Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Каталог Икономика Маркетинг Маркетингов план


Дипломна работа, 107 страници по-големи от стандартните, съдържа таблици, графики, схеми
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Text Box: Аргументация за разработване на маркетингов план-стр.

Text Box: І. Анализ на макросредата ……………………………. стр

 

 

 

1. Политически фактори ………………………………. стр

2. Правна среда ………………………………………… стр

3. Природни фактори ………………………………….. стр

4. Социални фактори ……………………………………стр

5. Икономически фактори …………………………….. стр

6. Технологични фактори ………………………………стр

7. Тенденции за вътрешните пазари ………………….. стр

Text Box: ІІ. Анализ на микросредата …………………………..стр

 

 

 

1. Фирмена бизнес-философия ………………………… стр

2. Регистрация и правна форма …………………………стр

3. Организационна структура ………………………….. стр

4. История на развитието на продуктите ……………… стр

5. Персонал ……………………………………………… стр

6. Анализ на Портър ……………………………………. стр

7. Производствен процес на вино Шардоне …………... стр

8. Органолептична оценка на качествата на виното ….. стр

9. Имидж …………………………………………………. стр

10. Потребители – обща характеристика ………………... стр

 

Text Box: ІІІ. Сегментиране на пазара …………………………… стр

 

 

Text Box: ІV. Анализ на продажбите …………………………….. стр

 

 

1. Общи приходи от продажби …………………………. стр

2. Продажби по продукти ……………………………….. стр

3. Продажби по пазарни райони ………………………... стр

4. Сезонност ……………………………………………… стр

Text Box: V. Дистрибуция ……………………………………….. стр

 

 

1. Дистрибутори …………………………………………стр

2. Канали за реализация ………………………………... стр

3. Метади за калкулиране на цената в каналите за дистрибуция ………………………………………….. стр

 

Text Box: VІ. Цени и ценообразуване ………………………….. стр

 

 

Text Box: VІІ. Реклама ………………………………………….. стр

 

 

Text Box: VІІІ. Изследване на потребителските предпочитания стр

 

 

Text Box: ІХ. Анализ на бизнес-позициите на фирмата ……….. стр

 

 

 

1. SWOT анализ на ЛВК”Винпром” АД гр.Търговище стр

2. SPACE анализ на ЛВК”Винпром” АД гр.Търговище стр

3. SWOT анализ на Домейн Бойар ……………………... стр

4. ЖЦ на вино Шардоне Търговище …………………… стр

5. Матрица BKG………………………………………….. стр

6. Матрица GE …………………………………………… стр

Text Box: Х. Бизнесдиагностика …………………………………. стр

 

Text Box: ХІ. Цели …………………………………………………стр

 

 

 

1. Пазарни цели …………………………………………. стр

2. Продуктови цели ……………………………………… стр

3. Финансови цели ………………………………………. стр

Text Box: ХІІ. Стратегии и тактики ………………………………. стр .

 

 

1. Продуктови стратегии ………………………………... стр

2. Пазарни стратегии ……………………………………. стр

3. Рекламни стратегии ………………………………….. стр

4. Дистрибуционни стратегии …………………………….

5. Ценова стратегия ………………………………………..

6. Промоционна стратегия …………………………………

 

Text Box: ХІІІ. Маркетингов план и бюджет ……………………...

 

Text Box: ХІV. Одитинг на маркетинговия план ………………….

 

 

 

1. Заключение ………………………………………………

2. Съдържание на таблиците ………………………………

3. Използвана литература ………………………………….

4. Приложения ………………………………………………


АРГУМЕНТАЦИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИЯ ПЛАН

Лозарството и винарството имат вековни традиции в България.

Нашата страна е сред първите двадесет известни и авторитетни лозаро- винарски страни със силно присъствие на най- реномираните световни пазари.

Екипът ни ще предложи на вниманието на ръководството на ЛВК”Винпром” АД гр.Търговище настоящата разработка – Маркетингов план за 2002 и 2003г. за висококачествено бяло сухо вино Шардоне Търговище.

Ние сме мотивирани от факта, че отрасъла като цяло е печеливш, но за сметка на това успяват да съществуват само онези организации, които са наложили своето име на пазара, ползват се с известност на търговската си марка и висок имидж сред потребителите.

ЛВК”Винпром” АД гр.Търговище е една от малкото фирми, които имат дългогодишен опит и традиции в производството.Тяхната продукция е добре позната както на вътрешния, така и на външния пазар.

