Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Каталог Икономика Мениджмънт Финансово-стопански анализ на предприятието


Реферат, 54 стандартни страници, съдържа таблици, формули, схеми, има апарт
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Увод Управлението на фирмата се характеризира с осъществяване на редица функции, основни от които са :планиране, отчитане, контрол и регулиране. Посочените функции са немислими без анализ, който е предпоставка за осъществяване на всяка една от функциите на фирмата. Рецесията в икономиката увеличава заинтересоваността от комплексен и обективен финансово – стопански анализ на всички равнища на управление. В условита на пазарна икономика възникват потребности от използването на бързи и точни методики на анализ на финансово – стопанската дейност на фирмата. Със средствата и методиките на анализа следва да се обхванат динамично всички параметри на капитала и активите, тяхното ефективно използване и възпроизводство. На настоящия етап нова роля и функции осъществяват търговските банки. Те са основен партньор на фирмите. Налага се развитие на аналитичната за оценка на ефективността от избора на един или друг вариант за партньорство с тях. Нови задачи пред финансово – стопанския анализ поставя динамичния характер на разпределителните процеси, осъществявани във фирмите и между фирмите и държавата. Появата на нови и разнообразни форми на сдружения между фирмите, както и различните форми на производствена и търговска дейност, взаимоотношенията с банките, проблемите на пазарната конюнктура и т.н, са елемент на финансово – стопанския анализ. По своята същност финансово – стопанският анализ е процес на разчленяване на финансово – стопанската система на дадена фирма на съставните и елементи и изучаване на причинно следствените връзки и зависимости между тях.Той е насочен към конкретното изучаване на финансово – стопанското състояние и обуславящите го фактори от дейността на фирмата и нейните основни конкуренти. Финансово – стопанският анализ се използва не само като база за вземане на едно или друго управленско решение, но и като основа за разработване на на финансово – стопанската сратегия, която фирмата ще трябва да следва през едиа по-кратък или по-дълъг период от време. Предмет на анализа са системата от отношения в народното стопанство и в неговите структурни подразделения, в частност отношенията свързани с изследване и оценка на движението на капитала през различните фази на неговия кръгооборот и разкриване на факторите, които са оказали задържащо, положително или отрицателно влияние върху протичащите явления и процеси и обуславящи намаление или увеличение на крайните производствени или финансово – икономически резултати в отделните фирми или стопанството като цяло. Финансово – стопанският анализ изпълнява система от функции, основни от които са: познавателна, оценъчна, координираща, регулираща, стимулираща, методологическа и практико – приложна. Посочените функции са тясно свързани по между си. Обект на финансово – стопанския анализ е фирмата и нейните подразделения, а предмет – тяхната финансово – стопанска дейност. Различават се следните видове финансово – стопанският анализ: • В зависимост от субекта на финансово – стопански анализ: 1. финансово – стопански анализ – извършван от финансовите служби и специалисти на фирмата; 2. финансово – стопански анализ – извършван от банковите и финансовите органи. • Според съдържанието и пълнотата на изучаваните проблеми бива: пълен, локален и частичен. • Според методиките на изучаване на обектите: комплексен, системен, сравнителен, корелационен, репрезентативен, дисперсионен и др. • Според периода, за който се извършва бива: предварителен, текущ, последващ. • В зависимост от степента на механизация и автоматизация на изчислителните работи бива: финансово – стопански анализ с използване на големи електро – изчислителни машини; финансово – стопански анализ с използване на компютърна и микрокомпютърна техника. Резултатът от финансово – стопанския анализ е най – добър, когато е целенасочен, своевременен, системен, задълбочен и обективен, когато се извършва в съответствие с интересите на фирмата, когато направените в резултат на анализа оценки, изводи и препоръки своевременно се използват от ръководните и управленските органи в тяхната непосредствена дейност. С помощта на финансово – стопанския анализ се решават следните основни задачи: • Изследване и оценка на действието и степента на прилагане и използване на системата от обективни икономически закони; • Изследване и оценка на реалността, обосноваността и равнището на изпълнение на плановите задачи; • Изследване и оценка на общите и специфичните закономерности на досегашното финансово – стопанско развитие на фирмата; • Изследване и оценка на пазара и основните конкуренти на фирмата; • Изследване и оценка на областите от дейността на фирмата, които увеличават разходите и възможностите за тяхното намаляване; • Изследване и оценка на движението на паричните потоци; • Изследване и оценка на ликвидността, платежоспособността, доходността, задлъжнялостта и вземанията на фирмата; • Изследване и оценка на факторите, които са оказали задържащо, положително или отрицателно влияние върху крайните финансово – стопански резултати; • Изследване и оценка на приноса на колектива и отделната личност относно постигнатите крайни резултати, с оглед на тяхното най – правилно стимулиране; • Разкриване на главните направления на бъдещото финансово – стопанско развитие; • Разработване на конкретна стратегия насочена към нарастване на крайните финансово – стопански резултати на фирмата. ---------------------------------------- Обобщение:  По първия критерий фирмата губи по 68 лв./седм.  По втория критерий печалбата е 404 лв./седм. По третия критерий се получава максимална печалба от 906 лв. Използвана литература: 1. А. Айнаджиев – „Финансово – Стопански анализ на фирмата” 2. А. Айнаджиев, А. Николова – „Икономика на индусриалното предприятие” 3. http://81.161.247.132/download/om/upr_4_s.doc. Съдържание: 1. Увод..................................................................................... ...1 2. Глава I.....................................................................................6 3. 1.1 Анализ на обема на продукцията................................. 13 4. 1.2 Анализ на номенклатурата на асортимента на продукцията..........................................................................22 5. 1.3 Анализ на качеството и конкуретноспособността на продукцията..........................................................................23 6. 1.4 Анализ на ритмичността на производството...............29 7. Глава II – Оптимизирани производствени технологии......32 8. Използвана литература........................................................52

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 2868 посетителя и 66 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.