете й основни съставящи я реки – Бели и Черни Лом. Налице са и някои по-отдалечени от Русе туристически обекти, свързани главно с отделни събития от Руско- турската освободителна война – ценни исторически и архитектурни паметници. ГЛАВА ПЪРВА ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ И ЛОКАЛИЗАЦИИ НА РУСЕНСКИ РЕГИОН Наличието на културни, исторически, архитектурни и други антропогенни, както и на някои природни обекти на туризма в Русе и Русенски регион играят много важна роля за развитието на туризма, за туристи от други окръзи и райони. Русенският туристически микрорайон се поделя на няколко подрайона. Град Русе – главен туристически ни икономически център, интересен обект за познавателен туризъм; лесопаркова зона, включваща природните обекти Липник и Образцов чифлик; Дунавското крайбрежие от Стълпище до Ряхово, поречието, по-точно долината на река Русенски Лом с нейните два притока – Бели и Черни Лом. Всички тези зони са на изохрон до един час от Русе с автомобил, влак или кораб. В градската зона доминира транспортно- разпределителната функция по отношение на чуждите и нашите туристи, както и вътрешноградският отдих на местното население. Там се намира основната част от обектите за развлечение, както и болшинството от обществено- икономически обекти за туризма. Тази зона е сърцевината на Русенския туристически микрорайон. ------------------------------------------------- ЗАКЛЮЧЕНИЕ Факт е, че туристическите ресурси на Русе и неговия регион са достатъчни и перспективни не само за консолидиране успехите на туристическото дело, но и за неговото по-нататъшно развитие. Разбира се, добрите перспективи в това отношение трябва да почиват на творческата оценка, на постиженията и недостатъците на постигнатото досега. В това отношение, достатъчно показателни са резултатите от проведена от отдела “Връзки с обществеността” анкета сред определена група потребители. Накратко, тези резултати, макар и частични, тъй като са проведени доста едностранно, без участието на широка туристическа публика от различен характер, показват, че развитието на туризма в Русе и региона не е достигнало онова равнище, което трябва и може да бъде, имайки в предвид основата, която има. А именно: природните, антропогенните и историческите забележителности са достатъчно атрактивни, привлекателни и уникални. Все още структурата на туризма не е достатъчно ефективна и печалбите от него са нестабилни. Някои негови компоненти като материално- техническа база трябва да се модернизират и моделират. Като цяло предлагания туристически продукт се нуждае от реформация, преструктуриране. Съществува голяма възможност за подобряване на нормативната база, и, ако инвестициите на туристическите обекти се насочат правилно и се съчетаят с информационните ресурси, които са изключително необходими за целите на туризма, може да се постигнат успехи, които да отговарят на установените в целия свят за съвременен екологосъобразен туризъм. В заключение, искам да изкажа благодарност за оказаната ми помощ при набирането на база данни на експертите от отдел “Връзки с обществеността” – гр.Русе, административен отдел при “Рига Хотелс” ЕАД – гр.Русе, служителите от Народна библиотека “Любен Каравелов” – гр.Русе, реставраторите и археолозите при гр.Червен и Ивановските скални манастири и не на последно място – на проф.Тишков – научен ръководител от Югозападния университет “Н.Рилски” – Благоевград. ЛИТЕРАТУРА 1. Апостолов, Д., Ив.Цветанов, Н.Петров. “Справочник за профсъюзните курортни заведения”, Профиздат, София, 1980. 2. Бръмбаров, И. Възможности за развитие на краткотрайния отдих в територията на комплекс “Дунав”. Известия на Българското Географско Дружество, том XVII / 27, София, 1980. 3. Бъчваров, М., В.Дойнов. “Специфика и проблеми на Русенския туристически микрорайон”. Известия на Българското Географско Дружество, т.XIII, 1973. 4. География на България. Том I- Физическа география – София, БАН, 1982.; Том II – Социално- икономическа география, София, БАН, 1981; Том III – Физико- географско и социално- икономическо райониране. София, БАН, 1989. 5. Данева, М. “Долината на Русенски Лом” – сп. “География”, кн.3, 1958. 6. Джамбазов, Н. “Пещерите в България”, София, 1958. 7. Дойнов, Васил, Ив.Иванов – “Русе и неговите околности” – пътеводител, Изд. “Медицина и физкултура”, София – 1990. 8. Дойнов, Васил – “По долината на Русенски Лом”, Изд. “Медицина и физкултура”, София – 1984. 9. Дойнов, В. “Средновековният град Червен” – сп. “Славяни”, кн.5, 1962. 10. “Ивановските стенописи” – Окръжен исторически музей 11. Известия на Народния исторически музей – Русе,I – V, 1864 – 1980. 12. Попов, Вл. “Защитени природни обекти в България”, София, 1980. 13. Славев, С. “География на туризма в България”, Свищов, 1980. 14. Станков, Г., М.Воденска, Х.Тишков. “География на отдиха и туризма в България” – София, НИ, 1985 – схема на туристическите райони, място в общото туристическо райониране. 15. Тишков, Х., М.Бъчваров. “Райониране на рекреационния туристически потенциал на Северна България.” Проблеми на географията, к.I, 1990. 16. “Червен – твърдина българска” – ДИ “Септември” – 1982.

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1245 посетителя и 65 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.