Един от продуктите, който се отличава с висока степен на познатост и предпочитание сред крайните потребители е вино Шардоне Търговище. Той е имиджов продукт, предназначен да задоволява потребностите на все по- взискателните клиенти.

АНАЛИЗ НА МАКРОСРЕДАТА

І. ПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТОРИ

Според Конституцията, приета на 12 юли 1991г., обнародвана в Държавен вестник от 13 юли 1991г. България е Република с парламентарно управление /чл.1/.Според чл.2, България е единна държава с местно самоуправление. Конституцията определя и разделението на властите по чл.8:

1.Законодателна - неин титуляр е Народното събрание. Всички закони в страната се гласуват и приемат от този орган на законодателната власт, чиито състав е 240 народни представители, избрани от различните региони на страната /изборите се провеждат на 4г./.

2.Изпълнителна - неин титуляр е Министерският съвет - избиран от мнозинството в Парламента и провеждащ съответната политика./За момента партиите не следват точно заложената при основаването им политика. Напр.: БСП - социално насочена политика, ОДС - политика покровителствуваща частния бизнес. Това се дължи на факта, че те тепърва започват да работят в условията на демокрация и това, че до голяма степен политиката им се определя отвън, особено след като се въведе Валутен борд през 1997г./.Отговорността за съставянето на кабинет принадлежи на Министър-председателя, който заедно с Президента /избиран на 5г./ представят страната пред чужди държави и организации.

3.Съдебна - тя има 3 инстанции и е призвана да следи за спазването на Конституцията и законите.

Основна роля в политическия живот на страната играят партиите влизащи в Парламента /получили над 4% от общия брой гласоподаватели/. Те са:БСП, ОДС, ДПСи др.

Изненадата на тях беше НДСВ – близо 50% от гласоподавателите. Това е сигнал за желана промяна в политическия живот .Резултатите сочат, че възможно навлизането и на други партии в Парламента като ВМРО, Движение “Гергьовден” и др./на които не достигна малко до границата от 4%/.

Най-голямото сътресение в политическия живот след смяната на политическия режим през 1989г., бе националната стачка от януари 1997г., предизвикана от неудовлетворението от провежданата политика на правителството на БСП /Министър-председател - Жан Виденов/ и главоломното покачване на инфлацията/процентът й за 1997г. е 536%, като най-висок беше през януари/ Проведоха се предсрочни парламентарни избори /спечелени от ОДС, Министър председател стана Иван Костов/, въведе се Валутен борд, след което политическото и икономическото положение в страната се стабилизира. Нямало е организирани национални стачки на синдикалните организации /КНСБ, Подкрепа/.Провеждани са стачки само в рамките на отделни организации като мотивът им е бил: протест срещу неизплатени заплати, скрита от работниците приватизация или необосновано- по мнение на служителите - смяна на ръководството./В това число и стачката в “ЛВК- Търговище” за смяна на инж.Петко Матеев, с което тази смяна е предотвратена./.

Не дотам спокойна е политическата обстановка в района.Конфликтите в рамките на бивша Югославия /първо в Косово - през 1998г., а после и в Македония/ съпроводени с наложено ембарго и военна намеса на НАТО, довеждат до икономически загуби за страната оценявани на милиарди лева.: по-малко туристи /броят им от 1997г. -7543000 души пада на 5240000 души през 1998г./, по-малко инвестиции, загуба в областта на транспорта, оскъпяване на експорта, екологични проблеми по р.Дунав отразяващи се на риболова и др./

Позицията ни на “стълб на Балканите” увеличи обаче политическия рейтинг на България пред Международните организации. След включването ни в ЦЕФТА /на 01,01,1999г./и споразумения за свободна търговия с Турция, последва през 2000г. покана за преговори за присъединяване към ЕС и изваждането на страната от Шенгенския списък и премахването на визите за български граждани /април 2001г./.

Съвкупното влияние на различните фактори е разгледано в приложение…..

ІІ.ПРАВНА СРЕДА

Своето влияние върху икономическия и социален живот Парламентът и Министерският съвет оказват чрез своята законодателна дейност. Следните оказват особено силно въздействие върху лозаро-винарския отрасъл:

1.Законът за виното и спиртните напитки Той е обнародван в ДВ бр.86 от 01,10,1999г. и е в сила от 02,01,2000г. Урежда /чл.1, т.1/ условията и реда за производство, получаването, преработката, търговията и контрола на вината, продуктите от грозде и вино и на спиртните напитки.

В него е заложено изграждането на представителни национални и регионални между професионални организации - Лозаро-винарски камари /ЛВК/ за защита професионалните и междупрофесионалните интереси на членовете си /участието е доброволно/.ЛВК са юридически лица и са субекти на частното право.Те са изградени по образец на подобни организацц в ЕС /interprofessions - във Франция, consejos reguladores - в Испания, produckt shaffen - в Холандия и т.н./.

Тук са дадени и обосновките на категориите вина - трапезни и качествени. Трапезните вина са произведени от грозде на разрешени или препоръчани сортови лози с общо алкохолно съдържание не по-високо от 15 обемни процента и титруема киселина /винена киселина/ най-малко 4,5г/л.

Качественото вино /от определен район/ произхожда от точно определен лозарски район, микрорайон или масив, чието име служи за означаване на виното. Местни са технологиите и сортовете - отгледани при специфичен климат.

По видове вината биват: сухи, полусухи и сладки в зависимост от съдържанието на захар в тях.

В глава 3 се разглежда производството и търговията с вина.Те могат да се продават бутилирани или в наливно състояние, отговарящи на нормите за качество, от физически или юридически лица вписани в Търговския регистър.

Производството на вина до този момент се повлиява и от Закона за акцизите /приет от 36-то НС на 28,02,1994г./ Като според тарифата в сила от 01,01,1999г. ставките са следните:

 

----------------------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адаптивността на всяка организация е ключово условие за бизнесуспех. Съобразявайки се с този факт ние разработихме Маркетингов план за ЛВК”Винпром” АД гр.Търговище за периода 2002 – 2003г. надяваме се, че разработката ни ще бъде от полза за ръководството на фирмата.


Съдържание на таблиците в текста:

Таблица

Страница

Източник

Акцизи

НСИ

Тенденции в съотно-шението при разпределяне на осигурителните вноски

НСИ

Грозде за преработка по райони

Лозаро-Винар

Качествени бели вина по лозаро-винарски райони

Сп.”Лозаро-Винар”

Консумация на бутилирано вино на глава от населението по страни

НСИ

Разходи за покупка на спиртни напитки и тютюневи изделия

НСИ

Валутен курс (по години)

НСИ

Процент на инфлацията(по години)

НСИ

БВП(по години)

НСИ

Инвестиции(по години)

НСИ

Процент на безработицата (по години)

НСИ

Цели и задачи на стратегиите на вътрешния пазар

Сп.”Външна търговия”

Съотношение на акционерния капитал

ЛВК-Търговище

Приходи от подажби

“Домейн Бойар”

Приходи от продажби на Шардоне

“Домейн Бойар”

Приходи от продажби

“Винекс Преслав”

Приходи от продажба на Шардоне

“Винекс Преслав”

Имидж

Анкета

Сегментация на потребителите

Екип

Характеристики на потребителите на първичен целеви пазар

Екип

Развитие на пазарния ръст

Екип

Общи приходи от продажби

ЛВК-Търговище

Канали за реализация на продукта

Екип

Характеристики на дистрибуционните канали

Екип

Калкулация на цената

ЛВК-Търговище

Анализ на потребителските предпочитания

Екип

Оценка на възприеманото качество на Шардоне

Екип

GENERAL ELEKTRIK

Екип

Бизнесдиагностика

Екип и ЛВК

Възвращаемост на продажбите

Екип

Зониране на целите по приоритет

Екип

Изисквания към стъклото като опаковачен материал

Сп.”Лозаро-Винар”

Предимства на стъклото като опаковачен материал

Сп.”Лозаро-Винар”

Разходи, формиращи пъл-ната себестойност на Шардоне 0.375л.

Екип и ЛВК

Маркетингов план и бюджет

Екип и ЛВК

Използвана литература

1. доц. д-р Юлия Узунова, “Маркетингов план” София 1999г.

2. доц. д-р Юлия Узунова, “Маркетингов мениджмънт” Габрово 1999г.

3. НСИ Население 2000г.

4. НСИ Жизнено равнище - икономически и социални показатели

5. Прайд Феръл “Маркетинг: концепции и стратегии” –1996г

6. Атанас Янков, “Технология на винопроизводството”

7.


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 3316 посетителя и 49 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.